Model cerere de păstrare a permisului de conducere eliberat de o autoritate străină la serviciul rutier pe raza căruia a fost săvârşită fapta, în termenele prevăzute de legislaţia rutieră.

Descarcă. Model cerere de păstrare a permisului de conducere eliberat de o autoritate străină la serviciul rutier pe raza căruia a fost săvârşită fapta, în termenele prevăzute de legislaţia rutieră prevăzută la art. 212 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat.
Potrivit normei invocate, despre această posibilitate titularul permisului de conducere va fi informat odată cu comunicarea suspendării exercitării dreptului de a conduce.
De asemenea, cererea se soluţionează de către şeful serviciului rutier pe raza căruia a fost săvârşită fapta, care va proceda la restituirea documentului la expirarea perioadei de suspendare.

CERERE,
(păstrare permis de conducere eliberat de o autoritate străină până la expirarea termenului de suspendare)

Subsemnatul(a)___________________________________________________, domiciliat(ă) în______________________, str._______________________, nr._______, bl._____, sc.____, et._____, ap.______, judeţ/sector________________________, C.N.P_____________________ şi posesor de permis de conducere eliberat de autorităţile ________________________________, vă rog să păstraţi documentul în evidenţele dumneavoastră, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, conform prevederilor art. 212 alin. (3) din din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin H.G. 1391/2006 cu modificările şi completările ulterioare.
Mi-a fost adus la cunoştinţă faptul că, în perioada de suspendare, fapta de a conduce autovehicule pe drumurile publice din România constituie infracţiune în conformitate cu prevederile art. 335 alin. (2) din Codul Penal.
Anexez alăturat copia actului de identitate valabil.

Data_______________, ora_____ Semnătura___________________

Şefului Brigăzii Autostrăzi /Brigăzii Rutiere/
Serviciului Rutier__________.