Cerere restituire Certificat Înmatriculare și/sau plăci înmatriculare

Descarcă. Cerere restituire Certificat Înmatriculare și/sau plăci înmatriculare

CERERE
pentru restituirea plăcuţelor de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare reţinute ca urmare dispunerii măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului

Subsemnatul/Subscrisa ………………………………………, domiciliat/sediul în ………………………….,…………………………………………………,judetul/sectorul…………………,CNP/CUI ……………………, posesor al C.I./B.I. seria ……, nr. …., în calitate de deţinător legal al autovehiculului marca ………………, cu numărul de înmatriculare………..……, solicit restituirea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare reţinute la data de …………………, ca urmare a dispunerii măsurii de suspendare a dreptului de utilizare de către …………………………………….… din cadrul ……………………………………., conform procesului-verbal de reţinere pe care îl anexez, în copie.
Menţionez că îndeplinesc cumulativ condiţiile de restituire prevăzute la art. 18 alin. (2) sau, după caz, cea de la alin. (6) din H.G. nr. 69/2012, modificată şi completată.

Data Semnătura