HOTĂRÂRE nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 (Regulamentul de aplicare a “codului rutier”)

HOTĂRÂRE nr. 1.391 din 4 octombrie 2006
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT • GUVERNUL
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 26 octombrie 2006
Data intrării în vigoare 26-10-2006
Formă consolidată valabilă la data 10-04-2023

Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 17-02-2023 până la data de 10-04-2023
Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 1.391 din 4 octombrie 2006, publicate în Monitorul Oficial nr. 876 din 26 octombrie 2006, la data de 10 Aprilie 2023 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 56 din 24 ianuarie 2007; RECTIFICAREA nr. 1.391 din 4 octombrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013; HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015; HOTĂRÂREA nr. 965 din 15 decembrie 2016; HOTĂRÂREA nr. 182 din 10 martie 2020; HOTĂRÂREA nr. 424 din 27 mai 2020; HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021; HOTĂRÂREA nr. 130 din 15 februarie 2023.
Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 135 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1.
Articolul 2
Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Articolul 3
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 4
(1)Prezenta hotărâre intra în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(2)Pe aceeaşi data Hotărârea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul administraţiei şi internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
p. Ministrul apărării,
Corneliu Dobriţoiu,
secretar de stat
p. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
Constantin Dascălu,
secretar de stat
Ministrul sănătăţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Bucureşti, 4 octombrie 2006.
Nr. 1.391.
Anexa nr. 1
REGULAMENT din 4 octombrie 2006
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
Notă
Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.391 din 4 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 876 din 26 octombrie 2006.
Notă CTCE Forma consolidată a REGULAMENTULUI din 4 octombrie 2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 876 din 26 octombrie 2006, la data de 10 Aprilie 2023 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 56 din 24 ianuarie 2007; RECTIFICAREA nr. 1.391 din 4 octombrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013; HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015; HOTĂRÂREA nr. 965 din 15 decembrie 2016; HOTĂRÂREA nr. 182 din 10 martie 2020; HOTĂRÂREA nr. 424 din 27 mai 2020; HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021; HOTĂRÂREA nr. 130 din 15 februarie 2023.
Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
Capitolul I
Dispoziţii generale
Articolul 1
Participanţii la trafic sunt obligaţi să respecte regulile de circulaţie şi semnificaţia mijloacelor de semnalizare rutieră, precum şi celelalte dispoziţii din prezentul regulament.
Articolul 2
În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
1. declivitate – înclinarea unui drum pe o porţiune uniforma faţă de planul orizontal;
2. viabilitatea drumului – starea tehnică corespunzătoare a părţii carosabile, constând în practicabilitatea permanentă a acesteia potrivit reglementarilor specifice sectorului de drum, lipsa obstacolelor şi existenţa amenajărilor rutiere şi a mijloacelor de semnalizare, care să asigure fluenţa şi siguranţa circulaţiei;
3. cortegiu – grup de persoane care se deplasează pe drumul public însoţind o ceremonie;
4. grup organizat – două sau mai multe persoane care au un conducător şi se deplasează sau staţionează pe drumurile publice în baza unei autorizaţii eliberate de administratorul drumului public cu avizul poliţiei rutiere;
4^1. intersecţie cu sens giratoriu – intersecţie dirijată, semnalizată ca atare, prevăzută cu una sau mai multe benzi de circulaţie, în care circulaţia se desfăşoară într-o singură direcţie în jurul unei zone centrale;
La data de 17-02-2023 Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 15 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 17 februarie 2023
5. reţinerea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare ori a dovezii înlocuitoare a acestora – măsura tehnico-administrativă dispusă de poliţia rutieră constând în ridicarea documentului din posesia unei persoane şi păstrarea lui la sediul poliţiei rutiere până la soluţionarea cauzei care a determinat aplicarea acestei măsuri;
6. retragerea permisului de conducere – măsură tehnico-administrativă constând în reţinerea documentului şi interzicerea dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie, dispusă de poliţia rutieră în cazurile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
La data de 17-02-2023 Punctul 6. din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 15 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 17 februarie 2023
7. retragerea certificatului de înmatriculare – măsura tehnico-administrativă dispusă de poliţia rutieră constând în reţinerea documentului şi interzicerea dreptului de a pune în mişcare pe drumurile publice vehiculul respectiv;
8. retragerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare – măsura tehnico-administrativă dispusă de poliţia rutieră constând în demontarea plăcuţelor de pe vehicul şi păstrarea lor la sediul poliţiei rutiere până la încetarea cauzelor care au dus la aplicarea acestei măsuri;
9. şeful serviciului poliţiei rutiere – ofiţerul de poliţie rutieră care îndeplineşte atribuţiile funcţiei de şef al serviciului poliţiei rutiere din structura unui inspectorat judeţean de poliţie, al Brigăzii Rutiere din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau al Brigăzii Autostrăzi, respectiv al Serviciului Independent Rutier pentru Misiuni Speciale, ambele din subordinea nemijlocită a Inspectoratului General al Poliţiei Române.
La data de 19-03-2020 Punctul 9. din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 182 din 10 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 19 martie 2020
10. urgenţă – situaţia de criza sau de pericol potenţial major care necesită deplasarea imediată pentru prevenirea producerii unor evenimente cu consecinţe negative, pentru salvarea de vieţi omeneşti sau a integrităţii unor bunuri ori pentru limitarea afectării mediului înconjurător.
Articolul 3
(1)Administratorul drumului public este obligat să asigure viabilitatea acestuia.
(2)În scopul desfăşurării în condiţii de siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, administratorul drumului public trebuie să realizeze amenajări rutiere pentru a determina participanţii la trafic să respecte semnificaţia semnalizării rutiere.
(3)Administratorul drumului public este obligat să instaleze, la intrarea şi la ieşirea din localitate, indicatoare cu aceste semnificaţii.
(4)Proprietarul sau administratorul drumului de utilitate privată, deschis circulaţiei publice, este obligat să instaleze la intrarea pe acesta indicatoare de reglementare şi panouri adiţionale cu intervalul de timp în care este permis accesul vehiculelor şi pietonilor.
(5)La intrarea pe un drum care nu este deschis circulaţiei publice, proprietarul sau administratorul acestuia este obligat să instaleze, în loc vizibil, indicator cu semnificaţia “Accesul interzis” şi panou cu inscripţia “Drum închis circulaţiei publice”.
Articolul 4
(1)Închiderea sau crearea de restricţii pentru circulaţia vehiculelor ori a pietonilor pe drumurile publice se poate face numai pentru limitarea intensităţii traficului, pentru protecţia unor sectoare de drum sau pentru executarea unor lucrări, în condiţiile stabilite de lege.
(2)În cazul unor evenimente rutiere sau în situaţia în care siguranţa traficului rutier este periclitată datorită unor fenomene naturale, poliţia rutieră sau administratorul drumului public, cu avizul poliţiei rutiere, poate dispune restricţii temporare de circulaţie, informând participanţii la trafic cu privire la interdicţie, durata acesteia şi rutele ocolitoare de deplasare.
Articolul 5
(1)Administratorul drumului public este obligat să ia măsuri de înlăturare imediată a cauzelor evenimentelor rutiere datorate configuraţiei, stării sau dotării tehnice necorespunzătoare a acestuia.
(2)În cazul producerii unor evenimente rutiere, administratorul drumului public este obligat să îl cureţe, să înlăture obstacolele aflate pe partea carosabilă şi să readucă drumul la starea iniţială.
Articolul 6
(1)Traseele pe care se efectuează servicii regulate de transport public local de călători, cu excepţia celor care efectuează transport în regim de taxi, se stabilesc de către autorităţile administraţiei publice locale.
(2)Staţiile mijloacelor de transport public de persoane, inclusiv locurile de aşteptare a clienţilor pentru transportul în regim de taxi, se stabilesc de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul poliţiei rutiere.
(3)Pe drumurile din afara localităţilor administratorul drumului public este obligat să amenajeze alveole pentru staţiile mijloacelor de transport public de persoane.
(4) Administratorul drumului public este obligat să delimiteze staţiile mijloacelor de transport public de persoane care nu sunt prevăzute cu alveole/refugii, prin aplicarea marcajului «Staţie autobuz, troleibuz, tramvai
La data de 17-02-2023 Alineatul (4) din Articolul 6 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 15 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 17 februarie 2023
(5)Pe sectoarele de drum cu risc sporit de accidente, de pe drumurile cu o lăţime mai mare de 7 m, administratorul drumului public este obligat să amenajeze în zona de separare a sensurilor de circulaţie, pe trecerile pentru pietoni, refugii pentru aceştia, semnalizate corespunzător.
(6)Staţiile mijloacelor de transport public de persoane situate în apropierea intersecţiilor se amenajează la cel puţin 50 m înainte sau după acestea.
(7)Dacă în localităţi traseele mijloacelor de transport public de persoane traversează calea ferată la acelaşi nivel, în ambele părţi înainte de trecere trebuie să existe staţii de oprire la cel puţin 50 m de aceasta.
Articolul 7
(1)La intersecţia unei cai ferate cu un drum public administratorul caii ferate este obligat să asigure planeitatea trecerii la nivel, iar împreună cu administratorul drumului public, să stabilească, să instaleze, cu acordul poliţiei rutiere, şi să întreţină mijloacele de semnalizare a acesteia, potrivit competentelor.
(2)La trecerea la nivel cu calea ferată administratorul acesteia şi cel al drumului public, împreună cu deţinătorii terenurilor învecinate, sunt obligaţi să înlăture obstacolele şi să interzică amplasarea de panouri, afişe, instalaţii, precum şi construcţii care ar diminua vizibilitatea din zona în care conducătorul de vehicul este obligat să se asigure.
(3)La intersecţia unui drum public cu o cale ferată industrială, administratorul şi/sau utilizatorul acesteia este obligat să asigure prezenţa unui agent de cale ferată pentru oprirea traficului de vehicule şi pietoni până la trecerea vehiculului feroviar.
(4)Dacă la trecerea la nivel cu calea ferată fără bariere nu se pot asigura cerinţele prevăzute la alin. (2), administratorul drumului public împreună cu cel al caii ferate, cu acordul poliţiei rutiere, iau măsuri, după caz, pentru:
a)instalarea de bariere manuale sau dispozitive automate, în ordinea urgenţei stabilite de aceste autorităţi;
b)desfiinţarea trecerii cu devierea circulaţiei rutiere pe altă trecere la nivel cu calea ferată învecinată, cu vizibilitate asigurată sau prevăzută cu bariera manuală;
c)separarea fluxurilor de circulaţie rutieră, respectiv feroviara, prin construirea unor pasaje subterane sau supraterane.
Articolul 8
(1)Lucrările în zona drumului public se execută, în condiţiile stabilite prin autorizaţie, de administratorul drumului ori al caii ferate, cu avizul poliţiei rutiere.
(2)Executantul de lucrări în zona drumului public este obligat să realizeze amenajările rutiere aprobate în proiect, pentru a permite circulaţia în siguranţă a participanţilor la trafic.
(3)Când lucrările se efectuează pe trotuar şi împiedică circulaţia pe acesta, executantul lucrărilor este obligat să construiască pasaje pentru pietoni, separate de partea carosabilă şi protejate corespunzător.
(4)Executantul lucrărilor este obligat ca, la terminarea acestora, să aducă drumul la starea iniţială sau la cea stabilită prin proiect.
(5)Administratorul drumului public sau al caii ferate este obligat să verifice şi să recepţioneze lucrările executate în zona drumului public numai dacă acestea corespund normelor de calitate prevăzute de lege şi avizelor obţinute anterior începerii lucrărilor.
Capitolul II
Vehiculele
Secţiunea 1
Starea tehnică a vehiculelor şi controlul acesteia
Articolul 9
(1)Până la înmatriculare sau înregistrare, vehiculele pot circula pe drumurile publice, fără inspecţie tehnică, în baza unei autorizaţii provizorii pentru circulaţie, eliberată de autoritatea competentă, dacă îndeplinesc normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere.
(2)Se inspectează din punct de vedere tehnic, înainte de a fi repuse în circulaţie, autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere, tramvaiele ori remorcile cărora le-au fost efectuate reparaţii în urma unor evenimente care au produs avarii grave la mecanismul de direcţie, instalaţia de frânare sau la structura de rezistenţă a caroseriei ori a saşiului.
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehiculele, tramvaiele sau remorcile a fost înlocuită de Litera m), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
§ 1. Condiţiile minime de iluminare, semnalizare luminoasă şi avertizare sonoră pe care trebuie să le îndeplinească autovehiculele, tramvaiele, remorcile, tractoarele agricole sau forestiere
La data de 06-10-2021 Titlul Paragrafului § 1. din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Litera n), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
Articolul 10
Autovehiculele, tractoarele folosite în exploatări agricole şi forestiere şi vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrări, tramvaiele şi remorcile trebuie să fie dotate, prin construcţie, cu instalaţii de iluminare, semnalizare luminoasă şi avertizare sonoră, omologate, care să corespundă condiţiilor tehnice stabilite de autoritatea competentă.
Articolul 11
Autovehiculele destinate exclusiv transportului copiilor trebuie să aibă montat pe caroserie, în faţă şi în spate, indicatorul “Copii!”.
Articolul 12
Autovehiculele care depăşesc masa şi/sau gabaritul trebuie echipate cu următoarele dispozitive suplimentare de semnalizare:
a)o plăcuţă de identificare fluorescent-reflectorizantă, având fondul alb şi chenarul rosu, montată la partea din stânga faţă;
b)marcaje fluorescent-reflectorizante aplicate la partea din spate a autovehiculului sau încărcăturii, cât mai aproape de marginile laterale, formate din benzi alternanţe albe şi roşii, descendente către exterior, dacă lăţimea autovehiculului depăşeşte 2,5 m;
c)unul sau mai multe dispozitive speciale de avertizare luminoasă de culoare galbenă, montate astfel încât lumina emisă de acestea să fie vizibilă din faţă, din spate şi din ambele părţi laterale, precum şi dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare galbenă montate pe părţile laterale la distanţă de 1,5 m intre ele;
d)lumini montate pe părţile laterale ale încărcăturii ori vehiculului care depăşeşte lăţimea de 2,5 m, care trebuie să funcţioneze concomitent cu luminile de poziţie, precum şi un dispozitiv fluorescent-reflectorizant.
Articolul 13
Se interzice montarea la autovehicul, tractor agricol sau forestier, tramvai ori remorca a luminilor de altă culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decât cele omologate.
La data de 06-10-2021 sintagma: tractor folosit a fost înlocuită de Litera o), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
§ 2. Condiţiile tehnice minime pe care trebuie să le îndeplinească bicicletele, trotinetele electrice, mopedele, vehiculele cu tracţiune animală şi cele trase sau împinse cu mâna
La data de 06-10-2021 Titlul Paragrafului § 2. din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
Articolul 14
În circulaţia pe drumurile publice bicicleta sau trotineta electrică, după caz, trebuie să fie:
La data de 06-10-2021 Partea introductivă a articolului 14 din Paragraful § 2. , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
a)prevăzută cu dispozitiv de frânare eficace;
b)prevăzută cu un sistem adecvat, funcţional, de direcţie;
c)dotată cu sistem de avertizare sonoră;
La data de 21-01-2017 Litera c) din Articolul 14 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 965 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 22 decembrie 2016
d)echipată, pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă, în faţă, cu lumina de culoare albă sau galbenă, iar în spate, cu lumină de culoare roşie şi cu cel puţin un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceeaşi culoare;
La data de 21-01-2017 Litera d) din Articolul 14 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 965 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 22 decembrie 2016
e)echipată cu elemente sau dispozitive fluorescent-reflectorizante, amplasate pe roţi, care, în mişcare, formează un cerc continuu.
La data de 21-01-2017 Litera e) din Articolul 14 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 965 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 22 decembrie 2016
Articolul 15
Remorca ataşată unei biciclete trebuie să fie echipată, în partea din spate, cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare roşie, iar dacă lumina din spate a bicicletei este obturată de remorcă, aceasta trebuie să fie echipată şi cu o lumină de culoare roşie.
Articolul 16
(1)În circulaţia pe drumurile publice mopedul trebuie să fie echipat cu:
a)instalaţie de frânare eficace;
b)sistem de avertizare sonoră;
c)instalaţie de evacuare a gazelor de ardere care să respecte normele de poluare fonică şi de protecţie a mediului;
d)lumină de culoare albă în faţă, respectiv lumina şi dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare roşie în spate;
e)lumini de culoare galbenă pentru semnalizarea schimbării direcţiei de mers, în faţă şi în spate;
f)plăcuţă cu numărul de înregistrare, amplasată la partea din spate a mopedului fără a obtura vizibilitatea sistemului de iluminare şi semnalizare.
(2)Se interzice montarea la moped a luminilor de altă culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decât cele omologate.
Articolul 17
(1)Vehiculul cu tracţiune animală trebuie să fie dotat în faţă cu două dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare albă, iar în spate, cu două dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare roşie, omologate, montate cât mai aproape de marginile exterioare ale vehiculului.
(2)Plăcuţele cu numărul de înregistrare se amplasează în locuri unde se asigură permanent vizibilitatea acestora, una pe partea stânga şi una la partea din spate a vehiculului.
(3)Atunci când plouă torenţial, ninge abundent sau este ceaţă densă ori în alte condiţii meteorologice care reduc vizibilitatea, precum şi pe timpul nopţii vehiculul cu tracţiune animală trebuie să fie dotat în plus, în partea laterală stânga, cu cel puţin o lumină de culoare albă sau galbenă, situată mai sus de nivelul roţilor.
(4)Mijloacele de semnalizare prevăzute la alin. (1), precum şi dispozitivul care asigură lumina de culoare albă sau galbenă conform prevederilor alin. (3) trebuie menţinute curate şi intacte, iar vizibilitatea lor să nu fie obturată de elementele constructive ale vehiculului sau de încărcătura transportată.
(5)Conducătorul vehiculului cu tracţiune animală trebuie să aplice pe harnaşamentul animalului trăgător materiale reflectorizante pentru ca acesta să fie observat cu uşurinţă de către ceilalţi participanţi la trafic.
Articolul 18
Vehiculul tras sau împins cu mâna trebuie să fie prevăzut, în faţă şi în spate, cu câte un dispozitiv fluorescent-reflectorizant omologat, de culoare albă, respectiv roşie.
Secţiunea a 2-a
Înmatricularea şi înregistrarea vehiculelor
§ 1. Înmatricularea şi înregistrarea vehiculelor
Articolul 19
Autorităţile competente pentru înmatricularea şi radierea autovehiculelor şi remorcilor sunt serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, sub coordonarea Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
Articolul 20
(1)La înmatriculare, autovehiculului sau remorcii i se atribuie plăcuţe cu numărul de înmatriculare şi se eliberează certificatul de înmatriculare.
(2) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare trebuie să aibă fondul reflectorizant de culoare albă şi literele şi cifrele, în relief, de culoare neagră, albastră, verde sau roşie.
La data de 06-10-2021 Alineatul (2) din Articolul 20 , Paragraful § 1. , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(3)În certificatul de înmatriculare se înscriu, obligatoriu, numărul de înmatriculare atribuit, precum şi numărul de identificare al autovehiculului sau remorcii.
(4) Prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii se stabilesc condiţiile privind emisiile de CO_2 pe care trebuie să le îndeplinească autovehiculele pentru a le putea fi atribuite plăcuţe cu numărul de înmatriculare cu litere şi cifre de culoare verde.
La data de 06-10-2021 Articolul 20 din Paragraful § 1. , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
Articolul 21
(1)Autovehiculul, tractorul agricol sau forestier, tramvaiul ori remorca ce nu pot fi identificate din cauza lipsei, alterării ori distrugerii elementelor de identificare poansonate sau ştanţate de constructor, precum şi autovehiculul ori remorca asamblate din piese ce nu pot fi identificate sau pentru care nu se poate stabili identitatea unuia sau mai multor deţinători ori proprietari succesivi nu pot fi omologate în vederea admiterii în circulaţia pe drumurile publice. Se exceptează autovehiculul şi remorca pentru care poliţia poate stabili provenienţa legală a acestora.
La data de 08-08-2013 Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013.
La data de 06-10-2021 sintagma: Autovehiculul, tramvaiul sau remorca a fost înlocuită de Litera p), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(2)Autovehiculele şi remorcile reclamate ca fiind furate în România sau în străinătate şi date în urmărire de Inspectoratul General al Poliţiei Române nu se înmatriculează.
(3)Fac excepţie de la prevederile alin. (2) autovehiculele şi remorcile pentru care organul de urmărire penală a emis o dispoziţie prin care se permite înmatricularea până la finalizarea cercetărilor, caz în care în certificatul de înmatriculare şi în cartea de identitate a vehiculului se înscrie menţiunea “Autovehicul declarat furat din (ţară) la data de ……. .”.
(4)Circulaţia vehiculelor prevăzute la alin. (3) este permisă doar pe teritoriul României.
Articolul 22
La înregistrare, vehiculelor li se atribuie plăcuţe cu un singur număr de înregistrare, care trebuie să aibă:
a)fondul reflectorizant de culoare galbenă, iar literele şi cifrele, în relief, de culoare neagră, pentru vehiculele înregistrate la consiliile locale;
b)fondul reflectorizant de culoare albă, iar literele şi cifrele, în relief, de culoare neagră, pentru autovehiculele care se înregistrează la Ministerul Apărării, Ministerul Administraţiei şi Internelor sau, după caz, la Serviciul Român de Informaţii.
§ 2. Numerele de înmatriculare sau de înregistrare, cele provizorii şi de probe ale autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere ori tramvaielor
La data de 06-10-2021 Titlul Paragrafului § 2. din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Litera q), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
Articolul 23
(1)La înmatriculare, fiecărui autovehicul şi fiecărei remorci li se atribuie câte un număr de înmatriculare compus din indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti, numărul de ordine, format din cifre arabe, şi o combinaţie de trei litere cu caractere latine majuscule.
(2)Numerele de înmatriculare ale autovehiculelor şi remorcilor aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane străine cu statut diplomatic, care îşi desfăşoară activitatea în România, sunt compuse din indicativul CD, CO sau TC, după caz, şi numărul de ordine.
(3)În cazul numărului de înmatriculare temporară, la indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti şi numărul de ordine se adauga luna şi anul în care expira valabilitatea înmatriculării.
(4)La autorizarea provizorie a circulaţiei autovehiculului sau remorcii se atribuie un număr compus din indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti şi numărul de ordine.
(5)La înmatricularea pentru probe a autovehiculului sau a remorcii se atribuie un număr compus din indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti, numărul de ordine şi înscrisul “PROBE”.
(6)La data înmatriculării, înregistrării sau autorizării pentru circulaţie se eliberează şi plăcuţele cu numărul atribuit.
Articolul 24
(1)Numerele de înmatriculare se atribuie la rând, în ordine crescătoare.
(2)La înmatriculare, proprietarul vehiculului poate solicita, cu plata tarifelor în vigoare, atribuirea unei combinaţii preferenţiale a numărului de înmatriculare.
(3)Nu pot fi atribuite combinaţiile de litere care pot avea o semnificaţie obscenă sau cele care pot conduce la asocierea cu denumirile unor autorităţi publice, dacă acestea solicita în scris autorităţii emitente restricţionarea atribuirii unei anumite combinaţii a numărului de înmatriculare. Persoanele care deţin deja vehicule înmatriculate cu numere restricţionate ulterior pot utiliza în continuare numerele în cauză, dar numai până la înstrăinarea vehiculului.
(4)La transferul dreptului de proprietate asupra unui vehicul, numărul de înmatriculare şi plăcuţele aferente se transfera automat fără plată noului proprietar, dacă acesta are domiciliul sau sediul în acelaşi judeţ cu fostul proprietar şi dacă fostul proprietar nu a optat pentru păstrarea combinaţiei numărului de înmatriculare respectiv. Noul proprietar poate solicita atribuirea unei combinaţii preferenţiale a numărului de înmatriculare, cu plata tarifelor în vigoare.
Articolul 25
(1)Numărul de înregistrare al vehiculelor înregistrate la consiliile locale se compune din denumirea localităţii şi denumirea abreviată a judeţului, scrise cu litere cu caractere latine majuscule, precum şi dintr-un număr de ordine, format din cifre arabe.
(2)Numărul de înregistrare al autovehiculelor înregistrate la Ministerul Apărării, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi, după caz, la Serviciul Român de Informaţii se compune din abrevierea denumirii instituţiei, scrisă cu litere cu caractere latine majuscule, precum şi dintr-un număr de ordine, format din cifre arabe.
Articolul 26
(1)Proprietarul sau deţinătorul legal trebuie să fixeze plăcuţele cu numărul de înmatriculare ori de înregistrare în locurile special destinate, la partea din faţă şi din spate a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier ori a tramvaiului, după caz, iar la motocicleta şi la remorcă, numai la partea din spate.
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehiculului sau tramvaiului a fost înlocuită de Litera r), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(2)Se interzice circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu au montate plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau, după caz, de înregistrare, în locurile stabilite.
Secţiunea a 3-a
Obligaţiile proprietarilor sau deţinătorilor de vehicule
Articolul 27
(1)Proprietarul de autovehicul sau remorcă, cu domiciliul, sediul ori reşedinţă în România, este obligat:
a)să declare autorităţii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare, în cel mult 48 de ore de la constatare;
b)să depună imediat la autoritatea emitenta originalul certificatului de înmatriculare, dacă, după obţinerea duplicatului, a reintrat în posesia acestuia.
(2)Persoanele juridice deţinătoare de vehicule au, pe lângă cele prevăzute la alin. (1), şi următoarele obligaţii:
a)să verifice starea tehnică a vehiculelor, să facă menţiuni despre aceasta în foaia de parcurs sau ordinul de serviciu şi să nu permită ieşirea în circulaţie a celor care nu îndeplinesc condiţiile tehnice;
b)să elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care se deplasează în cursa;
c)să nu permită conducerea vehiculului de către persoane care nu poseda permis de conducere corespunzător sau atestat profesional;
d)să nu permită conducătorilor de vehicule să plece în cursa sub influenţa băuturilor alcoolice, a substanţelor psihoactive ori într-o stare accentuată de oboseala;
La data de 06-10-2021 sintagma: a substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora a fost înlocuită de Litera b), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
e)să tina seama de observaţiile făcute de poliţişti sau de conducătorii de vehicule în foaia de parcurs;
f)să anunţe imediat politia despre orice accident de circulaţie în care sunt implicaţi conducătorii de vehicule proprii care nu poseda documente de constatare a acestuia;
g)să verifice respectarea timpilor de repaus şi de odihna, precum şi a regimului legal de viteză, prin citirea înregistrărilor aparatelor de control al timpilor de odihna şi al vitezei de deplasare;
h)să verifice existenţa autorizaţiei speciale de transport şi respectarea condiţiilor înscrise în aceasta.
Articolul 28
(1)Deţinătorii de vehicule pot monta pe acestea sisteme sonore antifurt.
(2)Durata semnalului emis de sistemul prevăzut la alin. (1) nu trebuie să fie mai mare de un minut, iar intensitatea acestuia nu trebuie să depăşească pragul fonic prevăzut în reglementările legale în vigoare.
(3)Se interzice montarea pe vehicule a sistemelor sonore antifurt care se declanşează la trecerea, în imediată apropiere, a altui vehicul.
Capitolul III
Permisul de conducere
Articolul 29
(1)De la data aderării României la Uniunea Europeana, pentru a fi înscris la o unitate autorizata în vederea pregătirii teoretice şi practice pentru obţinerea permisului de conducere, solicitantul trebuie să facă dovada ca este apt din punct de vedere psihologic.
(2)Înainte de a urma cursurile practice de învăţare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice, solicitantul trebuie să facă dovada pregătirii teoretice, într-o unitate autorizata, în vederea obţinerii permisului de conducere.
(3)Abrogat.
La data de 08-08-2013 Alin. (3) al art. 29 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013.
(4)Pot efectua cursurile practice de învăţare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice şi persoanele care nu au încă vârsta minima prevăzută de prezentul regulament pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, dar nu cu mai mult de 3 luni înainte de împlinirea acesteia sau, dacă urmează cursurile unei instituţii de învăţământ preuniversitar cu profil auto, nu cu mai mult de 1 an înainte de împlinirea vârstei.
La data de 26-01-2007 Alin. (4) al art. 29 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 56 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2007.
Articolul 30
Abrogat.
La data de 08-08-2013 Art. 30 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013.
Articolul 31
Traseele pe care se poate învăţa conducerea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai ori, după caz, se poate susţine examenul pentru obţinerea permisului de conducere se stabilesc de către poliţia rutieră.
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehicul sau tramvai a fost înlocuită de Litera c), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
Articolul 32
(1)Autorităţile competente care examinează persoanele în vederea obţinerii permisului de conducere sunt serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiei prefectului pe raza căreia candidaţii îşi au domiciliul sau reşedinţă.
(2)Abrogat.
La data de 08-08-2013 Alin. (2) al art. 32 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013.
(3)Examinarea la probele teoretice şi practice pentru obţinerea permisului de conducere poate fi efectuată şi în alte localităţi decât în municipiul reşedinţă de judeţ în care candidaţii îşi au domiciliul sau reşedinţă, în baza ordinului prefectului unităţii administrativ-teritoriale respective.
Articolul 33
Persoana care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere, denumită în continuare candidat, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a)să aibă vârsta minimă prevăzută de art. 20 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b)să fie aptă din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din categoria pentru care solicită examinarea;
c)să nu se găsească sub incidenţa prevederilor art. 24 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiilor când face dovada că îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 116 din acelaşi act normativ;
La data de 08-08-2013 Art. 33 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013.
Articolul 34
Abrogat.
La data de 08-08-2013 Art. 34 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013.
Articolul 35
Abrogat.
La data de 08-08-2013 Art. 35 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013.
Articolul 36
Cursul de pregătire teoretică şi practică în vederea susţinerii examenului pentru obţinerea permisului de conducere este valabil un an de la data absolvirii.
La data de 08-08-2013 Art. 36 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013.
Notă
Art. II din HOTĂRÂREA nr. 424 din 27 mai 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 451 din 28 mai 2020, prevede:
Articolul II
Pentru cursurile de pregătire teoretică şi practică prevăzute la art. 36 din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a căror valabilitate a expirat în perioada stării de urgenţă stabilite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, care a avut ca efect suspendarea activităţii de examinare în vederea obţinerii permisului de conducere, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se acordă o nouă valabilitate cursului, echivalentă cu durata suspendării respectivei activităţi.
Articolul 36^1
(1)Valabilitatea cursului de pregătire teoretică şi practică prevăzută la art. 36 se prelungeşte cu echivalentul duratei stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare, de alertă sau de război, care a avut ca efect suspendarea activităţii de examinare în vederea obţinerii permisului de conducere.
(2) Atunci când valabilitatea cursului de pregătire teoretică şi practică prevăzută la art. 36 expiră pe durata stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare, de alertă sau de război, care a avut ca efect suspendarea activităţii de examinare în vederea obţinerii permisului de conducere, la încetarea stării respective se acordă o nouă valabilitate cursului, echivalentă cu durata suspendării respectivei activităţi.
La data de 28-05-2020 Capitolul III a fost completat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 424 din 27 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 28 mai 2020
Articolul 37
Abrogat.
La data de 08-08-2013 Art. 37 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013.
Articolul 38
(1)Abrogat.
La data de 08-08-2013 Alin. (1) al art. 38 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013.
(2)Abrogat.
La data de 15-01-2015 Alin. (2) al art. 38 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015.
(3)Abrogat.
La data de 15-01-2015 Alin. (3) al art. 38 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015.
(4)Abrogat.
La data de 15-01-2015 Alin. (4) al art. 38 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015.
Articolul 39
Abrogat.
La data de 08-08-2013 Art. 39 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013.
Articolul 40
Abrogat.
La data de 08-08-2013 Art. 40 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013.
Articolul 41
(1)Autovehiculele destinate învăţării conducerii şi cele folosite la susţinerea probei practice a examenului de obţinere a permisului de conducere trebuie să fie din categoria celor pentru care se solicită obţinerea permisului de conducere, să fie dotate cu dublă comandă, cel puţin pentru pedalele de ambreiaj şi frână, cu excepţia autovehiculelor cu transmisie automată şi a motocicletelor, care se dotează cu dublă comandă cel puţin pentru pedala de frână, şi să îndeplinească toate celelalte condiţii prevăzute de actele normative în vigoare.
La data de 08-08-2013 Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013.
(2)Autovehiculele prevăzute la alin. (1) vor fi echipate cu o caseta având inscripţia “Şcoala”, cu dimensiunile şi caracteristicile prevăzute în actele normative în vigoare. Fac excepţie autobuzele, troleibuzele şi tramvaiele, care vor avea inscripţia “Şcoala” aplicată pe părţile laterale, în faţă şi în spate.
Articolul 42
Abrogat.
La data de 08-08-2013 Art. 42 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013.
Articolul 43
Abrogat.
La data de 08-08-2013 Art. 43 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013.
Articolul 44
Abrogat.
La data de 08-08-2013 Art. 44 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013.
Articolul 45
Permisul de conducere al conducătorului auto decedat se preda de către persoana care îl deţine, în termen de 30 de zile, autorităţii emitente.
Capitolul IV
Semnalizarea rutieră
Articolul 46
(1)Semnificaţia, precum şi dimensiunile mijloacelor de semnalizare rutieră, forma, simbolul, culoarea şi condiţiile de execuţie, amplasarea, instalarea şi aplicarea acestora se stabilesc în conformitate cu standardele în domeniu.
(2)Semnalizarea rutieră în tunele sau pe viaducte se asigură, se realizează şi se întreţine de către administratorul acestora.
Secţiunea 1
Semnalele luminoase
§ 1. Semnalele luminoase pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor
Articolul 47
(1)Semnalele luminoase sunt lumini albe sau colorate diferit, emise succesiv, continuu sau intermitent, de unul sau mai multe corpuri de iluminat care compun un semafor.
(2)După numărul corpurilor de iluminat, semafoarele sunt:
a)cu un corp de iluminat, cu lumina intermitentă de avertizare;
b)cu două corpuri de iluminat, pentru pietoni şi conducători de biciclete sau trotinete electrice;
La data de 06-10-2021 Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 47 , Paragraful § 1. , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
c)cu trei corpuri de iluminat, pentru vehicule;
d)cu patru sau mai multe corpuri de iluminat, pentru tramvaie.
(3)Semafoarele se montează în axul vertical al stâlpului sau pe consolă, pe portal ori suspendate pe cabluri, succesiunea culorilor lentilelor, de sus în jos, fiind următoarea:
a)la semaforul cu trei culori ordinea semnalelor este: rosu, galben, verde;
b)la semaforul cu două culori ordinea semnalelor este: rosu, verde;
c)la semaforul pentru tramvaie sunt dispuse trei pe orizontala la partea superioară şi unul la partea inferioară, toate cu lumină albă.
Articolul 48
(1)Semafoarele care emit semnale luminoase pentru dirijarea circulaţiei în intersecţii se instalează obligatoriu înainte de intersecţie, astfel încât să fie vizibile de la o distanţă de cel puţin 50 m. Acestea pot fi repetate în mijlocul, deasupra ori de cealaltă parte a intersecţiei.
(2)Semnificaţia semnalelor luminoase pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor este valabilă pe întreaga lăţime a părţii carosabile deschise circulaţiei conducătorilor cărora li se adresează. Pe drumurile cu două sau mai multe benzi pe sens, pentru direcţii diferite, delimitate prin marcaje longitudinale, semafoarele se pot instala deasupra uneia sau unora dintre benzi, caz în care semnificaţia semnalelor luminoase se limitează la banda sau benzile astfel semnalizate.
Articolul 49
Pe lămpile de culoare roşie sau verde ale semafoarelor pot fi aplicate săgeţi de culoare neagră care indică direcţiile de deplasare corespunzătoare acestora. În acest caz interdicţia sau permisiunea de trecere impusă de semnalul luminos este limitată la direcţia sau direcţiile indicate prin aceste săgeţi. Aceeaşi semnificaţie o au şi săgeţile aplicate pe panourile adiţionale ce însoţesc, la partea inferioară, semafoarele. Săgeata pentru mersul înainte are vârful în sus.
Articolul 50
(1)Semafoarele pentru tramvaie au forma de caseta cu patru corpuri de iluminat de culoare albă, dintre care trei sunt poziţionate orizontal şi unul sub cel din mijloc, însoţite de panouri cu semne adiţionale.
(2)Semnalul de liberă trecere pentru tramvaie este dat de combinaţia luminoasă a lămpii inferioare cu una dintre cele trei lămpi situate la partea superioară pentru indicarea direcţiei.
(3)Semnalul de interzicere a trecerii tramvaiului este dat de iluminarea concomitentă a celor trei lumini din partea superioară a casetei.
Articolul 51
(1)Semnalul de culoare verde permite trecerea.
(2)Când semaforul este însoţit de una sau mai multe lămpi care emit lumină intermitentă de culoare verde sub forma uneia sau unor săgeţi pe fond negru către dreapta, acestea permit trecerea numai în direcţia indicată, oricare ar fi în acel moment semnalul în funcţiune al semaforului.
Articolul 52
(1)Semnalul de culoare roşie interzice trecerea.
(2)La semnalul de culoare roşie vehiculul trebuie oprit înaintea marcajului pentru oprire sau, după caz, pentru trecerea pietonilor, iar în lipsa acestuia, în dreptul semaforului. Dacă semaforul este instalat deasupra ori de cealaltă parte a intersecţiei, în lipsa marcajului pentru oprire sau pentru trecerea pietonilor, vehiculul trebuie oprit înainte de marginea părţii carosabile a drumului ce urmează a fi intersectat.
(3)Atunci când semnalul de culoare roşie funcţionează concomitent cu cel de culoare galbenă, acesta anunţă apariţia semnalului de culoare verde.
Articolul 53
(1)Când semnalul de culoare galbenă apare după semnalul de culoare verde, conducătorul vehiculului care se apropie de intersecţie nu trebuie să treacă de locurile prevăzute la art. 52 alin. (2), cu excepţia situaţiei în care, la apariţia semnalului, se află atât de aproape de acele locuri încât nu ar mai putea opri vehiculul în condiţii de siguranţă.
(2)Semnalul de culoare galbenă intermitent permite trecerea, conducătorul de vehicul fiind obligat să circule cu viteza redusă, să respecte semnificaţia semnalizării rutiere şi a regulilor de circulaţie aplicabile în acel loc.
Articolul 54
În intersecţii dirijarea circulaţiei tramvaielor se poate realiza şi prin semafoare având semnale luminoase de culoare albă, corelate cu semnalele luminoase pentru dirijarea circulaţiei celorlalte vehicule.
Articolul 55
(1) Semnalul luminos destinat dirijării circulaţiei bicicletelor are în câmpul său imaginea unei biciclete de culoare roşie, respectiv verde pe fond negru. Aceeaşi destinaţie o are şi semnalul luminos al unui semafor însoţit de un panou adiţional pe care figurează o bicicletă.
(2) Semnalele luminoase prevăzute la alin. (1) dirijează şi circulaţia trotinetelor electrice pe drumurile publice.
La data de 06-10-2021 Articolul 55 din Paragraful § 1. , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
Articolul 56
(1)Când deasupra benzilor de circulaţie sunt instalate dispozitive care emit semnale roşii şi verzi, acestea sunt destinate semnalizării benzilor cu circulaţie reversibilă. Semnalul rosu, având forma a două bare încrucişate, interzice accesul vehiculelor pe banda deasupra căreia se găseşte, iar semnalul verde, de forma unei săgeţi cu vârful în jos, permite intrarea vehiculelor şi circulaţia pe acea bandă.
(2)Semnalul luminos intermediar care are forma unei sau unor săgeţi de culoare galbenă ori albă cu vârful orientat către dreapta sau stânga jos anunţă schimbarea semnalului verde, în cazul benzilor cu circulaţie reversibilă, ori faptul că banda deasupra căreia se află este pe punctul de a fi închisă circulaţiei conducătorilor cărora li se adresează, aceştia fiind obligaţi să se deplaseze pe banda sau benzile indicate de săgeţi.
Articolul 57
Conducătorul vehiculului care intra într-o intersecţie la culoarea verde a semaforului este obligat să respecte şi semnificaţia indicatoarelor instalate în interiorul acesteia.
§ 2. Semnalele luminoase pentru pietoni
Articolul 58
(1)Semnalele luminoase pentru pietoni sunt de culoare verde şi roşie. Acestea funcţionează corelat cu semnalele pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor.
(2)Semnalul de culoare verde poate avea în câmpul sau imaginea unui pieton în mers, iar cel rosu, imaginea unui pieton oprit.
(3)Semnalele luminoase pentru pietoni pot fi însoţite de semnale acustice pentru a asigura traversarea drumului de către nevăzători.
(4)Pe sectoarele de drum unde valorile de trafic permit, administratorul drumului public, cu avizul poliţiei, poate amplasa în zona marcajului trecerii pentru pietoni semafoare sau panouri speciale cu comandă manuală a cererii de verde, care se poate face direct de către pietoni.
Articolul 59
(1)Semnalul de culoare verde permite trecerea.
(2)Când semnalul de culoare verde începe să funcţioneze intermitent înseamnă că timpul afectat traversării drumului este în curs de epuizare şi urmează semnalul rosu. În acest caz pietonul surprins în traversarea drumului trebuie să grăbească trecerea, iar dacă drumul este prevăzut cu un refugiu sau spaţiu interzis circulaţiei vehiculelor, să aştepte pe acesta apariţia semnalului de culoare verde.
Articolul 60
Semnalul de culoare verde intermitent şi semnalul de culoare roşie interzic pietonilor să se angajeze în traversare pe partea carosabilă.
§ 3. Alte semnale luminoase
Articolul 61
În cazul semaforizării corelate, în lungul unui traseu pot fi instalate dispozitive de cronometrare a timpului aferent culorii, precum şi dispozitive luminoase care să arate participanţilor la trafic timpii stabiliţi prin programul de semaforizare, iar pentru conducătorii de autovehicule, şi viteza de deplasare.
Articolul 62
Semaforul de avertizare se instalează la ieşirea din intersecţie şi este constituit dintr-un corp de iluminat cu lumină galbenă intermitentă. Acesta poate avea în câmpul sau imaginea unui pieton în mişcare, de culoare galbenă pe fond negru.
Articolul 63
Pentru semnalizarea şi dirijarea circulaţiei pe sectoarele de drumuri unde se execută lucrări pe partea carosabilă, cu excepţia autostrăzilor, se pot instala temporar semafoare mobile, cu obligaţia presemnalizării acestora.
Secţiunea a 2-a
Indicatoarele
Articolul 64
Indicatoarele instalate pe drumurile publice sunt:
a)de avertizare;
b)de reglementare, care pot fi:
1. de prioritate;
2. de interzicere sau restricţie;
3. de obligare;
c)de orientare şi informare, care pot fi:
1. de orientare;
2. de informare;
3. de informare turistică;
4. panouri adiţionale;
5. indicatoare kilometrice şi hectometrice;
d)mijloace de semnalizare a lucrărilor, care cuprind:
1. indicatoare rutiere temporare;
2. mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor.
Articolul 65
(1)Indicatoarele se instalează, de regula, pe partea dreaptă a sensului de mers. În cazul în care condiţiile locale împiedică observarea din timp a indicatoarelor de către conducătorii cărora li se adresează, ele se pot instala ori repeta pe partea stânga, în zona mediană a drumului, pe un refugiu ori spaţiu interzis circulaţiei vehiculelor, deasupra părţii carosabile sau de cealaltă parte a intersecţiei, în loc vizibil pentru toţi participanţii la trafic.
(2)Indicatoarele pot fi însoţite de panouri cu semne adiţionale conţinând inscripţii sau simboluri care le precizează, completează ori limitează semnificaţia.
(3)Semnele adiţionale se pot aplica pe panouri ce includ indicatoare ori chiar pe indicatoare, dacă înţelegerea semnificaţiei acestora nu este afectata.
(4)Pentru a fi vizibile şi pe timp de noapte, indicatoarele rutiere trebuie să fie reflectorizante, luminoase ori iluminate.
(5)În locuri periculoase, pentru a spori vizibilitatea şi a evidenţia semnificaţia unor indicatoare, acestea pot figura grupat pe un panou cu folie fluorescent-retroreflectorizantă cu reflexie ridicata. Aceste indicatoare pot fi însoţite, după caz, de dispozitive luminoase.
Articolul 66
(1)Semnificaţia unui indicator este valabilă pe întreaga lăţime a părţii carosabile deschise circulaţiei conducătorilor cărora li se adresează.
(2)Când indicatorul este instalat deasupra benzii sau benzilor, semnificaţia lui este valabilă numai pentru banda ori benzile astfel semnalizate.
(3)Semnificaţia indicatorului de avertizare începe din locul unde este amplasat. În cazul indicatoarelor care avertizează sectoare periculoase, zona de acţiune a indicatoarelor este reglementata prin plăcuţe adiţionale.
(4)Indicatoarele de avertizare se instalează înaintea locului periculos, la o distanţă de maximum 50 m în localităţi, intre 100 m şi 250 m în afara localităţilor, respectiv intre 500 m şi 1.000 m pe autostrăzi şi drumuri expres. Când condiţiile din teren impun amplasarea la o distanţă mai mare, sub indicator se instalează un panou adiţional “Distanta intre indicator şi începutul locului periculos”.
(5)Pe autostrăzi şi drumuri expres, în toate cazurile, sub indicator este obligatoriu să se instaleze un panou adiţional “Distanta intre indicator şi începutul locului periculos”. În situaţia în care lungimea sectorului periculos depăşeşte 1.000 m, sub indicator se montează panoul adiţional “Lungimea sectorului periculos la care se referă indicatorul”.
(6)Semnificaţia indicatoarelor de interzicere sau de restricţie începe din dreptul acestora. În lipsa unei semnalizări care să precizeze lungimea sectorului pe care se aplică reglementarea ori a unor indicatoare care să anunţe sfârşitul interdicţiei sau al restricţiei, semnificaţia acestor indicatoare încetează în intersecţia cea mai apropiată. Când indicatoarele de interzicere sau restricţie sunt instalate împreună cu indicatorul ce anunţă intrarea într-o localitate, semnificaţia lor este valabilă pe drumul respectiv până la întâlnirea indicatorului “Ieşire din localitate”, cu excepţia locurilor unde alte indicatoare dispun altfel.
Articolul 67
Indicatoarele rutiere temporare corespondente indicatoarelor de avertizare, de restricţie sau interzicere ori indicatoarelor de orientare au aceleaşi caracteristici cu cele permanente, cu deosebirea că fondul alb este înlocuit cu fondul galben.
Secţiunea a 3-a
Semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferată
Articolul 68
Apropierea de o trecere la nivel cu calea ferată se semnalizează cu indicatoare de avertizare corespunzătoare şi/sau cu panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu calea ferată.
Articolul 69
(1)Trecerea la nivel cu calea ferată curentă fără bariere sau semibariere se semnalizează, după caz, cu indicatoarele “Trecere la nivel cu calea ferată simplă, fără bariere” sau “Trecere la nivel cu calea ferată dublă, fără bariere”, însoţite de indicatorul “Oprire”.
(2)La trecerea la nivel cu calea ferată curentă prevăzută cu instalaţii de semnalizare automată fără bariere, interzicerea circulaţiei rutiere se realizează, optic, prin funcţionarea dispozitivelor cu lumini intermitent-alternative roşii şi stingerea semnalizării de control reprezentate de lumină intermitentă albă şi, acustic, prin emiterea de semnale sonore intermitente.
Articolul 70
(1)Trecerile la nivel cu calea ferată curentă pot fi semnalizate cu sisteme automate luminoase, prevăzute cu semibariere.
(2)Trecerile la nivel cu calea ferată curentă pot fi asigurate şi cu bariere care sunt acţionate manual.
(3)Barierele şi semibarierele sunt marcate cu benzi alternanţe de culoare roşie şi albă şi pot fi prevăzute, la mijloc, cu un disc rosu. Benzile trebuie să fie reflectorizante, iar pe drumurile neiluminate, pe timp de noapte, barierele şi semibarierele trebuie să fie iluminate ori prevăzute cu dispozitive cu lumină roşie.
(4)La trecerea la nivel cu calea ferată prevăzută cu instalaţii de semnalizare automată cu bariere, semnalizarea de interzicere a circulaţiei rutiere se realizează în condiţiile prevăzute la art. 69 alin. (2), precum şi prin coborârea în poziţie orizontala a semibarierelor.
Articolul 71
(1)Semnalizarea de interzicere a circulaţiei rutiere se considera realizata chiar şi numai în una din următoarele situaţii:
a)prin aprinderea unei singure unităţi luminoase a dispozitivului cu lumină intermitent-alternativa roşie;
b)prin funcţionarea sistemului sonor;
c)prin poziţia orizontala a unei singure semibariere.
(2)Circulaţia rutieră se considera de asemenea interzisă şi în situaţia în care barierele sau semibarierele sunt în curs de coborâre sau de ridicare.
Articolul 72
În zona trecerilor la nivel cu calea ferată, funcţionarea instalaţiilor de semnalizare a apropierii trenurilor, fără bariere, a instalaţiilor de semnalizare a apropierii trenurilor, cu semibariere, sau a barierelor mecanice, precum şi instalarea indicatoarelor “Oprire”, “Trecere la nivel cu o cale ferată simplă/dublă, fără bariere”, “Trecere la nivel cu o cale ferată simplă/dublă, fără bariere, prevăzută cu instalaţie de semnalizare luminoasă automată”, sunt asigurate de administratorul de cale ferată, iar setul de semnalizare a apropierii de calea ferată este asigurat de către administratorul drumului.
Articolul 73
(1)La trecerea la nivel cu o cale ferată industrială se instalează indicatorul “Alte pericole”, însoţit de un panou adiţional ce conţine imaginea unei locomotive.
(2)Atunci când pe calea ferată industrială se deplasează un vehicul feroviar, circulaţia trebuie dirijată de un agent de cale ferată.
Articolul 74
Porţile de gabarit instalate înaintea unei treceri la nivel cu o cale ferată electrificată, destinate să interzică accesul vehiculelor a căror încărcătura depăşeşte în înălţime limita de siguranţă admisă, sunt marcate cu benzi alternanţe de culoare galbenă şi neagră. Pe stâlpii de susţinere ai porţilor de gabarit se instalează indicatoare rutiere prin care se precizează înălţimea maxima de trecere admisă.
Secţiunea a 4-a
Marcajele
Articolul 75
(1)Marcajele servesc la organizarea circulaţiei, avertizarea sau îndrumarea participanţilor la trafic. Acestea pot fi folosite singure sau împreună cu alte mijloace de semnalizare rutieră pe care le completează sau le precizează semnificaţia.
(2)Marcajele se aplică pe suprafaţa părţii carosabile a drumurilor modernizate, pe borduri, pe lucrări de arta, pe accesorii ale drumurilor, precum şi pe alte elemente şi construcţii din zona drumurilor. Marcajele aplicate pe drumurile publice trebuie să fie reflectorizante sau însoţite de dispozitive reflectorizante care trebuie să-şi păstreze proprietăţile de reflexie şi pe timp de ploaie sau ceaţă.
(3)Marcajele nu trebuie să incomodeze în nici un fel desfăşurarea circulaţiei, iar suprafaţa acestora nu trebuie să fie lunecoasă. Marcajele pe partea carosabilă se execută cu microbile de sticla şi pot fi însoţite de butoni cu elemente retroreflectorizante.
Articolul 76
Marcajele aplicate pe drumurile publice sunt:
a)longitudinale, care pot fi:
1. de separare a sensurilor de circulaţie;
2. de separare a benzilor pe acelaşi sens;
b)de delimitare a părţii carosabile;
c)transversale, care pot fi:
1. de oprire;
2. de cedare a trecerii;
3. de traversare pentru pietoni;
4. de traversare pentru conducători de biciclete sau trotinete electrice;
La data de 06-10-2021 Punctul 4. din Litera c) , Articolul 76 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
d)diverse, care pot fi:
1. de ghidare;
2. pentru spaţii interzise;
3. pentru interzicerea staţionării;
4. pentru staţii de autobuze, troleibuze, taximetre, precum şi pentru staţiile de tramvaie care nu sunt prevăzute cu refugiu pentru pietoni;
La data de 17-02-2023 Punctul 4. din Litera d) , Articolul 76 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 15 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 17 februarie 2023
5. pentru locuri de parcare;
6. săgeţi sau inscripţii;
e)laterale aplicate pe:
1. lucrări de arta (poduri, pasaje denivelate, ziduri de sprijin);
2. parapete;
3. stâlpi şi copaci situaţi pe platforma drumului;
4. borduri.
Articolul 77
(1)Administratorul drumului public este obligat să aplice marcaje cu linii continue sau discontinue, după caz, atât pentru separarea sensurilor şi benzilor de circulaţie, cât şi pentru delimitarea părţii carosabile.
(2)Marcajul longitudinal format dintr-o linie continuă simplă sau dublă interzice încălcarea acestuia.
(3)Marcajul format dintr-o linie continuă aplicată pe bordura trotuarului sau la marginea părţii carosabile interzice staţionarea vehiculelor pe acea parte a drumului. Când o asemenea linie însoţeşte un indicator de interzicere a staţionării, aceasta precizează lungimea sectorului de drum pe care este valabilă interzicerea.
(4)Marcajul longitudinal format din linii continue care delimitează banda pe care este aplicat şi un marcaj simbolizând o anumită categorie sau anumite categorii de vehicule semnifică faptul că banda este rezervată circulaţiei acelei sau acelor categorii de vehicule.
Articolul 78
Marcajul longitudinal format dintr-o linie discontinuă simplă sau dublă permite trecerea peste acesta, dacă manevra sau reglementările instituite impun acest lucru.
Articolul 79
(1)Marcajul cu linie discontinuă poate fi simplu sau dublu şi se foloseşte în următoarele situaţii:
a)marcajul cu linie discontinuă simplă:
1. pentru separarea sensurilor de circulaţie, pe drumurile cu două benzi şi circulaţie în ambele sensuri;
2. pentru separarea benzilor de circulaţie pe acelaşi sens, pe drumurile cu cel puţin două benzi pe sens;
3. pentru marcarea trecerii de la o linie discontinuă la una continuă. În localităţi acest marcaj nu este obligatoriu;
4. pentru a separa, pe autostrăzi, benzile de accelerare sau de decelerare de benzile curente de circulaţie;
5. pentru marcaje de ghidare în intersecţii;
b)marcajul cu linie discontinuă dublă, pentru delimitarea benzilor reversibile. Pe asemenea benzi marcajul este însoţit de dispozitive luminoase speciale prevăzute la art. 56.
(2)Linia continuă se foloseşte în următoarele situaţii:
a)linia continuă simplă, pentru separarea sensurilor de circulaţie, a benzilor de acelaşi sens la apropierea de intersecţii şi în zone periculoase;
b)linia continuă dublă, pentru separarea sensurilor de circulaţie cu minimum două benzi pe fiecare sens, precum şi la drumuri cu o bandă pe sens sau în alte situaţii stabilite de administratorul drumului respectiv, cu acordul poliţiei rutiere.
(3)În cazul marcajului longitudinal format dintr-o linie continuă şi una discontinuă alăturate, conducătorul de vehicul trebuie să respecte semnificaţia liniei celei mai apropiate în sensul de mers.
(4)Pe drumurile cu circulaţie în ambele sensuri prevăzute cu o singură bandă pe sens, pe distanţa cuprinsă intre indicatoarele de avertizare “Copii”, aferente celor două sensuri, marcajul de separare a sensurilor se execută cu linie continuă.
Articolul 80
(1)Marcajele de delimitare a părţii carosabile sunt amplasate în lungul drumului, se execută la limita din dreapta a părţii carosabile în sensul de mers, cu excepţia autostrăzilor şi a drumurilor expres, unde marcajul se aplică şi pe partea stânga, lângă mijlocul fizic de separare a sensurilor de circulaţie. Aceste marcaje pot fi cu linie continuă sau discontinuă simplă.
(2)Marcajele de ghidare au rolul de a materializa traiectoria pe care vehiculele trebuie să o urmeze în traversarea unei intersecţii ori pentru efectuarea virajului la stânga, fiind obligatoriu a se realiza în cazul în care axul central ori liniile de separare a benzii de circulaţie nu sunt coliniare.
(3)Marcajele pentru interzicerea staţionării se pot realiza:
a)prin linie continuă galbenă aplicată pe bordura trotuarului sau pe banda de consolidare a acostamentului, dublând marcajul de delimitare a părţii carosabile spre exteriorul platformei drumului;
b)printr-o linie în zig-zag la marginea părţii carosabile.
(4)Marcajele prin săgeţi sunt folosite pentru:
a)selectarea pe benzi;
b)schimbarea benzii (banda de accelerare, banda suplimentară pentru vehicule lente, banda care se suprimă prin îngustarea părţii carosabile);
c)repliere, numai în afara localităţilor pe drumuri cu o bandă pe sens şi dublu sens de circulaţie.
Articolul 81
(1)Marcajul transversal constând dintr-o linie continuă, aplicată pe lăţimea uneia sau mai multor benzi, indică linia înaintea căreia vehiculul trebuie oprit la întâlnirea indicatorului “Oprire”. Un asemenea marcaj poate fi folosit pentru a indică linia de oprire impusă printr-un semnal luminos, printr-o comandă a agentului care dirijează circulaţia, de prezenţa unei treceri la nivel cu o cale ferată, cu o linie de tramvai sau a unei treceri pentru pietoni. Înaintea marcajului ce însoţeşte indicatorul “Oprire” se poate aplica pe partea carosabilă inscripţia “Stop”.
(2)Marcajul transversal constând dintr-o linie discontinuă, aplicată pe lăţimea uneia sau mai multor benzi, indică linia care nu trebuie depăşită atunci când se impune cedarea trecerii. Înaintea unei asemenea linii se poate aplica pe partea carosabilă un marcaj sub forma de triunghi având o latura paralela cu linia discontinuă, iar vârful îndreptat spre vehiculul care se apropie.
(3)Marcajul transversal constând din linii paralele cu axul drumului indică locul pe unde pietonii trebuie să traverseze drumul. Aceste linii au lăţimea mai mare decât a oricăror alte marcaje.
(4) Marcajul transversal constând din linii discontinue paralele, aplicate perpendicular sau oblic faţă de axul drumului, indică locul destinat traversării părţii carosabile de către conducători de biciclete sau trotinete electrice.
La data de 06-10-2021 Alineatul (4) din Articolul 81 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
Articolul 82
(1)În scopul sporirii impactului vizual asupra participanţilor la trafic, pe partea carosabilă se pot executa marcaje sub forma de inscripţii, simboluri şi figuri.
(2)Pe autostrăzi, pe drumurile expres şi pe drumuri naţionale deschise traficului internaţional (E), la extremităţile părţii carosabile se aplică marcaje rezonatoare pentru avertizarea conducătorilor de autovehicule la ieşirea de pe partea carosabilă.
Articolul 83
(1)Marcajele, cum sunt: săgeţile, inscripţiile, liniile paralele sau oblice, pot fi folosite pentru a repeta semnificaţia indicatoarelor sau pentru a da participanţilor la trafic indicaţii care nu le pot fi furnizate, în mod adecvat, prin indicatoare.
(2)Marcajul sub forma unei sau unor săgeţi, aplicat pe banda ori pe benzile delimitate prin linii continue, obliga la urmarea direcţiei sau direcţiilor astfel indicate. Săgeata de repliere care este oblică faţă de axul drumului, aplicată pe o bandă sau intercalată într-un marcaj longitudinal format din linii discontinue, semnalizează obligaţia ca vehiculul care nu se află pe bandă indicată de săgeata să fie condus pe acea bandă.
(3) Marcajul format dintr-o linie în zigzag semnifică interzicerea staţionării vehiculelor pe partea drumului pe care este aplicat. O astfel de linie completată cu înscrisul «Bus», «Taxi» sau «Tram» poate fi folosită pentru semnalizarea staţiilor de autobuze, troleibuze, taximetre, respectiv a staţiilor de tramvaie care nu sunt prevăzute cu refugiu pentru pietoni.
La data de 17-02-2023 Alineatul (3) din Articolul 83 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 15 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 17 februarie 2023
(4)Marcajul aplicat în afara benzilor, format din linii paralele, înconjurate sau nu cu o linie de contur, delimitează spaţiul interzis circulaţiei.
(5)Marcajele se pot aplica şi pe ziduri de sprijin, parapete de protecţie sau alte amenajări rutiere laterale drumului, pentru a le face mai vizibile conducătorilor de vehicule.
(6) Marcajele sunt de regulă de culoare albă, cu excepţia celor ce se aplică pe elementele laterale drumului, care sunt de culoare albă, neagră sau galbenă şi neagră, precum şi a celor temporare, folosite la organizarea circulaţiei în zona lucrărilor, care sunt de culoare galbenă. În zonele periculoase sau unde staţionarea vehiculelor este limitată în timp, marcajele pot fi şi de alte culori.
La data de 17-02-2023 Alineatul (6) din Articolul 83 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 15 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 17 februarie 2023
Secţiunea a 5-a
Semnalizarea limitelor laterale ale platformei drumului şi a lucrărilor
Articolul 84
(1)În afara localităţilor, limitele laterale ale platformei drumului se semnalizează cu stâlpi de ghidare lamelari, de culoare albă, omologaţi, instalaţi la intervale de 50 m intre ei, sau prin parapete. Pe stâlpii de ghidare lamelari şi pe parapete se aplică dispozitive reflectorizante de culoare roşie şi albă sau galbenă. Dispozitivele reflectorizante de culoare roşie trebuie să fie vizibile numai pe partea dreaptă a drumului în sensul de mers. Materialele din care sunt confecţionaţi stâlpii de ghidare lamelari nu trebuie să fie dure.
(2)Dispozitivele reflectorizante pentru semnalizarea limitelor platformei drumului se pot monta şi pe parapetele de protecţie, pereţii tunelelor, zidurile de sprijin sau pe alte amenajări rutiere ori instalaţii laterale drumului.
Articolul 85
(1)Semnalizarea lucrărilor executate pe drumurile publice este obligatorie şi se realizează în scopul asigurării desfăşurării în condiţii corespunzătoare a circulaţiei pe sectorul de drum rămas neafectat sau, după caz, în scopul devierii acesteia pe variante ocolitoare şi are semnificaţia interzicerii circulaţiei în zona afectata de lucrări.
(2)Sectoarele de drum afectate de lucrări trebuie semnalizate vizibil prin indicatoare şi mijloace auxiliare de semnalizare rutieră, precum semafoare, balize direcţionale, panouri, conuri de dirijare, bariere, garduri, parapete din material plastic lestabile şi cărucioare portsemnalizare, prevăzute cu elemente fluorescent-reflectorizante. Acestea nu trebuie confecţionate din materiale dure, iar pe timp de noapte trebuie însoţite de lămpi cu lumină galbenă intermitentă.
(3)Pentru organizarea circulaţiei pe sectoarele de drum public aflate în lucru se instalează indicatoare şi balize reflectorizante sau, după caz, amenajări rutiere tip “limitatoare de viteză” şi se aplică marcaje, corespunzător situaţiei create. Dacă este cazul, dirijarea circulaţiei se realizează prin semnale luminoase ori semnale ale lucrătorului de drumuri desemnat şi special instruit.
Articolul 86
(1)Semnalizarea instituită pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări trebuie întreţinută şi modificata corespunzător evoluţiei acestora. La terminarea lucrărilor executantul trebuie să asigure, concomitent cu repararea sectorului de drum public afectat, şi refacerea semnalizării iniţiale sau modificarea ei, potrivit noilor condiţii de circulaţie.
(2)Persoanele care executa lucrări de orice natura pe partea carosabilă a drumului public sunt obligate să poarte echipament de protecţie-avertizare fluorescent şi reflectorizant, de culoare galbenă sau portocalie, pentru a fi observate cu uşurinţă de participanţii la trafic.
Articolul 87
Nicio lucrare care afectează drumul public nu poate fi începută sau, după caz, continuată dacă executantul acesteia nu are autorizarea administratorului drumului şi acordul poliţiei, dacă nu a realizat semnalizarea temporară corespunzătoare, iar termenul aprobat a fost depăşit ori lucrarea se execută în alte condiţii decât cele stabilite în autorizaţie sau acord.
Secţiunea a 6-a
Semnalele poliţiştilor şi ale altor persoane care dirijează circulaţia
Articolul 88
(1)Semnalele poliţistului care dirijează circulaţia au următoarele semnificaţii:
a)braţul ridicat vertical semnifică “atenţie, oprire” pentru toţi participanţii la trafic care se apropie, cu excepţia conducătorilor de vehicule care nu ar mai putea opri în condiţii de siguranţă. Dacă semnalul este dat într-o intersecţie, aceasta nu impune oprirea conducătorilor de vehicule care se află deja angajaţi în traversare;
b)braţul sau braţele întinse orizontal semnifică “oprire” pentru toţi participanţii la trafic care, indiferent de sensul lor de mers, circulă din direcţia sau direcţiile intersectate de braţul sau braţele întinse. După ce a dat acest semnal, poliţistul poate cobori braţul sau braţele, poziţia să însemnând, de asemenea, “oprire” pentru participanţii la trafic care vin din faţă ori din spate;
c)balansarea, pe timp de noapte, în plan vertical, a unui dispozitiv cu lumină roşie ori a bastonului fluorescent-reflectorizant semnifică “oprire” pentru participanţii la trafic spre care este îndreptat;
d)balansarea pe verticală a braţului, având palma orientată către sol, semnifică reducerea vitezei;
e)rotirea vioaie a braţului semnifică mărirea vitezei de deplasare a vehiculelor sau grăbirea traversării drumului de către pietoni.
(2)Poliţistul care dirijează circulaţia poate efectua semnal cu braţul ca vehiculul să avanseze, să depăşească, să treacă prin faţă ori prin spatele sau, să îl ocolească prin partea să stânga sau dreapta, iar pietonii să traverseze drumul ori să se oprească.
(3)La efectuarea comenzilor prevăzute la alin. (1) şi (2), poliţistul poate folosi şi fluierul.
Articolul 89
(1)Oprirea participanţilor la trafic este obligatorie şi la semnalele date de:
a)poliţiştii de frontieră;
b)îndrumătorii de circulaţie ai Ministerului Apărării;
c)agenţii de cale ferată, la trecerile la nivel;
d)personalul autorizat din zona lucrărilor pe drumurile publice;
e)membrii patrulelor şcolare de circulaţie, la trecerile pentru pietoni din apropierea unităţilor de învăţământ;
f)nevăzători, prin ridicarea bastonului alb, atunci când aceştia traversează strada.
(2)Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) pot efectua şi următoarele semnale:
a)balansarea braţului în plan vertical, cu palma mâinii orientată către sol sau cu un mijloc de semnalizare, care semnifică reducerea vitezei;
b)rotirea vioaie a braţului, care semnifică mărirea vitezei de deplasare a vehiculelor, inclusiv grăbirea traversării drumului de către pietoni.
Articolul 90
Persoanele prevăzute la art. 88 alin. (1) şi la art. 89 alin. (1) lit. a)-e) care dirijează circulaţia trebuie să fie echipate şi plasate astfel încât să poată fi observate şi recunoscute cu uşurinţă de către participanţii la trafic.
Secţiunea a 7-a
Semnalele utilizate de conducătorii autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară şi obligaţiile celorlalţi participanţi la trafic
Articolul 91
(1)Semnalele mijloacelor speciale de avertizare, luminoase şi sonore, se folosesc de către conducătorii autovehiculelor prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numai dacă intervenţia sau misiunea impune urgenţă.
(2)Semnalele mijloacelor de avertizare luminoasă pot fi folosite şi fără a fi însoţite de cele sonore, în funcţie de natura misiunii ori de condiţiile de trafic, situaţie în care autovehiculul respectiv nu are regim de circulaţie prioritară.
(3)Se interzice utilizarea semnalelor mijloacelor de avertizare sonoră separat de cele luminoase.
Articolul 92
(1)Poliţistul rutier aflat într-un autovehicul al poliţiei poate utiliza şi dispozitive luminoase cu mesaje variabile pentru a transmite o dispoziţie sau o indicaţie participanţilor la trafic. Aceste semnale pot fi adresate concomitent cu transmiterea unui apel prin amplificatorul de voce.
(2)Poliţistul rutier aflat într-un autovehicul al poliţiei poate executa semnale cu braţul, cu sau fără baston reflectorizant, scos pe partea laterală dreapta a vehiculului. Acest semnal semnifică oprire pentru conducătorii vehiculelor care circulă în spatele autovehiculului poliţiei. Acelaşi semnal efectuat pe partea stânga a autovehiculului semnifică oprire pentru conducătorii vehiculelor care circulă pe banda din partea stânga în acelaşi sens de mers ori în sens opus celui al autovehiculului poliţiei.
Articolul 93
Conducătorii de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere care se apropie de o coloană oficială o pot depăşi dacă li se semnalizează această manevră de către poliţistul rutier. Se interzice altor participanţi la trafic intercalarea sau ataşarea la o astfel de coloană oficială.
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehicule a fost înlocuită de Litera g), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
Articolul 94
(1)Coloanele oficiale se însoţesc de echipaje ale poliţiei rutiere, în condiţiile stabilite prin instrucţiuni emise de ministrul administraţiei şi internelor.
(2)Coloanele de vehicule cu specific militar se însoţesc de autovehicule de control al circulaţiei aparţinând Ministerului Apărării, care au în funcţiune mijloacele speciale de avertizare sonore, precum şi cele luminoase de culoare albastră.
Articolul 95
Vehiculele care, prin construcţie sau datorită încărcăturii transportate, depăşesc masa şi/sau gabaritul prevăzute de normele legale, precum şi transporturile speciale pot fi însoţite de echipaje ale poliţiei rutiere numai cu aprobarea Inspectoratului General al Poliţiei Române.
Capitolul V
Reguli de circulaţie
Secţiunea 1
Reguli generale
Articolul 96
(1)Participanţii la trafic sunt obligaţi să anunţe administratorul drumului public ori cel mai apropiat poliţist atunci când au cunoştinţă despre existenţa pe drum a unui obstacol sau a oricărei altei situaţii periculoase pentru fluenţa şi siguranţa circulaţiei.
La data de 21-01-2017 Alineatul (1) din Articolul 96 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 965 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 22 decembrie 2016
(2)Se interzice oricărei persoane să arunce, să lase sau să abandoneze obiecte, materiale ori substanţe sau să creeze obstacole pe drumul public. Persoana care nu a putut evita crearea unui obstacol pe drumul public este obligată să îl înlăture şi, dacă nu este posibil, să îi semnalizeze prezenţa şi să anunţe imediat administratorul drumului public şi cea mai apropiată unitate de poliţie.
Articolul 97
(1)Copiii cu o înălţime de până la 135 cm pot fi transportaţi în autovehicule echipate cu sisteme de siguranţă pentru conducător şi pasageri, denumite în continuare sisteme de siguranţă, doar dacă sunt fixaţi sau prinşi cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii instalat în autovehicul.
La data de 15-01-2015 Alin. (1) al art. 97 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015.
(1^1)Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul transportului în autovehicule destinate transportului public de persoane, precum şi în taxi, dacă în acesta din urmă copilul ocupă orice alt loc decât cel de pe scaunul din faţă. Transportul copilului în vârstă de până la 3 ani, în acest caz, se realizează sub supravegherea unei persoane, alta decât conducătorul de autovehicul.
La data de 15-01-2015 Alin. (1^1) al art. 97 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015.
(1^2)Copiii cu o înălţime de peste 135 cm pot fi transportaţi în autovehicule echipate cu sisteme de siguranţă doar dacă poartă centuri de siguranţă pentru adulţi, reglate astfel încât să nu treacă peste zona gâtului sau feţei, ori dacă sunt fixaţi sau prinşi cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii instalat în autovehicul.
La data de 15-01-2015 Alin. (1^2) al art. 97 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015.
(1^3)Prin dispozitiv de fixare în scaun pentru copii, în sensul prezentului articol, se înţelege un ansamblu de componente capabil să fixeze un copil în poziţia şezut sau culcat, care poate cuprinde o combinaţie de chingi ori elemente flexibile cu o cataramă de fixare, dispozitive de reglare, elemente de prindere şi, în unele cazuri, un scaun suplimentar şi/sau un scut pentru impact, ce poate fi ancorat la un autovehicul, ori un sistem constituit dintr-un dispozitiv parţial de fixare în scaun utilizat împreună cu centura de siguranţă cu rol de prindere a copilului sau de fixare a dispozitivului, cum ar fi, fără a se limita la acestea, scaun de siguranţă pentru copii, pernă de înălţare, care poate fi folosită împreună cu o centură de siguranţă pentru adulţi, portbebe-coşuleţ pentru sugari, scaun pentru sugari, chingă de ghidare, precum şi centură şi sisteme de centuri pentru copii.
La data de 15-01-2015 Alin. (1^3) al art. 97 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015.
(1^4)Dispozitivul de fixare în scaun pentru copii prevăzut la alin. (1) şi (1^2) trebuie să fie omologat şi adecvat pentru caracteristicile fizice ale copiilor. Clasificarea, reglementările privind standardele de omologare şi utilizarea acestor dispozitive în funcţie de grupele de masă şi componenţa sistemelor sunt prevăzute în anexa nr. 1F.
La data de 15-01-2015 Alin. (1^4) al art. 97 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015.
(1^5)Dispozitivul de fixare în scaun pentru copii se instalează pe locurile din spate ale autovehiculului, în conformitate cu instrucţiunile de montare furnizate de către producătorul acestuia, cum ar fi manual, prospect sau publicaţia electronică cu instrucţiuni care indică în ce mod şi în care tipuri de autovehicule poate fi folosit sistemul în condiţii de siguranţă.
La data de 15-01-2015 Alin. (1^5) al art. 97 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015.
(1^6)Prin excepţie de la prevederile alin. (1^5), tipurile de dispozitiv de fixare în scaun pentru copii care, potrivit instrucţiunilor producătorului, pot fi montate inclusiv pe locul din faţă destinat pasagerilor prin orientarea cu faţa spre direcţia opusă direcţiei normale de deplasare a autovehiculului se instalează pe acest loc doar în situaţia în care conducătorul dezactivează airbagul frontal corespunzător locului, chiar şi în cazul autovehiculului prevăzut cu un mecanism care detectează în mod automat prezenţa dispozitivului instalat şi blochează declanşarea airbagului frontal corespunzător locului, sau dacă autovehiculul nu este echipat cu airbag frontal corespunzător locului.
La data de 15-01-2015 Alin. (1^6) al art. 97 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015.
(1^7)Dispoziţiile prevăzute la alin. (1^6) se aplică în mod corespunzător şi în cazul tipurilor de dispozitiv de fixare în scaun pentru copii care, potrivit instrucţiunilor producătorului, pot fi montate inclusiv pe locul din faţă destinat pasagerilor prin orientarea cu faţa spre direcţia normală de deplasare a autovehiculului.
La data de 15-01-2015 Alin. (1^7) al art. 97 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015.
(1^8)Se exceptează de la obligaţia de a fi fixat sau prins cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii ori de a purta centura de siguranţă pe timpul transportului copilul pentru care este eliberat un certificat medical de scutire pe motiv medical grav în care să fie menţionată afecţiunea care contraindică purtarea acestor sisteme de siguranţă.
La data de 15-01-2015 Alin. (1^8) al art. 97 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015.
(1^9)Transportul copilului în condiţiile prevăzute la alin. (1^8) se realizează pe locurile din spate ale autovehiculului. În cazul copilului în vârstă de până la 3 ani, transportul se realizează sub supravegherea unei persoane, alta decât conducătorul de autovehicul.
La data de 15-01-2015 Alin. (1^9) al art. 97 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015.
(1^10)Conducătorul de autovehicul care transportă un copil în condiţiile prevăzute la alin. (1^8) are obligaţia să aibă asupra sa certificatul medical, în conţinutul căruia trebuie să fie menţionată durata de valabilitate a acestuia. Dispoziţiile prevăzute la alin. (6) se aplică în mod corespunzător.
La data de 15-01-2015 Alin. (1^10) al art. 97 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015.
(2)Copiii în vârstă de până la 3 ani nu pot fi transportaţi în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă.
La data de 15-01-2015 Alin. (2) al art. 97 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015.
(2^1)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), copiii în vârstă de până la 3 ani pot fi transportaţi sub supravegherea unei persoane, alta decât conducătorul de autovehicul, în autovehicule destinate transportului public de persoane, precum şi în taxi dacă în acesta din urmă ocupă orice alt loc decât cel de pe scaunul din faţă.
La data de 15-01-2015 Alin. (2^1) al art. 97 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015.
(2^2)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), copiii în vârstă de până la 3 ani pentru care este eliberat certificatul medical prevăzut la alin. (1^8) sunt transportaţi în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă pe locurile din spate ale acestuia, sub supravegherea unei persoane, alta decât conducătorul de autovehicul. Dispoziţiile prevăzute la alin. (1^10) se aplică în mod corespunzător.
La data de 15-01-2015 Alin. (2^2) al art. 97 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015.
(2^3)Copiii cu vârsta de peste 3 ani, având o înălţime de până la 150 cm, pot fi transportaţi în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă doar dacă ocupă, pe timpul transportului, orice alt loc decât cel de pe scaunele din faţă.
La data de 15-01-2015 Alin. (2^3) al art. 97 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015.
(3)Se interzice conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere, precum şi persoanelor care ocupa scaunul din faţă să tina în braţe animale în timpul deplasării pe drumurile publice.
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehicule a fost înlocuită de Litera g), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(4)Se exceptează de la obligaţia de a purta centura de siguranţă:
a)conducătorii de autoturisme pe timpul executării manevrei de mers înapoi sau care staţionează;
b)femeile în stare vizibilă de graviditate;
c)conducătorii de autoturisme care executa servicii de transport public de persoane, în regim de taxi, când transporta pasageri;
d)persoanele care au certificat medical în care să fie menţionată afecţiunea care contraindică purtarea centurii de siguranţă;
e)instructorii auto, pe timpul pregătirii practice a persoanelor care învăţa să conducă un autovehicul pe drumurile publice sau examinatorul din cadrul autorităţii competente în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere.
(5)Persoanele prevăzute la alin. (4) lit. d) sunt obligate să aibă asupra lor certificatul medical, în conţinutul căruia trebuie să fie menţionată durata de valabilitate a acestuia.
(6)Afecţiunile medicale pentru care se acorda scutire de la portul centurii de siguranţă, precum şi modelul certificatului medical se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul 98
(1)Se interzice transportul pe motociclete şi pe mopede a mai multe persoane decât locurile stabilite prin construcţie, precum şi al obiectelor voluminoase.
(2)Copiii în vârsta de până la 7 ani, dacă sunt ţinuţi în braţe, precum şi cei de până la 14 ani se transporta numai în ataşul motocicletelor.
Articolul 99
Abrogat.
La data de 06-10-2021 Articolul 99 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
Secţiunea a 2-a
Utilizarea părţii carosabile
Articolul 100
(1)Vehiculele trebuie conduse numai pe drumurile, părţile carosabile, benzile sau pistele stabilite pentru categoria din care fac parte. În cazul în care pe drumurile publice nu sunt amenajate benzi sau piste speciale pentru biciclete şi celelalte vehicule fără motor, acestea pot fi conduse şi pe acostament în sensul de mers, dacă circulaţia se poate face fără pericol.
(2)Vehiculele din categoria AM, A1, A2 şi A, atunci când circulă pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rând.
La data de 08-08-2013 Art. 100 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013.
Articolul 101
Când drumul are două sau mai multe benzi pe sensul de mers, vehiculele se conduc pe banda situată lângă acostament sau bordura. Celelalte benzi pot fi folosite succesiv, de la dreapta spre stânga, dacă banda de circulaţie utilizată este ocupată, cu obligaţia de a reveni pe banda din dreapta atunci când acest lucru este posibil.
Articolul 102
Vehiculele grele, lente sau cu mase ori gabarite depăşite sau cele care se deplasează cu viteza redusă trebuie conduse numai pe banda de lângă acostament sau bordura, dacă în sensul de mers nu este amenajată o bandă destinată acestora.
Articolul 103
Pe drumul public cu cel mult două benzi pe sens şi cu o a treia bandă pe care este amplasată linia tramvaiului lângă axa drumului, conducătorii de vehicule pot folosi această bandă, cu obligaţia să lase liberă calea tramvaiului, la apropierea acestuia.
Articolul 104
Vehiculele care efectuează transport public de persoane se conduc pe banda rezervată acestora, dacă o astfel de bandă există şi este semnalizată ca atare. Pe aceeaşi bandă pot circula şi autovehiculele cu regim de circulaţie prioritară când se deplasează în acţiuni de intervenţii sau în misiuni care au caracter de urgenţă.
Articolul 105
Se interzice intrarea într-o intersecţie chiar dacă semnalul luminos ori un indicator de prioritate permite, dacă din cauza aglomerării circulaţiei conducătorul de vehicul risca să rămână imobilizat, stânjenind sau împiedicând desfăşurarea traficului.
Secţiunea a 3-a
Reguli pentru circulaţia vehiculelor
§ 1. Poziţii în timpul mersului şi circulaţia pe benzi
Articolul 106
(1)Pe un drum public prevăzut cu minimum 3 benzi pe sens, când conducătorii a două autovehicule circulă în aceeaşi direcţie, dar pe benzi diferite, şi intenţionează să se înscrie pe banda liberă dintre ei, cel care circulă pe banda din dreapta este obligat să permită celui care vine din stânga să ocupe acea bandă.
(2)Pe drumul public cu mai multe benzi, conducătorii de autovehicule care circulă pe o bandă care se sfârşeşte, pentru a continuă deplasarea pe banda din stânga trebuie să permită trecerea vehiculelor care circulă pe acea bandă.
Articolul 107
(1)La intersecţiile prevăzute cu indicatoare şi/sau cu marcaje pentru semnalizarea direcţiei de mers, conducătorii de vehicule trebuie să se încadreze pe benzile corespunzătoare direcţiei de mers voite cu cel puţin 50 m înainte de intersecţie şi sunt obligaţi să respecte semnificaţia indicatoarelor şi marcajelor.
(1^1)În cazul intersecţiilor cu sens giratoriu, conducătorii de vehicule trebuie să respecte regulile privind circulaţia pe benzi, având obligaţia să semnalizeze din timp părăsirea intersecţiei şi să se asigure că o pot face fără să perturbe circulaţia sau să pună în pericol siguranţa celorlalţi participanţi la trafic.
La data de 17-02-2023 Articolul 107 din Paragraful 1, Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 15 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 17 februarie 2023
(2)La intersecţiile fără marcaje de delimitare a benzilor, conducătorii vehiculelor ocupa în mers, cu cel puţin 50 m înainte de intersecţie, următoarele poziţii:
a)rândul de lângă bordura sau acostament, cei care vor să schimbe direcţia de mers spre dreapta;
b)rândul de lângă axa drumului sau de lângă marcajul de separare a sensurilor, cei care vor să schimbe direcţia de mers spre stânga. Când circulaţia se desfăşoară pe drumuri cu sens unic, conducătorii de vehicule care intenţionează să vireze la stânga sunt obligaţi să ocupe rândul de lângă bordura sau acostamentul din partea stânga;
c)oricare dintre rânduri, cei care vor să meargă înainte.
(3)Dacă în intersecţie circulă şi tramvaie, iar spaţiul dintre şina din dreapta şi trotuar nu permite circulaţia pe două sau mai multe rânduri, toţi conducătorii de vehicule, indiferent de direcţia de deplasare, vor circula pe un singur rând, lăsând liber traseul tramvaiului.
(4)În cazul în care tramvaiul este oprit într-o staţie fără refugiu pentru pietoni, vehiculele trebuie să oprească în ordinea sosirii, în spatele acestuia, şi să îşi reia deplasarea numai după ce uşile tramvaiului au fost închise şi s-au asigurat că nu pun în pericol siguranţa pietonilor angajaţi în traversarea drumului public.
Articolul 108
Schimbarea direcţiei de mers prin virare la dreapta sau la stânga este interzisă în locurile unde sunt instalate indicatoare cu această semnificaţie.
Articolul 109
Dacă în apropierea unei intersecţii este instalat un indicator sau aplicat un marcaj care obliga să se circule într-o anumită direcţie, vehiculele trebuie să fie conduse numai în direcţia sau direcţiile indicate.
Articolul 110
(1)În situaţiile în care există benzi speciale pentru executarea manevrei, schimbarea direcţiei de deplasare se face prin stânga centrului imaginar al intersecţiei, iar dacă există un marcaj de ghidare, cu respectarea semnificaţiei acestuia.
(2)Schimbarea direcţiei de mers spre stânga, în cazul vehiculelor care intra într-o intersecţie circulând pe acelaşi drum în aliniament, dar din sensuri opuse, se efectuează prin stânga centrului intersecţiei, fără intersectarea traiectoriei acestora.
(3)Amenajările rutiere sau obstacolele din zona mediană a părţii carosabile se ocolesc prin partea dreaptă.
(4) Trotinetele electrice se conduc numai în aliniament pe drumurile publice. Schimbarea direcţiei de mers în cazul trotinetelor electrice se face prin deplasarea conducătorilor pe lângă acestea, cu respectarea regulilor privind circulaţia vehiculelor trase sau împinse cu mâna.
La data de 06-10-2021 Articolul 110 din Paragraful § 1. , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
Articolul 111
Se interzice circulaţia participanţilor la trafic pe sectoarele de drum public la începutul cărora sunt instalate indicatoare ce interzic accesul.
§ 2. Semnalele conducătorilor de vehicule
Articolul 112
Conducătorii de vehicule semnalizează cu mijloacele de avertizare luminoasă, sonoră sau cu braţul, după caz, înaintea efectuării oricărei manevre sau pentru evitarea unui pericol imediat.
Articolul 113
(1)Mijloacele de avertizare sonoră trebuie folosite de la o distanţă de cel puţin 25 m faţă de cei cărora li se adresează, pe o durata de timp care să asigure perceperea semnalului şi fără să îi determine pe aceştia la manevre ce pot pune în pericol siguranţa circulaţiei.
(2)Semnalizarea cu mijloacele de avertizare sonoră nu poate fi folosită în zonele de acţiune a indicatorului “Claxonarea interzisă”.
(3)Se exceptează de la prevederile alin. (2):
a)conducătorii autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară când se deplasează în acţiuni de intervenţii sau în misiuni care au caracter de urgenţă;
b)conducătorii autovehiculelor care folosesc acest semnal pentru evitarea unui pericol imediat.
Articolul 114
(1)Conducătorii de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie sunt obligaţi să folosească instalaţiile de iluminare şi/sau semnalizare a acestora, după cum urmează:
La data de 08-08-2013 Partea introductivă a alin. (1) al art. 114 a fost modificată de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013.
a)luminile de poziţie sau de staţionare pe timpul imobilizării vehiculului pe partea carosabilă în afara localităţilor, de la lăsarea serii şi până în zorii zilei, ziua când plouă torenţial, ninge abundent sau este ceaţă densă ori în alte condiţii care reduc vizibilitatea pe drumul public;
b)luminile de întâlnire sau de drum, în mers, atât în localităţi, cât şi în afara acestora, după gradul de iluminare a drumului public;
c)luminile de întâlnire şi cele de ceaţă pe timp de ceaţă densă;
d)luminile de întâlnire ale autovehiculelor care însoţesc coloane militare sau cortegii, transporta grupuri organizate de persoane şi cele care tractează alte vehicule sau care transporta mărfuri ori produse periculoase, în timpul zilei;
e)luminile de întâlnire atunci când plouă torenţial, ninge abundent ori în alte condiţii care reduc vizibilitatea pe drum;
f)luminile pentru mersul înapoi atunci când vehiculul este manevrat către înapoi;
g)luminile indicatoare de direcţie pentru semnalizarea schimbării direcţiei de mers, inclusiv la punerea în mişcare a vehiculului de pe loc.
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehicule şi tramvaie a fost înlocuită de Litera e), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(2)Pe timpul nopţii, la apropierea a două vehicule care circulă din sensuri opuse, conducătorii acestora sunt obligaţi ca de la o distanţă de cel puţin 200 m să folosească luminile de întâlnire concomitent cu reducerea vitezei. Când conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier se apropie de un autovehicul care circulă în faţă să, acesta este obligat să folosească luminile de întâlnire de la o distanţă de cel puţin 100 m.
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehicul a fost înlocuită de Litera f), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(3)Pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate redusă conducătorii de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie care se apropie de o intersecţie nedirijată prin semnale luminoase sau de către poliţişti sunt obligaţi să semnalizeze prin folosirea alternantă a luminilor de întâlnire cu cele de drum dacă nu încalcă astfel prevederile alin. (2).
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehicule şi tramvaie a fost înlocuită de Litera e), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(4)Pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate redusă autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere ori remorcile cu deficienţe la sistemul de iluminare şi semnalizare luminoasă nu pot fi conduse sau remorcate fără a avea în funcţiune pe partea stânga, în faţă o lumină de întâlnire şi în spate una de poziţie.
La data de 06-10-2021 sintagma: defecţiuni a fost înlocuită de Litera a), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehiculele sau remorcile a fost înlocuită de Litera s), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(5)Luminile de avarie se folosesc în următoarele situaţii:
a)când vehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabilă;
b)când vehiculul se deplasează foarte lent şi/sau constituie el însuşi un pericol pentru ceilalţi participanţi la trafic;
c)când autovehiculul, tractorul agricol sau forestier ori tramvaiul este remorcat.
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehiculul sau tramvaiul a fost înlocuită de Litera k), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(6)În situaţiile prevăzute la alin. (5), conducătorii de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie trebuie să pună în funcţiune luminile de avarie, în mod succesiv, în ordinea opririi şi în cazul în care această manevră este impusă de blocarea circulaţiei pe sensul de mers.
La data de 08-08-2013 Alin. (6) al art. 114 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013.
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehicule şi tramvaie a fost înlocuită de Litera e), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(7)Când circulă prin tunel conducătorul de vehicul este obligat să folosească luminile de întâlnire.
Articolul 115
Un vehicul poate fi oprit sau staţionat cu toate luminile stinse, în locurile în care aceste manevre sunt permise, atunci când se află:
a)pe un drum iluminat, astfel încât vehiculul este vizibil de la o distanţă de cel puţin 50 m;
b)în afara părţii carosabile, pe un acostament consolidat;
c)în localităţi, la marginea părţii carosabile, în cazul motocicletelor cu două roti, fără ataş şi a mopedelor, care nu sunt prevăzute cu sursa de energie.
Articolul 116
(1)Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să semnalizeze schimbarea direcţiei de deplasare, depăşirea, oprirea şi punerea în mişcare.
(2)Intenţia conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie de a schimba direcţia de mers, de a ieşi dintr-un rând de vehicule staţionate ori de a intra într-un asemenea rând, de a trece pe o altă bandă de circulaţie sau de a vira spre dreapta ori spre stânga sau a celor care urmează să efectueze întoarcere, depăşire ori oprire se semnalizează prin punerea în funcţiune a luminilor indicatoare de direcţie cu cel puţin 50 m în localităţi şi 100 m în afara localităţilor înainte de începerea efectuării manevrelor.
La data de 08-08-2013 Alin. (2) al art. 116 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013.
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehicule şi tramvaie a fost înlocuită de Litera e), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(3)Reducerea vitezei de deplasare sau oprirea autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere şi a tramvaielor pe partea carosabilă se semnalizează cu lumină roşie din spate.
La data de 08-08-2013 Alin. (3) al art. 116 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013.
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehiculelor şi tramvaielor a fost înlocuită de Litera l), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
Articolul 117
(1)Conducătorii vehiculelor cu două roti, precum şi ai celor cu tracţiune animală ori ai celor trase sau împinse cu mâna sunt obligaţi să efectueze următoarele semnale:
a)braţul stâng întins orizontal atunci când intenţionează să schimbe direcţia de mers spre stânga sau de a depăşi;
b)braţul drept întins orizontal atunci când intenţionează să schimbe direcţia de mers spre dreapta;
c)braţul drept întins orizontal balansat în plan vertical atunci când intenţionează să oprească.
(2)Semnalele prevăzute la alin. (1) trebuie efectuate cu cel puţin 25 m înainte de efectuarea manevrelor.
§ 3. Depăşirea
Articolul 118
(1)Conducătorul de vehicul care efectuează depăşirea este obligat:
a)să se asigure că acela care îl urmează sau îl precedă nu a semnalizat intenţia începerii unei manevre similare şi că poate depăşi fără a pune în pericol sau fără a stânjeni circulaţia din sens opus;
b)să semnalizeze intenţia de efectuare a depăşirii;
c)să păstreze în timpul depăşirii o distanţă laterală suficienta faţă de vehiculul depăşit;
d)să reintre pe banda sau în şirul de circulaţie iniţial după ce a semnalizat şi s-a asigurat că poate efectua această manevră în condiţii de siguranţă pentru vehiculul depăşit şi pentru ceilalţi participanţi la trafic.
(2) Pentru asigurarea distanţei laterale de siguranţă, la depăşirea unei biciclete sau a unei trotinete electrice conducătorii de autovehicule, altele decât cele care se deplasează pe două roţi, realizează această manevră prin trecerea peste marcajul longitudinal de separare a sensurilor de circulaţie ori de separare a benzilor pe acelaşi sens, cu cel puţin jumătate din lăţimea autovehiculului atunci când viteza acestuia de deplasare este mai mare de 50 km/h, sau cel puţin prin încălcarea acestor marcaje atunci când viteza de deplasare este de cel mult 50 km/h.
La data de 06-10-2021 Alineatul (2) din Articolul 118 , Paragraful § 3. , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
Articolul 119
Conducătorul de vehicul care urmează să fie depăşit este obligat:
a)să nu mărească viteza de deplasare;
b)să circule cât mai aproape de marginea din dreapta a părţii carosabile sau a benzii pe care se deplasează.
Articolul 120
(1)Se interzice depăşirea vehiculelor:
a)în intersecţii cu circulaţia nedirijată;
b)în apropierea vârfurilor de rampa, când vizibilitatea este redusă sub 50 m;
c)în curbe şi în orice alte locuri unde vizibilitatea este redusă sub 50 m;
d)pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri şi în tuneluri. Prin excepţie, pot fi depăşite în aceste locuri vehiculele cu tracţiune animală, motocicletele fără ataş, mopedele, bicicletele şi trotinetele electrice, dacă vizibilitatea asupra drumului este asigurată pe o distanţă mai mare de 20 m, iar lăţimea drumului este de cel puţin 7 m;
La data de 06-10-2021 Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 120 , Paragraful § 3. , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
e)pe trecerile pentru pietoni semnalizate prin indicatoare şi marcaje;
f)pe trecerile la nivel cu calea ferată curentă şi la mai puţin de 50 m înainte de acestea;
g)în dreptul staţiei pentru tramvai, atunci când acesta este oprit, iar staţia nu este prevăzută cu refugiu pentru pietoni;
h)în zona de acţiune a indicatorului “Depăşirea interzisă”;
i)când pentru efectuarea manevrei se încalcă marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers, iar autovehiculul circulă, chiar şi parţial, pe sensul opus, ori se încalcă marcajul care delimitează spaţiul de interzicere;
j)când din sens opus se apropie un alt vehicul, iar conducătorul acestuia este obligat să efectueze manevre de evitare a coliziunii;
k)pe sectorul de drum unde s-a format o coloana de vehicule în aşteptare, dacă prin aceasta se intră pe sensul opus de circulaţie.
(2)Se interzice depăşirea coloanei oficiale.
§ 4. Viteza şi distanţa între vehicule
Articolul 121
(1)Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să respecte viteza maxima admisă pe sectorul de drum pe care circulă şi pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum şi cea impusă prin mijloacele de semnalizare.
(2)Nerespectarea regimului de viteză stabilit conform legii se constată de către poliţiştii rutieri, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic.
(3)Administratorul drumului public este obligat să instaleze indicatoare pentru reglementarea regimului de viteză.
(4)În afara localităţilor, înaintea staţiilor mijloacelor de transport public de persoane şi/sau a trecerilor pentru pietoni, la o distanţă de 100 m faţă de acestea, administratorul drumului este obligat să realizeze amenajări rutiere pentru reducerea vitezei de deplasare a vehiculelor.
Articolul 122
Se interzice conducătorilor de vehicule să reducă brusc viteza ori să efectueze o oprire neaşteptată, fără motiv întemeiat.
Articolul 123
Conducătorul de vehicul este obligat să circule cu o viteza care să nu depăşească 30 km/h în localităţi sau 50 km/h în afara localităţilor, în următoarele situaţii:
a)la trecerea prin intersecţiile cu circulaţie nedirijată;
b)în curbe deosebit de periculoase semnalizate ca atare sau în care vizibilitatea este mai mica de 50 m;
c)la trecerea pe lângă grupuri organizate, coloane militare sau cortegii, indiferent dacă acestea se află în mers sau staţionează pe partea carosabilă a drumurilor cu o singură bandă de circulaţie pe sens;
d)la trecerea pe lângă animale care sunt conduse pe partea carosabilă sau pe acostament;
e)când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă, zăpadă bătătorită, mâzgă sau piatră cubică umedă;
f)pe drumuri cu denivelări, semnalizate ca atare;
g)în zona de acţiune a indicatorului de avertizare “Copii” în intervalul orar 7,00-22,00, precum şi a indicatorului “Accident”;
h)la trecerile pentru pietoni nesemaforizate, semnalizate prin indicatoare şi marcaje, când drumul public are cel mult o bandă pe sens, iar pietonii aflaţi pe trotuar, în imediată apropiere a părţii carosabile, intenţionează să se angajeze în traversare;
i)la schimbarea direcţiei de mers prin viraje;
j)când vizibilitatea este sub 100 m în condiţii de ceaţă, ploi torenţiale, ninsori abundente.
Articolul 124
Administratorul drumului public este obligat ca în locurile prevăzute la art. 123 să instaleze indicatoare de avertizare şi să ia măsuri pentru realizarea de amenajări rutiere care să determine conducătorii de vehicule să reducă viteza de deplasare.
§ 5. Reguli referitoare la manevre
Articolul 125
Pentru a putea întoarce vehiculul de pe un sens de mers pe celălalt prin manevrare înainte şi înapoi sau prin viraj, conducătorul acestuia este obligat să semnalizeze şi să se asigure că din faţă, din spate sau din lateral nu circulă în acel moment niciun vehicul.
Articolul 126
Se interzice întoarcerea vehiculului:
a)în locurile în care este interzisă oprirea voluntară a vehiculelor, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 142 lit. f);
b)în intersecţiile în care este interzis virajul la stânga, precum şi în cele în care, pentru efectuare, este necesară manevrarea înainte şi înapoi a vehiculului;
c)în locurile unde soliditatea drumului nu permite;
d)pe drumurile cu sens unic;
e)pe marcajul pietonal;
f)în locurile în care este instalat indicatorul “Întoarcerea interzisă”.
Articolul 127
(1)Pe drumurile publice înguste şi/sau cu declivitate, unde trecerea vehiculelor care circulă din sensuri opuse, unele pe lângă altele, este imposibilă sau periculoasă, se procedează după cum urmează:
a)la întâlnirea unui ansamblu de vehicule cu un vehicul conducătorul acestuia din urma trebuie să manevreze cu spatele;
b)la întâlnirea unui vehicul greu cu un vehicul uşor, conducătorul acestuia din urma trebuie să manevreze cu spatele;
c)la întâlnirea unui vehicul care efectuează transport public de persoane cu un vehicul de transport mărfuri conducătorul acestuia din urma trebuie să manevreze cu spatele.
(2)În cazul vehiculelor de aceeaşi categorie, obligaţia de a efectua o manevră de mers înapoi revine conducătorului care urca, cu excepţia cazului când este mai uşor şi există condiţii pentru conducătorul care coboară să execute această manevră, mai ales atunci când se află aproape de un refugiu.
Articolul 128
(1)Se interzice mersul înapoi cu vehiculul:
a)în cazurile prevăzute la art. 126, cu excepţia lit. d);
b)pe o distanţă mai mare de 50 m;
c)la ieşirea de pe proprietăţi alăturate drumurilor publice.
(2)În locurile în care mersul înapoi este permis, dar vizibilitatea în spate este împiedicată, vehiculul poate fi manevrat înapoi numai atunci când conducătorul acestuia este dirijat de cel puţin o persoană aflată în afara vehiculului.
(3)Persoana care dirijează manevrarea cu spatele a unui vehicul este obligată să se asigure că manevra se efectuează fără a pune în pericol siguranţa participanţilor la trafic.
(4)Mersul înapoi cu autovehiculul trebuie semnalizat cu lumina sau luminile speciale din dotare. Se recomanda dotarea autovehiculelor şi cu dispozitive sonore pentru semnalizarea acestei manevre.
§ 6. Intersecţii şi obligaţia de a ceda trecerea
Articolul 129
(1)Vehiculul care circulă pe un drum public pe care este instalat unul dintre indicatoarele având semnificaţia: “Drum cu prioritate”, “Intersecţie cu un drum fără prioritate” sau “Prioritate faţă de circulaţia din sens invers” are prioritate de trecere.
(2)Când două vehicule urmează să se întâlnească într-o intersecţie dirijată prin indicatoare, venind de pe două drumuri publice unde sunt instalate indicatoare cu aceeaşi semnificaţie, vehiculul care vine din dreapta are prioritate.
Articolul 130
Conducătorul de vehicul care se apropie de intrarea într-o intersecţie, simultan cu un autovehicul cu regim de circulaţie prioritară care are în funcţiune semnalele luminoase şi sonore, are obligaţia să îi acorde prioritate de trecere.
Articolul 131
(1)La apropierea de o staţie pentru mijloace de transport public de persoane prevăzută cu alveolă, din care conducătorul unui astfel de vehicul semnalizează intenţia de a ieşi, conducătorul vehiculului care circulă pe banda de lângă acostament sau bordura este obligat să reducă viteza şi, la nevoie, să oprească pentru a-i permite reintrarea în trafic.
(2)Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să acorde prioritate de trecere pietonilor aflaţi pe partea carosabilă pentru a urca în tramvai sau după ce au coborât din acesta, dacă tramvaiul este oprit în staţie fără refugiu.
Articolul 132
Conducătorul vehiculului al cărui mers înainte este obturat de un obstacol sau de prezenţa altor participanţi la trafic, care impune trecerea pe sensul opus, este obligat să reducă viteza şi, la nevoie, să oprească pentru a permite trecerea vehiculelor care circulă din sens opus.
Articolul 133
În cazul prevăzut la art. 51 alin. (2), conducătorii vehiculelor sunt obligaţi să acorde prioritate de trecere participanţilor la trafic cu care se intersectează şi care circulă conform semnificaţiei culorii semaforului care li se adresează.
Articolul 134
La ieşirea din zonele rezidenţiale sau pietonale, conducătorii de vehicule sunt obligaţi să acorde prioritate de trecere tuturor vehiculelor cu care se intersectează.
Articolul 135
Conducătorul de vehicul este obligat să acorde prioritate de trecere şi în următoarele situaţii:
a)la intersecţia nedirijată atunci când pătrunde pe un drum naţional venind de pe un drum judeţean, comunal sau local;
b)la intersecţia nedirijată atunci când pătrunde pe un drum judeţean venind de pe un drum comunal sau local;
c)la intersecţia nedirijată atunci când pătrunde pe un drum comunal venind de pe un drum local;
d)când urmează să pătrundă într-o intersecţie cu circulaţie în sens giratoriu faţă de cel care circulă în interiorul acesteia;
e)când circulă în panta faţă de cel care urca, dacă pe sensul de mers al celui care urca se află un obstacol imobil. În această situaţie manevra nu este considerată depăşire în sensul prevederilor art. 120 lit. j);
f)când se pune în mişcare sau la pătrunderea pe drumul public venind de pe o proprietate alăturată acestuia faţă de vehiculul care circulă pe drumul public, indiferent de direcţia de deplasare;
g)când efectuează un viraj spre stânga sau spre dreapta şi se intersectează cu un conducător de bicicletă sau trotinetă electrică care circulă pe o pistă pentru biciclete, semnalizată ca atare;
La data de 06-10-2021 Litera g) din Articolul 135 , Paragraful § 6. , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
h)pietonului care traversează drumul public, prin loc special amenajat, marcat şi semnalizat corespunzător ori la culoarea verde a semaforului destinat lui, atunci când acesta se află pe sensul de mers al vehiculului.
§ 7. Trecerea la nivel cu calea ferată
Articolul 136
(1)La trecerea la nivel cu calea ferată curentă, conducătorul de vehicul este obligat să circule cu viteza redusă şi să se asigure ca din partea stânga sau din partea dreaptă nu se apropie un vehicul feroviar.
(2)La traversarea caii ferate, pietonii sunt obligaţi să se asigure că din stânga sau din dreapta nu se apropie un vehicul feroviar.
Articolul 137
(1)Conducătorul de vehicul poate traversa calea ferată curentă prevăzută cu bariere sau semibariere, dacă acestea sunt ridicate şi semnalele luminoase şi sonore nu funcţionează, iar semnalul cu lumină albă intermitentă cu cadenţă lentă este în funcţiune.
(2)Când circulaţia la trecerea la nivel cu calea ferată curentă este dirijată de agenţi de cale ferată, conducătorul de vehicul trebuie să respecte semnalele acestora.
Articolul 138
(1)Conducătorul de vehicul este obligat să oprească atunci când:
a)barierele sau semibarierele sunt coborâte, în curs de coborâre sau de ridicare;
b)semnalul cu lumini roşii şi/sau semnalul sonor sunt în funcţiune;
c)întâlneşte indicatorul “Trecerea la nivel cu calea ferată simplă, fără bariere”, “Trecerea la nivel cu calea ferată dublă, fără bariere” sau “Oprire”.
(2)Vehiculele trebuie să oprească, în ordinea sosirii, în locul în care există vizibilitate maxima asupra caii ferate fără a trece de indicatoarele prevăzute la alin. (1) lit. c) sau, după caz, înaintea marcajului pentru oprire ori înaintea barierelor sau semibarierelor, când acestea sunt închise, în curs de coborâre sau de ridicare.
Articolul 139
(1)În cazul imobilizării unui vehicul pe calea ferată, conducătorul acestuia este obligat să scoată imediat pasagerii din vehicul şi să elibereze platforma caii ferate, iar când nu este posibil, să semnalizeze prezenţa vehiculului cu orice mijloc adecvat.
(2)Participanţii la trafic, care se găsesc în apropierea locului unde un vehicul a rămas imobilizat pe calea ferată, sunt obligaţi să acorde sprijin pentru scoaterea acestuia sau, când nu este posibil, pentru semnalizarea prezentei lui.
(3)Conducătorului de vehicul îi este interzis să treacă sau să ocolească porţile de gabarit instalate înaintea cailor ferate electrificate, dacă înălţimea sau încărcătura vehiculului atinge ori depăşeşte partea superioară a porţii.
Articolul 140
(1)La intersectarea unui drum public cu o cale ferată industrială, accesul vehiculelor feroviare se face numai după semnalizarea corespunzătoare şi din timp de către cel puţin un agent de cale ferată.
(2)În cazul prevăzut la alin. (1), conducătorii de vehicule sunt obligaţi să se conformeze semnificaţiei semnalelor agenţilor de cale ferată.
§ 8. Oprirea, staţionarea şi parcarea
Articolul 141
(1)Conducătorii autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere imobilizate pe drumurile publice, care se îndepărtează de acestea, sunt obligaţi să acţioneze frână de ajutor, să oprească funcţionarea motorului şi să cupleze într-o treapta de viteză inferioară sau în cea de parcare dacă autovehiculul, tractorul agricol sau forestier are transmisie automată.
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehiculul a fost înlocuită de Litera i), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehiculelor a fost înlocuită de Litera j), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(2)În cazul imobilizării involuntare a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier în panta sau în rampa, pe lângă obligaţiile prevăzute la alin. (1) conducătorul trebuie să bracheze rotile directoare.
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehiculului a fost înlocuită de Litera h), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(3)În cazul imobilizării involuntare a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier în pasaje subterane sau în tuneluri, conducătorul acestuia este obligat să oprească funcţionarea motorului.
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehiculului a fost înlocuită de Litera h), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(4)În localităţi, pe drumurile cu sens unic, oprirea sau staţionarea voluntară a vehiculelor este permisă şi pe partea stânga, dacă rămâne liberă cel puţin o bandă de circulaţie.
(5)În afara localităţilor oprirea sau staţionarea voluntară a vehiculelor se face în afara părţii carosabile, iar atunci când nu este posibil, cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, paralel cu axa acestuia.
(6) Nu este permisă staţionarea pe partea carosabilă, în timpul nopţii, a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor, a mopedelor, a bicicletelor, a trotinetelor electrice, a vehiculelor cu tracţiune animală ori a celor trase sau împinse cu mâna.
La data de 06-10-2021 Alineatul (6) din Articolul 141 , Paragraful § 8. , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(7)Nu este permisă oprirea sau staţionarea în tuneluri. În situaţii de urgenţă sau de pericol conducătorului de autovehicul îi este permisă oprirea sau staţionarea numai în locurile special amenajate şi semnalizate corespunzător. În caz de imobilizare prelungită a autovehiculului în tunel, conducătorul de vehicul este obligat să oprească motorul.
(8)Se consideră staţionare pe partea carosabilă situaţia în care oricare dintre roţile vehiculului sau remorcii se regăseşte pe partea carosabilă.
La data de 21-01-2017 Articolul 141 din Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 965 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 22 decembrie 2016
Articolul 142
Se interzice oprirea voluntară a vehiculelor:
a)în zona de acţiune a indicatorului “Oprirea interzisă”;
b)pe trecerile la nivel cu calea ferată curentă şi la o distanţă mai mica de 50 m înainte şi după acestea;
c)pe poduri, pe şi sub pasaje denivelate, precum şi pe viaducte;
d)în curbe şi în alte locuri cu vizibilitate redusă sub 50 m;
e)pe trecerile pentru pietoni ori la mai puţin de 25 m înainte şi după acestea;;
La data de 20-12-2011 Lit. e) a art. 142 din anexa 1 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 1.391 din 4 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 20 decembrie 2011.
f)în intersecţii, inclusiv cele cu circulaţie în sens giratoriu, precum şi în zona de preselecţie unde sunt aplicate marcaje continue, iar în lipsa acestora, la o distanţă mai mica de 25 m de coltul intersecţiei;
g)în staţiile mijloacelor de transport public de persoane, precum şi la mai puţin de 25 m înainte şi după acestea;
h)în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabilă, dacă prin aceasta se stânjeneşte circulaţia a două vehicule venind din sensuri opuse, precum şi în dreptul marcajului continuu, în cazul în care conducătorii celorlalte vehicule care circulă în acelaşi sens ar fi obligaţi, din această cauza, să treacă peste acest marcaj;
i)în locul în care se împiedică vizibilitatea asupra unui indicator sau semnal luminos;
j)pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnificaţiile “Drum îngustat”, “Prioritate pentru circulaţia din sens invers” sau “Prioritate faţă de circulaţia din sens invers”;
k)pe pistele obligatorii pentru pietoni sau pentru pietoni şi biciclete ori pe benzile rezervate unor anumite categorii de vehicule, semnalizate ca atare;
La data de 21-01-2017 Litera k) din Articolul 142 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 965 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 22 decembrie 2016
l)pe platforma caii ferate industriale sau de tramvai ori la mai puţin de 50 m de acestea, dacă circulaţia vehiculelor pe sine ar putea fi stânjenită sau împiedicată;
m)pe partea carosabilă a autostrăzilor, a drumurilor expres şi a celor naţionale europene (E);
n)pe trotuar, cu excepţia situaţiei în care administratorul drumului public a executat amenajări care respectă prevederile art. 144 alin. (2) şi (3);
La data de 21-01-2017 Litera n) din Articolul 142 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 965 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 22 decembrie 2016
o)pe pistele pentru biciclete;
p)în locurile unde este interzisă depăşirea.
Articolul 143
Se interzice staţionarea voluntară a vehiculelor:
a)în toate cazurile în care este interzisă oprirea voluntară;
b)în zona de acţiune a indicatorului cu semnificaţia “Staţionarea interzisă” şi a marcajului cu semnificaţia de interzicere a staţionării;
c)pe drumurile publice cu o lăţime mai mica de 6 m;
d)în dreptul cailor de acces care deservesc proprietăţile alăturate drumurilor publice;
e)în pante şi în rampe;
f)în locul unde este instalat indicatorul cu semnificaţia “Staţionare alternantă”, în altă zi sau perioadă decât cea permisă, ori indicatorul cu semnificaţia “Zona de staţionare cu durata limitată” peste durata stabilită.
Articolul 144
(1)Administratorul drumului public este obligat să delimiteze şi să semnalizeze corespunzător sectoarele de drum public unde este interzisă oprirea sau staţionarea vehiculelor.
(2)Administratorul drumului public poate amenaja pe anumite zone ale trotuarului, cu avizul poliţiei rutiere, spaţii destinate opririi sau staţionării vehiculelor, marcate şi semnalizate corespunzător. Amenajările se pot executa numai dacă:
a)se respectă culoarul destinat circulaţiei pietonilor, stabilit potrivit normativelor în vigoare, care nu poate fi mai mic de 1 m lăţime;
b)accesul vehiculelor în parcare se realizează din partea carosabilă;
c)poziţionarea vehiculelor în parcare nu stânjeneşte circulaţia pe prima bandă sau pe pistele amenajate.
La data de 21-01-2017 Alineatul (2) din Articolul 144 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 965 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 22 decembrie 2016
(3)Nu se pot amenaja parcări pentru autovehicule, pe trotuar, la mai puţin de 10 m de intersecţii, staţii ale mijloacelor de transport în comun sau treceri pentru pietoni.
La data de 21-01-2017 Articolul 144 din Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 965 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 22 decembrie 2016
Articolul 145
Se interzice conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier şi pasagerilor că în timpul opririi sau staţionării să deschidă ori să lase deschise uşile acestuia sau să coboare fără să se asigure că nu creează un pericol pentru circulaţie.
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehicul a fost înlocuită de Litera f), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
Articolul 146
Circulaţia vehiculelor şi a pietonilor în spatiile special amenajate sau stabilite şi semnalizate corespunzător se desfăşoară conform normelor rutiere, pe întreaga perioadă cât parcările sunt deschise circulaţiei publice.
§ 9. Alte obligaţii şi interdicţii pentru conducătorii de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie
La data de 06-10-2021 Titlul Paragrafului § 9. din Sectiunea a 3-a, Capitolul V a fost modificat de Litera e), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
Articolul 147
Conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai este obligat:
1. să aibă asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi, după caz, atestatul profesional, precum şi celelalte documente prevăzute de legislaţia în vigoare;
2. să circule numai pe sectoarele de drum pe care îi este permis accesul şi să respecte normele referitoare la masele totale maxime autorizate şi admise şi/sau la dimensiunile maxime admise de autoritatea competentă pentru autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere conduse;
3. să verifice funcţionarea sistemului de lumini şi de semnalizare, a instalaţiei de climatizare, să menţină permanent curate parbrizul, luneta şi geamurile laterale ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau înregistrare ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier şi remorcii;
4. să permită controlul stării tehnice a vehiculului, precum şi al bunurilor transportate, în condiţiile legii;
5. să se prezinte la verificarea medicală periodică, potrivit legii, precum şi la examinarea medicală de specialitate la trimiterea medicului în condiţiile art. 22 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. să aplice pe parbrizul şi pe luneta autovehiculului, tractorului agricol sau forestier semnul distinctiv stabilit pentru conducătorii de autovehicule începători, dacă are o vechime mai mică de un an de la obţinerea permisului de conducere.
La data de 06-10-2021 Articolul 147 din Paragraful § 9. , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
Articolul 148
Se interzice conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai:
1. să conducă un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai cu dovada înlocuitoare a permisului de conducere eliberată fără drept de circulaţie sau a cărei valabilitate a expirat;
2. să transporte în autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai mai multe persoane decât numărul de locuri stabilite în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare;
3. să transporte persoane în stare de ebrietate pe autovehicule din categoriile AM, A1, A2 şi A sau în cabina ori în caroseria autovehiculului destinat transportului de mărfuri;
4. să transporte persoane în caroseria autobasculantei, pe autocisternă, pe platformă, deasupra încărcăturii, pe părţile laterale ale caroseriei sau persoane care stau în picioare în caroseria autocamionului, pe scări şi în remorcă, cu excepţia celei special amenajate pentru transportul persoanelor;
5. să transporte în şi pe autoturism obiecte a căror lungime sau lăţime depăşeşte, împreună cu încărcătura, dimensiunile acestuia;
6. să deschidă uşile vehiculului sau tramvaiului în timpul mersului, să pornească de pe loc cu uşile deschise;
7. să aibă în timpul mersului preocupări de natură a-i distrage în mod periculos atenţia ori să folosească instalaţii de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea în siguranţă a lui şi a celorlalţi participanţi la trafic;
8. să intre pe drumurile modernizate cu vehiculul care are pe roţi sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse, substanţe ori materiale ce pot pune în pericol siguranţa circulaţiei;
9. să aibă aplicate pe parbriz, lunetă sau pe geamurile laterale afişe, reclame publicitare, înscrisuri ori accesorii, care restrâng sau estompează vizibilitatea conducătorului ori a pasagerilor, atât din interior, cât şi din exterior;
10. să aibă aplicate folii sau tratamente chimice pe parbrize, lunetă ori pe geamurile laterale, care restrâng sau estompează vizibilitatea, atât din interior, cât şi din exterior, cu excepţia celor omologate şi certificate, prin marcaj corespunzător, de către autoritatea competentă;
11. să aibă aplicate folii sau tratamente chimice pe dispozitivele de iluminare ori semnalizare luminoasă, care diminuează eficacitatea acestora, precum şi pe plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, care împiedică citirea numărului de înmatriculare sau de înregistrare;
12. să lase liber în timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comandă, să oprească motorul ori să decupleze transmisia în timpul mersului;
13. să folosească în mod abuziv mijloacele de avertizare sonoră;
14. să circule cu autovehiculul cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, fără a avea montate pe roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate, în perioadele şi pe drumurile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului;
15. să circule având montate pe autovehicul şi tractor agricol sau forestier anvelope cu alte dimensiuni ori caracteristici decât cele pentru care au fost omologate ori care prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita admisă;
La data de 17-02-2023 Punctul 15. din Paragraful 9, Articolul 148 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 15 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 17 februarie 2023
16. să conducă un vehicul care emană noxe peste limita legală admisă ori al cărui zgomot în mers sau staţionare depăşeşte pragul fonic prevăzut de lege ori care are montat pe sistemul de evacuare a gazelor dispozitive neomologate;
17. să circule cu vehiculul având plăcuţele cu numerele de înmatriculare sau de înregistrare, provizorii ori pentru probe deteriorate sau neconforme cu standardul;
18. să săvârşească acte sau gesturi obscene, să profereze injurii, să adreseze expresii jignitoare ori vulgare celorlalţi participanţi la trafic;
19. să circule cu vehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei;
20. să arunce, pe drumurile publice, din vehicul obiecte, materiale sau substanţe;
21. să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplasează pe vehicule din categoriile AM, A1, A2 şi A.
La data de 06-10-2021 Articolul 148 din Paragraful § 9. , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
Articolul 149
(1) Conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori de tramvai cu o vechime mai mică de un an de la data obţinerii permisului de conducere are obligaţia de a aplica semnul distinctiv sub forma unui disc de culoare galbenă, cu diametrul de 100 mm, care are în centru semnul exclamării, de culoare neagră, cu lungimea de 60 mm şi diametrul punctului de 10 mm, după cum urmează:
a)la autovehiculele din categoriile AM, A1, A2 şi A, în partea din spate, lângă numărul de înmatriculare sau înregistrare, după caz;
b)la celelalte vehicule, pe parbriz, în partea din dreapta jos şi pe lunetă, în partea stângă jos;
c)la vehiculul care nu este prevăzut cu lunetă, pe parbriz în partea din dreapta jos şi pe caroserie în partea din spate stânga sus;
d)la tramvai, pe parbriz în partea din dreapta jos şi pe luneta ultimului vagon în partea din spate stânga sus;
e)la vehiculul care tractează o remorcă, pe parbrizul vehiculului în partea din dreapta jos şi pe caroseria remorcii în partea din spate stânga sus.
La data de 06-10-2021 Alineatul (1) din Articolul 149 , Paragraful § 9. , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(2)Conducătorului de vehicul prevăzut la alin. (1) îi este interzis:
a)să conducă autovehicule care transporta mărfuri sau produse periculoase;
b)să conducă vehicule destinate testării sau cele pentru probe;
c)să conducă vehicule destinate transportului public de persoane, inclusiv în regim de taxi.
§ 10. Circulaţia vehiculelor destinate transportului de mărfuri sau transportului public de persoane
Articolul 150
(1)Încărcătura unui vehicul trebuie să fie aşezată şi, la nevoie, fixată astfel încât:
a)să nu pună în pericol persoane ori să nu cauzeze daune proprietăţii publice sau private;
b)să nu stânjenească vizibilitatea conducătorului şi să nu pericliteze stabilitatea ori conducerea vehiculului;
c)să nu fie târâtă, să nu se scurgă şi să nu cadă pe drum;
d)să nu mascheze dispozitivele de semnalizare, catadioptrii şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare ori provizoriu, iar în cazul vehiculelor fără motor, semnalele făcute cu braţele de conducătorul acestora;
e)să nu provoace zgomot care să jeneze conducătorul, participanţii la trafic ori să sperie animalele şi să nu producă praf sau mirosuri pestilenţiale.
(2)Lanţurile, cablurile, prelatele şi alte accesorii ce servesc la asigurarea sau protecţia încărcăturii trebuie să o fixeze cât mai bine de vehicul şi să nu constituie ele însele un pericol pentru siguranţa circulaţiei.
(3)Încărcătura care consta în materiale sau produse ce se pot împrăştia în timpul mersului trebuie acoperită cu o prelată. Când încărcătura consta în obiecte mari ori grele, aceasta trebuie fixată pentru a nu se deplasa în timpul transportului şi a nu depăşi gabaritul vehiculului.
Articolul 151
Conducătorul de autovehicul sau de tramvai care efectuează transport public de persoane este obligat:
a)să oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor numai în staţiile semnalizate ca atare, cu excepţia transportului public de persoane în regim de taxi. Dacă staţia este prevăzută cu alveolă, oprirea se va face numai în interiorul acesteia;
b)să deschidă uşile numai după ce vehiculul a fost oprit în staţie;
c)să închidă uşile numai după ce pasagerii au coborât ori au urcat;
d)să repună în mişcare autovehiculul sau tramvaiul din staţie după ce a semnalizat intenţia şi s-a asigurat că poate efectua în siguranţă această manevră.
Articolul 152
Se interzice pasagerilor mijloacelor de transport public de persoane:
a)să urce, să coboare, să tina deschise uşile ori să le deschidă în timpul mersului vehiculului;
b)să călătorească pe scări sau pe părţile exterioare ale caroseriei vehiculului;
c)să arunce din vehicul orice fel de obiecte, materiale sau substanţe.
§ 11. Remorcarea
Articolul 153
(1)Un autovehicul poate tracta pe drumul public o singură remorcă. Se exceptează tractorul agricol sau forestier care poate tracta două remorci, precum şi autovehiculele amenajate pentru formarea unui autotren de transport persoane în localităţile turistice, cu condiţia ca acesta să nu fie mai lung de 25 m şi să nu circule cu viteza mai mare de 25 km/h.
La data de 06-10-2021 sintagma: tractorul rutier a fost înlocuită de Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(2)Motocicleta fără ataş, precum şi bicicletă pot tracta o remorcă uşoară având o singură axa.
Articolul 154
Cuplarea unui vehicul cu una sau două remorci, pentru formarea unui ansamblu de vehicule, se poate efectua numai dacă:
a)elementele care compun dispozitivul de cuplare sunt omologate şi compatibile;
b)ansamblul de vehicule poate realiza raza minima de virare a autovehiculului trăgător;
c)dimensiunile ansamblului de vehicule nu depăşesc limitele prevăzute de lege;
d)elementele de cuplare ale echipamentelor de frânare, de iluminare şi semnalizare luminoasă sunt compatibile;
e)vehiculele care compun ansamblul nu se ating la trecerea peste denivelări, la efectuarea virajelor sau la schimbarea direcţiei de mers.
Articolul 155
(1)În cazul rămânerii în până a unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori a remorcii acestuia, conducătorul ansamblului este obligat să îl scoată imediat în afara părţii carosabile sau, dacă nu este posibil, să îl deplaseze lângă bordura ori acostament, aşezându-l paralel cu axa drumului şi luând măsuri pentru remedierea deficienţelor sau, după caz, de remorcare.
La data de 06-10-2021 sintagma: defecţiunilor a fost înlocuită de Litera a), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehicul a fost înlocuită de Litera f), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(2)Pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate redusă, autovehiculul, tractorul agricol sau forestier sau remorca acestuia care are deficienţe la sistemul de iluminare sau de semnalizare luminoasă nu poate fi tractat/tractată pe drumurile publice fără a avea în funcţiune, în partea stânga, în faţă, o lumină de întâlnire şi în spate, una de poziţie.
La data de 06-10-2021 sintagma: defecţiuni a fost înlocuită de Litera a), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehiculul a fost înlocuită de Litera i), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
Articolul 156
(1)Dacă un autovehicul, tractor agricol sau forestier sau o remorcă a rămas în până pe partea carosabilă a drumului şi nu poate fi deplasat/deplasată în afara acesteia, conducătorul autovehiculului, tractorului agricol sau forestier este obligat să pună în funcţiune luminile de avarie şi să instaleze triunghiurile reflectorizante.
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehicul a fost înlocuită de Litera f), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehiculului a fost înlocuită de Litera h), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(2)Triunghiurile reflectorizante se instalează în faţă şi în spatele vehiculului, pe aceeaşi bandă de circulaţie, la o distanţă de cel puţin 30 m de acesta, astfel încât să poată fi observate din timp de către participanţii la trafic care se apropie. În localităţi, atunci când circulaţia este intensă, triunghiurile reflectorizante pot fi aşezate la o distanţă mai mica sau chiar pe vehicul, astfel încât să poată fi observate din timp de ceilalţi conducători de vehicule.
(3)Dacă vehiculul nu este dotat cu lumini de avarie sau acestea sunt defecte, conducătorul poate folosi, pe timpul nopţii ori în condiţii de vizibilitate redusă, o lampă portativă cu lumină galbenă intermitentă, care se instalează la partea din spate a vehiculului.
(4)Se interzice folosirea triunghiurilor reflectorizante ori a luminilor de avarie în mod nejustificat sau pentru a simula o rămânere în până în locurile unde oprirea ori staţionarea este interzisă.
(5)În cazul căderii din vehicule, pe partea carosabilă, a încărcăturii sau a unei părţi din aceasta, care constituie un obstacol ce nu poate fi înlăturat imediat, conducătorul este obligat să îl semnalizeze cu unul dintre mijloacele prevăzute la alin. (1)-(3).
Articolul 157
(1)Remorcarea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier se face cu respectarea următoarelor reguli:
a)conducătorii autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere trăgător şi, respectiv, remorcat trebuie să posede permise de conducere valabile pentru categoriile din care face parte fiecare dintre autovehicule, tractoare agricole sau forestiere;
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehicule a fost înlocuită de Litera g), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehiculelor a fost înlocuită de Litera j), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
b)autovehiculul, tractorul agricol sau forestier trăgător să nu remorcheze un autovehicul, tractor agricol sau forestier mai greu decât masa lui proprie, cu excepţia cazului când remorcarea se efectuează de către un autovehicul, tractor agricol sau forestier destinat special depanării;
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehiculul a fost înlocuită de Litera f), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehicul a fost înlocuită de Litera f), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
c)remorcarea trebuie să se realizeze prin intermediul unei bare metalice în lungime de cel mult 4 m. Autoturismul ale cărui mecanism de direcţie şi sistem de frânare nu sunt defecte poate fi remorcat cu o legătură flexibilă omologată, în lungime de 3-5 m. Bara sau legătură flexibilă trebuie fixată la elementele de remorcare cu care sunt prevăzute autovehiculele;
d)conducătorul autovehiculului, tractorului agricol sau forestier remorcat este obligat să semnalizeze corespunzător semnalelor efectuate de conducătorul autovehiculului, tractorului agricol sau forestier trăgător. Atunci când sistemul de iluminare şi semnalizare nu funcţionează, este interzisă remorcarea acestuia pe timpul nopţii şi în condiţii de vizibilitate redusă, iar ziua poate fi remorcat dacă pe partea din spate are aplicate inscripţia “Fără semnalizare”, precum şi indicatorul “Alte pericole”.
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehiculului a fost înlocuită de Litera h), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehiculului a fost înlocuită de Litera h), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehicul a fost înlocuită de Litera f), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(2)Dacă remorcarea se realizează prin suspendarea cu o macara sau sprijinirea pe o platforma de remorcare a părţii din faţă a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier remorcat, atunci în acesta nu trebuie să se afle nicio persoană.
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehiculului a fost înlocuită de Litera h), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(3)Se interzice remorcarea unui autovehicul cu două roti, cu sau fără ataş, a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier al cărui sistem de direcţie nu funcţionează sau care nu este înmatriculat ori înregistrat sau când drumul este acoperit cu polei, gheaţă ori zăpadă. Se interzice şi remorcarea a două sau mai multe autovehicule, tractoare agricole sau forestiere, a căruţelor, a vehiculelor care în mod normal sunt trase sau împinse cu mâna ori a utilajelor agricole.
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehicule a fost înlocuită de Litera g), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(4)Prin excepţie de la prevederile alin. (3), se permite remorcarea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier al cărui sistem de direcţie nu funcţionează numai în cazul când remorcarea se realizează prin suspendarea roţilor directoare ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier remorcat cu o macara sau sprijinirea roţilor directoare ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier remorcat pe o platforma de remorcare.
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehicul a fost înlocuită de Litera f), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehiculului a fost înlocuită de Litera h), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehiculului a fost înlocuită de Litera h), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(5)Conducătorul poate împinge sau tracta, cu propriul autovehicul, tractor agricol sau forestier, în situaţii deosebite, pe distante scurte, un alt autovehicul, tractor agricol sau forestier pentru a-i pune motorul în funcţiune sau pentru a efectua scurte manevre, fără a pune în pericol siguranţa deplasării celorlalţi participanţi la trafic.
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehicul a fost înlocuită de Litera f), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
La data de 06-10-2021 sintagma: automobil a fost înlocuită de Litera ş), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
§ 12. Zona rezidenţială şi pietonală
Articolul 158
(1)În zona rezidenţială, semnalizată ca atare, pietonii pot folosi toată lăţimea părţii carosabile, iar jocul copiilor este permis.
(2)Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să circule cu o viteza de cel mult 20 km/h, să nu staţioneze sau să parcheze vehiculul în afara spatiilor anume destinate şi semnalizate ca atare, să nu stânjenească sau să împiedice circulaţia pietonilor chiar dacă, în acest scop, trebuie să oprească.
Articolul 159
În zona pietonala, semnalizată ca atare, conducătorul de vehicul poate intra numai dacă locuieşte în această zona sau prestează servicii publice “din poarta în poarta” şi nu are altă posibilitate de acces. Acesta este obligat să circule cu viteza maxima de 5 km/h, să nu stânjenească ori să împiedice circulaţia pietonilor şi, dacă este necesar, să oprească pentru a permite circulaţia acestora.
Secţiunea a 4-a
Reguli pentru alţi participanţi la trafic
§ 1. Circulaţia bicicletelor şi a trotinetelor electrice
La data de 06-10-2021 Titlul Paragrafului § 1. din Sectiunea a 4-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
Articolul 160
(1) Bicicletele şi trotinetele electrice, atunci când circulă pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rând.
(2) Dacă pe direcţia de deplasare există o pistă pentru biciclete, semnalizată ca atare, conducătorii vehiculelor prevăzute la alin. (1) sunt obligaţi să circule numai pe această pistă. Se interzice circulaţia altor participanţi la trafic pe pista pentru biciclete.
La data de 06-10-2021 Articolul 160 din Sectiunea a 4-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
Articolul 161
(1) Se interzice conducătorului de bicicletă sau trotinetă electrică, după caz:
a)să circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul având semnificaţia «Accesul interzis bicicletelor»;
b)să înveţe să conducă biciclete sau trotinete electrice, după caz, pe drumurile intens circulate;
c)să circule pe trotuare, cu excepţia cazului când pe acestea sunt amenajate piste pentru biciclete;
d)să circule în paralel, cu excepţia situaţiilor când participă la competiţii sportive organizate;
e)să circule în timp ce se află sub influenţa alcoolului ori a substanţelor psihoactive;
f)să se ţină de un vehicul aflat în mers ori să fie remorcat de un alt vehicul sau împins ori tras de o persoană aflată într-un vehicul;
g)să circule pe partea carosabilă în aceeaşi direcţie de mers, dacă există acostament practicabil;
h)să transporte sau să tragă orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stânjenesc sau periclitează conducerea vehiculului ori circulaţia celorlalţi participanţi la trafic;
i)să circule pe aleile din parcuri sau din grădini publice, cu excepţia cazurilor când nu stânjenesc circulaţia pietonilor;
j)să circule fără îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 14 şi 15;
k)să circule atunci când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă sau zăpadă;
l)să circule cu deficienţe tehnice la sistemele de frânare sau cu un vehicul care nu este prevăzut cu avertizor sonor;
La data de 06-10-2021 sintagma: defecţiuni a fost înlocuită de Litera a), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
m)să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplasează pe bicicletă sau trotinetă electrică, după caz;
n)să circule pe alte benzi decât cea de lângă bordură sau acostament, cu excepţia cazurilor în care conducătorii de bicicletă, înainte de intersecţie, trebuie să se încadreze regulamentar în funcţie de direcţia de deplasare;
o)să circule în interiorul localităţilor în care nu funcţionează iluminatul public, precum şi în afara localităţilor fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la lăsarea serii până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă;
p)să conducă vehiculul fără a menţine contactul roţilor cu solul;
q)să circule fără a ţine cel puţin o mână pe ghidon şi ambele picioare pe pedale, în cazul conducătorului de bicicletă, respectiv fără a ţine ambele mâini pe ghidon, în cazul conducătorului de trotinetă electrică.
(2) Se interzice conducătorului de bicicletă să transporte o altă persoană, cu excepţia copilului în vârstă de până la 7 ani, care poate fi transportat pe bicicletă, de către un adult, numai dacă vehiculul este prevăzut din construcţie cu un suport special sau dacă are montat un dispozitiv omologat.
(3) Pe timpul circulaţiei pe drumurile publice, conducătorul de bicicletă sau de trotinetă electrică, după caz, este obligat să aibă asupra sa actul de identitate.
La data de 06-10-2021 Articolul 161 din Sectiunea a 4-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
§ 2. Însoţirea animalelor
Articolul 162
(1)Animalele de povară, de tracţiune ori de călărie, precum şi animalele în turma nu pot fi conduse pe autostrăzi, pe drumurile naţionale, în municipii şi oraşe, precum şi pe drumurile la începutul cărora există indicatoare care le interzic accesul. Animalele de călărie aparţinând poliţiei, jandarmeriei ori Ministerului Apărării pot fi conduse pe drumurile publice din localităţi, atunci când participa la executarea unor misiuni.
(2)Atunci când circulă pe drumurile publice pe care le este permis accesul, turmele trebuie împărţite în grupuri bine separate intre ele pentru a nu îngreuna circulaţia celorlalţi participanţi la trafic, fiecare grup având cel puţin un conducător.
(3)Atunci când sunt conduse pe drumul public, animalele şi însoţitorii acestora trebuie să circule pe acostamentul din partea stânga a drumului, în sensul de mers, iar când acesta nu există, cât mai aproape de marginea din stânga a părţii carosabile.
Articolul 163
(1)Conducătorul de animale de călărie este obligat:
a)să conducă animalele astfel încât acestea să se deplaseze pe acostament, iar în lipsa acestuia cât mai aproape de marginea din partea dreaptă a drumului;
b)să nu lase animalele nesupravegheate pe partea carosabilă sau în imediată apropiere a acesteia;
c)de la lăsarea serii până în zorii zilei să poarte îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante;
d)să traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor numai după ce s-a asigurat ca o poate face fără pericol;
e)să semnalizeze schimbarea direcţiei de mers spre stânga prin ridicarea în plan orizontal a braţului stâng, iar oprirea prin balansarea braţului drept.
(2)Persoanele care conduc animale izolate sau de povară sunt obligate:
a)să se deplaseze pe acostament, iar în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea din partea dreaptă a carosabilului;
b)să conducă animalele numai pe partea din dreapta lor, cu ajutorul unei legături care nu poate avea o lungime mai mare de 2 metri;
c)să asigure deplasarea animalelor înşiruite şi legate unul în spatele altuia;
d)de la lăsarea serii până în zorii zilei să poarte îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante;
e)să traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor, numai după ce s-a asigurat că o pot face fără pericol.
(3)Deplasarea pe drumurile publice a unei turme se face cu respectarea următoarelor reguli:
a)turma trebuie să aibă în faţă şi în spate câte un conducător;
b)pe timpul nopţii sau în orice alte situaţii când vizibilitatea este redusă, conducătorul care se află în faţă turmei trebuie să aibă un dispozitiv cu lumină de culoare albă, iar cel din spate un dispozitiv cu lumină de culoare roşie;
c)conducătorii turmei trebuie să ia masurile necesare ca, pe timpul deplasării pe drum, animalele să nu împiedice circulaţia celorlalţi participanţi la trafic;
d)animalele trebuie conduse la pas, pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea părţii carosabile, astfel încât să nu ocupe mai mult de jumătate din lăţimea sensului de mers;
e)la intersecţii, precum şi atunci când traversează drumul, conducătorii turmei trebuie să acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersectează;
f)în deplasarea pe drumurile pe care le este permis accesul, conducătorii turmei sunt obligaţi să nu lase animalele nesupravegheate.
§ 3. Circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală
Articolul 164
Pe drumurile pe care le este permis accesul, vehiculele cu tracţiune animală trebuie să fie conduse pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea din dreapta a părţii carosabile.
Articolul 165
(1)Conducătorul vehiculului cu tracţiune animală este obligat:
a)să aibă asupra lui actul de identitate, certificatul de înregistrare, iar pe vehicul montate plăcuţele cu numărul de înregistrare;
b)să conducă animalele astfel încât acestea să nu constituie un pericol pentru el şi ceilalţi participanţi la trafic;
c)să nu oprească sau să staţioneze pe partea carosabilă a drumului public;
d)pe timpul opririi sau staţionării pe acostament ori în afara părţii carosabile, animalele trebuie să fie legate astfel încât acestea să nu poată intra pe partea carosabilă;
e)să nu conducă vehiculul când se află sub influenţa alcoolului,a substanţelor psihoactive;
La data de 06-10-2021 sintagma: a produselor sau substanţelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora a fost înlocuită de Litera b), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
f)să semnalizeze schimbarea direcţiei de mers cu braţul şi să se asigure că din faţă sau din spate nu circulă vehicule cărora le poate pune în pericol siguranţa deplasării;
g)de la lăsarea serii până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă să nu circule pe drumurile publice fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante şi fără ca vehiculul să aibă în partea din faţă un dispozitiv cu lumină albă sau galbenă, iar în partea din spate un dispozitiv cu lumină roşie, amplasate pe partea laterală stânga;
h)să nu părăsească vehiculul sau animalele ori să doarmă în timpul mersului;
i)să nu transporte obiecte care depăşesc în lungime sau în lăţime vehiculul, dacă încărcătura nu este semnalizată ziua cu un steguleţ de culoare roşie, iar noaptea sau în condiţii de vizibilitate redusă cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, montat în partea din spate a încărcăturii;
j)să nu circule cu animale care însoţesc vehiculul, dacă acestea nu sunt legate de latura din dreapta a vehiculului sau de partea din spate a acestuia, cât mai aproape de partea dreaptă. Legătură nu trebuie să fie mai mare de 1,5 m;
k)să nu pătrundă pe drumurile modernizate sau pietruite cu rotile vehiculului murdare de noroi;
l)să nu transporte în vehicule persoane care stau în picioare;
m)să nu abandoneze vehiculul pe drumurile publice.
(2)Conducătorul de trăsură care efectuează transport public de persoane este obligat să circule în condiţiile stabilite în licenţa de autoritatea competentă.
§ 4. Circulaţia pietonilor
Articolul 166
Pe timp de noapte, pietonul sau persoana asimilată acestuia care circulă pe partea carosabilă a drumului, care nu este prevăzut cu trotuar sau acostamente, trebuie să aibă aplicate pe îmbrăcăminte accesorii fluorescent-reflectorizante sau să poarte o sursă de lumină, vizibilă din ambele sensuri.
Articolul 167
(1)Se interzice pietonilor şi persoanelor asimilate acestora:
a)să se angajeze în traversarea drumului public atunci când se apropie un autovehicul cu regim de circulaţie prioritară care are în funcţiune semnalele speciale de avertizare luminoase şi sonore;
b)să traverseze partea carosabilă prin faţă sau prin spatele vehiculului oprit în staţiile mijloacelor de transport public de persoane, cu excepţia cazurilor în care există treceri pentru pietoni, semnalizate corespunzător;
c)să prelungească timpul de traversare a drumului public, să se oprească ori să se întoarcă pe trecerile pentru pietoni care nu sunt prevăzute cu semafoare;
d)să traverseze drumul public prin alte locuri decât cele permise;
e)să ocupe partea carosabilă în scopul împiedicării circulaţiei;
f)să traverseze calea ferată atunci când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori când semnalul luminos sau acustic interzice trecerea;
g)să circule pe pistele pentru biciclete, amenajate şi semnalizate corespunzător.
(2)Se interzice oricărei persoane să efectueze acte de comerţ pe partea carosabilă, pe acostament, pe trotuar, în parcări ori în staţiile mijloacelor de transport public de persoane.
Articolul 168
(1)Persoanele care se deplasează pe drumul public formând un grup organizat, o coloana militară sau un cortegiu trebuie să circule în formaţie de cel mult trei şiruri, pe partea dreaptă a carosabilului, în sensul lor de mers, ocupând cel mult o bandă de circulaţie.
(2)De la lăsarea serii şi până în zorii zilei, precum şi ziua, în condiţii de vizibilitate redusă, persoanele care se află în faţă şi în spatele şirului dinspre axa drumului trebuie să aibă o sursă de lumină de culoare albă, respectiv roşie, care să fie vizibilă pentru ceilalţi participanţi la trafic. Persoanele care formează şirul dinspre axa drumului trebuie să aibă aplicate pe îmbrăcăminte elemente fluorescent-reflectorizante.
(3)Conducătorii de grupuri organizate, de coloane militare sau de cortegii sunt obligaţi să supravegheze permanent deplasarea acestora pe drumurile publice, pentru a nu stânjeni circulaţia vehiculelor.
(4)Se interzice persoanelor care formează o coloana militară să meargă în cadenţă la trecerea peste poduri.
Secţiunea a 5-a
Circulaţia pe autostrăzi
Articolul 169
(1)Conducătorii de autovehicule care intra pe autostrăzi folosind banda de intrare (de accelerare) trebuie să cedeze trecerea autovehiculelor care circulă pe prima bandă a autostrăzilor şi să nu stânjenească în niciun fel circulaţia acestora.
(2)Conducătorii de autovehicule care urmează să părăsească autostrada sunt obligaţi să semnalizeze din timp şi să se angajeze pe banda de ieşire (de decelerare).
Articolul 170
Circulaţia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de mărfuri se desfăşoară pe banda din partea dreaptă a autostrăzii, cu excepţia cazului în care se efectuează depăşirea sau semnalizarea rutieră existentă instituie o altă reglementare de utilizare a benzilor.
Capitolul VI
Circulaţia autovehiculelor cu mase şi/sau gabarite depăşite ori care transporta mărfuri sau produse periculoase
§ 1. Circulaţia autovehiculelor cu mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite
Articolul 171
Autovehiculul sau ansamblul de vehicule care, prin construcţie sau datorită încărcăturii transportate, depăşeşte masa totala de 80 tone şi/sau lungimea de 40 m ori lăţimea de 5 m sau înălţimea de 5 m poate circula pe drumul public numai în baza autorizaţiei speciale emise de administratorul acestuia şi cu avizul poliţiei rutiere.
Articolul 172
(1)În circulaţia pe drumurile publice, autovehiculul sau ansamblul de vehicule care, cu sau fără încărcătura, are o lăţime intre 3,2 m şi 4,5 m inclusiv sau o lungime mai mare de 25 m trebuie să fie precedat de un autovehicul de însoţire, iar cel cu lăţimea mai mare de 4,5 m sau lungimea mai mare de 30 m trebuie să fie însoţit de două autovehicule care să circule unul în faţă şi celălalt în spate.
(2)Pe autostrăzi autovehiculul care, cu sau fără încărcătura, depăşeşte lăţimea de 3,2 m trebuie să fie urmat de un autovehicul de însoţire.
(3)Autovehiculul de însoţire trebuie să fie echipat cu un dispozitiv special de avertizare cu lumină galbenă şi să aibă montată, în funcţie de locul ocupat la însoţire, la partea stânga din faţă sau din spate, plăcuţă de identificare reflectorizantă, având fondul alb şi chenarul rosu.
(4)Conducătorul autovehiculului cu masa şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite, precum şi conducătorii autovehiculelor de însoţire sunt obligaţi să pună şi să menţină în funcţiune semnalele speciale de avertizare cu lumină galbenă, prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe toată perioadă deplasării pe drumul public.
Articolul 173
Este interzisă circulaţia autovehiculelor cu mase şi/sau gabarite depăşite:
a)pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoare de interzicere, restricţie sau limitare a accesului acestora, dacă vehiculul sau ansamblul de vehicule atinge ori depăşeşte lăţimea, înălţimea, lungimea sau masele pe axe ori masa totala maxima admisă;
b)când vizibilitatea este redusă sau partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă sau zăpadă.
§ 2. Transportul mărfurilor sau produselor periculoase
Articolul 174
(1)Transportul mărfurilor sau produselor periculoase se efectuează numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a)vehiculul îndeplineşte condiţiile tehnice şi de agreere, prevăzute în Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările ulterioare;
b)vehiculul are dotările şi echipamentele necesare prevăzute în reglementările în vigoare;
c)conducătorul vehiculului deţine certificat ADR corespunzător.
(2)Administratorul drumului public stabileşte, cu avizul poliţiei rutiere, traseele interzise accesului vehiculelor care efectuează transport de mărfuri sau produse periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative şi a semnalizării corespunzătoare acestora.
Articolul 175
(1)Conducătorul vehiculului care efectuează transport de mărfuri sau produse periculoase trebuie să aibă asupra să documentele de transport prevăzute de lege, să cunoască normele referitoare la transportul şi la manipularea încărcăturii, putând fi însoţit de persoane care să cunoască bine caracteristicile acestora.
(2)În cabina autovehiculului care transporta mărfuri sau produse periculoase se pot află numai membrii echipajului.
(3)Dacă din cauza deteriorării ambalajului sau din alte cauze marfa ori produsul periculos se împrăştie pe drum, conducătorul este obligat să oprească imediat, să ia măsuri de avertizare a celorlalţi conducători care circulă pe drumul public şi a persoanelor din jur, să semnalizeze pericolul cu mijloacele pe care le are la îndemână şi să anunţe administratorul drumului sau cea mai apropiată unitate de poliţie.
Articolul 176
Se interzice conducătorului de autovehicul care transporta mărfuri sau produse periculoase:
a)să provoace şocuri autovehiculului în mers;
b)să fumeze în timpul mersului ori să aprindă foc la oprire sau staţionare, la o distanţă mai mica de 50 m de autovehicul;
c)să lase autovehiculul şi încărcătura fără supravegherea să, a însoţitorului ori a unei alte persoane calificate;
d)să remorcheze un vehicul rămas în până;
e)să urmeze alte trasee sau să staţioneze în alte locuri decât cele stabilite, precum şi pe partea carosabilă a drumului pe timp de noapte;
f)să transporte alte încărcături care, prin natura lor, ar putea determina o sporire a pericolului;
g)să permită prezenţa în autovehicul a altor persoane, cu excepţia celuilalt conducător, a însoţitorilor sau a celor care încarcă ori descarcă mărfurile sau produsele transportate;
h)să intre pe sectoarele de drum pe care îi este interzis accesul;
i)să păstreze în autovehicul rezerve de combustibil în ambalaje care nu sunt special confecţionate în acest scop.
Capitolul VII
Sancţiuni contravenţionale şi măsuri tehnico-administrative
Secţiunea 1
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale
Articolul 177
(1)Îndrumarea, supravegherea, controlul respectării normelor privind circulaţia pe drumurile publice şi luarea masurilor legale în cazul în care se constată încălcări ale acestora se realizează de către poliţiştii rutieri din cadrul Poliţiei Române.
(2)Poliţiştii rutieri sunt ofiţerii şi agenţii de poliţie specializaţi şi anume desemnaţi prin dispoziţie a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Române.
Articolul 178
(1)În punctele de trecere a frontierei de stat a României, poliţiştii de frontieră au şi atribuţia de a aplica sancţiuni în cazul în care constată contravenţii la regimul circulaţiei pe drumurile publice.
(2)Procesul-verbal de constatare a contravenţiei se trimite, în cel mult o zi lucrătoare de la data întocmirii, serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvărşită fapta.
(3) În exercitarea atribuţiei prevăzute la alin. (1), poliţiştii de frontieră pot efectua verificări în evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere, ori tramvaie.
La data de 17-02-2023 Articolul 178 din Sectiunea 1 , Capitolul VII a fost completat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 15 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 17 februarie 2023
Articolul 179
(1)Politia rutieră sau politia de frontieră din punctele de trecere a frontierei de stat poate acţiona, împreună cu reprezentanţi ai altor autorităţi cu atribuţii în domeniu, pentru prevenirea şi constatarea unor încălcări ale normelor privind deplasarea în siguranţă, pe drumurile publice, a tuturor participanţilor la trafic.
(2)Poliţistul rutier sau poliţistul de frontieră aflat în punctul de trecere a frontierei de stat, care acţionează în cadrul echipajului mixt, are, ca principale atribuţii:
a)să oprească vehiculele pentru control şi să verifice documentele pe care conducătorii acestora trebuie să le aibă asupra lor;
b)să constate şi să aplice sancţiuni în cazul contravenţiilor aflate în competenţa să.
(3)Reprezentanţii autorităţilor prevăzute la alin. (1) din cadrul echipajului mixt au ca principale atribuţii:
a)să acţioneze, împreună cu poliţiştii rutieri sau cu poliţiştii de frontieră, pentru respectarea de către conducătorii de vehicule sau de către operatori a normelor privind transportul rutier pe drumurile publice din România;
b)să execute activităţi de control privind condiţiile de efectuare a transporturilor rutiere, precum şi de verificare a stării tehnice a vehiculelor, conform competentelor;
c)să constate şi să aplice sancţiuni în cazul contravenţiilor aflate în competenţa lor.
(4)În cazul depistării în trafic a unui vehicul care prezintă deficienţe tehnice la mecanismul de direcţie, la sistemul de frânare, care emite noxe poluante ori zgomote peste limitele legal admise sau care circulă având lumină farurilor nereglată corespunzător, reprezentanţii autorităţilor abilitate menţionează despre acestea într-o notă tehnică de constatare ce se anexează procesului-verbal de constatare a contravenţiei încheiat de către poliţistul rutier.
La data de 06-10-2021 sintagma: defecţiuni a fost înlocuită de Litera a), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
Articolul 180
(1) În cazul în care constată încălcări ale normelor rutiere, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a contravenţiei potrivit modelului stabilit prin ordin al ministrului afacerilor interne, conform art. 109 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care va cuprinde în mod obligatoriu: data, ora şi locul unde este încheiat; gradul profesional, numele şi prenumele agentului constatator, unitatea din care acesta face parte; numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa contravenientului, numărul şi seria actului de identitate ori, în cazul cetăţenilor străini, al persoanelor fără cetăţenie sau al cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, seria şi numărul paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia şi statul emitent; descrierea faptei contravenţionale, cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; numărul punctelor-amendă aplicate şi valoarea acestora, posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, sancţiunea contravenţională complementară aplicată şi/sau măsura tehnico-administrativă dispusă; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale; termenul de exercitare a căii de atac, instanţa la care se depune plângerea şi semnătura agentului constatator.
La data de 06-10-2021 Alineatul (1) din Articolul 180 , Sectiunea 1 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(2)În cazul în care contravenientul refuza sau nu poate să semneze procesul-verbal, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de un martor asistent. În acest caz procesul-verbal va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal şi semnătura martorului.
(3)Abrogat.
La data de 06-10-2021 Alineatul (3) din Articolul 180 , Sectiunea 1 , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 22, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(4)În situaţia în care contravenientul este persoana juridica, în procesul-verbal se fac menţiuni cu privire la denumirea, sediul, codul unic de înregistrare ale acesteia, precum şi numele, prenumele, numărul şi seria actului de identitate, codul numeric personal şi domiciliul ori reşedinţa persoanei care o reprezintă.
(5)În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoştinţă contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare. Obiecţiunile trebuie consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica “Alte menţiuni”, sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal.
(6)În cazul în care pentru fapta săvărşită se dispune ca măsură tehnico-administrativă reţinerea permisului de conducere şi/sau a certificatului de înmatriculare ori de înregistrare sau a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare ori de înregistrare, odată cu încheierea procesului-verbal de constatare a contravenţiei agentul constatator eliberează şi o dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie, după caz, al carei model este prevăzut în anexa nr. 1B.
(7)Atunci când permisul de conducere se retrage pentru că titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie, se eliberează dovada înlocuitoare fără drept de circulaţie.
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehicule sau tramvaie a fost înlocuită de Litera d), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(8)În situaţia în care, prin acelaşi proces-verbal de constatare a contravenţiei, se dispun mai multe măsuri tehnico-administrative, agentul constatator eliberează pentru fiecare document sau set de plăcuţe câte o dovadă înlocuitoare.
(9)Pentru vehiculele implicate în accidente de circulaţie din care au rezultat pagube materiale, poliţia rutieră eliberează proprietarilor sau deţinătorilor acestora autorizaţie de reparaţii, al carei model este prevăzut în anexa nr. 1C, cu excepţia situaţiei în care s-a încheiat o constatare amiabilă de accident a carei validitate a fost atestată de societatea de asigurări abilitată, în condiţiile legii, caz în care reparaţiile pot fi efectuate în baza actului de atestare.
Articolul 181
(1) În situaţia în care fapta a fost constatată cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat sau al unui mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic, poliţistul rutier încheie un proces-verbal de constatare a contravenţiei după prelucrarea înregistrărilor şi stabilirea identităţii conducătorului de vehicul.
La data de 19-03-2020 Alineatul (1) din Articolul 181 , Sectiunea 1 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 182 din 10 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 19 martie 2020
(2)Datele de identificare a contravenientului care se consemnează în procesul-verbal de constatare a contravenţiei sunt cele comunicate, în scris, sub semnătura proprietarului sau deţinătorului legal al vehiculului.
Articolul 182
(1)Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizează prin executarea semnalelor regulamentare de către poliţistul rutier sau, după caz, de către poliţistul de frontieră, atunci când constată încălcări ale normelor rutiere ori în situaţia în care există indicii temeinice despre săvârşirea unei contravenţii ori a unei fapte de natură penală, pentru identificarea persoanelor care au comis astfel de fapte şi a bunurilor care fac obiectul urmăririi, precum şi pentru verificarea deţinerii de către conducătorii vehiculelor a documentelor prevăzute de lege. Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizează şi în condiţiile producerii unor calamităţi naturale, dezastre sau a altor situaţii care pun în pericol siguranţa circulaţiei.
(2)Oprirea vehiculelor se face, de regula, în afara părţii carosabile, iar acolo unde nu există asemenea condiţii, cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, pe acostament sau lângă bordura ori în spatiile de parcare, iar noaptea, cu precădere, în locuri iluminate.
(3)Se interzice imobilizarea vehiculului pe partea carosabilă ca urmare a semnalului de oprire efectuat de către poliţist în locurile în care vizibilitatea este redusă sub 50 m.
Articolul 183
Conducătorul vehiculului oprit la semnalul regulamentar al poliţistului rutier sau, după caz, al poliţistului de frontieră este obligat să rămână în vehicul, cu mâinile pe volan, iar ceilalţi pasageri să nu deschidă portierele, respectând indicaţiile poliţistului.
Articolul 184
(1)În situaţia în care conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, oprit în trafic pentru încălcarea unei norme rutiere, nu are asupra să niciun act de identitate şi nici permisul de conducere, poliţistul rutier trebuie să îl conducă la cea mai apropiată unitate de poliţie pentru stabilirea identităţii acestuia şi pentru verificarea în evidenta a situaţiei permisului de conducere, atunci când nu există posibilitatea realizării acestor verificări pe loc.
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehicul sau tramvai a fost înlocuită de Litera c), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(2)În cazul în care conducătorul auto are asupra să numai permisul de conducere, agentul constatator trebuie să verifice în evidenta dacă domiciliul sau, după caz, reşedinţa înscrisă în document corespunde cu cea din Registrul naţional de evidenta a persoanelor.
(3)Agentul constatator este obligat să înscrie, în procesul-verbal de constatare a contravenţiei, domiciliul sau, după caz, reşedinţa contravenientului din actul de identitate, iar în situaţia în care acesta nu are documentul asupra să, domiciliul sau reşedinţa va fi consemnată numai după verificarea efectuată în Registrul naţional de evidenta a persoanelor.
(4)Procedura prevăzută la alin. (2) şi (3) se aplică şi atunci când domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori sediul proprietarului menţionat în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu corespunde cu datele existente în evidenta vehiculelor.
Articolul 185
(1)Constatarea contravenţiei de conducere a unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai de către o persoana care se află sub influenţa alcoolului se face prin testarea aerului expirat de aceasta cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic.
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehicul sau tramvai a fost înlocuită de Litera c), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(2)Conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie li se recoltează obligatoriu mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei atunci când:
a)rezultatul testării arată o concentraţie mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat;
b)în eveniment este implicat un vehicul care transporta mărfuri sau produse periculoase.
La data de 06-10-2021 sintagma: probe biologice a fost înlocuită de Litera a), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehicule sau tramvaie a fost înlocuită de Litera d), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(3)Conducătorilor de vehicule li se recoltează obligatoriu mostre biologice atunci când rezultatul testării preliminare cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate indică prezenţa în organism a substanţelor psihoactive.
La data de 06-10-2021 sintagma: probe biologice a fost înlocuită de Litera a), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
La data de 06-10-2021 sintagma: a substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare a fost înlocuită de Litera b), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
Articolul 186
În cazul accidentelor de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale, conducătorii vehiculelor sunt obligaţi să se supună testării aerului expirat în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de substanţe psihoactive. Dacă rezultatul testării arată o concentraţie mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat sau indică prezenţa în organism a substanţelor psihoactive, conducătorii de vehicule sunt obligaţi să se supună recoltării mostrelor biologice.
La data de 06-10-2021 sintagma: probelor biologice a fost înlocuită de Litera a), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
La data de 06-10-2021 sintagma: produse sau substanţe stupefiante ori al medicamentelor cu efecte similare acestora a fost înlocuită de Litera b), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
La data de 06-10-2021 sintagma: a substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare a fost înlocuită de Litera b), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
Articolul 187
Conducătorii de vehicule sau de animale implicaţi în accidente de circulaţie din care a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane sunt obligaţi să se supună recoltării mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau, după caz, a consumului de substanţe psihoactive.
La data de 06-10-2021 sintagma: probelor biologice a fost înlocuită de Litera a), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
La data de 06-10-2021 sintagma: substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora a fost înlocuită de Litera b), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
Articolul 188
În toate cazurile în care se recoltează mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau a prezentei în organism a substanţelor psihoactive este obligatorie şi examinarea clinica.
La data de 06-10-2021 sintagma: probe biologice a fost înlocuită de Litera a), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
La data de 06-10-2021 sintagma: a substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare a fost înlocuită de Litera b), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
Articolul 188^1
Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei prin care s-au aplicat numai sancţiuni contravenţionale principale se trimite în cel mult 10 zile lucrătoare de la data întocmirii la serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia s-a/s-au săvârşit fapta/faptele, care are obligaţia să facă menţiunile corespunzătoare în evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie, în termen de 20 de zile de la primirea procesului-verbal.
La data de 06-10-2021 Sectiunea 1 din Capitolul VII a fost completată de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
Secţiunea a 2-a
Măsuri tehnico-administrative
§ 1. Reţinerea sau retragerea permisului de conducere
Articolul 189
(1)Poliţistul rutier este obligat, ca atunci când verifică documentele unui conducător de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, să urmărească dacă există concordanţă între datele înscrise în actul de identitate şi cele din permisul de conducere. În cazul în care constată neconcordanţe referitoare la nume, prenume, precum şi în cazul în care termenul de valabilitate a expirat, poliţistul rutier este obligat să reţină permisul de conducere şi să elibereze dovadă înlocuitoare a acestuia cu drept de circulaţie de 15 zile.
La data de 08-08-2013 Alin. (1) al art. 189 a fost modificat de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 480 din 10 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 24 iulie 2013.
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehicul sau tramvai a fost înlocuită de Litera c), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(2)În cazul în care conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai are asupra sa numai permisul de conducere, poliţistul rutier efectuează verificările prevăzute la art. 184 alin. (2). În cazul în care datele nu corespund, poliţistul rutier procedează conform alin. (1).
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehicul sau tramvai a fost înlocuită de Litera c), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(3)Permisul de conducere reţinut în condiţiile alin. (1) sau (2) se trimite, împreună cu raportul de reţinere, autorităţii competente care l-a eliberat.
Articolul 190
(1)În cazurile prevăzute de lege, odată cu constatarea faptei, poliţistul rutier sau, după caz, poliţistul de frontieră retine permisul de conducere, eliberând dovada înlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie, după caz.
(1^1)În situaţiile prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. g) şi h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile.
La data de 17-02-2023 Articolul 190 din Paragraful 1, Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost completat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 15 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 17 februarie 2023
(2) Permisul de conducere reţinut în condiţiile alin. (1), împreună cu un raport de reţinere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1E, se trimit, cel mai târziu în prima zi lucrătoare care urmează celei în care a fost eliberată dovada înlocuitoare, la serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvârşită fapta, care are obligaţia să facă imediat menţiunile corespunzătoare în evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie.
La data de 06-10-2021 Alineatul (2) din Articolul 190 , Paragraful § 1. , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(3)Abrogat.
La data de 06-10-2021 Alineatul (3) din Articolul 190 , Paragraful § 1. , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 25, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(4) În situaţia în care la momentul constatării faptei prevăzute la alin. (1) conducătorul de vehicul nu are asupra sa permisul de conducere, poliţistul rutier sau, după caz, poliţistul de frontieră face menţiune cu privire la acest aspect în cuprinsul raportului de reţinere, care se trimite cel mai târziu în prima zi lucrătoare care urmează celei în care a fost constatată fapta, la serviciul poliţiei rutiere prevăzut la alin. (2), care are obligaţia să facă imediat menţiunile corespunzătoare în evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie.
La data de 06-10-2021 Articolul 190 din Paragraful § 1. , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost completat de Punctul 26, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
Articolul 191
(1) În situaţia în care contravenientul a săvârşit fapta pe raza de competenţă a altui judeţ decât cel care îl are în evidenţă, permisul de conducere se păstrează la serviciul poliţiei rutiere pe teritoriul căruia a fost constatată contravenţia până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, după care se trimite serviciului poliţiei rutiere al judeţului care îl are în evidenţă.
(2) Permisul de conducere se păstrează la serviciul poliţiei rutiere din judeţul care are în evidenţă titularul, până la restituire.
(3) În situaţiile prevăzute la art. 111 alin. (1) lit. b) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, permisul de conducere se păstrează la serviciul poliţiei rutiere pe teritoriul căruia a fost constatată fapta, până la restituire, anulare sau dispunerea interdicţiei de a conduce autovehicule pe teritoriul României, după caz.
La data de 17-02-2023 Articolul 191 din Paragraful 1, Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 15 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 17 februarie 2023
Articolul 192
(1) Conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, testat cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic, i se reţine permisul de conducere dacă valoarea concentraţiei este de cel mult 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, eliberându-se dovada înlocuitoare fără drept de circulaţie, dacă nu doreşte recoltarea mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, în condiţiile stabilite la art. 194.
La data de 06-10-2021 Alineatul (1) din Articolul 192 , Paragraful § 1. , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
La data de 06-10-2021 sintagma: probelor biologice a fost înlocuită de Litera a), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehicul sau tramvai a fost înlocuită de Litera c), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(2)Când conducătorul vehiculului solicita recoltarea mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, acesta va fi însoţit de poliţistul rutier la cea mai apropiată instituţie medicală autorizata sau instituţie medico-legala, iar după recoltare i se va elibera o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru cel mult 15 zile, a carei valabilitate intra în vigoare la 24 de ore de la cea de-a două recoltare de mostre biologice.
La data de 06-10-2021 sintagma: probelor biologice a fost înlocuită de Litera a), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
La data de 06-10-2021 sintagma: probe biologice a fost înlocuită de Litera a), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
Articolul 193
(1)Conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai trebuie însoţit de poliţistul rutier sau, după caz, de poliţistul de frontieră, imediat, la cea mai apropiată instituţie medicală autorizata sau instituţie medico-legala pentru a i se recolta mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, dacă prin testarea cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic s-a constatat că valoarea concentraţiei de alcool este mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.
La data de 06-10-2021 sintagma: probe biologice a fost înlocuită de Litera a), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehicul sau tramvai a fost înlocuită de Litera c), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(2)După recoltarea mostrelor biologice, poliţistul rutier retine permisul de conducere şi eliberează dovada înlocuitoare fără drept de circulaţie.
La data de 06-10-2021 sintagma: probelor biologice a fost înlocuită de Litera a), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(3)Atunci când conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai nu are asupra să actul de identitate şi nici permisul de conducere, poliţistul rutier este obligat, înainte de a-l conduce la instituţia medicală autorizata sau instituţia medico-legala, să facă verificări în evidente pentru stabilirea identităţii acestuia şi a situaţiei permisului de conducere.
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehicul sau tramvai a fost înlocuită de Litera c), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(4)În situaţia în care conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai nu are asupra să permisul de conducere, poliţistul rutier îi aduce acestuia la cunoştinţă, prin înştiinţare scrisă pe care i-o înmânează imediat, că nu mai are dreptul să conducă autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie până la finalizarea dosarului penal, precum şi obligaţia de a preda permisul de conducere serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvărşită fapta.
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehicul sau tramvai a fost înlocuită de Litera c), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehicule sau tramvaie a fost înlocuită de Litera c), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
Articolul 194
Pentru stabilirea alcoolemiei se recoltează două mostre biologice la interval de o oră între prelevări.
La data de 06-10-2021 Articolul 194 din Paragraful § 1. , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
Articolul 195
Conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, testat preliminar cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat care a relevat prezenţa în organism a substanţelor psihoactive, i se aplică procedura prevăzută la art. 192.
La data de 06-10-2021 sintagma: a substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora a fost înlocuită de Litera b), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehicul sau tramvai a fost înlocuită de Litera d), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
Articolul 196
(1)Conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, depistat în trafic încălcând o norma rutieră pentru care se dispune sancţiunea contravenţională complementara a suspendării exercitării dreptului de a conduce şi care prezintă la control dovada înlocuitoare a permisului de conducere reţinut pentru o faptă săvărşită anterior, aflată în termenul de valabilitate, i se retine dovada prezentată şi i se eliberează o nouă dovadă, a cărei valabilitate nu poate depăşi termenul de valabilitate al primei dovezi.
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehicul sau tramvai a fost înlocuită de Litera c), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(2) Dacă cea de-a doua faptă este una dintre cele prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. a) sau alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, poliţistul rutier eliberează titularului permisului o dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie.
La data de 17-02-2023 Alineatul (2) din Paragraful 1, Articolul 196 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 15 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 17 februarie 2023
(3)Dovada înlocuitoare a permisului de conducere, reţinută în condiţiile prevăzute la alin. (1), se trimite la serviciul poliţiei rutiere al judeţului care îl are în evidenta pe contravenient, împreună cu raportul de reţinere.
Articolul 196^1
(1) În cazul prevăzut la art. 22^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu ocazia retragerii permisului de conducere, poliţistul rutier înmânează titularului acestuia dispoziţia de retragere.
(2) Dispoziţia prevăzută la alin. (1) cuprinde data, ora şi locul unde este încheiată, gradul profesional, numele şi prenumele poliţistului rutier, unitatea din care acesta face parte, numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa titularului, numărul şi seria actului de identitate ori, în cazul cetăţenilor străini, al persoanelor fără cetăţenie sau al cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, seria şi numărul paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia şi statul emitent, numărul permisului de conducere, respectiv perioada şi motivul pentru care a fost dispusă măsura.
(3) Permisul de conducere retras se păstrează la sediul structurii de poliţie din care face parte poliţistul rutier care a dispus retragerea până la expirarea perioadei pentru care a fost dispusă măsura tehnico-administrativă. Permisul de conducere poate fi restituit, la cererea titularului, după expirarea perioadei pentru care a fost dispusă măsura tehnico-administrativă şi până la expedierea acestuia la serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost dispusă măsura tehnico-administrativă, dacă nu a intervenit unul dintre cazurile de reţinere prevăzute la art. 111 alin. (1) lit. b), c),e) şi g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) În situaţia în care permisul de conducere este restituit titularului, structura de poliţie prevăzută la alin. (3) trimite o copie a dispoziţiei de retragere a permisului de conducere, cel mai târziu în prima zi lucrătoare care urmează celei în care a fost emisă, la serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost dispusă măsura tehnico-administrativă.
(5) În cazul în care permisul de conducere nu a fost restituit potrivit alin. (3), în prima zi lucrătoare care urmează celei în care expiră perioada pentru care a fost dispusă retragerea, permisul de conducere se trimite la serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost dispusă măsura tehnico-administrativă, însoţit de o copie a dispoziţiei de retragere a permisului de conducere.
(6)După primirea documentelor prevăzute la alin. (4) sau (5), după caz, serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost dispusă măsura tehnico-administrativă efectuează imediat menţiunile corespunzătoare în evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie. Permisul de conducere, cu excepţia celui eliberat de o autoritate străină, se înaintează la serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă în vederea restituirii, în prima zi lucrătoare care urmează celei în care au fost efectuate menţiunile, dacă titularul acestuia nu a solicitat restituirea la nivelul acestei structuri ori nu a intervenit unul dintre cazurile de reţinere prevăzute la art. 111 alin. (1) lit. b), c),e) şi g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
La data de 17-02-2023 Paragraful 1 din Sectiunea a 2-a, Capitolul VII a fost completat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 15 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 17 februarie 2023
Articolul 197
Abrogat.
La data de 06-10-2021 Articolul 197 din Paragraful § 1. , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 29, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
§ 2. Reţinerea sau retragerea certificatului de înmatriculare ori de înregistrare şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare
Articolul 198
(1) În cazurile prevăzute de lege, odată cu constatarea faptei, poliţistul rutier sau, după caz, poliţistul de frontieră reţine certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi/sau plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, eliberând dovada înlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie, după caz.
La data de 06-10-2021 Alineatul (1) din Articolul 198 , Paragraful § 2. , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(2) Documentele şi/sau plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare reţinute în condiţiile alin. (1), împreună cu raportul de reţinere, se trimit, cel mai târziu în prima zi lucrătoare care urmează celei în care a fost eliberată dovada înlocuitoare, la serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvârşită fapta, care are obligaţia să facă imediat menţiunile corespunzătoare în evidenţa vehiculelor. În situaţia în care la momentul constatării faptei conducătorul de vehicul nu are asupra sa certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, poliţistul rutier sau, după caz, poliţistul de frontieră face menţiune cu privire la acest aspect în cuprinsul raportului de reţinere.
La data de 06-10-2021 Alineatul (2) din Articolul 198 , Paragraful § 2. , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(3)Abrogat.
La data de 21-01-2017 Alineatul (3) din Articolul 198 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 965 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 22 decembrie 2016
(4)Abrogat.
La data de 21-01-2017 Alineatul (4) din Articolul 198 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 965 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 22 decembrie 2016
Articolul 199
(1)Atunci când poliţistul rutier sau poliţistul de frontieră constată că autovehiculul este condus de proprietar sau de deţinătorul mandatat şi datele privind numele, prenumele, domiciliul sau reşedinţa înscrise în certificatul de înmatriculare ori de înregistrare nu coincid cu cele din documentul de identitate, agentul constatator retine certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, eliberând titularului dovada înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile.
(2)Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se trimite autorităţii competente care l-a eliberat, împreună cu raportul de reţinere.
Articolul 200
(1)În cazurile în care legea prevede aplicarea măsurii tehnico-administrative a retragerii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, conducătorul vehiculului este obligat să demonteze şi să predea plăcuţele agentului constatator care a dispus măsura.
(2)Când conducătorul vehiculului refuza să predea plăcuţele, agentul constatator demontează el însuşi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, în prezenţa unui martor asistent, consemnând despre aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.
Articolul 201
Atunci când vehiculul este înmatriculat sau înregistrat într-un alt judeţ decât cel pe teritoriul căruia a fost constatată fapta ori este înmatriculat într-un alt stat, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare se trimit, după expirarea termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, serviciului poliţiei rutiere din judeţul care are în evidenţă vehiculul, autorităţii administraţiei publice locale emitente sau, după caz, autorităţii străine emitente.
La data de 21-01-2017 Articolul 201 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 965 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 22 decembrie 2016
Articolul 202
(1)Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare se restituie de către serviciul poliţiei rutiere proprietarului sau utilizatorului vehiculului, la prezentarea de către acesta a dovezii încetării motivelor pentru care s-a dispus măsura tehnico-administrativă.
La data de 21-01-2017 Alineatul (1) din Articolul 202 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 965 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 22 decembrie 2016
(2)În cazul introducerii plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, în dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare se înscrie menţiunea că vehiculul are drept de circulaţie pentru 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii dreptului de circulaţie, iar plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare se restituie de către poliţia rutieră în baza ordonanţei preşedinţiale emise de instanţa investită cu soluţionarea cauzei sau a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă.
§ 3. Anularea permisului de conducere eliberat de autoritatea română sau interdicţia de a conduce autovehicule pe teritoriul României pentru titularii permiselor de conducere eliberate de o autoritate străină
La data de 17-02-2023 Titlul Paragrafului 3, Secțiunea a 2-a, Capitolul VII a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 15 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 17 februarie 2023
Articolul 203
(1) Anularea permisului de conducere eliberat de autoritatea română, în cazurile prevăzute la art. 114 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se dispune:
a)de şeful serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta, în baza hotărârii judecătoreşti rămase definitivă, dispusă de o instanţă din România;
b)de şeful poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă, pronunţată de către o autoritate străină competentă, pentru o infracţiune săvârşită de titular pe teritoriul statului respectiv, dacă pentru fapta săvârşită legislaţia română prevede această măsură.
(2) În cazul titularului unui permis de conducere eliberat de o autoritate străină, interdicţia de a conduce autovehicule pe teritoriul României pe o perioadă de un an se dispune de către şeful serviciului poliţiei rutiere pe a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta, în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă.
(3) Dispoziţia privind interdicţia de a conduce autovehicule pe teritoriul României se emite de către şeful serviciului poliţiei rutiere prevăzut la alin. (2) la data la care a luat cunoştinţă de hotărârea judecătorească rămasă definitivă. Din perioada prevăzută la alin. (2), în executarea acesteia, se deduce perioada cuprinsă între momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti şi momentul emiterii dispoziţiei privind interdicţia de a conduce autovehicule pe teritoriul României calculată pe zile pline.
(4) Perioada de un an prevăzută la alin. (2) se calculează pe zile pline. Ziua în care începe executarea interdicţiei şi ziua în care încetează se socotesc în durata executării.
(5) Dispoziţia privind interdicţia de a conduce autovehicule pe teritoriul României se comunică titularului permisului de conducere la adresa de domiciliu, reşedinţă sau rezidenţă din România.
(6) Permisul de conducere reţinut, însoţit de dispoziţia privind interdicţia de a conduce autovehicule pe teritoriul României, se transmite de către serviciul poliţiei rutiere care a dispus interdicţia la autoritatea străină care l-a eliberat, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la emiterea dispoziţiei.
(7) În situaţia în care titularul permisului de conducere nu are adresă de domiciliu, reşedinţă sau rezidenţă în România, la documentele prevăzute la alin. (6) se ataşează o solicitare ca titularul permisului de conducere să fie înştiinţat cu privire la măsura dispusă împotriva sa.
(8) Anularea permisului de conducere al persoanei decedate se dispune de şeful serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia titularul a domiciliat, în condiţiile existenţei unui certificat de deces.
(9) Măsura anulării permisului de conducere se comunică, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, titularului permisului de conducere, la domiciliul acestuia, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1).
(10) În termenul prevăzut la alin. (9), permisul de conducere se transmite de serviciul poliţiei rutiere care a dispus anularea la autoritatea competentă care l-a eliberat, în vederea efectuării menţiunii în evidenţă.
La data de 17-02-2023 Articolul 203 din Paragraful 3, Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 15 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 17 februarie 2023
§ 4. Ridicarea vehiculelor
Articolul 203^1
(1)Ridicarea vehiculului reprezintă măsura tehnico-administrativă pe care poliţistul rutier o poate dispune în una dintre situaţiile prevăzute la art. 143, când vehiculul staţionează neregulamentar pe partea carosabilă.
(2)Ridicarea vehiculelor constituie serviciu public şi se realizează, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata a 24 de ore, de către administratorul drumului public sau, după caz, de către administraţia publică locală.
(3)Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează, în cazul în care în vehicul este vizibilă prezenţa unor persoane.
(4)Nu se dispune ridicarea vehiculului aparţinând unei instituţii dintre cele prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară o acţiune de intervenţie sau misiune cu caracter de urgenţă.
(5)Conducătorul vehiculului este direct răspunzător în situaţia în care prezenţa unor persoane în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico-administrative.
Articolul 203^2
(1)Ridicarea vehiculului se dispune, în scris, prin dispoziţie de ridicare.
(2)Dispoziţia de ridicare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
a)data, ora şi locul ridicării vehiculului;
b)gradul profesional, numele şi prenumele poliţistului rutier care dispune măsura tehnico-administrativă, precum şi unitatea din care acesta face parte;
c)indicarea expresă a temeiului juridic referitor la norma încălcată;
d)menţiuni privind înregistrarea foto sau video a staţionării vehiculului;
e)menţiuni privind avarii vizibile pe vehicul;
f)date privind numărul de înmatriculare/înregistrare şi marca vehiculului.
(3)Dispoziţia de ridicare se încheie în 3 exemplare, cu următoarea destinaţie: primul exemplar pentru emitent, al doilea exemplar pentru administratorul drumului public sau, după caz, pentru administraţia publică locală, iar al treilea exemplar pentru persoana care solicită restituirea vehiculului.
Articolul 203^3
(1)Operaţiunile executate pentru ridicarea vehiculului constau în ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculului.
(2)Transportul la locul de depozitare se realizează în condiţii care exclud deplasarea pe propriile roţi a vehiculului ridicat.
(3)Transportul la locul de depozitare nu se mai execută dacă, până la iniţierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezintă la locul ridicării şi este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. În acest caz se suportă doar contravaloarea operaţiunii de ridicare.
(4)Depozitarea se face numai în spaţii corespunzătoare, special amenajate de către administratorul drumului public sau, după caz, de către administraţia publică locală.
(5)Pe perioada depozitării, vehiculele ridicate se află în paza administratorului drumului public sau, după caz, a administraţiei publice locale.
(6)Administratorul drumului public sau, după caz, administraţia publică locală răspunde pentru eventualele avarii cauzate vehiculului ca urmare a efectuării operaţiunilor de ridicare, transport şi depozitare, în condiţiile prevăzute de lege.
Articolul 203^4
(1)Vehiculul ridicat se restituie după ce se face dovada achitării tarifului aferent operaţiunii/operaţiunilor efectuate, în baza documentelor care atestă proprietatea ori deţinerea legală a acestuia.
(2)În cazul în care a fost dispusă măsura tehnico-administrativă a unui vehicul aparţinând instituţiilor prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşura o acţiune de intervenţie sau misiune cu caracter de urgenţă, restituirea se face cu titlu gratuit.
(3)Programul de restituire a vehiculelor depozitate în spaţiile special amenajate se asigură prin serviciu continuu, pe durata a 24 de ore.
La data de 21-01-2017 Sectiunea a 2-a din Capitolul VII a fost completata de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 965 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 22 decembrie 2016
Notă CTCE Reproducem mai jos prevederile art. II șiIII din HOTĂRÂREA nr. 965 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 22 decembrie 2016:Articolul IIProcedura privind ridicarea vehiculului, prevăzută de Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi de poliţistul local în situaţiile prevăzute la art. 7 lit. h) şi k) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul III
Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Secţiunea a 3-a
Sancţiuni contravenţionale complementare
§ 1. Aplicarea punctelor de penalizare
Articolul 204
(1)Când pentru fapta săvărşită legea prevede şi aplicarea punctelor de penalizare, agentul constatator are obligaţia să le înscrie în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.
(2)Procesul-verbal de constatare a contravenţiei se trimite, în cel mult două zile lucrătoare de la data întocmirii acestuia, la serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvărşită fapta.
Articolul 205
Punctele de penalizare se înscriu în evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie de către:
a)serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta, în cel mult 7 zile de la data primirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei în condiţiile art. 204 alin. (2);
b)poliţia locală, în termen de cel mult 7 zile de la data întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, în condiţiile legii.
La data de 17-02-2023 Articolul 205 din Paragraful 1, Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 15 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 17 februarie 2023
Articolul 206
Când instanţa competentă, prin hotărâre judecătorească rămasă irevocabilă, a dispus anularea procesului-verbal de constatare a contravenţiei, serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvărşită fapta radiază din evidenta punctele de penalizare aplicate.
Articolul 207
Abrogat.
La data de 06-10-2021 Articolul 207 din Paragraful § 1. , Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 32, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
Articolul 208
Istoricul sancţiunilor la regimul circulaţiei pe drumurile publice aplicate titularului permisului de conducere se comunică la cererea acestuia, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.
La data de 06-10-2021 Articolul 208 din Paragraful § 1. , Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
§ 2. Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie
La data de 06-10-2021 Titlul Paragrafului § 2. din Secțiunea a 3-a, Capitolul VII a fost modificat de Litera d), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
Articolul 209
Abrogat.
La data de 06-10-2021 Articolul 209 din Paragraful § 2. , Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 34, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
Articolul 210
(1)În situaţia în care conducătorul de autovehicul săvârşeşte o faptă pentru care, potrivit legii, se retine permisul de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce, eliberându-se dovada înlocuitoare cu drept de circulaţie, sancţiunea contravenţională complementara operează începând cu ziua următoare celei în care a expirat valabilitatea dovezii.
(2)Când dovada înlocuitoare a permisului de conducere este eliberată fără drept de circulaţie, suspendarea exercitării dreptului de a conduce operează din momentul aplicării sancţiunii contravenţionale complementare prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei.
Articolul 211
În cazul în care titularului permisului de conducere i s-a interzis să ocupe o funcţie sau să exercite o profesie care are legătură cu dreptul de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie, potrivit art. 108 lit. c) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şeful serviciului poliţiei rutiere care funcţionează pe teritoriul de competenţă al autorităţii care a luat măsura de siguranţă dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pe durata cât operează măsura de siguranţă.
La data de 06-10-2021 sintagma: autovehicule sau tramvaie a fost înlocuită de Litera d), Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
La data de 21-01-2017 Articolul 211 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 965 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 22 decembrie 2016
Articolul 212
(1) Permisul de conducere eliberat de o autoritate străină, reţinut ca urmare a săvârşirii de către titular a unei contravenţii pentru care legea prevede sancţiunea contravenţională complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce şi pentru care s-a eliberat dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie, după caz, împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a contravenţiei, se trimite de către serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvârşită fapta autorităţii străine emitente în termen de 5 zile, începând cu ziua imediat următoare expirării termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei.
(2) În situaţia respingerii plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, documentele prevăzute la alin. (1) se transmit autorităţii străine emitente în termen de 5 zile de la predarea permisului de conducere potrivit art. 118 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Până la împlinirea termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, titularul permisului de conducere prevăzut la alin. (1) poate solicita ca, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, documentul să fie păstrat la serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvârşită fapta, pentru a-i fi restituit. Despre această posibilitate titularul permisului de conducere va fi informat odată cu comunicarea suspendării exercitării dreptului de a conduce.
(4) În situaţia în care autoritatea străină care a eliberat permisul de conducere prevăzut la alin. (1) se află pe teritoriul unuia dintre statele care sunt părţi contractante la Convenţia europeană cu privire la efectele internaţionale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificată de România prin Legea nr. 126/1997, iar fapta săvârşită este una dintre cele prevăzute la anexa nr. 1 la această convenţie, serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvârşită fapta trimite o copie a raportului de reţinere, împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a contravenţiei, în termen de 5 zile începând cu ziua imediat următoare expirării termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române pentru notificarea autorităţii străine emitente cu privire la suspendarea exercitării dreptului de a conduce. În situaţia în care a fost introdusă plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, iar ulterior aceasta a fost respinsă, copia raportului de reţinere a permisului de conducere împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a contravenţiei se transmit în termen de 5 zile începând cu ziua imediat următoare expirării termenului de predare a permisului de conducere.
La data de 06-10-2021 Articolul 212 din Paragraful § 2. , Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 35, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
Articolul 212^1
(1) În cazul în care s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere conform art. 103 alin. (1) lit. c), d) sau e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 15 zile de la data comunicării dispoziţiei de suspendare, titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină poate solicita păstrarea documentului la serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvârşită fapta până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.
(2) În situaţia în care titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină nu a solicitat păstrarea acestuia conform alin. (1), documentul se trimite autorităţii străine emitente de către serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvârşită fapta în termen de 5 zile, începând cu ziua imediat următoare expirării termenului în care se poate solicita păstrarea documentului.
La data de 06-10-2021 Paragraful § 2. din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost completat de Punctul 36, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
Articolul 213
(1)Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune de către poliţia rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi în cazul în care titularul permisului de conducere eliberat de către autoritatea competentă din România a săvârşit o faptă pe teritoriul altui stat, iar autoritatea statului respectiv a dispus, prin hotărâre, o astfel de măsură.
(2)Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se aplică pe teritoriul României numai dacă pentru fapta săvărşită legislaţia rutieră românească prevede o astfel de măsură.
(3)Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pe teritoriul României nu poate fi mai mare decât cea prevăzută de legislaţia rutieră românească pentru o faptă asemănătoare.
(4)Pentru stabilirea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se ia în considerare, obligatoriu, perioadă cât titularul permisului de conducere nu a avut drept de circulaţie pe teritoriul statului care a emis o astfel de decizie.
Articolul 214
Abrogat.
La data de 19-03-2020 Articolul 214 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 182 din 10 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 19 martie 2020
§ 3. Confiscarea bunurilor
Articolul 215
(1)Mijloacele speciale de avertizare luminoase şi sonore, precum şi dispozitivele care perturba funcţionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului confiscate, în condiţiile legii, se predau la serviciul poliţiei rutiere pe raza căreia a fost constatată fapta.
(2)Plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare confiscate în condiţiile legii se predau la serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta pentru a fi trimise autorităţii competente care le-a eliberat.
(3)Vehiculele cu tracţiune animală confiscate în condiţiile legii se predau autorităţilor administraţiei publice locale, pe baza de proces-verbal, în vederea transmiterii acestora spre valorificare, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/1999, republicată.
§ 4. Imobilizarea vehiculului
Articolul 216
(1)Imobilizarea unui vehicul se dispune şi se efectuează de către poliţia rutieră, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.
(2)Imobilizarea se face în prezenţa unui martor asistent, prin folosirea, în interiorul sau în exteriorul vehiculului, a unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare, care se consemnează în procesul-verbal de constatare a faptei pentru care s-a dispus măsura.
(3)În lipsa unui martor asistent poliţistul rutier precizează motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.
(4)Imobilizarea unui vehicul este interzisă în toate locurile unde oprirea sau staţionarea este interzisă.
Articolul 217
(1)Atunci când se impune imobilizarea, în condiţiile legii, a unui vehicul care transporta produse sau substanţe periculoase, poliţistul rutier este obligat să anunţe, de îndată, unitatea de poliţie din care face parte pentru a se stabili, împreună cu unităţile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, destinaţia finala pentru parcarea autovehiculului.
(2)Imobilizarea unui vehicul care efectuează transport de mărfuri sau produse periculoase ori cu gabarite şi/sau mase depăşite se dispune de către poliţia rutieră, în condiţiile stabilite împreună cu reprezentanţii autorităţilor cu atribuţii în domeniu.
Articolul 218
Revocarea imobilizării se dispune:
a)de către poliţistul rutier care a dispus-o, dacă este prezent, iar motivele pentru care a fost dispusă au încetat;
b)de către şeful serviciului poliţiei rutiere din care face parte agentul constatator, dacă motivele pentru care a fost dispusă măsura au încetat;
c)de către procuror sau de instanţa de judecata, atunci când vehiculul a făcut obiectul unei infracţiuni.
Secţiunea a 4-a
Restituirea permisului de conducere şi reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce
Articolul 219
(1)Restituirea permisului de conducere se dispune de către şeful serviciului poliţiei rutiere care îl are în evidenta, la cererea titularului, în următoarele cazuri:
a)la expirarea termenului de suspendare, când sancţiunea a fost aplicată pentru cumul de puncte;
b)la expirarea termenului de suspendare, când sancţiunea a fost aplicată ca urmare a săvârşirii unei contravenţii pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce sau, după caz, a fost majorată cu 30 de zile;
La data de 17-02-2023 Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 219 , Sectiunea a 4-a , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 15 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 17 februarie 2023
c)în baza certificatului medico-legal prin care se confirma că afecţiunile medicale care au determinat declararea persoanei respective ca inaptă medical au încetat.
(2) Restituirea permisului de conducere se dispune de către şeful serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvârşită fapta, la cererea titularului, în următoarele cazuri:
a)la expirarea termenului de suspendare, când suspendarea exercitării dreptului de a conduce a fost dispusă în temeiul art. 103 alin. (1) lit. c), d) sau e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b)în baza soluţiei de clasare dispuse în faza urmăririi penale în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 103 alin. (1) lit. c) sau d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, a hotărârii instanţei de judecată rămase definitivă prin care s-a dispus încetarea procesului penal în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 103 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza hotărârii judecătoreşti rămase definitivă prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori ca urmare a încetării măsurii de siguranţă prevăzute la art. 108 lit. c) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.
c)în baza hotărârii judecătoreşti rămase definitivă prin care procesul-verbal de constatare a contravenţiei a fost anulat în tot sau în parte pentru toate acele contravenţii pentru care Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevede şi suspendarea exercitării dreptului de a conduce.
La data de 06-10-2021 Alineatul (2) din Articolul 219 , Sectiunea a 4-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
(3)Abrogat.
La data de 19-03-2020 Alineatul (3) din Articolul 219 , Sectiunea a 4-a , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 10, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 182 din 10 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 19 martie 2020
(4)Verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie consta în completarea unui test-grila, ce conţine 15 întrebări din legislaţia rutieră. Este declarată “promovată” persoana care a formulat răspunsul corect la cel puţin 13 întrebări.
(5)Contravenientul este obligat să susţină examenul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie, în perioadă executării sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce, în zilele stabilite, săptămânal, la nivelul serviciului poliţiei rutiere.
(6)Prevederile alin. (1)-(5) se aplică şi în cazul titularului unui permis de conducere românesc pentru care, potrivit legii, a fost aplicată sancţiunea contravenţională complementara a suspendării exercitării dreptului de a conduce de către o autoritate competentă străină, ca urmare a săvârşirii de către acesta, pe teritoriul statului respectiv, a unei fapte pentru care se aplică această sancţiune.
Articolul 220
(1) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină, împotriva căruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita şefului serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta restituirea documentului, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data părăsirii teritoriului României.
La data de 19-03-2020 Alineatul (1) din Articolul 220 , Sectiunea a 4-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 11, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 182 din 10 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 19 martie 2020
(2)În situaţia restituirii permisului de conducere potrivit alin. (1), şeful poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române comunica sancţiunea aplicată autorităţii străine care a eliberat documentul.
Articolul 220^1
(1) Îndeplinirea condiţiilor pentru reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, prevăzute de art. 104 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se analizează de către şeful serviciului poliţiei rutiere la nivelul căruia s-a hotărât cu privire la perioada de suspendare a dreptului de a conduce a cărei reducere se cere.
(2) În situaţia în care hotărârea cu privire la perioada de suspendare a dreptului de a conduce a fost luată la nivelul poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) se analizează de către şeful acesteia.
(3) Cererea se depune în primele două treimi ale perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pentru care titularul permisului de conducere solicită reducerea.
La data de 17-02-2023 Alineatul (3) din Articolul 220^1 , Sectiunea a 4-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 15 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 17 februarie 2023
(4) Reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce sau refuzul de a reduce această perioadă se dispune în scris de către şeful serviciului poliţiei rutiere prevăzut la alin. (1) sau, după caz, de către şeful poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române prevăzut la alin. (2) şi se comunică titularului permisului de conducere în cel mult 5 zile de la data înregistrării cererii, inclusiv.
La data de 19-03-2020 Sectiunea a 4-a din Capitolul VII a fost completată de Punctul 12, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 182 din 10 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 19 martie 2020
Articolul 221
Abrogat.
La data de 19-03-2020 Articolul 221 din Sectiunea a 4-a , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 13, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 182 din 10 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 19 martie 2020
Capitolul VIII
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Articolul 222
Cu ocazia preschimbării permiselor de conducere emise anterior datei de 1 decembrie 1995 cu cele model nou, echivalarea dintre vechile şi noile categorii se face după cum urmează:
a)categoria G cu categoria A;
b)categoria A cu categoria A;
c)categoria B cu categoria B;
d)categoria C cu categoria C;
e)categoria D cu categoria D;
f)categoriile C, E şi/sau C + E cu categoria CE;
g)categoriile B, C, E şi/sau B + E şi C + E cu categoriile BE şi CE;
h)categoriile C, D, E şi/sau C + E şi D + E cu categoriile CE şi DE;
i)categoriile B, C, D, E şi/sau B + E, C + E şi D + E cu categoriile BE, CE şi DE;
j)categoria F cu categoria Tr;
k)categoria H cu categoria Tb;
l)categoria I cu categoria Tv.
Articolul 223
(1)Poliţia rutieră asigură însoţirea coloanelor oficiale cu echipaje specializate potrivit competentei.
(2)Se însoţesc cu echipaje ale poliţiei rutiere demnitari români sau oficialităţi străine cu funcţii similare acestora, după cum urmează:
a)Preşedintele României;
b)preşedintele Senatului;
c)preşedintele Camerei Deputaţilor;
d)primul-ministru al Guvernului.
(3)În situaţii deosebite, care impun deplasarea în regim de urgenţă, pot beneficia de însoţirea cu echipaje ale poliţiei rutiere şi miniştrii din Guvernul României sau omologi din străinătate aflaţi în vizita oficiala în România, precum şi şefii misiunilor diplomatice acreditaţi în România, cu ocazia depunerii scrisorilor de acreditare.
(4)Beneficiază de însoţire şi candidaţii la funcţia de Preşedinte al României, pe timpul campaniei electorale, după validarea candidaturii, numai pe raza localităţilor unde au loc activităţile electorale.
(5)Beneficiază de însoţire cu echipaje ale poliţiei rutiere foştii preşedinţi ai României, în condiţiile legii.
(6)Concursurile organizate pe drumurile publice, autorizate potrivit legii, care presupun restricţionarea circulaţiei pe anumite sectoare, precum şi transporturile agabaritice sau speciale vor fi însoţite numai cu aprobarea Inspectoratului General al Poliţiei Române, în funcţie de disponibilităţi, contra cost, potrivit tarifelor stabilite de normele legale.
Articolul 224
(1)La nivelul unităţilor de învăţământ, curs primar şi gimnazial, cadrele didactice care predau orele de educaţie rutieră vor fi sprijinite şi îndrumate de către poliţişti rutieri.
(2)Concursurile organizate la nivelul unităţilor de învăţământ pe teme rutiere vor fi coordonate de către serviciul poliţiei rutiere din judeţul în care îşi are sediul unitatea de învăţământ.
Articolul 225
Anexele nr. 1A – 1F fac parte integrantă din prezentul regulament.
La data de 15-01-2015 Art. 225 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015.
*
Prezenta hotărâre transpune în legislaţia naţională prevederile art. 1 alin. (3) şi (4), art. 2 alin. (1) lit. a) pct. (i), (ii) şi (iii), lit. b) şi c) şi art. 5 tezele întâi, a două şi a treia din Directiva 91/671/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1991 de armonizare a legislaţiilor statelor membre privind utilizarea obligatorie a centurii de siguranţă în vehiculele cu o capacitate mai mică de 3,5 tone, publicată în Jurnalul Oficial, seria L, nr. 373 din 31 decembrie 1991, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2003/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 aprilie 2003 de modificare a Directivei 91/671/CEE a Consiliului privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la utilizarea obligatorie a centurilor de siguranţă în vehiculele cu masa de sub 3,5 tone şi prin Directiva de punere în aplicare 2014/37/UE a Comisiei din 27 februarie 2014 de modificare a Directivei 91/671/CEE a Consiliului privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranţă şi a sistemelor de siguranţă pentru copii în vehicule.
La data de 15-01-2015 Menţiunea privind transpunerea directivelor europene a fost introdusă de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015.
Anexa nr. 1A
ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR —————————————
—————————————
Exemplar nr. 1
PROCES-VERBAL Seria …… Nr. ……
Încheiat astăzi: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| în localitatea……
Agent constatator ….(grad profesional, nume, prenume)…… din …..(unitatea)…. constat că:
Dl/Dna ………….., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |______| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/ reşedinţa în ……, str. ….. nr. ….., bl. …., sc. ….., ap. ……, sector/judeţ ……… .
Pers. juridica ………, cu sediul în ……, str. ……. nr. ….., bl. ….., sc. …., ap. ……., sector/judeţ ……, CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, reprezentata de dl/dna ……….., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |______| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/ reşedinţa în ……….., str. …….. nr. ….., bl. ….., sc. ……., ap. ……., sector/judeţ ……
În ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| locul …… a săvârşit următoarele:
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
Fapta săvărşită este prevăzută de: art. … din … şi sancţionată de art. … din …
art. … din … şi sancţionată de art. … din …
art. … din … şi sancţionată de art. … din …
art. … din … şi sancţionată de art. … din …
Stabilesc:
a)|___| AVERTISMENT/ |___| AMENDĂ, în suma de ……… lei;
b)|___|*) PUNCTE-AMENDĂ, în valoare de ………… lei;
c)|___|*) PUNCTE DE PENALIZARE;
*) Se trece totalul numărului punctelor-amenda sau, după caz, al punctelor de penalizare aplicate.
d)CONFISCAREA: ………………………………………. ;
e)IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca) ……. nr. de înmatric./înreg. …… cf. art. ….. din …….;
f)REŢINEREA |___| permisului de conducere/ |__| certificatului de înmatriculare (înregistrare)/ |__| plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (înregistrare)/ |__| atestatului profesional.
Contravenientul achită pe loc, cu chitanţa nr. ……, sau poate achita în cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenţiei jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, adică suma de ………… lei.
Contravenientul |__| refuza / |__| nu poate să semneze procesul-verbal.
Martor asistent …..(nume şi prenume)……, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.
Alte menţiuni ……………………………………………………
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Vehicul nr. …………….. asigurat cu poliţa nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|, valabilă până la |_|_|_|_|_|_|_|_|.
Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării, care se depune la Serviciul poliţiei rutiere ……….. .
Agent constatator Martor asistent Contravenient
Am luat la cunoştinţă
………………………………………………………
ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ
Dl/Dna ………….., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |__| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/ reşedinţa în ……, str. ….. nr. ….., bl. …., sc. ….., ap. ……, sector/judeţ ……… .
Pers. juridică ………, cu sediul în localitatea ……, str. ……. nr. ….., sector/judeţ ……, CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.
Conform Procesului-verbal de constatare a contravenţiei seria ….. nr. …., încheiat la |_|_|_|_|_|_|_|_|, s-a stabilit drept amenda suma de ….. lei, pe care va trebui să o achitaţi la ……, la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale ori ale altor instituţii publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale sau la ghişeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României.
Chitanţa şi copia procesului-verbal se transmit în termen de 15 zile de la comunicare unităţii din care face parte agentul constatator.
Plata se poate efectua şi prin instrumente de plată electronice în cadrul Ghişeului virtual de plăţi, caz în care nu aveţi obligaţia de a face dovada plăţii unităţii din care face parte agentul constatator.
În caz de neplată a obligaţiilor se va trece la executarea silită.
– verso –
Către
……………………………….
……………………………….
În temeiul art. …… din …….., trimitem alăturat Procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria ……. nr. ……., încheiat pe numele dlui/dnei/pers. juridice ……….., în vederea executării silite.
ŞEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE
…………………………….

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NOTA
I. Conform prevederilor art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, contravenientul poate depune plângere împotriva procesului-verbal în termen de 15 zile la sediul serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta. Plângerea, semnată şi datată, se depune în 2 exemplare, însoţită de:
– copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei;
– copia actului de identitate;
– copia dovezii de reţinere a permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculului ori, după caz, a autorizaţiei de reparaţii;
– copii ale oricăror alte acte sau documente în susţinerea plângerii.
Conform dispoziţiilor art. 118 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, plângerea suspenda executarea.
Pentru prelungirea/acordarea dreptului de circulaţie trebuie să va prezentaţi la şeful poliţiei rutiere pe raza căreia a fost săvărşită contravenţia în vederea prelungirii dreptului de circulaţie sau, după caz, pentru a se face menţiunea, pe dovada, că aveţi dreptul de a conduce autovehicule ori tramvaie pentru o perioadă de 30 de zile.
Prelungirea dreptului de circulaţie se face de către şeful poliţiei rutiere pe a carei raza de competenţa a fost săvărşită contravenţia, din 30 în 30 de zile, în baza unui certificat eliberat de instanţa de judecata care confirma că dosarul este în curs de soluţionare, până la rămânerea definitiva a hotărârii judecătoreşti.
II. Prin următoarele abrevieri se înţelege:
– act de ident. – C.I. (carte de identitate), B.I. (buletin de identitate), Pasp. (paşaport), C.I.P. (cartea de identitate provizorie);
– CNP – codul numeric personal;
– CUI – codul unic de înregistrare al persoanei juridice
……………………………………………………..
ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR —————————————
—————————————
Exemplar nr. 2
PROCES-VERBAL Seria …… Nr. ……
Încheiat astăzi: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| în localitatea……
Agent constatator ….(grad profesional, nume, prenume)…… din …..(unitatea)…. constat că:
Dl/Dna ………….., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |______| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/ reşedinţa în ……, str. ….. nr. ….., bl. …., sc. ….., ap. ……, sector/judeţ ……… .
Pers. juridica ………, cu sediul în ……, str. ……. nr. ….., bl. ….., sc. …., ap. ……., sector/judeţ ……, CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, reprezentata de dl/dna ……….., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |__| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/ reşedinţa în ……….., str. …….. nr. ….., bl. ….., sc. ……., ap. ……., sector/judeţ ……. .
În ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| locul …… a săvârşit următoarele:
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
Fapta săvărşită este prevăzută de: art. … din … şi sancţionată de art. … din …
art. … din … şi sancţionată de art. … din …
art. … din … şi sancţionată de art. … din …
art. … din … şi sancţionată de art. … din …
Stabilesc:
a)|___| AVERTISMENT/ |___| AMENDA, în suma de ……… lei;
b)|___|*) PUNCTE-AMENDA, în valoare de ………… lei;
c)|___|*) PUNCTE DE PENALIZARE;
*) Se trece totalul numărului punctelor-amenda sau, după caz, al punctelor de penalizare aplicate.
……………………………………………………..
d)CONFISCAREA: ………………………………………. ;
e)IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca) ……. nr. de înmatric./înreg. …… cf. art. ….. din …….;
f)REŢINEREA |___| permisului de conducere/ |__| certificatului de înmatriculare (înregistrare)/ |__| plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (înregistrare)/ |__| atestatului profesional.
Contravenientul achita pe loc, cu chitanţa nr. ……, sau poate achita în cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenţiei jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, adică suma de ………… lei.
Contravenientul |__| refuza / |__| nu poate să semneze procesul-verbal.
Martor asistent …..(nume şi prenume)……, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.
Alte menţiuni ……………………………………………………
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Vehicul nr. …………….. asigurat cu poliţa nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|, valabilă până la |_|_|_|_|_|_|_|_|.
Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării, care se depune la Serviciul poliţiei rutiere ……….. .
Agent constatator Martor asistent Contravenient
Am luat la cunoştinţă
DOVADA
Subsemnatul(a) ……… am primit Procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria …….. nr. …… şi înştiinţarea de plată**).
Agent constatator Contravenient
……………… ………….
Subsemnatul(a) …………., agent procedural la …………., m-am deplasat în ziua de |_|_|_|_|_|_|_|_| la adresa din ………, str. … nr. …, bl. …, sc. …, ap. …, la domiciliul/reşedinţa/sediul …………., pentru a-i înmâna Procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria ….. nr. ….. şi înştiinţarea de plată.
Cel în cauză |__| a refuzat să le primească / |__| nu a fost găsit, motiv pentru care comunicarea s-a realizat prin afişare la ….. (se înscrie: “domiciliu”/”reşedinţa”/”sediu”) ……….. .
Agent procedural Martor
……………. ……………
———–
**) se completează când contravenientul este de faţă la încheierea procesului-verbal sau îi poate fi înmânat direct.
– verso –
Către
Dl/dna/pers. juridică ………………
………………………………….
ŞEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE
…………………………….

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NOTA
I. Conform prevederilor art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, contravenientul poate depune plângere împotriva procesului-verbal în termen de 15 zile la sediul serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta. Plângerea, semnată şi datată, se depune în 2 exemplare, însoţită de:
– copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei;
– copia actului de identitate;
– copia dovezii de reţinere a permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculului ori, după caz, a autorizaţiei de reparaţii;
– copii ale oricăror alte acte sau documente în susţinerea plângerii.
Conform dispoziţiilor art. 118 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, plângerea suspenda executarea.
Pentru prelungirea/acordarea dreptului de circulaţie trebuie să va prezentaţi la şeful poliţiei rutiere pe raza căreia a fost săvărşită contravenţia în vederea prelungirii dreptului de circulaţie sau, după caz, pentru a se face menţiunea, pe dovada, că aveţi dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pentru o perioadă de 30 de zile.
Prelungirea dreptului de circulaţie se face de către şeful poliţiei rutiere pe a carei raza de competenţa a fost săvărşită contravenţia, din 30 în 30 de zile, în baza unui certificat eliberat de instanţa de judecata care confirma că dosarul este în curs de soluţionare, până la rămânerea definitiva a hotărârii judecătoreşti.
II. Prin următoarele abrevieri se înţelege:
– act de ident. – C.I. (carte de identitate), B.I. (buletin de identitate), Pasp. (paşaport), C.I.P. (cartea de identitate provizorie);
– CNP – codul numeric personal;
– CUI – codul unic de înregistrare al persoanei juridice
……………………………………………………..
Anexa nr. 1B
ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
…………………………………
…………………………………
DOVADA
Seria …… nr. …….
Eliberată la: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_|
Dlui/Dnei ………………, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, i-a(u) fost reţinut(e) la data de |_|_|_|_|_|_|_|_| ora |_|_| următoarele:
[] permisul de conducere (sub)categoriile ……… nr. ………..
[] certificatul de înmatriculare (înregistrare) nr. …… al vehiculului (marca) …….. nr. ……. aparţinând ………..
[] plăcuţele cu numărul de înmatriculare (înregistrare) ……………
[] atestat profesional seria …….. nr. ………
[] dovada seria ….. nr. …… din data de |_|_|_|_|_|_|_|_| pentru (motive şi locul) ……………………………………………..
Prezenta s-a eliberat în baza Procesului-verbal seria … nr. … din |_|_|_|_|_|_|_|_|
– [] cu drept de circulaţie …….. zile, începând cu data de |_|_|_|_|_|_|_|_| până la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|.
– [] fără drept de circulaţie.
Agent constatator ……….(grad profesional, nume, prenume şi ştampila unităţii)………
– verso –
Prezenta dovadă se prelungeşte în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată:
1. de la data |_|_|_|_|_|_|_|_| până la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|
ŞEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE
………..(grad profesional, nume, prenume, semnătura şi ştampila unităţii)…….
2. de la data |_|_|_|_|_|_|_|_| până la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|
ŞEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE
………..(grad profesional, nume, prenume, semnătura şi ştampila unităţii)…….
3. de la data |_|_|_|_|_|_|_|_| până la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|
ŞEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE
………..(grad profesional, nume, prenume, semnătura şi ştampila unităţii)…….
4. de la data |_|_|_|_|_|_|_|_| până la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|
ŞEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE
………..(grad profesional, nume, prenume, semnătura şi ştampila unităţii)…….
5. de la data |_|_|_|_|_|_|_|_| până la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|
ŞEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE
………..(grad profesional, nume, prenume, semnătura şi ştampila unităţii)…….
Anexa nr. 1C
ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
………………………………….
………………………………….
AUTORIZAŢIE DE REPARAŢII
Seria …… nr. …….
Se eliberează prezenta pentru vehiculul marca …….., culoarea ……., cu nr. de înmatriculare/ înregistrare ……., deţinător …….., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| sau CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| .
Auto(vehiculul) a fost implicat în accidentul de circulaţie din data |_|_|_|_|_|_|_|_| ora |_|_| locul ……………
Auto(vehiculul) poate intra în reparaţii cu următoarele avarii …………
…………………………………………………….
…………………………………………………….
Prezenta s-a eliberat la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|, accidentul fiind înregistrat la ………(unitatea de poliţie)………
Agent constatator ……(grad profesional, nume şi prenume)…….
………………………………………………………………..
ROMÂNIA Nr. ………
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR din ………
…………………………………
…………………………………
COMUNICARE
Dlui/Dnei/Persoanei juridice
……………………….
……………………….
În conformitate cu art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, va solicităm ca, în termen de 5 zile de la primirea prezentei, să ne comunicaţi datele de identificare a persoanei căreia i-aţi încredinţat vehiculul cu numărul de înmatriculare/înregistrare ……….. pentru a fi condus pe drumurile publice, care a fost înregistrat cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate la data |_|_|_|_|_|_|_|_| ora |_|_| locul …………… săvârşind următoarele:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Va facem cunoscut că necomunicarea datelor solicitate ori comunicarea eronata a acestora constituie contravenţie, fapta prevăzută şi sancţionată:
[] de art. 102 alin. (1) pct. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu 9-20 puncte-amenda (pentru persoane fizice).[] de art. 105 alin. (1) pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu 21-100 puncte-amenda (pentru persoane juridice).
Agent constatator ……..(grad profesional, nume şi prenume)…….
Anexa nr. 1D
ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
………………………………….
………………………………….
PROCES-VERBAL Seria …… nr. ……
Încheiat astăzi: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| în localitatea……
Agent constatator ….(grad profesional, nume, prenume)…… din …..(unitatea)…. constat că:
Dl/Dna ………….., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |______| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/ reşedinţa în ……, str. ….. nr. ….., bl. …., sc. ….., ap. ……, sector/judeţ ……… .
În ziua |_|_| luna |_|_| anul|_|_| ora |_|_| locul…………. a fost depistat conducând autovehiculul cu nr. înmatriculare (înregistrare): ………………
Descrierea faptei: ………………………………………..
…………………………………………………………
…………………………………………………………
fiind înregistrat cu ………………………………………
Înregistrarea se păstrează la sediul unităţii 6 luni de la data constatării contravenţiei
Fapta săvărşită este prevăzută de: art. ….. din …. şi sancţionată de art. …. din ………
Stabilesc:
a)|__| AVERTISMENT/|__|*) PUNCTE-AMENDA, în valoare de ……… lei;
b)|__|*) PUNCTE DE PENALIZARE,
Sancţionarea contravenţională complementara aplicată ………….
Contravenientul poate achita în cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenţiei (conf. stampilei postei), jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, adică suma de ……….. lei.
Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării, care se depune la Serviciul poliţiei rutiere ……………….
Agent constatator………..(grad profesional, nume, prenume)
________________________________________________________________
ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ
Amenda se achită la ________________, la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale ori ale altor instituţii publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale sau la ghişeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României.
Chitanţa şi copia procesului-verbal se transmit în termen de 15 zile de la comunicare unităţii din care face parte agentul constatator.
Plata se poate efectua şi prin instrumente de plată electronice în cadrul Ghişeului virtual de plăţi, caz în care nu aveţi obligaţiile de a face dovada plăţii unităţii din care face parte agentul constatator.
În caz de neplată a obligaţiilor se va trece la executarea silită.
Agent constatator _________________________________.
(grad profesional, nume, prenume)
Anexa nr. 1E
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Localitatea ……………………………
ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_|ora |_|_|
Locul constatării …………………….
RAPORT DE REŢINERE
Astăzi, data de mai sus, am depistat pe ………., având domiciliul/reşedinţa în localitatea ………., str. ……… nr. …., bl. ……, sc. ….., ap. ……….., sectorul/judeţul ………………, care la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|, conducând vehiculul cu numărul de înmatriculare/înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|, a săvârşit fapta prevăzută de:
– art. ………… din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform Procesului-verbal seria …. nr. …………;
– art. ……….. din Codul penal, conform Dosarului penal nr. …….., prin aceea că: ………………….
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Pentru care am stabilit:
a)|_| AVERTISMENT/|_| AMENDĂ în sumă de ………… lei;
b)|_| PUNCTE-AMENDĂ, în sumă de …………….. lei;
c)|_| PUNCTE DE PENALIZARE;
d)SUSPENDAREA exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de: ……………;
e)CONFISCAREA: ………………………………………………………………………………………………………………………………….;
f)IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca) …………………………………….….. nr. de înmatriculare/înregistrare ………..…….. conform art. ……… din …………….;
g)REŢINEREA |_| permisului de conducere/|_| certificatului de înmatriculare (înregistrare)/|_| plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (înregistrare)/|_| dovezii înlocuitoare a …………………………………………………………………………………………………, în temeiul art. 111 alin. (…) lit. …)/art. 112 alin. (…) lit. …) dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Nu s-a dispus măsura tehnico-administrativă a reţinerii, întrucât ………………………….
……………………………………………………………………
Agent constatator,
………………………..……………….
(grad profesional, numele şi prenumele)
La data de 06-10-2021 Anexa nr. 1E a fost modificată de Punctul 39, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 4 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 06 octombrie 2021
Anexa nr. 1F
Clasificarea, reglementările privind standardele de omologare şi utilizarea dispozitivelor de fixare în
scaun pentru copii în funcţie de grupele de masă şi componenţa sistemelor
1. Dispozitivele de fixare în scaun pentru copii se clasifică în 5 grupe de masă:
a)grupa 0, pentru copii cu masa mai mică de 10 kg;
b)grupa 0+, pentru copii cu masa mai mică de 13 kg;
c)grupa I, pentru copii cu masa între 9 şi 18 kg;
d)grupa II, pentru copii cu masa între 15 şi 25 kg;
e)grupa III, pentru copii cu masa între 22 şi 36 kg.
2. Dispozitivele de fixare în scaun pentru copii se împart în două clase:
a)o clasă integrală care cuprinde o combinaţie de chingi ori de elemente flexibile cu o cataramă de fixare, dispozitiv de reglare, elemente de prindere şi, în unele cazuri, un scaun suplimentar şi/sau un scut pentru protecţie la impact, care poate fi ancorat prin propria să chingă integrală ori propriile sale chingi integrale;
b)o clasă neintegrală care poate cuprinde un dispozitiv parţial de fixare în scaun care, atunci când este utilizat împreună cu centura de siguranţă a unui adult ce înconjoară corpul copilului sau fixează dispozitivul în care se află copilul, formează un sistem complet de fixare în scaun a copilului.
3. Dispozitivele de fixare în scaun pentru copii se utilizează în funcţie de caracteristicile fizice ale copiilor în conformitate cu:
a)grupa de masă corespunzătoare pentru copii, în cazul dispozitivelor de fixare în scaun omologate potrivit standardelor prevăzute de Regulamentul 44/03 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite sau Directiva (77/541/CEE) a Consiliului din 28 iunie 1977 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la centurile de siguranţă şi la sistemele de reţinere ale autovehiculelor;
b)înălţimea şi masa maximă a ocupantului căruia îi este destinat dispozitivul de fixare în scaun pentru copii, astfel cum este indicat de către producător, în cazul dispozitivelor de fixare în scaun omologate potrivit standardelor prevăzute de Regulamentul Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 129 privind dispoziţii uniforme referitoare la omologarea dispozitivelor de fixare pentru copii utilizate la bordul autovehiculelor.
La data de 15-01-2015 Anexa 1F a fost introdusă de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015, având conţinutul prevăzut în anexa din acelaşi act normativ.
——
Anexa nr. 2

——