Model cerere comunicare informaţii cu privire la numărul de puncte de penalizare aplicate.

Descarcă. Model cerere comunicare informaţii cu privire la numărul de puncte de penalizare aplicate prevăzută la art. 208 din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat.
Cererea se soluţionează de către şeful serviciului rutier care are în evidenţă titularul documentului, cu precizarea că aceste informaţii se comunică personal la sediul unităţii.

CERERE,
(comunicare informaţii privind numărul punctelor de penalizare aplicate)

Subsemnatul(a)_________________________________________________, domiciliat(ă) în______________________, str._______________________, nr._______, bl._____, sc.____, et._____, ap.______, judeţ/sector________________________, posesor al B.I/C.I seria _______, nr.___________, eliberat de _____________________, la data de _____________, C.N.P_____________________ şi posesor al permisului de conducere seria________________, în conformitate cu prevederile art. 208 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin H.G. 1391/2006 cu modificările şi completările ulterioare, vă rog să-mi comunicaţi numărul punctelor de penalizare aplicate în perioada ____________________ .
Documentul imi este necesar pentru_______________________________.
Anexez alăturat copia cărții de identitate valabilă.

Data____________________ Semnătura___________________

Şefului Brigăzii Autostrăzi / Brigăzii Rutiere /
Serviciului Rutier__________.