Model cerere de comunicare a istoricului sancţiunilor la regimul circulaţiei pe drumurile publice (cazier auto).

Descarcă. Model cerere de comunicare a istoricului sancţiunilor la regimul circulaţiei pe drumurile publice, prevăzută la art. 7 din O.M.A.I. nr. 141/2014 privind evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie.

Cererea se soluţionează de către poliţia rutieră pe raza căreia titularul permisului de conducere îşi are domiciliul sau reşedinţa, potrivit evidenţei din aplicaţia informatică, în termen de 15 zile de la data înregistrării acesteia.

Anexa nr. 2

CERERE,
(comunicare istoric sancţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice)

Subsemnatul(a)_____________________________________________, domiciliat(ă) în______________________, str._______________________, nr._______, bl._____, sc.____, et._____, ap.______, judeţ/sector________________________, posesor al B.I/C.I seria _______, nr.___________, eliberat de _____________________, la data de _____________, C.N.P_____________________ şi posesor al permisului de conducere seria________________, în conformitate cu prevederile art. 7 din O.M.A.I. nr. 141/2014 privind evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie, vă rog să-mi comunicaţi istoricul sancţiunilor la regimul circulaţiei pe drumurile publice în perioada_________________________________
Documentul imi este necesar pentru_______________________________.
Anexez alăturat copiile cărții de identitate și a permisului de conducere valabile.

Data____________________ Semnătura___________________

Şefului Brigăzii Autostrăzi /Brigăzii Rutiere/
Serviciului Rutier__________.