Cerere retragere dovadă înaintea expirării termenului de 15 zile cu drept de conducere

Descarcă. Cerere privind retragerea dovezii înlocuitoare a permisului de conducere înaintea expirării termenului de valabilitate de 15 zile în cazul suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă determinată

CERERE
privind retragerea dovezii înlocuitoare a permisului de conducere înaintea expirării termenului de valabilitate de 15 zile în cazul suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă determinată

Subsemnatul(a)__________________________________________________, domiciliat(ă) în______________________, str._______________________, nr._______, bl._____, sc.____, et._____, ap.______, județ/sector________________________, C.N.P__________________________, posesor al permisului de conducere seria________________, în temeiul art. 111 alin. (8) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicit retragerea dovezii înlocuitoare seria _____ cu nr. ____________ eliberată cu valabilitate de 15 zile la data de _______________ și stabilirea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce începând cu data depunerii prezentei cereri.
Menționez că am luat cunoștință de faptul că, începând cu momentul depunerii dovezii înlocuitoare seria _____ cu nr. ___________, dreptul de a conduce pe drumurile publice un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai se suspendă.
Anexez, alăturat, în original, dovada înlocuitoare seria _____ cu nr. __________ eliberată la data de ___________ de către _______________.

Data____________ ora_____ Semnătura___________________