Model cerere restituire permis de conducere eliberat de o autoritate străină, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data părăsirii teritoriului României.

Descarcă. Model cerere restituire permis de conducere eliberat de o autoritate străină, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data părăsirii teritoriului României, prevăzută la art. 113 alin. (11) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 220 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat.

CERERE,
(restituire permis de conducere eliberat de o autoritate străină înainte de expirarea perioadei de suspendare)

Subsemnatul(a)______________________________________domiciliat(ă) în__________________________________________________________________, judeţ/sector_________________, C.N.P_____________________ şi posesor/are de permis de conducere eliberat de autorităţile ________________________________, în conformitate cu prevederile art. 220 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin H.G. 1391/2006, cu modificările şi completările ulterioare, vă rog să-mi restituiţi permisul de conducere.
Menţionez că, în ziua de_______________, voi părăsi teritoriul României, urmând să mă deplasez pe teritoriul ____________________________, folosind ca mijloc de transport _____________________.
Voi trece frontiera de stat a României prin_____________________________.
Am locuit efectiv la adresa:_________________________________________________
Mi-a fost adus la cunoştinţă faptul că, în perioada de suspendare, fapta de a conduce autovehicule pe drumurile publice din România constituie infracţiune în conformitate cu prevederile art. 335 alin. (2) din Codul Penal.

Data_______________, ora_____ Semnătura___________________

Şefului Brigăzii Autostrăzi / Brigăzii Rutiere /
Serviciului Rutier__________.