LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 (Statutul polițistului)

Privind Statutul poliţistului

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 24 iunie 2002

Data intrării în vigoare 23-08-2002

Formă consolidată valabilă la data 03-01-2023

Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 28-10-2022 până la data de 03-01-2023

Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 360 din 6 iunie 2002, publicate în Monitorul Oficial nr. 440 din 24 iunie 2002, la data de 03 Ianuarie 2023 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: LEGEA nr. 281 din 24 iunie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 2 octombrie 2003; LEGEA nr. 101 din 7 aprilie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 16 noiembrie 2004; LEGEA nr. 562 din 7 decembrie 2004; LEGEA nr. 24 din 3 martie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 153 din 12 noiembrie 2008; LEGEA nr. 133 din 27 iunie 2011; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 30 noiembrie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 31 august 2011; LEGEA nr. 87 din 29 iunie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 26 iunie 2013; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; DECIZIA nr. 392 din 2 iulie 2014; LEGEA nr. 81 din 17 aprilie 2015; DECIZIA nr. 637 din 13 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 24 februarie 2016; DECIZIA nr. 172 din 24 martie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016; DECIZIA nr. 244 din 19 aprilie 2016; LEGEA nr. 152 din 13 iulie 2016; LEGEA nr. 118 din 29 mai 2017; DECIZIA nr. 258 din 27 aprilie 2017; DECIZIA nr. 653 din 17 octombrie 2017; DECIZIA nr. 306 din 8 mai 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018; LEGEA nr. 206 din 20 iulie 2018; LEGEA nr. 288 din 29 noiembrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 26 martie 2020; DECIZIA nr. 833 din 17 noiembrie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 76 din 30 iunie 2021; DECIZIA nr. 298 din 6 mai 2021; DECIZIA nr. 548 din 14 septembrie 2021; DECIZIA nr. 789 din 23 noiembrie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 142 din 28 octombrie 2022.

Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

Notă CTCE Conform pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, în tot cuprinsul Legii nr. 360/2002 referirile la “Ministerul de Interne” şi la “ministrul de interne” se înlocuiesc cu “Ministerul Administraţiei şi Internelor” şi “ministrul administraţiei şi internelor”.Începând cu data de 9 mai 2007, prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007, s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.Începând cu data de 24 decembrie 2008, prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, s-a înfiinţat Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.Conform lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea Ministerul Administraţiei şi Internelor se înlocuieşte cu denumirea Ministerul Afacerilor Interne.Prin HOTĂRÂREA nr. 344 din 30 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 7 mai 2014 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi modificarea unor acte normative. HOTĂRÂREA nr. 344 din 30 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 7 mai 2014 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 12 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2017, care a dispus organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct în textul formei consolidate.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Capitolul I

Dispoziţii generale

Articolul 1

(1)Poliţistul este funcţionar public civil, cu statut special, înarmat, ce poartă, de regulă, uniformă şi exercită atribuţiile stabilite pentru Poliţia Română prin lege, ca instituţie specializată a statului.

(2)Exercitarea profesiei de poliţist implică, prin natura sa, îndatoriri şi riscuri deosebite.

(3)Statutul special este conferit de îndatoririle şi riscurile deosebite, de portul de armă şi de celelalte diferenţieri prevăzute în prezentul statut.

Articolul 2

(1)Poliţistul este investit cu exerciţiul autorităţii publice, pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu, în limitele competenţelor stabilite prin lege.

(2)Autoritatea funcţiei nu poate fi exercitată în interes personal.

Articolul 3

Poliţistul îşi desfăşoară activitatea profesională în interesul şi în sprijinul persoanei, comunităţii şi instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii, cu respectarea principiilor imparţialităţii, nediscriminării, proporţionalităţii şi gradualităţii.

Articolul 4

(1)Poliţistul este obligat să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, Constituţia şi legile tarii, jurământul de credinţa faţă de România, prevederile regulamentelor de serviciu şi să îndeplinească ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici privind activitatea sa profesională.

La data de 14-10-2003 Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.

(2)Poliţistul răspunde, în condiţiile legii, pentru modul în care îşi executa atribuţiile de serviciu.

Articolul 5

Şefii ierarhici din cadrul Poliţiei Române răspund pentru legalitatea dispoziţiilor date subordonaţilor. Ei sunt obligaţi să verifice dacă acestea au fost transmise şi înţelese corect şi să controleze modul de îndeplinire a lor.

Articolul 6

Poliţistul beneficiază de drepturi compensatorii acordate potrivit prezentei legi pentru condiţiile speciale şi riscurile pe care le implică exercitarea profesiei.

Articolul 7

Calitatea de poliţist se dobândeşte şi se pierde în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

Capitolul II

Cariera poliţistului

La data de 21-06-2016 Titlul capitolului II a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Secţiunea 1

Selecţionarea şi pregătirea poliţiştilor

Articolul 8

Profesia de poliţist poate fi exercitată numai de către persoana care a dobândit această calitate, în condiţiile legii.

Articolul 9

(1) Poliţiştii provin, de regulă, din rândul absolvenţilor programelor de studii universitare de licenţă sau master profesional pentru formarea ofiţerilor de poliţie ori din rândul absolvenţilor programelor de studii postliceale pentru formarea agenţilor de poliţie, organizate de instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne. Admiterea la programele de studii se face prin concurs organizat în condiţiile legii.

La data de 30-06-2021 Alineatul (1) din Articolul 9 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 76 din 30 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 30 iunie 2021

(1^1)Programele de studii universitare de master profesional pentru formarea ofiţerilor de poliţie organizate în cadrul Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne sunt destinate candidaţilor care deţin o licenţă în specializări universitare necesare structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

La data de 30-06-2021 Articolul 9 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 76 din 30 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 30 iunie 2021

(2)Ofiţerii de poliţie pot proveni şi din rândul agenţilor de poliţie absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai instituţiilor de învăţământ superior cu profil corespunzător specialităţilor necesare poliţiei.

La data de 21-06-2016 Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Notă CTCE Conform alin. (3) al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 2 iulie 2018, în cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, organizate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă cu aplicarea art. 9 alin. (2) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, acordarea gradelor profesionale se face potrivit reglementărilor în vigoare la data demarării acestora, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2).

(2^1)În raport cu nevoile operative ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, pentru ocuparea funcţiilor de execuţie vacante pot fi reîncadrate ca poliţişti persoane cărora le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. b), d)-f) şi j), care au studii corespunzătoare cerinţelor postului şi îndeplinesc condiţiile legale, potrivit categoriei din care au făcut parte.

La data de 25-02-2016 Alin. (2^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 25 februarie 2016.

(2^2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), pentru reducerea deficitului de poliţişti în structurile Ministerului Afacerilor Interne, pot fi încadrate direct sau transferate din instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe funcţii de execuţie vacante de poliţist, persoane cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.

La data de 25-02-2016 Alin. (2^2) al art. 9 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 25 februarie 2016.

(3)Pentru unele funcţii pot fi încadraţi direct sau transferaţi din instituţiile publice de apărare şi siguranţă naţională specialişti cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.

La data de 14-10-2003 Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.

(4)Admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne se realizează prin concurs.

La data de 22-12-2012 Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii “Ministerul Administraţiei şi Internelor” cu denumirea “Ministerul Afacerilor Interne”.

(5)Ocuparea funcţiilor de poliţist în condiţiile alin. (2^1), (2^2) şi (3) se realizează prin concurs sau examen, după caz.

La data de 25-02-2016 Alin. (5) al art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 25 februarie 2016.

Notă CTCE Conform art. II din LEGEA nr. 118 din 29 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2017, la cererea acestora, agenţii, subofiţerii şi maiştrii militari, absolvenţi cu diplomă de licenţă ai programelor de formare iniţială ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, anterior intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare, se trec în corpul ofiţerilor de poliţie, respectiv corpul ofiţerilor, fără concurs sau examen, li se acordă gradul profesional de subinspector sau, după caz, gradul de sublocotenent şi sunt încadraţi în funcţie potrivit statutului aplicabil.Articolul 1 din LEGEA nr. 70 din 28 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 29 martie 2022 prevede:Articolul 1(1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la prevederile art. 464 şi art. 554 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, de la prevederile art. 9 alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Sănătăţii şi unităţile aflate în subordinea şi/sau în coordonarea acestuia, Ministerul Afacerilor Interne şi unităţile şi instituţiile aflate în subordinea, în cadrul şi/sau în coordonarea acestuia, autorităţile administraţiei publice locale şi ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, precum şi instituţiile publice de asistenţă socială organizează examen, în vederea ocupării posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, a ocupat fără concurs posturi de execuţie pe perioadă determinată.(2) Examenul prevăzut la alin. (1) se organizează anterior încetării contractului individual de muncă/raportului de serviciu pe perioadă determinată.(3) Personalul nominalizat la alin. (1) poate participa la examenul organizat în vederea încadrării în postul ocupat pe durată determinată din cadrul unităţii unde îşi desfăşoară activitatea.(4) De prevederile alin. (3) beneficiază şi medicii angajaţi în structurile nou-create în perioada stării de alertă, în scopul tratării bolnavilor de COVID-19, aceştia putându-se prezenta la examenul organizat de unităţile sanitare cu paturi în specialitatea în care sunt confirmaţi dacă unitatea cu care au încheiat contractul de muncă pe perioadă determinată nu are în structura sa o secţie din aceeaşi specialitate, după caz, la solicitarea unităţii spitaliceşti.

Articolul 10

(1)La concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi la ocuparea funcţiilor de poliţist în condiţiile art. 9 alin. (2^1), (2^2) şi (3) are acces orice persoană, indiferent de rasă, naţionalitate, sex, religie, avere sau origine socială, care îndeplineşte, pe lângă condiţiile generale legale prevăzute pentru funcţionarii publici, şi următoarele condiţii speciale:

La data de 25-02-2016 Partea introductivă a alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 25 februarie 2016.

a)să fie aptă din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

La data de 21-06-2016 Lit. a) a alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

b)să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

c)să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist.

La data de 21-06-2016 Lit. c) a alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

(1^1)Îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. a) se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

La data de 02-07-2018 Articolul 10 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

(1^2)La concursurile sau examenele prevăzute la art. 9 alin. (5) poate participa orice persoană care îndeplineşte, pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (1), şi următoarele criterii specifice:

a)nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

b)dacă prin reîncadrare sau încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.

La data de 02-07-2018 Articolul 10 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

(1^3)Verificarea criteriului specific prevăzut la alin. (1^2) lit. a) se realizează cu ocazia examinării medicale.

La data de 02-07-2018 Articolul 10 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

(1^4)Agenţii de poliţie care au promovat concursul de admitere la programul de master profesional, prevăzut la art. 9alin. (1^1), destinat formării iniţiale a ofiţerilor de poliţie, frecventează cursurile acestuia cu scoatere de la locul de muncă, situaţie în care li se acordă drepturile prevăzute la art. 57 alin. (1) şi (3) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

La data de 28-10-2022 Articolul 10 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 142 din 28 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1049 din 28 octombrie 2022

(2)În primul an de activitate, poliţistul încadrat direct sau transferat trebuie să urmeze un curs pentru iniţierea în carieră în instituţiile de formare profesională ale Ministerului Afacerilor Interne.

La data de 21-06-2016 Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

(2^1)Cursurile pentru iniţierea în carieră sunt programe de formare profesională organizate potrivit specificului funcţiilor/posturilor Ministerului Afacerilor Interne şi au o durată de cel puţin:

a)3 luni, pentru poliţistul care a dobândit această calitate în condiţiile art. 9 alin. (2^2);

b)4 săptămâni, pentru poliţistul care a dobândit această calitate în condiţiile art. 9 alin. (3).

La data de 21-06-2016 Alin. (2^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

(3)Candidaţii care au promovat concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi persoanele care urmează să ocupe funcţiile de poliţist în condiţiile art. 9alin. (2^1), (2^2) şi (3) nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

La data de 25-02-2016 Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 25 februarie 2016.

(4)Dacă în perioada desfăşurării activităţii de poliţist sau a studiilor în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne intervine vreuna dintre situaţiile prevăzute la art. 45 alin. (1), se ia măsura destituirii celui în cauză sau a exmatriculării, după caz. În situaţiile în care elevul, studentul sau poliţistul se află în curs de cercetare penală ori de judecată, măsura exmatriculării, respectiv cea a destituirii, se ia după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a instanţei de judecată.

La data de 22-12-2012 Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii “Ministerul Administraţiei şi Internelor” cu denumirea “Ministerul Afacerilor Interne”.

(5) Recrutarea şi selecţionarea candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ proprii se realizează potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne.

La data de 02-07-2018 Alineatul (5) din Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

Articolul 11

(1)Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile de specialitate, asigură pregătirea continuă a poliţiştilor pentru ridicarea nivelului profesional.

La data de 22-12-2012 Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii “Ministerul Administraţiei şi Internelor” cu denumirea “Ministerul Afacerilor Interne”.

(2)Abrogat.

La data de 21-06-2016 Alin. (2) al art. 11 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

(3)Formarea profesională continuă a poliţistului, pentru dezvoltarea carierei, se asigură prin:

a)cursuri de capacitate profesională pentru obţinerea gradelor profesionale de: comisar-şef de poliţie, subcomisar de poliţie sau agent-şef de poliţie;

b)cursuri pentru schimbarea specialităţii/profilului de muncă;

c)alte cursuri necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, desfăşurate în ţară sau în străinătate.

La data de 21-06-2016 Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 12

În programele de pregătire a viitorilor poliţişti, elevi sau studenţi din instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne se prevăd activităţi specifice pregătirii militare, pentru primul an de studii, fapt ce le asigură, după promovarea acestui an, echivalarea îndeplinirii serviciului militar obligatoriu.

La data de 22-12-2012 Art. 12 a fost modificat de lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii “Ministerul Administraţiei şi Internelor” cu denumirea “Ministerul Afacerilor Interne”.

Secţiunea a 2-a

Obţinerea gradelor profesionale şi încadrarea poliţiştilor în categorii şi grade profesionale

Articolul 13

(1)Poliţiştii pot fi debutanţi sau definitivi.

(2)Poliţiştii debutanţi sunt persoanele care ocupă, pe durata perioadei de stagiu, un post în cadrul Poliţiei Române.

Articolul 14

(1)Poliţiştii se încadrează în doua categorii, definite în raport cu nivelul studiilor necesare, după cum urmează:

a)categoria A – Corpul ofiţerilor de poliţie – cuprinde ofiţeri de poliţie cu studii superioare;

b)categoria B – Corpul agenţilor de poliţie – cuprinde agenţi de poliţie cu studii liceale sau postliceale cu diploma.

(2)Categoriile de poliţişti se împart pe corpuri şi grade profesionale, după cum urmează:

 1. Corpul ofiţerilor de poliţie:

a)chestor general de poliţie;

b)chestor-şef de poliţie;

c)chestor principal de poliţie;

d)chestor de poliţie;

e)comisar-şef de poliţie;

f)comisar de poliţie;

g)subcomisar de poliţie;

h)inspector principal de poliţie;

i)inspector de poliţie;

j)subinspector de poliţie.

La data de 14-10-2003 Pct. I al alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.

 1. Corpul agenţilor de poliţie:

a)agent-şef principal de poliţie;

b)agent-şef de poliţie;

c)agent-şef adjunct de poliţie;

d)agent principal de poliţie;

e)agent de poliţie.

(3)Gradele profesionale de chestor, comisar-şef şi comisar pot fi obţinute numai de către ofiţeri cu studii superioare de lungă durata, absolvite cu diploma de licenţa sau echivalenta.

Articolul 15

(1)Acordarea gradelor profesionale se face prin avansare de către:

a)Preşedintele României, pentru ofiţerii de poliţie la gradul de chestor de poliţie, chestor principal de poliţie, chestor-şef de poliţie şi chestor general de poliţie, la propunerea ministrului afacerilor interne;

b)ministrul afacerilor interne, pentru:

(i) conducătorii unităţilor Ministerului Afacerilor Interne pe care le coordonează direct şi adjuncţii acestora;

(ii) conducătorii unităţilor aparatului central şi subordonate Ministerului Afacerilor Interne, precum şi adjuncţii acestora, la propunerea secretarului de stat/secretarului general care coordonează activitatea structurii în care sunt încadraţi poliţiştii;

(iii) poliţiştii din unităţile aparatului central şi unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne ai căror conducători nu au calitatea de ordonatori de credite, la propunerea şefului unităţii;

La data de 02-07-2018 Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 15 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

c)inspectorul general al Poliţiei Române pentru poliţiştii din inspectoratul general şi unităţile din subordinea inspectoratului general ai căror conducători nu au calitatea de ordonatori de credite, precum şi pentru conducătorii unităţilor subordonate inspectoratului general şi adjuncţii acestora;

La data de 02-07-2018 Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 15 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

d)şeful unităţii Ministerului Afacerilor Interne care are calitatea de ordonator de credite, pentru poliţiştii din subordine, alţii decât cei prevăzuţi la lit. b) şi c);

La data de 02-07-2018 Alineatul (1) din Articolul 15 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

e)şeful unităţii Ministerului Afacerilor Interne care exercită competenţe de coordonare şi control metodologic al serviciilor publice comunitare, pentru poliţiştii din cadrul serviciilor publice comunitare sau detaşaţi la aceste servicii.

La data de 02-07-2018 Alineatul (1) din Articolul 15 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

La data de 22-12-2012 Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii “Ministerul Administraţiei şi Internelor” cu denumirea “Ministerul Afacerilor Interne”.

(2)Abrogat.

La data de 14-10-2003 Alin. (2) al art. 15 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.

Notă

Conform alin. (2) al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 2 iulie 2018, prevederile Legii nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor prevăzute la art. 15, art. 27^46, art. 28 şi art. 58^3, nu se aplică situaţiilor juridice născute şi nefinalizate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Articolul 16

(1)Pentru obţinerea gradului profesional următor poliţistul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a)să aibă împlinit stagiul minim în gradul profesional deţinut sau să îl împlinească în cursul anului calendaristic respectiv;

La data de 30-06-2011 Lit. a) a alin. (1) al art. 16 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 133 din 27 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 27 iunie 2011.

b)să fi fost apreciat pe întreaga perioadă a stagiului minim în grad cu calificativul de cel puţin «bine». Anii în care poliţistului i s-au acordat calificative inferioare acestuia sau nu a fost evaluat nu intră în calculul stagiului minim în grad.*)

La data de 30-06-2011 Lit. b) a alin. (1) al art. 16 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 133 din 27 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 27 iunie 2011.

Notă CTCE A se vedea şi art. III-VI din LEGEA nr. 152 din 13 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 19 iulie 2016, care menţionează:Art. III

(1) În situaţia în care, prin acte normative, calificativele obţinute la evaluările anuale reprezintă o condiţie, iar perioada luată în calcul include anul 2015, această condiţie se consideră îndeplinită.

(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care evaluarea de serviciu anuală, pentru anul 2015, a fost finalizată până la data de 8 decembrie 2015.Articolul IVPrin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, la stabilirea stagiului minim în grad se ia în calcul şi perioada prevăzută la art. III alin. (1).Articolul VPrin derogare de la prevederile art. 26 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2016, evaluarea de serviciu anuală se realizează pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei legi şi data de 31 decembrie 2016.Articolul VI

În anul 2016, acordarea gradului profesional următor poliţiştilor se realizează la data stabilită prin ordin al ministrului afacerilor interne. Ordinul se emite în 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

(1^1)Acordarea gradului profesional următor, în cadrul aceleiaşi categorii, se face în ordinea ierarhică a gradelor, în limita numărului de posturi prevăzute cu gradele respective, aprobat de ministrul afacerilor interne.

La data de 21-06-2016 Alin. (1^1) al art. 16 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

(2)Gradul profesional de comisar-şef de poliţie, subcomisar de poliţie sau agent-şef de poliţie poate fi obţinut în urma absolvirii unui curs de capacitate profesională, organizat pentru respectivul grad profesional.

La data de 21-06-2016 Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

(2^1)Sunt exceptaţi de la absolvirea cursului prevăzut la alin. (2) ofiţerul de poliţie care a absolvit un curs postuniversitar, un program universitar de master sau care a dobândit titlul ştiinţific de doctor în domeniul management sau în specialitatea studiilor funcţiei de bază, precum şi agentul de poliţie care a absolvit studii superioare.

La data de 21-06-2016 Alin. (2^1) al art. 16 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

(2^2)Gradul profesional de chestor poate fi obţinut de comisarul-şef de poliţie care a promovat examenul organizat în acest scop.

La data de 21-06-2016 Alin. (2^2) al art. 16 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

(3)Abrogat.

La data de 23-04-2004 Alin. (3) al art. 16 a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 101 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 aprilie 2004, care modifică pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.

Articolul 17

Stagiul minim în gradele profesionale este:

 1. Corpul ofiţerilor de poliţie:

a)chestor-şef de poliţie – 2 ani;

La data de 14-10-2003 Lit. a) a pct. I al art. 17 a fost modificată de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.

b)chestor principal de poliţie – 2 ani;

c)chestor de poliţie – 2 ani;

d)comisar-şef de poliţie – 3 ani;

e)comisar de poliţie – 3 ani;

f)subcomisar de poliţie – 4 ani;

g)inspector principal de poliţie – 3 ani;

h)inspector de poliţie – 3 ani;

i)subinspector de poliţie – 4 ani.

 1. Corpul agenţilor de poliţie:

a)agent-şef de poliţie – 5 ani;

b)agent-şef adjunct de poliţie – 5 ani;

c)agent principal de poliţie – 5 ani;

d)agent de poliţie – 5 ani.

Articolul 18

Abrogat.

La data de 21-06-2016 Art. 18 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 19

Abrogat.

La data de 21-06-2016 Art. 19 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 20

Poliţistului care şi-a sacrificat viaţa în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu i se acordă post-mortem gradul de subinspector de poliţie, pentru agenţii de poliţie, şi gradul următor, pentru ofiţerii de poliţie.

Articolul 21

(1) Absolventului cu diplomă de licenţă al unui program de studii de ordine şi siguranţă publică, respectiv drept, organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă în cadrul Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne i se acordă gradul profesional de subinspector de poliţie şi este încadrat ca debutant pe o perioadă de stagiu de 12 luni.

(1^1)Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi absolvenţilor programelor de studii universitare de master profesional pentru formarea ofiţerilor de poliţie organizate în cadrul Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne.

La data de 30-06-2021 Articolul 21 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 76 din 30 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 30 iunie 2021

(2) Absolventului şcolii de formare a agenţilor de poliţie i se acordă gradul profesional de agent de poliţie şi este încadrat ca debutant pe o perioadă de stagiu de 6 luni.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi absolventului pregătit pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne la alte instituţii de învăţământ.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), absolventului Institutului Medico-Militar i se echivalează gradul militar cu gradul profesional, în condiţiile art. 73 alin. (1) şi (2), şi este încadrat într-o funcţie specifică corespunzătoare gradului profesional deţinut.

(5)Poliţistului care intră în corpul ofiţerilor de poliţie în condiţiile art. 9 alin. (2) şi absolventului cu diplomă de licenţă al unui program de studii organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă în cadrul Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne i se acordă gradul profesional în funcţie de vechimea în structurile Ministerului Afacerilor Interne, astfel:

a)sub 5 ani – subinspector de poliţie;

b)între 5 şi 10 ani – inspector de poliţie;

c)peste 10 ani – inspector principal de poliţie.

Notă

Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 298 din 6 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 7 iulie 2021, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că soluţia legislativă a art. 21 alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, care exclude absolvenţii cu diplomă de licenţă ai unui program de studii de ordine şi siguranţă publică, respectiv drept, organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“ a Ministerului Afacerilor Interne, de la posibilitatea valorificării vechimii în structurile Ministerului Afacerilor Interne în vederea stabilirii gradului profesional acordat după absolvire, este neconstituţională.

Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispoziţiile din legile şi ordonanțele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstiţutionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstiţutionale sunt suspendate de drept.

În concluzie, în intervalul 7 iulie 2021 – 20 august 2021, soluţia legislativă a art. 21 alin. (5), care exclude absolvenţii cu diplomă de licenţă ai unui program de studii de ordine şi siguranţă publică, respectiv drept, organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“ a Ministerului Afacerilor Interne, de la posibilitatea valorificării vechimii în structurile Ministerului Afacerilor Interne în vederea stabilirii gradului profesional acordat după absolvire a fost suspendată de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data 21 august 2021, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.

(5^1)Prin excepţie de la alin. (1^1), agentului de poliţie care a absolvit programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofiţerilor de poliţie organizat în cadrul Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne i se aplică în mod corespunzător dispoziţiile alin. (5) şi (7).

La data de 28-10-2022 Articolul 21 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 142 din 28 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1049 din 28 octombrie 2022

(6)Persoanei reîncadrate ca poliţist potrivit art. 9 alin. (2^1) i se acordă gradul profesional în funcţie de pregătirea sa şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului.

(7) Încadrarea în funcţie a poliţistului prevăzut la alin. (5) şi reîncadrarea poliţistului prevăzut la alin. (6) se realizează în condiţiile art. 22 alin. (4).

(8)Persoanei care dobândeşte statutul de poliţist prin încadrare directă sau transfer, potrivit art. 9 alin. (2^2) sau (3), i se acordă gradul profesional în funcţie de pregătirea sa şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Încadrarea poliţistului se face în funcţia minimă prevăzută de lege corespunzătoare gradului profesional acordat, pe o perioadă de probă de 6 luni sau 12 luni, în raport cu categoria din care face parte şi cu gradul profesional acordat.

(9) Prevederile alin. (8), referitoare la acordarea gradelor profesionale, se aplică şi în cazul poliţistului prevăzut la alin. (5), dacă prin aplicarea acestora i s-ar acorda un grad profesional mai mare decât în condiţiile alin. (5).

(10) În cazul poliţistului – personal de specialitate medical, perioada de rezidenţiat stabilită potrivit prevederilor legale se ia în calcul la acordarea gradului profesional.

(10^1)Poliţistului prevăzut la alin. (5^1) nu i se poate modifica raportul de serviciu timp de cel puţin 5 ani de la numirea în funcţie la unitatea în care este repartizat după absolvire, după acordarea gradului profesional de ofiţer. Prin excepţie, modificarea raporturilor de serviciu se poate realiza în cadrul aceleiaşi unităţi sau în situaţia în care intervine reorganizarea unităţii.

La data de 28-10-2022 Articolul 21 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 142 din 28 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1049 din 28 octombrie 2022

(11)Persoanei care dobândeşte statutul de poliţist prin reîncadrare, încadrare directă sau transfer, potrivit art. 9 alin. (2^1) sau (2^2), nu i se poate modifica raportul de serviciu, prin delegare, detaşare, mutare sau transfer, timp de cel puţin doi ani de la numirea în prima funcţie, cu excepţia situaţiei în care intervine reorganizarea unităţii.

(12) La expirarea perioadei de stagiu sau de probă, poliţistul susţine examenul de definitivare în profesie. Poliţistului declarat nepromovat îi încetează raportul de serviciu.

(13) Perioada de stagiu şi perioada de probă constituie vechime în poliţie.

(14) Metodologia privind organizarea perioadei de stagiu şi a perioadei de probă, precum şi cea privind organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivare în profesie se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.

La data de 02-07-2018 Articolul 21 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

Articolul 22

(1)Funcţiile poliţiştilor se diferenţiază prin categorie, grad profesional şi coeficient.

La data de 02-07-2018 sintagma: coeficient de ierarhizare a fost înlocuită de Punctul 29, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

(2)Funcţiile poliţiştilor, după natura lor, sunt de execuţie şi de conducere, iar după nivelul studiilor absolvite sunt funcţii din categoria A şi funcţii din categoria B.

(3)Fiecare dintre cele doua categorii de funcţii se împarte în grade profesionale, conform structurii ierarhice prevăzute la art. 14.

(4)Poliţiştii se încadrează în funcţii de execuţie prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult 3 trepte faţă de cele pe care le au.

La data de 02-06-2017 Alineatul (4) din Articolul 22 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 118 din 29 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2017

(4^1)Abrogat.

La data de 02-07-2018 Alineatul (4^1) din Articolul 22 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

(4^2)După definitivarea în profesie, poliţistul este încadrat în funcţie în condiţiile alin. (4).

La data de 02-07-2018 Alineatul (4^2) din Articolul 22 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

(4^3)Eliminat.

———-

Alin. (4^3) al art. 22 a fost eliminat ca urmare a modificării în întregime a pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL de către pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 118 din 29 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2017, care nu mai prevedea menținerea alin. (4^3) al art. 22.

(5)Funcţiile şi modul de salarizare ale poliţiştilor se stabilesc prin lege, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(6) Pentru motive temeinic justificate, poliţiştii pot fi numiţi, la solicitarea acestora, în funcţii inferioare gradelor profesionale pe care le au, cu excepţia situaţiilor care decurg din aplicarea art. 27^31 alin. (3) sau art. 27^49.

La data de 02-07-2018 Alineatul (6) din Articolul 22 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

(7)Competenţele emiterii actelor administrative privind naşterea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu al poliţistului se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, în condiţiile legii.

La data de 22-12-2012 Alin. (7) al art. 22 a fost modificat de lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii “Ministerul Administraţiei şi Internelor” cu denumirea “Ministerul Afacerilor Interne”.

(8)Abrogat.

La data de 21-06-2016 Alin. (8) al art. 22 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Notă

Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 258 din 27 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 18 iulie 2017, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate, constatându-se că sintagma „precum şi în situaţii temeinic justificate, menţionate în actele administrative emise în acest scop“, cuprinsă în art. 22 alin. (8) teza întâi din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, este neconstituţională.

Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.

Articolul 23

(1)La acordarea primului grad profesional, absolventul sau persoana care a dobândit calitatea de poliţist în condiţiile art. 9 alin. (2^1), (2^2) şi (3) depune jurământul de credinţă în faţa şefului instituţiei de învăţământ sau, după caz, a şefului unităţii de poliţie şi în prezenţa a doi poliţişti.

La data de 25-02-2016 Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 25 februarie 2016.

(2)Jurământul de credinţă are următorul conţinut: “Jur să respect Constituţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect şi fără părtinire legile tarii, să-mi îndeplinesc cu răspundere şi buna credinţa îndatoririle ce-mi revin potrivit funcţiei şi să păstrez secretul profesional. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”

(3)Jurământul de credinţa se poate depune şi fără formula religioasă de încheiere.

(4)Jurământul de credinţă este semnat de către absolventul sau poliţistul încadrat direct sau transferat şi, după caz, de către şeful instituţiei de învăţământ sau de şeful unităţii, precum şi de către poliţiştii asistenţi.

La data de 21-06-2016 Alin. (4) al art. 23 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

(5)Jurământul de credinţa este contrasemnat de ministrul afacerilor interne, se păstrează la dosarul personal al poliţistului, iar o copie de pe înscris se înmânează acestuia.

La data de 22-12-2012 Alin. (5) al art. 23 a fost modificat de lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii “Ministerul Administraţiei şi Internelor” cu denumirea “Ministerul Afacerilor Interne”.

(6)Semnarea jurământului de credinţa presupune şi acordul implicit al poliţistului pentru testarea fidelităţii şi integrităţii sale profesionale prin efectuarea unor verificări de specialitate, în condiţiile legii.

Articolul 24

La acordarea primului grad profesional, la numirea şi eliberarea dintr-o funcţie de conducere, precum şi la încetarea raporturilor de serviciu, poliţistul este obligat să îşi declare averea, conform legii.

Articolul 25

(1)Fiecare poliţist are un dosar personal care cuprinde:

a)documentul de numire în funcţie, documentul de atestare a studiilor şi cel privind depunerea jurământului;

b)documentele privind evaluarea anuala a activităţii acestuia, avansările în funcţii, grade sau categorii, recompensele acordate, precum şi sancţiunile ce i-au fost aplicate, ordonate cronologic şi fără discontinuităţi;

La data de 14-10-2003 Lit. b) a alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.

c)declaraţia de avere şi alte documente, stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

La data de 22-12-2012 Lit. c) a alin. (1) al art. 25 a fost modificată de lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii “Ministerul Administraţiei şi Internelor” cu denumirea “Ministerul Afacerilor Interne”.

(2)Se interzice introducerea în dosarul personal al poliţistului a oricăror documente referitoare la opiniile sale politice, sindicale, religioase sau de orice alta natura.

(3)Poliţistul îşi poate consulta dosarul personal, iar, la cerere, i se vor elibera copii de pe actele existente, care nu conţin informaţii clasificate, în condiţiile legii.

La data de 14-10-2003 Alin. (3) al art. 25 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.

Articolul 26

(1)Evaluarea activităţii profesionale individuale şi a conduitei poliţistului, denumită în continuare evaluare de serviciu, se realizează o dată pe an. Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea, iar în cazul personalului didactic şi didactic auxiliar perioada evaluată este corespunzătoare anului de învăţământ.*)

(2)Prin excepţie, evaluarea de serviciu se realizează şi pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută la alin. (1), în următoarele situaţii:

a)la acordarea gradului profesional următor;

b)la modificarea sau suspendarea raportului de serviciu, care produce consecinţe pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice, sau la încetarea raportului de serviciu;

c)la modificarea sau suspendarea raportului de serviciu, care produce consecinţe pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice, sau la încetarea raportului de serviciu, în alte situaţii decât cele prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. g), h), i) sau l), al persoanei care are competenţa de a întocmi evaluarea;

d)în alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a)-c), atunci când activitatea desfăşurată de poliţist este mai mare de 30 de zile.

(3)Evaluarea de serviciu realizată în condiţiile alin. (1) reprezintă evaluare de serviciu anuală, iar cea realizată în condiţiile alin. (2) reprezintă evaluare de serviciu parţială.

(4)Poliţistului i se întocmeşte evaluare de serviciu anuală numai dacă perioada de activitate desfăşurată este, cumulat, de cel puţin 6 luni inclusiv.

(5)În situaţia în care perioada prevăzută la alin. (4) este rezultatul mai multor perioade de activitate profesională însumate, evaluate în condiţiile alin. (2), rezultatul evaluării de serviciu anuale se stabileşte pe baza punctajului obţinut ca medie ponderată a punctajelor obţinute la evaluările de serviciu parţiale.

La data de 22-07-2016 Art. 26 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 152 din 13 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 19 iulie 2016.

Notă CTCE A se vedea şi art. III-VI din LEGEA nr. 152 din 13 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 19 iulie 2016, care menţionează:Art. III

(1) În situaţia în care, prin acte normative, calificativele obţinute la evaluările anuale reprezintă o condiţie, iar perioada luată în calcul include anul 2015, această condiţie se consideră îndeplinită.

(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care evaluarea de serviciu anuală, pentru anul 2015, a fost finalizată până la data de 8 decembrie 2015.Articolul IVPrin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, la stabilirea stagiului minim în grad se ia în calcul şi perioada prevăzută la art. III alin. (1).Articolul VPrin derogare de la prevederile art. 26 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2016, evaluarea de serviciu anuală se realizează pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei legi şi data de 31 decembrie 2016.Articolul VI

În anul 2016, acordarea gradului profesional următor poliţiştilor se realizează la data stabilită prin ordin al ministrului afacerilor interne. Ordinul se emite în 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

Articolul 26^1

(1)Evaluarea de serviciu anuală se realizează între 1 ianuarie şi 15 februarie din anul următor perioadei evaluate.

(2)În cazul personalului didactic şi didactic auxiliar, evaluarea de serviciu anuală se realizează între 1 octombrie şi 15 noiembrie.

La data de 22-07-2016 Art. 26^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 152 din 13 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 19 iulie 2016.

Articolul 26^2

(1)Evaluarea de serviciu se întocmeşte de către şeful nemijlocit şi se aprobă de şeful ierarhic al acestuia. Au competenţe de evaluare a personalului exclusiv şefii care îndeplinesc atribuţiile funcţiilor prevăzute cu salariu de comandă, persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi prefecţii.

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ministrul afacerilor interne întocmeşte şi aprobă evaluarea de serviciu pentru poliţiştii din instituţiile/unităţile/structurile pe care le coordonează nemijlocit, pentru care are competenţă de numire.

(3)În cazul poliţiştilor care au calitatea de ataşaţi de afaceri interne sau ofiţeri de legătură, evaluarea de serviciu se întocmeşte de către şeful structurii care coordonează activitatea acestora şi se aprobă de secretarul de stat coordonator al activităţilor de reprezentare externă.

(4)Nu poate realiza evaluarea de serviciu persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:

a)este soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu poliţistul evaluat;

b)i-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. g), h), i) sau l).

(5)În situaţiile prevăzute la alin. (4), evaluarea de serviciu se întocmeşte, respectiv se aprobă, de către persoanele desemnate, în scris, de şeful unităţii. Dacă şeful unităţii se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (4), evaluarea de serviciu se întocmeşte, respectiv se aprobă, de către persoanele desemnate, în scris, de către şeful ierarhic superior al acestuia.

La data de 22-07-2016 Art. 26^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 152 din 13 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 19 iulie 2016.

Articolul 26^3

(1)Evaluarea de serviciu se realizează în baza următoarelor criterii:

a)modul de îndeplinire a sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor înscrise în fişa postului;

b)legalitatea exercitării competenţelor conferite de funcţie;

c)nivelul cunoştinţelor şi deprinderilor specifice, raportat la cerinţele postului;

d)aptitudini personale şi respectarea normelor de etică şi deontologie aplicabile poliţistului;

e)aptitudini organizatorice sau, exclusiv pentru personalul care îndeplineşte atribuţiile funcţiilor prevăzute cu salariu de comandă, capacităţi manageriale demonstrate în îndeplinirea atribuţiilor.

(2)Pentru fiecare dintre criteriile prevăzute la alin. (1), în formularul de evaluare de serviciu se prevăd indicatori de evaluare. Pe baza punctajului acordat fiecărui indicator de evaluare se calculează punctajul general.

(3)În funcţie de punctajul general obţinut, poliţistului i se acordă unul dintre următoarele calificative: «foarte bine», «bine», «satisfăcător», «nesatisfăcător».

(4)Punctajul acordat fiecărui indicator de evaluare, punctajul general, constatările şi concluziile evaluării de serviciu şi calificativul se consemnează în formularul de evaluare de serviciu.

(5)Modelul formularului de evaluare de serviciu se stabileşte prin ordinul prevăzut la art. 26^6.

La data de 22-07-2016 Art. 26^3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 152 din 13 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 19 iulie 2016.

Articolul 26^4

(1)Rezultatul evaluării de serviciu se aduce la cunoştinţă poliţistului în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării.

(2)Poliţistul nemulţumit de rezultatul evaluării de serviciu poate formula contestaţie în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă.

(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), poliţistul a cărui evaluare de serviciu a fost aprobată de ministrul afacerilor interne se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. În această situaţie, procedura administrativă prealabilă prevăzută la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu se mai efectuează.

(4)Contestaţia formulată în condiţiile prevăzute la alin. (2), cu precizarea motivelor contestării şi a argumentelor corespunzătoare, se depune la secretariatul unităţii din care face parte persoana care a aprobat evaluarea.

(5)Contestaţia, împreună cu formularul de evaluare de serviciu, se înaintează de către şeful care a aprobat evaluarea, în termen de 3 zile lucrătoare, şefului ierarhic superior al acestuia.

(6)În termen de două zile lucrătoare, şeful ierarhic superior prevăzut la alin. (5) numeşte o comisie de soluţionare a contestaţiei, formată dintr-un număr impar de membri, dar nu mai puţin de 3, dintre care unul este desemnat preşedinte. Comisia soluţionează contestaţia în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data constituirii.

(7)Modul de soluţionare a contestaţiei se consemnează într-un proces-verbal, semnat de membrii comisiei, şi se aduce la cunoştinţa poliţistului în termen de 5 zile lucrătoare de la soluţionare.

(8)Poliţistul nemulţumit de rezultatul contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. În această situaţie, procedura administrativă prealabilă prevăzută la art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu se mai efectuează.

La data de 22-07-2016 Art. 26^4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 152 din 13 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 19 iulie 2016.

Articolul 26^5

Calificativul obţinut la evaluarea activităţii desfăşurate în cadrul unor/pentru organisme interne şi internaţionale se echivalează cu unul dintre calificativele prevăzute la art. 26^3 alin. (3), potrivit unei proceduri stabilite prin ordinul prevăzut la art. 26^6.

La data de 22-07-2016 Art. 26^5 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 152 din 13 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 19 iulie 2016.

Articolul 26^6

Metodologia privind evaluarea de serviciu a poliţiştilor se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne.

La data de 22-07-2016 Art. 26^6 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 152 din 13 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 19 iulie 2016.

Articolul 27

Abrogat.

La data de 21-06-2016 Art. 27 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Secţiunea a 3-a

Modificarea şi suspendarea raportului de serviciu al poliţistului

La data de 21-06-2016 Secţiunea a 3-a a capitolului II, alcătuită din articolele 27^1-27^32, a fost introdusă de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Paragraful §1.

Norme generale privind modificarea şi suspendarea raportului de serviciu al poliţistului

La data de 21-06-2016 Paragraful 1 al secţiunii a 3-a din capitolul II a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^1

(1)Raportul de serviciu al poliţistului se poate modifica prin:

a)delegare;

b)detaşare;

c)participare la misiuni internaţionale;

d)împuternicire pe o funcţie de conducere;

e)transfer;

f)mutare;

g)punere la dispoziţie.

(2)Modificarea raportului de serviciu în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) se poate realiza după definitivarea în profesie, cu excepţia situaţiilor în care a intervenit reorganizarea unităţii.

La data de 21-06-2016 Art. 27^1 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^2

Raportul de serviciu al poliţistului se suspendă de drept, din iniţiativa sau la cererea sa.

La data de 21-06-2016 Art. 27^2 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^3

În perioada concediului pentru incapacitate temporară de muncă, concediului de maternitate, concediului pentru îngrijirea copilului bolnav ori a copilului cu handicap pentru afecţiuni intercurente, precum şi a suspendării, raportul de serviciu al poliţistului nu poate fi modificat decât din iniţiativa sau, după caz, cu acordul scris al acestuia, cu excepţia următoarelor situaţii:

a)ca urmare a desfiinţării postului ocupat, prin reorganizarea activităţii Ministerului Afacerilor Interne sau a unei unităţi;

b)s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, cu excepţia situaţiei în care aceasta a fost pusă în mişcare pentru o infracţiune din culpă care nu este în legătură cu serviciul;

c)s-a dispus măsura arestării preventive sau arestului la domiciliu;

d)s-a dispus măsura controlului judiciar sau controlului judiciar pe cauţiune, cu interdicţia exercitării profesiei.

La data de 21-06-2016 Art. 27^3 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^4

În vederea modificării sau suspendării raportului de serviciu, în cazurile prevăzute de prezenta secţiune, poliţistul se numeşte într-un stat de organizare, denumit în continuare stat anexă.

La data de 21-06-2016 Art. 27^4 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^5

Modificarea şi suspendarea raportului de serviciu al poliţistului se dispun sau, după caz, se constată prin act administrativ emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.

La data de 21-06-2016 Art. 27^5 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Paragraful §2.

Delegarea

La data de 21-06-2016 Paragraful al 2-lea al secţiunii a 3-a din capitolul II a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^6

(1)Delegarea reprezintă exercitarea temporară de către poliţist a unor activităţi corespunzătoare postului ocupat, în afara locului său de muncă, în aceeaşi unitate sau într-o altă unitate. Delegarea se dispune în interesul unităţii în care este încadrat poliţistul sau în interesul unităţii ierarhic superioare.

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pe perioada delegării, poliţistul poate exercita, cu acordul său scris, alte activităţi decât cele corespunzătoare postului ocupat, stabilite în actul administrativ de modificare a raporturilor de serviciu.

(3) Prin excepţie de la alin. (2), în situaţia instituirii stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, pentru delegarea dispusă în condiţiile prevederilor alin. (2) nu este necesar acordul scris al poliţistului.

La data de 31-03-2020 Articolul 27^6 din Paragraful §2. , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 31 martie 2020

La data de 21-06-2016 Art. 27^6 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^7

Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice într-o perioadă de 12 luni. Delegarea pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice într-o perioadă de 12 luni se poate dispune numai cu acordul scris al poliţistului.

La data de 21-06-2016 Art. 27^7 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Paragraful §3.

Detaşarea

La data de 21-06-2016 Paragraful al 3-lea al secţiunii a 3-a din capitolul II a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^8

(1)Detaşarea poliţistului constă în schimbarea temporară a locului de muncă şi exercitarea atribuţiilor în cadrul altor unităţi/structuri din Ministerul Afacerilor Interne ori la alte instituţii sau autorităţi publice, la solicitarea acestora. În mod excepţional şi numai cu acordul scris al poliţistului, prin detaşare se poate schimba şi specificul muncii.

(2)Detaşarea se dispune în interesul unităţii în cadrul căreia poliţistul urmează să îşi desfăşoare activitatea.

(3)Detaşarea se poate dispune numai dacă pregătirea profesională a poliţistului îi permite exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor funcţiei pe care urmează să fie numit temporar.

(4)Detaşarea poliţistului se dispune pe un post vacant sau temporar vacant.

La data de 21-06-2016 Art. 27^8 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^9

(1)Detaşarea poate fi dispusă fără acordul poliţistului pentru o perioadă de cel mult 6 luni. Detaşarea poliţistului pentru o perioadă de cel mult 12 luni se poate dispune numai cu acordul său.

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), detaşarea poliţistului, cu acordul său scris, în cadrul unor autorităţi publice se face pe perioada stabilită prin dispoziţiile legale în vigoare aplicabile situaţiilor respective.

(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia instituirii stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, detaşarea poate fi dispusă fără acordul poliţistului pentru o perioadă de cel mult 12 luni, fără a depăşi perioada pe care s-a instituit starea de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi de război

La data de 31-03-2020 Articolul 27^9 din Paragraful §3. , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 31 martie 2020

Notă

Conform articolul VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 31 martie 2020, prevederile art. 27^9 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică, în mod corespunzător, şi detaşărilor aflate în curs la data intrării în vigoare a respectivului act normativ.

La data de 21-06-2016 Art. 27^9 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^10

(1)Detaşarea poliţistului la instituţiile din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, la alte autorităţi şi instituţii publice sau la Corpul Naţional al Poliţiştilor se realizează după numirea în statul anexă constituit în acest scop.

(2)Detaşarea la instituţii de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională sau la alte autorităţi şi instituţii publice se poate face, în condiţiile legii, şi fără numirea în statul anexă, situaţie în care unitatea are obligaţia de a rezerva postul ocupat de către poliţist anterior detaşării.

La data de 21-06-2016 Art. 27^10 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^11

Încetarea detaşării realizată potrivit art. 27^10 alin. (1) determină revenirea poliţistului în unitatea din care a plecat, în vederea numirii în funcţie potrivit art. 27^31.

La data de 21-06-2016 Art. 27^11 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Paragraful §4.

Dispoziţii comune privind delegarea şi detaşarea

La data de 21-06-2016 Paragraful al 4-lea al secţiunii a 3-a din capitolul II a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^12

Poliţistul poate refuza delegarea sau detaşarea dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

a)graviditate;

b)îşi creşte singur copilul minor;

c)starea sănătăţii, dovedită cu certificat medical eliberat/ avizat de structurile medicale ale Ministerului Afacerilor Interne, face contraindicată delegarea sau detaşarea, raportat la atribuţiile de serviciu şi condiţiile de muncă specifice locului de muncă unde este detaşat/delegat;

d)este singurul întreţinător al familiei;

e)alte motive personale temeinic justificate.

La data de 21-06-2016 Art. 27^12 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^13

Delegarea, respectiv detaşarea încetează în următoarele situaţii:

a)la data expirării perioadei pentru care s-a dispus;

b)desfăşurarea activităţii care a impus delegarea, respectiv detaşarea nu mai este necesară;

c)şeful unităţii în care este încadrat poliţistul îşi retrage acordul cu privire la detaşarea poliţistului;

d)la cererea poliţistului, când a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 27^12.

La data de 21-06-2016 Art. 27^13 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Paragraful §5.

Participarea la misiuni internaţionale

La data de 21-06-2016 Paragraful al 5-lea al secţiunii a 3-a din capitolul II a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^14

(1)Participarea poliţistului la o misiune internaţională care presupune desfăşurarea altor activităţi decât cele corespunzătoare postului se realizează după numirea în statul anexă constituit în acest scop.

(2)Încheierea misiunii internaţionale determină revenirea poliţistului în unitatea din care a plecat, în vederea numirii în funcţie potrivit art. 27^31.

La data de 21-06-2016 Art. 27^14 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Paragraful §6.

Împuternicirea

La data de 21-06-2016 Paragraful al 6-lea al secţiunii a 3-a din capitolul II a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^15

(1)Împuternicirea reprezintă exercitarea cu caracter temporar a atribuţiilor unei funcţii de conducere, pe un post vacant sau pe un post temporar vacant al cărui titular este împuternicit pe o altă funcţie de conducere ori nu este prezent în unitate mai mult de 30 de zile calendaristice consecutiv, cu excepţia perioadei concediului de odihnă.

(2)Poate fi împuternicit poliţistul care îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute în fişa postului, nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare.

(3)Pe perioada împuternicirii, poliţistul beneficiază, după caz, şi de drepturile care se cuvin poliţistului detaşat.

La data de 21-06-2016 Art. 27^15 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^16

(1)Poliţistul poate fi împuternicit, cu acordul acestuia, pe o perioadă de maximum 6 luni. Prelungirea împuternicirii poate fi dispusă, cu acordul poliţistului, pentru maximum 6 luni, perioadă în care sunt obligatorii organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului.

(2)În cazul postului de conducere temporar vacant, împuternicirea se poate dispune până la încetarea situaţiei care a condus la vacantarea temporară a postului.

La data de 21-06-2016 Art. 27^16 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^17

Împuternicirea încetează în următoarele situaţii:

a)la data expirării perioadei pentru care s-a dispus;

b)la ocuparea postului;

c)la revenirea titularului postului;

d)la solicitarea scrisă a poliţistului împuternicit;

e)la iniţiativa persoanei care a dispus-o.

La data de 21-06-2016 Art. 27^17 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Paragraful §7.

Transferul

La data de 21-06-2016 Paragraful al 7-lea al secţiunii a 3-a din capitolul II a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^18

(1)Transferul poliţistului se realizează, cu aprobarea ministrului afacerilor interne, la instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

(2)Transferul se realizează:

a)în interesul serviciului, cu acordul poliţistului;

b)la cererea poliţistului, cu acordul conducătorilor instituţiilor prevăzute la alin. (1).

La data de 21-06-2016 Art. 27^18 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Paragraful §8.

Mutarea

La data de 21-06-2016 Paragraful al 8-lea al secţiunii a 3-a din capitolul II a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^19

Poliţistul poate fi mutat în aceeaşi unitate sau într-o altă unitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, din aceeaşi localitate sau din altă localitate, cu acordul şefului unităţii în care este încadrat, precum şi al şefului unităţii în care urmează să se mute, în următoarele situaţii:

a)în interesul serviciului;

b)la cererea poliţistului.

La data de 21-06-2016 Art. 27^19 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^20

Mutarea în interesul serviciului se face numai cu acordul scris al poliţistului.

La data de 21-06-2016 Art. 27^20 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Paragraful §9.

Punerea la dispoziţie

La data de 21-06-2016 Paragraful al 9-lea al secţiunii a 3-a din capitolul II a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^21

(1) Poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie, în vederea numirii într-o funcţie prin aplicarea prevederilor art. 27^31, în următoarele situaţii:

La data de 02-07-2018 Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 27^21 , Paragraful §9. , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

 1. a) ca urmare a desfiinţării efective a postului ocupat, prin reorganizarea activităţii Ministerului Afacerilor Interne sau a unei unităţi;

La data de 02-06-2017 Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 27^21 , Paragraful §9. , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 118 din 29 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2017

b)când nu poate fi repus în funcţia deţinută anterior, la încetarea motivului numirii într-un stat anexă;

c)ca urmare a clasării «apt limitat» de către comisiile de expertiză medico-militară, atunci când nu mai poate îndeplini atribuţiile funcţiei deţinute;

d)când nu sunt acordate sau când sunt retrase de către autorităţile competente avizele, autorizaţiile sau atestările necesare exercitării funcţiei;

La data de 02-06-2017 Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 27^21 , Paragraful §9. , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 118 din 29 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2017

e)când un alt poliţist este repus în funcţia deţinută anterior, potrivit art. 27^29 sau ca urmare a reintegrării, prin hotărâre judecătorească definitivă;

f)la solicitarea motivată, în scris, a poliţistului;

La data de 02-07-2018 Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 27^21 , Paragraful §9. , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

(2)Poliţistul este pus la dispoziţie când faţă de acesta s-a pus în mişcare acţiunea penală, cu excepţia situaţiei în care acţiunea penală a fost pusă în mişcare pentru o infracţiune din culpă care nu este în legătură cu serviciul.

(3)Punerea la dispoziţie în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), d) şi e) şi alin. (2) se constată la data luării la cunoştinţă a respectivelor situaţii.

(4)Poliţistul este pus la dispoziţia unităţii din care face parte sau, cu acordul lui, la dispoziţia altei unităţi.

La data de 21-06-2016 Art. 27^21 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^22

Situaţia poliţistului pus la dispoziţie se soluţionează astfel:

a)pentru poliţistul prevăzut la art. 27^21 alin. (1), în termen de cel mult 6 luni, care poate fi prelungit cu încă cel mult 6 luni, cu aprobarea ministrului afacerilor interne;

b)pentru poliţistul prevăzut la art. 27^21 alin. (2), atunci când se dispune clasarea, renunţarea la urmărirea penală, achitarea, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, precum şi în cazul încetării procesului penal.

La data de 21-06-2016 Art. 27^22 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^23

(1)Pe perioada punerii la dispoziţie, poliţistul îndeplineşte acele sarcini şi atribuţii stabilite în scris de şeful unităţii, comunicate sub semnătură.

(2)În situaţia în care faţă de poliţist s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, acestuia i se stabilesc sarcini şi atribuţii de serviciu care nu sunt de natură a impieta buna desfăşurare a procesului penal.

(3)Poliţistul pus la dispoziţie beneficiază de drepturile băneşti prevăzute de legislaţia privind salarizarea poliţiştilor aflaţi în această situaţie, precum şi de celelalte drepturi prevăzute în prezenta lege.

La data de 21-06-2016 Art. 27^23 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Paragraful §10.

Suspendarea

La data de 21-06-2016 Paragraful al 10-lea al secţiunii a 3-a din capitolul II a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^24

Suspendarea raportului de serviciu are ca efect suspendarea îndeplinirii atribuţiilor de către poliţist.

La data de 21-06-2016 Art. 27^24 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^25

(1)Raportul de serviciu al poliţistului se suspendă de drept în următoarele situaţii:

a)este arestat preventiv sau se află în arest la domiciliu;

b)se află sub control judiciar sau control judiciar pe cauţiune şi s-a dispus interdicţia exercitării profesiei;

c)îndeplineşte o funcţie de conducere salarizată în cadrul organizaţiilor sindicale, constituite potrivit legii;

d)este numit într-o funcţie în cadrul cabinetului demnitarului, în afara Ministerului Afacerilor Interne;

e)este dispărut, iar dispariţia a fost constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;

f)a fost instituită carantina, în condiţiile legii, cu excepţia situaţiilor în care carantina se instituie la locul de muncă sau în care activitatea profesională se desfăşoară, pe perioada carantinei, de la domiciliu sau telemuncă

La data de 31-03-2020 Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 27^25 , Paragraful §10. , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 31 martie 2020

g)forţă majoră;

h)nu susţine evaluarea psihologică care se efectuează periodic, la reluarea activităţii, la solicitarea comisiilor de expertiză/evaluare a capacităţii de muncă sau când este dispusă ca urmare a constatării motivate a existenţei unor indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice;

i)în alte cazuri expres prevăzute de lege.

(2) Perioada în care raportul de serviciu al poliţistului este suspendat potrivit prevederilor alin. (1) lit. c) constituie vechime în serviciu. Pentru această perioadă funcţiile de conducere din organizaţia sindicală se echivalează cu funcţiile prevăzute în legislaţia privind salarizarea poliţiştilor, în vederea deschiderii drepturilor de pensie ca poliţist.

La data de 02-07-2018 Articolul 27^25 din Paragraful §10. , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

(3) Echivalarea funcţiilor, potrivit alin. (2), se face prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea organizaţiei sindicale şi cu avizul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.

La data de 02-07-2018 Articolul 27^25 din Paragraful §10. , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

(4)Drepturile reglementate de prezenta lege, cu excepţia celor prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a), d)-f), i), j) şi l)-n) şi art. 31, se acordă, potrivit condiţiilor legale în vigoare, poliţistului aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c).

La data de 02-07-2018 Articolul 27^25 din Paragraful §10. , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

La data de 21-06-2016 Art. 27^25 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^26

(1)Raportul de serviciu al poliţistului se poate suspenda, la iniţiativa sa, în următoarele situaţii:

a)pentru efectuarea concediului de creştere a copilului;

b)pentru desfăşurarea unei activităţi în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale;

c)însoţeşte soţul trimis în misiune permanentă în străinătate, în condiţiile Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare, pe perioada misiunii.

(2)Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivată a poliţistului, pentru un interes personal legitim, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1), pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 3 ani.

La data de 21-06-2016 Art. 27^26 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^27

(1)Încetarea suspendării are loc la data prevăzută în actul administrativ, emis în acest scop.

(2)În situaţia în care în actul administrativ de suspendare nu este prevăzută perioada suspendării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încetării motivului care a determinat suspendarea, poliţistul este obligat să informeze în scris despre acest fapt unitatea din care face parte.

(2^1)Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), în situaţia instituirii, după caz, a stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, şeful unităţii poate dispune, în funcţie de evoluţia situaţiei operative şi de specificul activităţilor şi necesităţile unităţii, încetarea suspendării dispusă în condiţiile art. 27^25 alin. (1) lit. c), d) şi i) ori ale art. 27^26 alin. (1) lit. b) şi alin. (2). În această situaţie, poliţistul este obligat să se prezinte la unitatea în care este încadrat, în cel mai scurt timp posibil.

La data de 31-03-2020 Articolul 27^27 din Paragraful §10. , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 31 martie 2020

(3)Emiterea unui aviz psihologic de către un psiholog cu atribuţii de exercitare a actului psihologic în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, în situaţia prevăzută la art. 27^25 lit. h), constituie motiv de încetare a suspendării.

La data de 21-06-2016 Art. 27^27 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^28

(1)Poliţistul aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 27^25, art. 27^26 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (2) se numeşte într-o funcţie identică în statul anexă constituit în acest scop. La încetarea suspendării, poliţistul este numit în funcţie potrivit art. 27^31.

(2)În situaţia suspendării raportului de serviciu pentru efectuarea concediului de creştere a copilului, unitatea are obligaţia de a rezerva postul ocupat de către poliţist anterior suspendării.

(3)Poliţistului suspendat i se retrag lucrările, armamentul şi echipamentele care i-au fost repartizate în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.

La data de 21-06-2016 Art. 27^28 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Paragraful §11.

Dispoziţii comune privind punerea la dispoziţie şi suspendarea

La data de 21-06-2016 Paragraful al 11-lea al secţiunii a 3-a din capitolul II a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^29

Atunci când s-a dispus clasarea, renunţarea la urmărirea penală, achitarea, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, precum şi în cazul încetării procesului penal, poliţistul este repus în funcţia deţinută şi în toate drepturile avute la data punerii la dispoziţie sau suspendării, inclusiv de compensare a celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispoziţie sau suspendării.

La data de 21-06-2016 Art. 27^29 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^30

(1)Atunci când s-a dispus condamnarea prin hotărâre judecătorească definitivă, la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării pedepsei sau amenzii penale pentru o infracţiune săvârşită din culpă care nu este în legătură cu serviciul, menţinerea în activitate a poliţistului se analizează la nivelul unităţii din care acesta face parte.

(2)În situaţia aprobării menţinerii în activitate, poliţistul este numit în funcţie potrivit art. 27^31.

La data de 21-06-2016 Art. 27^30 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Paragraful §12.

Numirea în funcţie şi recunoaşterea unor drepturi

La data de 21-06-2016 Paragraful al 12-lea al secţiunii a 3-a din capitolul II a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^31

(1)Ordinea de prioritate în vederea numirii în funcţie este următoarea:

a)în funcţia ocupată anterior, corespunzătoare postului ocupat, dacă este vacant, caz în care acordul poliţistului nu mai este necesar;

La data de 02-06-2017 Litera a) din Articolul 27^31 , Paragraful §12. , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 118 din 29 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2017

b)într-o funcţie similară, în unitatea din care face parte;

c)într-o funcţie similară, în altă unitate;

d)într-o funcţie prevăzută cu un coeficient egal sau inferior celei ocupate anterior, în unitatea din care face parte;

La data de 02-07-2018 sintagma: coeficient de ierarhizare a fost înlocuită de Punctul 29, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

e)într-o funcţie prevăzută cu un coeficient egal sau inferior celei ocupate anterior, în altă unitate;

La data de 02-07-2018 sintagma: coeficient de ierarhizare a fost înlocuită de Punctul 29, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

f)într-o funcţie inferioară gradului profesional deţinut, în unitatea din care face parte;

g)într-o funcţie inferioară gradului profesional deţinut, în altă unitate.

(2) În vederea numirii în funcţie, poliţistului i se prezintă funcţiile vacante în ordinea de prioritate prevăzută la alin. (1). Dacă poliţistul nu îşi exprimă acordul pentru una dintre funcţiile prezentate, procedura se repetă, o singură dată.

La data de 02-07-2018 Articolul 27^31 din Paragraful §12. , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

(3) În situaţia în care nu se realizează numirea în funcţie după parcurgerea procedurii prevăzute la alin. (2), poliţistul este numit, fără acordul său, într-o funcţie potrivit ordinii de priorităţi prevăzute la alin. (1), în aceeaşi unitate sau într-o unitate din aceeaşi localitate.

La data de 02-07-2018 Articolul 27^31 din Paragraful §12. , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

(4) Pe parcursul procedurii de numire în funcţie, la cerere, poliţistul poate fi numit direct în oricare dintre funcţiile vacante prevăzute la alin. (1).

La data de 02-07-2018 Articolul 27^31 din Paragraful §12. , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

La data de 21-06-2016 Art. 27^31 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Notă

Conform alin. (1) al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 2 iulie 2018, poliţiştii care ocupă în Ministerul Afacerilor Interne o funcţie de demnitate publică ori cu rang de demnitar sau o funcţie la cabinetul demnitarului, numiţi în funcţiile respective anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la eliberarea din funcţie sunt puşi la dispoziţie în vederea numirii într-o funcţie, prin aplicarea prevederilor art. 27^31 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. Numirea în funcţie a acestora, precum şi a celor aflaţi la dispoziţie la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se face prin raportare la postul ocupat în condiţiile art. 27^35 alin. (1) lit. a)-c), în cazul posturilor de conducere, ori, după caz, la postul ocupat în condiţiile art. 27^34, în cazul posturilor de execuţie, anterior numirii în funcţia de demnitate publică ori cu rang de demnitar sau în funcţia de la cabinetul demnitarului.

Articolul 27^32

(1)Perioada în care un poliţist a exercitat atribuţiile unei funcţii de conducere prin împuternicire constituie vechime în funcţii de conducere.

(2)Perioada suspendării raporturilor de serviciu nu constituie vechime în serviciu, cu excepţia situaţiei când prin lege se dispune altfel.

La data de 21-06-2016 Art. 27^32 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Secţiunea a 4-a

Ocuparea posturilor vacante

La data de 21-06-2016 Secţiunea a 4-a a capitolului II, alcătuită din articolele 27^33-27^48, a fost introdusă de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^33

Postul vacant se ocupă de poliţistul care îndeplineşte condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, precum şi condiţiile prevăzute de prezenta secţiune.

La data de 21-06-2016 Art. 27^33 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^34

Postul de execuţie vacant se ocupă prin:

a)numirea absolventului instituţiei de învăţământ a Ministerului Afacerilor Interne sau care pregăteşte personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne;

b)mutare, la cerere sau în interesul serviciului;

c)concurs sau examen, după caz, în situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (2), (2^1), (2^2) şi (3).

La data de 02-06-2017 Litera c) din Articolul 27^34 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 118 din 29 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2017

La data de 21-06-2016 Art. 27^34 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Notă

Conform alin. (1) al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 2 iulie 2018, poliţiştii care ocupă în Ministerul Afacerilor Interne o funcţie de demnitate publică ori cu rang de demnitar sau o funcţie la cabinetul demnitarului, numiţi în funcţiile respective anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la eliberarea din funcţie sunt puşi la dispoziţie în vederea numirii într-o funcţie, prin aplicarea prevederilor art. 27^31 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. Numirea în funcţie a acestora, precum şi a celor aflaţi la dispoziţie la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se face prin raportare la postul ocupat în condiţiile art. 27^35 alin. (1) lit. a)-c), în cazul posturilor de conducere, ori, după caz, la postul ocupat în condiţiile art. 27^34, în cazul posturilor de execuţie, anterior numirii în funcţia de demnitate publică ori cu rang de demnitar sau în funcţia de la cabinetul demnitarului.

Articolul 27^35

(1)Postul de conducere vacant se ocupă prin:

a)concurs sau examen, după caz;

b)mutare, la cerere sau în interesul serviciului, când funcţia este prevăzută cu coeficient egal sau inferior celui anterior deţinut;

La data de 02-07-2018 sintagma: coeficient de ierarhizare a fost înlocuită de Punctul 29, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

c)numire directă pe acelaşi post sau, cu acordul scris al poliţistului, pe un post prevăzut cu coeficient egal sau inferior celui anterior deţinut;

La data de 02-06-2017 Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 27^35 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 118 din 29 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2017

La data de 02-07-2018 sintagma: coeficient de ierarhizare a fost înlocuită de Punctul 29, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

c^1)numire directă a poliţistului pe o funcţie de demnitate publică ori cu rang de demnitar sau pe o funcţie de conducere la cabinetul demnitarului, prevăzute a fi încadrate cu poliţişti, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, potrivit competenţelor stabilite prin lege.

La data de 02-07-2018 Alineatul (1) din Articolul 27^35 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

d)alte cazuri prevăzute de lege.

Notă CTCE Conform alin. (1) al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 2 iulie 2018, poliţiştii care ocupă în Ministerul Afacerilor Interne o funcţie de demnitate publică ori cu rang de demnitar sau o funcţie la cabinetul demnitarului, numiţi în funcţiile respective anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la eliberarea din funcţie sunt puşi la dispoziţie în vederea numirii într-o funcţie, prin aplicarea prevederilor art. 27^31 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. Numirea în funcţie a acestora, precum şi a celor aflaţi la dispoziţie la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se face prin raportare la postul ocupat în condiţiile art. 27^35 alin. (1) lit. a)-c), în cazul posturilor de conducere, ori, după caz, la postul ocupat în condiţiile art. 27^34, în cazul posturilor de execuţie, anterior numirii în funcţia de demnitate publică ori cu rang de demnitar sau în funcţia de la cabinetul demnitarului.

(2)Numirea directă prevăzută la alin. (1) lit. c) poate fi aplicată în următoarele situaţii:

a)ca urmare a reorganizării unităţii;

b)ca urmare a reintegrării, prin hotărâre judecătorească definitivă, a altui poliţist în funcţia de conducere ocupată;

c)la încetarea numirii în statul anexă, dacă anterior poliţistul a ocupat o funcţie de conducere;

d)ca urmare a punerii la dispoziţie în condiţiile art. 27^21 alin. (1) lit. f).

La data de 02-07-2018 Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 27^35 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

(3)În perioada ocupării funcţiei prevăzute la alin. (1) lit. c^1), poliţistul exercită atribuţiile stabilite în fişa postului, potrivit legii, de ministrul afacerilor interne sau, după caz, de demnitar.

La data de 02-07-2018 Articolul 27^35 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

La data de 21-06-2016 Art. 27^35 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^36

(1)În vederea ocupării postului vacant prin concurs sau examen, se constituie comisie de concurs şi comisie de soluţionare a contestaţiilor. În cadrul comisiei de concurs pot funcţiona subcomisii.

(2)Comisia de concurs prevăzută la alin. (1) se alcătuieşte dintr-un număr impar de membri. Aceştia au funcţia cel puţin egală cu cea prevăzută pentru postul scos la concurs, iar cel puţin unul dintre membri are studiile de specialitate cerute pentru ocuparea postului scos la concurs.

(3)Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la alin. (1), precum şi desemnarea secretarilor acestora se stabilesc prin ordin/dispoziţie emise potrivit competenţelor.

(4)Concursul se organizează de către unitatea în al cărei stat de organizare este prevăzut postul vacant sau de eşaloanele superioare/unităţile care asigură coordonarea metodologică a structurilor în care se regăsesc posturile.

(5)Concursul se poate organiza şi pentru ocuparea mai multor posturi vacante din aceeaşi specialitate.

La data de 21-06-2016 Art. 27^36 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^37

(1)Anunţul pentru ocuparea prin concurs a postului vacant se afişează la sediul unităţii şi se publică prin grija compartimentului de resurse umane, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării concursului, pe pagina de internet a unităţii sau a eşalonului superior ori, dacă aceasta nu există ori nu este operaţională, în presa scrisă.

(2)Concursul pentru ocuparea postului de execuţie vacant care presupune desfăşurarea activităţii sub o altă identitate decât cea reală se organizează fără aplicarea regulilor de publicitate.

La data de 21-06-2016 Art. 27^37 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^38

Concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant constă în susţinerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, care se înregistrează audio şi/sau video.

La data de 21-06-2016 Art. 27^38 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^39

(1)Concursul pentru ocuparea postului de execuţie vacant constă în susţinerea unui test scris, care poate fi înregistrat/supravegheat video, pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului.

(2)În funcţie de specificul atribuţiilor postului de execuţie vacant, testul scris poate fi precedat de susţinerea a cel puţin unei probe, cu relevanţă directă pentru performanţa pe post, cu caracter eliminatoriu, care se înregistrează audio şi/sau video, după cum urmează:

a)probă practică;

b)evaluarea performanţei fizice;

c)evaluarea competenţelor lingvistice.

La data de 21-06-2016 Art. 27^39 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^40

Comisia de concurs elaborează subiectele şi baremele de corectare/apreciere şi notare, în concordanţă cu tematica şi bibliografia stabilite.

La data de 21-06-2016 Art. 27^40 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^41

(1)Evaluarea probelor prevăzute la art. 27^38 şi 27^39 se face cu note de la 1 la 10.

(2)Nota de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 7,00.

(3)Proba de evaluare a performanţei fizice se apreciază şi se promovează potrivit baremelor specifice prevăzute de ordinul ministrului afacerilor interne privind activităţile de educaţie fizică şi sport în Ministerul Afacerilor Interne.

(4)Candidaţii sunt declaraţi «admis» în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la interviul structurat pe subiecte profesionale sau, după caz, la testul scris, în limita numărului posturilor pentru care au candidat.

(5)Rezultatele finale ale concursului se înscriu într-un tabel nominal şi se aduc la cunoştinţă prin afişare.

La data de 21-06-2016 Art. 27^41 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^42

(1)În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

(2)În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

La data de 21-06-2016 Art. 27^42 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^43

(1)În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de execuţie vacant, mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, iar concursul a constat şi în susţinerea unei probe eliminatorii, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare notă la aceasta.

(2)În situaţia în care au fost susţinute mai multe probe eliminatorii, este declarat «admis» candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare, stabilită ca medie aritmetică a notelor la aceste probe.

(3)În situaţia în care concursul a constat doar în susţinerea probei scrise, departajarea candidaţilor se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale.

La data de 21-06-2016 Art. 27^43 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^44

(1)Poliţistul nemulţumit de rezultatul obţinut la proba/probele eliminatorii sau la testul scris/interviul structurat pe subiecte profesionale poate formula contestaţie, o singură dată pentru fiecare probă, în termen de 24 de ore de la afişare.

(2)Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

(3)Admiterea contestaţiei la proba/probele eliminatorie/ eliminatorii are drept consecinţă replanificarea candidatului şi susţinerea din nou a probei/probelor respective.

(4)Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris/interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă.

(5)Rezultatele la contestaţii se aduc la cunoştinţă prin afişare.

La data de 21-06-2016 Art. 27^44 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^45

Agentul de poliţie care a absolvit studii superioare poate participa la concursul pentru ocuparea unui post de execuţie vacant de ofiţer, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a)este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

b)nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

c)nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h);

d)a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

La data de 21-06-2016 Art. 27^45 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^46

(1)La concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant poate participa poliţistul care:

a)este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

b)nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;

Notă

Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 789 din 23 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 19 ianuarie 2022, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că sintagma „nu este cercetat disciplinar“ din cuprinsul dispoziţiilor art. 27^46 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului este neconstituţională.

Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispoziţiile din legile şi ordonanțele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstiţutionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstiţutionale sunt suspendate de drept.

În concluzie, în intervalul 19 ianuarie 2022 – 4 martie 2022, sintagma „nu este cercetat disciplinar“ din cuprinsul dispoziţiilor art. 27^46 alin. (1) lit. b) a fost suspendată de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data 5 martie 2022, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.

c)a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

d)îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii, conform alin. (2) şi (3).

(2)Condiţiile de vechime necesare participării ofiţerilor de poliţie la concurs sunt:

 1. pentru funcţia de inspector general şi inspector general adjunct/similare şi funcţiile superioare celei de şef serviciu/similare de la nivelul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne:

a)vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – 7 ani;

b)vechime în funcţii de conducere în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne – 4 ani;

 1. pentru funcţiile superioare celei de şef serviciu/similare, altele decât cele prevăzute la pct. I:

a)vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – 5 ani;

b)vechime în funcţii de conducere în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne – 3 ani;

III. pentru funcţiile de contabil-şef şi funcţiile de şef serviciu/similare de la toate nivelurile ierarhice, precum şi pentru funcţiile de şef poliţie oraş şi adjunct şef poliţie oraş:

La data de 02-06-2017 Partea introductivă a Punctului III. din Articolul 27^46 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 118 din 29 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2017

a)vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – 2 ani;

b)vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs – 3 ani;

 1. pentru oricare alte funcţii de conducere inferioare celor prevăzute la pct. III, de la toate nivelurile ierarhice – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – 2 ani.

La data de 02-06-2017 Punctul IV. din Articolul 27^46 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 118 din 29 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2017

 1. pentru funcţiile de şef birou care presupun atribuţii de poliţie judiciară – 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau 3 ani vechime în calitate de organ de cercetare al poliţiei judiciare.

La data de 02-07-2018 Articolul 27^46 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

(3)Prevederile alin. (2) pct. IV se aplică şi pentru participarea agenţilor de poliţie la concursul de ocupare a funcţiilor pentru care agenţii de poliţie beneficiază de indemnizaţie de conducere.

(4)Poate participa la concursul pentru ocuparea funcţiilor prevăzute la alin. (2) pct. I, II, III ofiţerul de poliţie care a absolvit studii postuniversitare sau studii universitare de master în domeniul management sau în specialitatea studiilor funcţiei de bază.

(5)Face excepţie de la condiţia prevăzută la alin. (2) pct. III lit. b) funcţia de şef de serviciu/similară, dacă unitatea nu are prevăzută o funcţie de ofiţer de execuţie în domeniu.

La data de 02-06-2017 Alineatul (5) din Articolul 27^46 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 118 din 29 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2017

(6)Funcţia similară se stabileşte prin raportare la coeficientul, nivelul ierarhic şi gradul profesional prevăzut.

La data de 02-07-2018 sintagma: coeficientul de ierarhizare a fost înlocuită de Punctul 29, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

La data de 21-06-2016 Art. 27^46 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Notă

Conform alin. (2) al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 2 iulie 2018, prevederile Legii nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor prevăzute la art. 15, art. 27^46, art. 28 şi art. 58^3, nu se aplică situaţiilor juridice născute şi nefinalizate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Articolul 27^47

(1)Candidatului declarat «admis» la concursul pentru ocuparea unei funcţii de execuţie i se acordă gradul profesional şi este numit în funcţie numai dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1). Motivarea deciziilor bazate pe considerente de ordine publică sau securitate naţională nu se comunică.

(2)Candidatul declarat «admis» la concursul pentru ocuparea unei funcţii de execuţie în situaţia prevăzută la art. 9 alin. (2) sau pentru ocuparea unui post de conducere vacant, din statul de organizare al altei unităţi decât cea în care este încadrat, se mută în interesul serviciului, fără acordul şefului unităţii cedente.

La data de 21-06-2016 Art. 27^47 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^48

În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care ţin exclusiv de persoana candidatului declarat «admis», oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute.

La data de 21-06-2016 Art. 27^48 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 27^49

Pentru poliţistul care ocupă în Ministerul Afacerilor Interne o funcţie de demnitate publică ori cu rang de demnitar sau o funcţie la cabinetul demnitarului, unitatea are obligaţia de a rezerva postul ocupat, în condiţiile art. 27^35 alin. (1) lit. a)-c) în cazul posturilor de conducere ori în conformitate cu reglementările legale în cazul posturilor de execuţie, de către poliţist anterior numirii. La eliberarea din funcţia de demnitate publică ori cu rang de demnitar sau din funcţia la cabinetul demnitarului, poliţistul este numit în postul rezervat.

La data de 02-07-2018 Sectiunea a 4-a din Capitolul II a fost completata de Punctul 16, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

Capitolul III

Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului

Secţiunea 1

Drepturile poliţistului

Articolul 28

(1)Poliţistul are dreptul la:

a)salariu lunar, potrivit legii;

La data de 02-07-2018 Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 28 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

b)ajutoare şi alte drepturi băneşti, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege;

c)uniforma, echipament specific, alocaţii pentru hrana, asistenţă medicală şi psihologică, proteze, precum şi medicamente gratuite, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

d)locuinţa de intervenţie, de serviciu, socială sau de protocol, după caz, în condiţiile legii;

e)concedii de odihna, concedii de studii şi învoiri plătite, concediu fără plată, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

f)concedii medicale pentru: caz de boala, prevenirea îmbolnăvirilor, refacerea şi întărirea sănătăţii, accidente produse în timpul şi din cauza serviciului; concedii de maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 3 ani, îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, precum şi în alte situaţii, în condiţiile stabilite prin lege;

g)bilete de odihna, tratament şi recuperare, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

h)pensii, în condiţiile stabilite prin lege;

i)indemnizaţii de instalare, de mutare, de delegare sau de detaşare, precum şi decontarea cheltuielilor de cazare, în condiţiile stabilite prin lege;

j)decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasării în interesul serviciului, mutării în alte localităţi şi o data pe an pentru efectuarea concediului de odihna, precum şi în alte situaţii, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

La data de 14-10-2003 Lit. j) a alin. (1) al art. 28 a fost modificată de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.

k)încadrarea activităţii în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă, potrivit legii;

La data de 14-10-2003 Lit. k) a alin. (1) al art. 28 a fost modificată de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.

l)portul permanent al armamentului din dotare sau achiziţionat personal, în condiţiile legii;

m)asigurarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

La data de 17-11-2008 Litera m) a alin. (1) al art. 28 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 153 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 17 noiembrie 2008.

n)tratament medical în străinătate pentru afecţiuni contractate în timpul exercitării profesiei, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

o)decontarea cheltuielilor de asistenţă juridică ocazionate de procedurile judiciare, penale şi/sau civile, iniţiate împotriva sa, pentru fapte săvârşite în exercitarea atribuţiilor de serviciu, precum şi în situaţia în care este victimă a unor fapte de ultraj, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne;

La data de 02-07-2018 Litera o) din Alineatul (1) , Articolul 28 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

(2)Armamentul dobândit personal se deţine după pensionare pe baza permisului obţinut, în condiţiile legii.

Notă

Conform alin. (2) al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 2 iulie 2018, prevederile Legii nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor prevăzute la art. 15, art. 27^46, art. 28 şi art. 58^3, nu se aplică situaţiilor juridice născute şi nefinalizate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Articolul 29

(1)Pentru activitatea desfăşurata poliţiştilor li se conferă ordine şi medalii, potrivit legii.

(2)În cazul întreruperii activităţii în poliţie, timpul cât poliţistul a desfăşurat o alta activitate nu va fi luat în calculul vechimii în poliţie pentru care se conferă ordinul sau medalia.

(3)Poliţiştii decoraţi cu Ordinul Meritul Militar şi Semnul onorific În Serviciul Armatei îşi păstrează toate drepturile dobândite anterior intrării în vigoare a prezentei legi.

La data de 14-10-2003 Alin. (3) al art. 29 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.

Articolul 29^1

Abrogat.

La data de 22-11-2004 Art. 29^1 a fost abrogat de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 16 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.083 din 22 noiembrie 2004.

Articolul 30

Dreptul la pensii şi asigurări sociale pentru poliţişti se exercită prin sistemul pensiilor militare de stat şi alte drepturi de asigurări sociale din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale în condiţiile prevăzute de Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

La data de 02-07-2018 Articolul 30 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

Articolul 31

(1)Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care îşi are domiciliul şi care nu deţine locuinţă proprietate personală în acea localitate, nici el şi nici soţia/soţul acestuia, în situaţia în care nu i se poate asigura spaţiu de locuit corespunzător, are dreptul la o compensaţie pentru chirie de până la 50% din salariul de bază.

La data de 22-11-2004 Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 16 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.083 din 22 noiembrie 2004.

(1^1)Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului în localitatea în care îşi are domiciliul, dar care nu deţine locuinţă proprietate personală în acea localitate, nici el şi nici soţia/soţul acestuia, în situaţia în care nu i se poate asigura spaţiul de locuit corespunzător, poate beneficia de compensaţia lunară pentru chirie, prevăzută la alin. (1), în cazuri justificate, pe baza rezultatelor anchetei sociale efectuate de o comisie constituită prin ordin al ministrului afacerilor interne, însuşite de către conducătorul unităţii din care face parte poliţistul, la solicitarea acestuia.

La data de 22-12-2012 Alin. (1^1) al art. 31 a fost modificat de lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii “Ministerul Administraţiei şi Internelor” cu denumirea “Ministerul Afacerilor Interne”.

(1^2)Poliţistul care îndeplineşte condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie potrivit alin. (1) şi (1^1) şi care contractează un credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe beneficiază de compensaţia lunară pentru chirie, pe o perioadă ce nu poate depăşi durata de derulare a creditului respectiv, pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă creditului. În această situaţie, compensaţia lunară pentru chirie se acordă în cuantumul prevăzut la alin. (1), dar nu poate depăşi rata lunară plătită pentru creditul ipotecar/imobiliar.

La data de 09-12-2018 Articolul 31 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Articolul I din LEGEA nr. 288 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 06 decembrie 2018

(1^3)În situaţia prevăzută la alin. (1^2), compensaţia lunară pentru chirie se acordă pentru o singură locuinţă achiziţionată pe timpul carierei. Compensaţia lunară pentru chirie nu se poate acorda concomitent pentru situaţia prevăzută la alin. (1) şi (1^1) şi pentru situaţia prevăzută la alin. (1^2), caz în care poliţistul optează pentru una dintre aceste situaţii.

La data de 09-12-2018 Articolul 31 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Articolul I din LEGEA nr. 288 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 06 decembrie 2018

(1^4)Pentru persoanele prevăzute la alin. (1^2), sumele pot fi justificate cu un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuinţe.

La data de 09-12-2018 Articolul 31 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Articolul I din LEGEA nr. 288 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 06 decembrie 2018

(2)Soţul sau soţia poliţistului mutat/mutată în interesul serviciului în alta localitate, care a fost încadrat/încadrată în muncă şi a întrerupt activitatea datorită mutării împreună cu soţul sau soţia, are dreptul la o indemnizaţie lunară de 50% din salariul de baza al poliţistului, până la o nouă angajare sau până la prestarea unei alte activităţi aducătoare de venituri, dar nu mai mult de 9 luni.

(3)Abrogat.

La data de 22-11-2004 Alin. (3) al art. 31 a fost abrogat de pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 16 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.083 din 22 noiembrie 2004.

(4)De indemnizaţia lunară prevăzută la alin. (2) beneficiază şi soţul sau soţia care, la data mutării poliţistului, era înscris/înscrisă, în condiţiile legii, ca şomer, dar numai după expirarea termenului de plata a ajutorului de şomaj, stabilit prin lege.

(5)Cuantumul compensaţiei prevăzute la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului afacerilor interne.

La data de 22-12-2012 Alin. (5) al art. 31 a fost modificat de lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii “Ministerul Administraţiei şi Internelor” cu denumirea “Ministerul Afacerilor Interne”.

Articolul 32

(1)Poliţistul va fi sprijinit în construirea sau cumpărarea, o singura data în timpul carierei, a unei locuinţe proprietate personală în localitatea în care îşi are sediul unitatea de poliţie la care este încadrat, în condiţiile legii.

(2)Abrogat.

La data de 12-12-2004 Alin. (2) al art. 32 a fost abrogat de art. 10 din LEGEA nr. 562 din 7 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.169 din 9 decembrie 2004.

(3)Criteriile şi condiţiile de sprijin prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.

La data de 22-12-2012 Alin. (3) al art. 32 a fost modificat de lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii “Ministerul Administraţiei şi Internelor” cu denumirea “Ministerul Afacerilor Interne”.

Articolul 33

În exercitarea atribuţiilor de serviciu poliţistul beneficiază de protecţie specială, în condiţiile legii.

Articolul 33^1

(1)La cerere, poliţistul încadrat într-un grad de invaliditate, ca urmare a rănirii acestuia în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, poate fi menţinut în activitate în funcţii de poliţist în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne.

(2)La cerere, persoana al cărei raport de serviciu a încetat, fiind încadrată într-un grad de invaliditate, ca urmare a rănirii acesteia în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, poate fi numită, fără examen ori concurs, în funcţii de poliţist în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne.

(3)Menţinerea sau numirea în funcţii de poliţist potrivit alin. (1) ori (2) se face prin ordin al ministrului afacerilor interne, pe baza propunerii şefului unităţii din care acesta face parte, respectiv a făcut parte şi a avizului comisiei de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă.

(4)Comisia de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă constată dacă atribuţiile funcţiilor pe care urmează să fie menţinut, respectiv numit sunt compatibile cu incapacitatea dată de afecţiunea fizică/psihică şi pot fi îndeplinite fără riscul de a o agrava.

(5)Domeniile de activitate, condiţiile, precum şi procedura privind menţinerea sau numirea în funcţii de poliţist potrivit alin. (1) şi (2) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.

La data de 27-06-2013 Art. 33^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 27 iunie 2013.

Notă CTCE Potrivit art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 27 iunie 2013, ordinele ministrului afacerilor interne prevăzute la art. 33^1 alin. (5) şi art. 37 alin. (4) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, se emit în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Articolul 34

Poliţistului i se asigură gratuit echipamentul de protecţie adecvat misiunilor specifice pe care le îndeplineşte, iar în cazul în care, ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, i s-a degradat sau distrus îmbrăcămintea ori alte bunuri personale, are dreptul la despăgubiri corespunzătoare.

Articolul 35

Membrii familiei poliţistului beneficiază gratuit, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, de:

a)asistenţă medicală şi medicamente în cadrul sistemului de asigurări de sănătate specific apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti;

b)decontarea cheltuielilor de transport în situaţia mutării poliţistului în interes de serviciu în alta localitate.

Articolul 36

În sensul prevederilor prezentei legi, familia poliţistului cuprinde soţul/soţia, copiii şi părinţii aflaţi în întreţinerea legală a acestuia.

Articolul 37

(1)Copiii aflaţi în întreţinerea poliţistului decedat sau încadrat într-un grad de invaliditate ca urmare a rănirii acestuia în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu pot fi înmatriculaţi, la cerere, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne.

(2)Copiii aflaţi în întreţinerea poliţistului decedat sau încadrat într-un grad de invaliditate ca urmare a rănirii acestuia în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, precum şi soţul sau soţia acestuia pot fi numiţi în funcţii de poliţist ori angajaţi ca personal contractual, fără examen sau concurs, în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne, dacă îndeplinesc condiţiile legale.

(3)Identificarea funcţiei în vederea numirii, respectiv angajării potrivit alin. (2) se face ţinând cont de studiile solicitantului şi de cerinţele postului.

(4)Prin ordin al ministrului afacerilor interne se stabilesc condiţiile şi procedura de aplicare a prevederilor prezentului articol*).

La data de 27-06-2013 Art. 37 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 27 iunie 2013.

Notă CTCE Potrivit art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 27 iunie 2013, ordinele ministrului afacerilor interne prevăzute la art. 33^1 alin. (5) şi art. 37 alin. (4) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, se emit în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Articolul 37^1

La decesul unui poliţist, Ministerul Afacerilor Interne acordă familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz, un ajutor suplimentar de deces egal cu de trei ori salariul de bază avut.

La data de 22-12-2012 Art. 37^1 a fost modificat de lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii “Ministerul Administraţiei şi Internelor” cu denumirea “Ministerul Afacerilor Interne”.

Articolul 38

(1)Poliţistul pensionat şi soţia/soţul acestuia au dreptul gratuit la asistenţă medicală şi medicamente, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate specific apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, şi au acces la casele de odihna, sanatoriile, bazele sportive şi alte spaţii pentru odihna şi agrement, care aparţin sau sunt în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(2)Poliţistul pensionat şi soţul/soţia acestuia, care au acces la casele de odihnă, sanatoriile, bazele sportive şi alte spaţii pentru odihnă şi agrement care aparţin sau sunt în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, beneficiază de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

La data de 22-12-2012 Alin. (2) al art. 38 a fost modificat de lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii “Ministerul Administraţiei şi Internelor” cu denumirea “Ministerul Afacerilor Interne”.

La data de 14-10-2003 Art. 38 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, prin înlocuirea denumirii “Ministerul de Interne” cu denumirea “Ministerul Administraţiei şi Internelor”.

Articolul 39

(1)Durata programului de lucru al poliţistului este de 8 ore pe zi şi 5 zile pe săptămână, stabilită astfel încât să se asigure continuitatea serviciului poliţienesc şi refacerea capacităţii de muncă, în condiţiile prevăzute de lege.

(2)Programul de lucru, formele de organizare a acestuia şi acordarea repausului săptămânal se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, după consultarea Corpului Naţional al Poliţiştilor.

La data de 22-12-2012 Alin. (2) al art. 39 a fost modificat de lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii “Ministerul Administraţiei şi Internelor” cu denumirea “Ministerul Afacerilor Interne”.

(3)Dacă interesele serviciului o impun, acordarea zilelor de odihnă săptămânale ce se cuvin poliţistului poate fi amânată, în mod excepţional, cel mult de două ori într-o lună.

Articolul 40

Poliţistul şi membrii familiei sale au dreptul la protecţie din partea structurilor specializate ale statului faţă de ameninţările sau violenţele la care ar putea fi supuşi ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea.

Secţiunea a 2-a

Îndatoririle poliţistului

Articolul 41

Poliţistul este dator:

a)să fie loial instituţiei din care face parte, să respecte principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei;

b)să dovedească solicitudine şi respect faţă de orice persoană, în special faţă de grupurile vulnerabile, să îşi consacre activitatea profesională îndeplinirii cu competenţă, integritate, corectitudine şi conştiinciozitate a îndatoririlor specifice de serviciu prevăzute de lege;

c)să îşi perfecţioneze continuu nivelul de instruire profesională şi generală;

d)să fie disciplinat şi să dovedească probitate profesională şi morala în întreaga activitate;

e)să fie respectuos, cuviincios şi corect faţă de şefi, colegi sau subalterni;

f)să acorde sprijin colegilor în executarea atribuţiilor de serviciu;

g)să informeze şeful ierarhic şi celelalte autorităţi abilitate cu privire la faptele de corupţie săvârşite de alţi poliţişti, de care a luat cunoştinţa;

h)prin întregul sau comportament, să se arate demn de consideraţia şi încrederea impuse de profesia de poliţist.

Articolul 42

Poliţistul este obligat:

a)să păstreze secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora;

b)să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în aşa fel încât să nu beneficieze şi nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidenţiale obţinute în calitatea să oficială;

c)să asigure informarea corecta a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal ale acestora, potrivit competenţelor legal stabilite;

d)să aibă o conduita corecta, să nu abuzeze de calitatea oficială şi să nu compromită, prin activitatea să publică ori privată, prestigiul funcţiei sau al instituţiei din care face parte.

e)să informeze de îndată structura de resurse umane a unităţii din care face parte despre dobândirea calităţii procesuale de învinuit sau inculpat, precum şi despre măsurile procesuale penale dispuse ori hotărârile penale pronunţate împotriva sa.

La data de 17-11-2008 Lit. e) a art. 42 a fost introdusă de pct. 3 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 153 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 17 noiembrie 2008.

Articolul 43

Poliţistului ii este interzis, în orice împrejurare:

a)să primească, sa solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă să i se promită, pentru sine sau pentru alţii, în considerarea calităţii sale oficiale, daruri sau alte avantaje;

b)să rezolve cereri care nu sunt de competenţa sa ori care nu i-au fost repartizate de şefii ierarhici sau să intervină pentru soluţionarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute la lit. a);

c)să folosească forţa, altfel decât în condiţiile legii;

d)să provoace unei persoane suferinţe fizice ori psihice cu scopul de a obţine de la aceasta persoana sau de la o terţă persoana informaţii sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terţă persoana l-a comis ori este bănuită că l-a comis, de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori asupra unei terţe persoane;

e)să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;

f)să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicaţii cu caracter politic, imoral sau care instiga la indisciplină;

g)să aibă, direct sau prin intermediari, într-o unitate supusă controlului unităţii de poliţie din care face parte, interese de natura să compromită imparţialitatea şi independenta acestuia.

Articolul 44

(1)Serviciul poliţienesc are caracter permanent şi obligatoriu.

(2)Poliţistul este obligat să se prezinte la programul de lucru stabilit, precum şi în afară acestuia, în situaţii temeinic justificate, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu compensarea timpului lucrat, potrivit legii.

(3)În situaţii de catastrofe, calamitaţi sau tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice ori alte asemenea evenimente poliţistul este obligat să se prezinte de îndată la unitatea de poliţie din care face parte.

(4) La instituirea stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, poliţistul aflat în concediu de odihnă, concediu de studii, învoire plătită sau concediu fără plată este obligat să contacteze în cel mai scurt timp posibil şeful nemijlocit, care dispune cu privire la condiţiile de întrerupere a acestor situaţii şi de reluare a activităţii, în funcţie de specificul acesteia şi necesităţile unităţii.

La data de 31-03-2020 Alineatul (4) din Articolul 44 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 31 martie 2020

(5) În situaţia instituirii stării de urgenţă, şeful unităţii poate dispune/aproba, în funcţie de evoluţia situaţiei operative şi de specificul activităţilor şi necesităţile unităţii, efectuarea totală/parţială a concediului de odihnă sau acordarea unor zile de învoire plătită, după caz.

La data de 31-03-2020 Alineatul (5) din Articolul 44 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 31 martie 2020

(6) Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, şefii unităţilor stabilesc programul de lucru al acestora în funcţie de specificul şi necesităţile unităţii.

La data de 31-03-2020 Articolul 44 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 6, Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 31 martie 2020

Secţiunea a 3-a

Restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi

Articolul 45

(1)Poliţistului îi este interzis:

a)să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propaganda în favoarea acestora;

b)să exprime opinii sau preferinţe politice la locul de muncă sau în public;

c)să candideze pentru autorităţile administraţiei publice locale, Parlamentul României şi pentru funcţia de Preşedinte al României;

d)să exprime în public opinii contrare intereselor României;

e)să declare sau să participe la greve, precum şi la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic;

f)să adere la secte, organizaţii religioase sau la alte organizaţii interzise de lege;

g)să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ ori să participe la administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale, cu excepţia calităţii de acţionar;

h)să exercite activităţi cu scop lucrativ de natură să lezeze onoarea şi demnitatea poliţistului sau a instituţiei din care face parte;

i)să încalce regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor, stabilit potrivit Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

La data de 02-07-2018 Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 45 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

(2)Poliţistul poate prezenta în public, numai în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, informaţii şi date obţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau poate face comentarii referitoare la astfel de date şi informaţii, dacă prin acestea nu este încălcat principiul prezumţiei de nevinovăţie ori nu sunt lezate dreptul la propria imagine, demnitatea, viaţa intimă, familială ori privată a persoanei sau nu este prejudiciată finalizarea urmăririi penale într-o cauză aflată în curs de cercetare ori de judecare.

La data de 22-12-2012 Alin. (2) al art. 45 a fost modificat de lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii “Ministerul Administraţiei şi Internelor” cu denumirea “Ministerul Afacerilor Interne”.

(3)Datele şi informaţiile clasificate, potrivit legii, obţinute de poliţist în timpul exercitării atribuţiilor profesionale nu pot fi făcute publice pe o perioada de 5 ani de la încetarea raporturilor sale de serviciu, dacă legea nu prevede altfel.

Articolul 46

Abrogat.

La data de 21-06-2016 Art. 46 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 47

Abrogat.

La data de 21-06-2016 Art. 47 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Articolul 48

(1)Poliţiştii se pot asocia şi pot constitui asociaţii cu caracter profesional, umanitar, tehnico-ştiinţific, cultural, religios şi sportiv-recreativ, fără a aduce atingere îndeplinirii atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu.

(2)Abrogat.

La data de 02-07-2018 Alineatul (2) din Articolul 48 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 20, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

(3)Abrogat.

La data de 02-07-2018 Alineatul (3) din Articolul 48 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 20, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

Secţiunea a 4-a

Corpul Naţional al Poliţiştilor

Articolul 49

(1)Se înfiinţează Corpul Naţional al Poliţiştilor, ca persoana juridică de drept public, denumit în continuare Corpul, cu sediul în municipiul Bucureşti, reprezentând forma de organizare pe criteriu profesional, autonom, apolitic şi nonprofit a poliţiştilor.

(2)Corpul promovează interesele poliţiştilor şi apără drepturile acestora.

(3)Organizarea şi funcţionarea Corpului se realizează pe principiile teritorialităţii, eligibilităţii, mutualităţii şi ierarhiei structurilor de conducere.

(4)Organele de conducere şi control ale Corpului sunt:

a)congresul naţional;

b)consiliul naţional;

c)consiliul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, consiliile inspectoratelor judeţene de poliţie şi consiliile instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi teritoriale;

La data de 22-12-2012 Lit. c) a alin. (4) al art. 49 a fost modificată de lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii “Ministerul Administraţiei şi Internelor” cu denumirea “Ministerul Afacerilor Interne”.

d)cenzorii.

(5)Organele de conducere ale Corpului vor fi alese din 4 în 4 ani şi vor reprezenta, în mod proporţional, toate categoriile de poliţişti. Pe durata mandatului, poliţiştii aleşi în organele de conducere vor fi detaşaţi, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

La data de 22-12-2012 Alin. (5) al art. 49 a fost modificat de lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii “Ministerul Administraţiei şi Internelor” cu denumirea “Ministerul Afacerilor Interne”.

Articolul 50

Prin organele sale de conducere Corpul exercită următoarele atribuţii:

a)întreprinde măsuri pentru asigurarea integrităţii morale şi profesionale a poliţiştilor, precum şi a unei activităţi eficiente a acestora;

b)oferă consultanţă la elaborarea propunerilor de acte normative care se referă la activitatea poliţiei sau la statutul poliţistului;

c)abrogată;

La data de 14-10-2003 Lit. c) a art. 50 a fost abrogată de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.

d)la cerere, reprezintă interesele poliţiştilor împotriva cărora au fost dispuse sancţiuni disciplinare;

e)participa la elaborarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului, ale cărui prevederi sunt obligatorii în exercitarea profesiei de poliţist;

f)abrogată;

La data de 14-10-2003 Lit. f) a art. 50 a fost abrogată de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.

g)reprezintă profesia de poliţist, împreună cu Inspectoratul General al Poliţiei, în raporturile cu organisme guvernamentale, foruri profesionale şi ştiinţifice, instituţii publice, precum şi cu alte persoane juridice şi fizice;

h)promovează pe plan extern relaţii cu organizaţii şi instituţii profesionale similare;

i)tine şi actualizează permanent evidenţa membrilor săi.

Articolul 51

(1)Veniturile Corpului se constituie din:

a)taxa de înscriere, cotizaţii lunare ale membrilor, alte venituri realizate din manifestări ştiinţifice, culturale şi sportive, precum şi din drepturi editoriale;

b)resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau bugetele locale;

c)donaţii şi sponsorizări din partea unor persoane fizice sau juridice, din ţara ori din străinătate, în condiţiile legii şi ale normelor instituite de ministrul afacerilor interne;

La data de 22-12-2012 Lit. c) a alin. (1) al art. 51 a fost modificată de lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii “Ministerul Administraţiei şi Internelor” cu denumirea “Ministerul Afacerilor Interne”.

d)chirii, dobânzi şi orice alte surse legale.

(2)Consiliile prevăzute la art. 49 alin. (4) lit. c) virează periodic Corpului o cotă-parte din veniturile încasate, în condiţiile stabilite prin regulament.

(3)Fondurile băneşti obţinute în condiţiile alin. (1) pot fi utilizate pentru perfecţionarea pregătirii profesionale, acordarea de burse şi de ajutoare, crearea unor instituţii cu scop ştiinţific, investiţii legate de dotarea cu mijloace adecvate activităţilor Corpului, cheltuieli administrativgospodăreşti, asistenţă juridică a membrilor, cumpărarea şi administrarea unor hoteluri, case de odihnă şi cluburi ale poliţiştilor şi pentru fondul de salarii destinat aparatului tehnico-administrativ propriu.

Articolul 52

Modul de organizare şi funcţionare a Corpului se stabileşte, în condiţiile prezentei legi, prin Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Capitolul IV

Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni

Secţiunea 1

Recompense

Articolul 53

Pentru contribuţii deosebite la apărarea ordinii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi la prevenirea faptelor antisociale, poliţistului i se pot conferi decoraţii, în condiţiile legii.

Norme de aplicare

HOTĂRÂRE nr. 725 din 2 septembrie 2015

Articolul 3

Acordarea recompenselor

(1)Recompensarea se realizează în scopul recunoaşterii publice a meritelor poliţistului care se evidenţiază în mod deosebit în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi a misiunilor, precum şi pentru motivarea personalului în vederea obţinerii unor rezultate superioare în activitatea profesională.

(2)Recompensele se acordă cu obiectivitate, în mod echitabil şi principial.

(3)Recompensa se aduce, de regulă, la cunoştinţa personalului structurii din care face parte poliţistul recompensat.

Articolul 54

(1)Poliţistul poate fi recompensat prin:

a)ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate, în situaţia în care se remarcă în mod deosebit în activitatea desfăşurată;

b)mulţumiri scrise, aduse la cunoştinţă individual sau în faţa personalului, pentru îndeplinirea în condiţii foarte bune a atribuţiilor de serviciu şi misiunilor;

c)felicitări scrise sau verbale, aduse la cunoştinţă individual sau în faţa personalului, pentru îndeplinirea deosebită a atribuţiilor de serviciu şi misiunilor;

d)premii în bani sau obiecte, atunci când s-a evidenţiat prin obţinerea de rezultate exemplare în activitate;

e)însemne onorifice, diplome de merit şi distincţii, pentru obţinerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri sau la competiţii sportive, cu prilejul unor aniversări, manifestări cultural-artistice şi sociale ori al finalizării unor acţiuni/misiuni, precum şi în situaţia încetării raporturilor de serviciu pentru motive neimputabile;

f)arme albe sau de foc, pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament şi pentru merite deosebite în îndeplinirea unor atribuţii de serviciu şi misiuni;

g)titluri de onoare, pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament şi pentru merite deosebite în îndeplinirea unor atribuţii şi misiuni;

h)înscrierea pe placa de onoare a gradului profesional, numelui şi prenumelui, la absolvirea perioadei de formare într-o instituţie de învăţământ a Ministerului Afacerilor Interne, ca şef de promoţie.

La data de 24-04-2015 Alin. (1) al art. 54 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 81 din 17 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015.

(1^1)Recompensele prevăzute la alin. (1) se acordă de către persoanele care au competenţa de numire în funcţie a poliţistului sau, după caz, de către şefii ierarhici superiori ai persoanelor menţionate, care au competenţă de gestiune a resurselor umane.

La data de 24-04-2015 Alin. (1^1) al art. 54 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 81 din 17 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015.

(1^2)Pentru o sancţiune disciplinară dispusă de şeful ierarhic superior, recompensa prevăzută la alin. (1) lit. a) se acordă tot de către acesta, la propunerea şefului unităţii în care îşi desfăşoară activitatea poliţistul sancţionat. În cazul poliţistului mutat la altă unitate, recompensa se acordă de către şeful care îndeplineşte funcţia similară celui care a aplicat sancţiunea disciplinară.

La data de 24-04-2015 Alin. (1^2) al art. 54 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 81 din 17 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015.

(1^3)În cazul poliţistului aflat sub efectul unei sancţiuni disciplinare, recompensa prevăzută la alin. (1) lit. a) se acordă prioritar, în raport cu celelalte recompense.

La data de 24-04-2015 Alin. (1^3) al art. 54 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 81 din 17 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015.

(2)Pentru merite excepţionale în atingerea unor obiective deosebite în activitatea poliţiei, poliţistul poate fi avansat în gradul profesional următor, înaintea îndeplinirii stagiului minim, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

La data de 22-12-2012 Alin. (2) al art. 54 a fost modificat de lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii “Ministerul Administraţiei şi Internelor” cu denumirea “Ministerul Afacerilor Interne”.

(3)Abrogat.

————

Alin. (3) al art. 54 a fost abrogat începând cu 1 ianuarie 2012, de pct. 2 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 6 septembrie 2011.

Norme de aplicare

HOTĂRÂRE nr. 725 din 2 septembrie 2015

Articolul 4

Competenţe de acordare a recompenselor

Recompensele prevăzute de Statut se acordă de persoana în drept, din proprie iniţiativă sau la propunerea şefilor poliţistului care nu au competenţă de numire în funcţie a acestuia.

Articolul 5

Elemente de analiză

Elementele care pot fi avute în vedere la formularea propunerilor de recompensare a poliţistului, de către şefii prevăzuţi la art. 4, fără a se limita la acestea, sunt:

a)comportamentul exemplar şi conduita profesională generală a poliţistului;

b)rezultate deosebite în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi misiunilor;

c)faptele poliţistului care au adus prestigiu instituţiei în societate;

d)implicarea în activităţi profesionale desfăşurate în interesul şi în sprijinul persoanei, comunităţii şi instituţiilor statului;

e)posibilitatea ca recompensa acordată să stimuleze poliţistul în obţinerea unor rezultate mai bune în activitatea sa profesională.

Secţiunea a 2-a

Răspunderea juridică şi sancţiuni

Articolul 55

Încălcarea de către poliţist, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu angajează răspunderea sa disciplinară, materială, civilă sau penală, după caz.

Articolul 56

Este absolvit de orice răspundere poliţistul care, prin exercitarea, în limitele legii, a atribuţiilor de serviciu, a cauzat suferinţe sau vătămări unor persoane ori a adus prejudicii patrimoniului acestora.

Articolul 57

Constituie abateri disciplinare, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, următoarele fapte săvârşite de poliţist, comise cu vinovăţie:

a)comportarea necorespunzătoare, în serviciu, familie sau în societate, care aduce atingere onoarei, probităţii profesionale a poliţistului sau prestigiului instituţiei;

b)neglijenţa manifestată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau a dispoziţiilor primite de la şefii ierarhici sau de la autorităţile anume abilitate de lege;

c)întârzierea repetată sau nejustificată a soluţionării lucrărilor;

c^1)refuzul nejustificat de a îndeplini o atribuţie de serviciu cuprinsă în fişa postului;

La data de 02-07-2018 Articolul 57 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 21, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

d)depăşirea atribuţiilor de serviciu ori lipsa de solicitudine în relaţiile cu cetăţenii;

e)absenta nemotivată ori întârzierea repetată de la serviciu;

f)producerea de pagube materiale unităţii din care face parte sau patrimoniului Ministerului Afacerilor Interne;

La data de 22-12-2012 Lit. f) a art. 57 a fost modificată de lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii “Ministerul Administraţiei şi Internelor” cu denumirea “Ministerul Afacerilor Interne”.

g)încălcarea normelor privind confidenţialitatea activităţii desfăşurate;

h)nerespectarea prevederilor jurământului de credinţa;

i)imixtiunea ilegala în activitatea altui poliţist;

j)intervenţia pentru influenţarea soluţionării unor cereri privind satisfacerea intereselor oricărei persoane.

k)încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţiile stabilite prin lege.

La data de 14-10-2003 Lit. k) a art. 57 a fost introdusă de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.

Articolul 58

(1)Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate poliţiştilor sunt:

a)mustrare scrisă;

b)diminuarea salariului funcţiei de bază cu 5-20% pe o perioadă de 1-3 luni;

c)amânarea promovării în grade profesionale sau funcţii superioare pe o perioadă de 1-3 ani;

d)trecerea într-o funcţie inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deţinut;

e)destituirea din poliţie.

(2)Mustrarea scrisă constă în reproşul oficial adresat, în scris, poliţistului vinovat.

(3)Procentul şi perioada pentru care se aplică sancţiunea prevăzută la alin. (1) lit. b) se stabilesc prin actul administrativ de sancţionare.

(4)Aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. c) se dispune fie cu privire la amânarea promovării în grade profesionale, fie cu privire la amânarea promovării în funcţii superioare. În cazul amânării promovării în grade profesionale superioare, termenul de executare a sancţiunii curge de la data aplicării actului administrativ de sancţionare şi are ca efect suspendarea curgerii stagiului în grad.

(5)Trecerea într-o funcţie inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deţinut se realizează prin eliberarea din funcţia deţinută şi numirea poliţistului într-o funcţie inferioară celei pe care o ocupă, în limita nivelului de bază al gradului profesional deţinut. În cazul poliţistului care ocupă o funcţie de conducere, numirea se poate face şi într-o funcţie de conducere inferioară pentru care îndeplineşte condiţiile de ocupare.

(6)Destituirea din poliţie constă în încetarea raporturilor de serviciu.

La data de 24-04-2015 Art. 58 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 81 din 17 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015.

Notă

Reproducem mai jos prevederile art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 31 martie 2020:

Articolul V

Pentru cercetarea şi sancţionarea abaterilor disciplinare săvârşite de personalul militar în activitate şi poliţişti pe durata stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se aplică prevederile legale în vigoare la data săvârşirii acestora.

Articolul 58^1

Încetare aplicabilitate.

Notă

Prin DECIZIA nr. 833 din 17 noiembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 114 din 3 februarie 2021, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispoziţiile art. 58^1 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului sunt neconstituţionale.

Conform art. 147 alin. (1) din Constuția României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispoziţiile din legile şi ordonantele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstiţutionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstiţutionale sunt suspendate de drept.

Prin urmare, în intervalul 3 februarie – 19 martie 2021, dispoziţiile art. 58^1 din Legea nr. 360/2002 au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 20 martie 2021, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.

Articolul 58^2

Procedura disciplinară are la bază următoarele principii:

a)prezumţia de nevinovăţie – poliţistul cercetat este considerat nevinovat pentru fapta sesizată ca abatere disciplinară atât timp cât vinovăţia sa nu a fost dovedită;

b)garantarea dreptului la apărare – se recunoaşte dreptul poliţistului de a formula şi de a susţine apărări în favoarea sa, de a prezenta probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare în apărarea sa şi de a fi asistat;

c)celeritatea procedurii – cauza se soluţionează fără întârziere, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate şi a regulilor prevăzute de lege;

d)contradictorialitatea – asigurarea posibilităţii persoanelor aflate pe poziţii divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea disciplinară sesizată;

e)proporţionalitatea – asigurarea unui raport corect între gravitatea abaterii disciplinare, circumstanţele săvârşirii acesteia şi sancţiunea disciplinară propusă;

f)unicitatea sancţiunii – pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură sancţiune disciplinară;

g)legalitatea sancţiunii – sancţiunea disciplinară nu poate fi decât una dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 58 alin. (1).

La data de 24-04-2015 Art. 58^2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 81 din 17 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015.

Articolul 58^3

(1)Procedura disciplinară nu este publică.

(2)Citarea şi ascultarea poliţistului cercetat, înregistrarea cererilor/rapoartelor scrise ale acestuia şi consemnarea susţinerilor sale sunt obligatorii. Procedura disciplinară continuă dacă poliţistul, în mod nejustificat, nu dă curs citării procedurale.

(3)Poliţistul cercetat are dreptul să cunoască în întregime actele cercetării şi să solicite administrarea de probe în apărare. Poliţistul cercetat are dreptul să depună în apărarea sa orice înscrisuri doveditoare pe care le deţine, inclusiv rapoarte de expertiză extrajudiciară.

(4) Poliţistul cercetat disciplinar are dreptul să fie asistat, la cerere, de un poliţist ales de către acesta, de un reprezentant desemnat de Corp ori de organizaţia sindicală sau de un avocat, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate. Neîndeplinirea condiţiilor privind accesul la informaţii clasificate ori neprezentarea poliţistului ales, a reprezentantului ori a avocatului nu constituie motiv de amânare a procedurii cercetării disciplinare.

La data de 02-07-2018 Alineatul (4) din Articolul 58^3 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

Notă

Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 548 din 14 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1015 din 25 octombrie 2021 s-a admis excepţia de neconstituţionalitate referitoare la dispoziţiile art. 58^3 alin. (4) teza întâi din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, în redactarea anterioară modificării aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, constatându-se că aceste prevederi sunt neconstituţionale.

(5)Nu au dreptul să asiste poliţistul cercetat, în condiţiile alin. (4), următoarele persoane:

a)şeful unităţii sau înlocuitorul legal al acestuia, în perioada cât îndeplineşte atribuţiile titularului;

b)poliţistul desemnat să efectueze cercetarea prealabilă;

c)poliţiştii care fac parte din colectivul prevăzut la art. 62^3 alin. (1);

d)poliţistul care îndeplineşte atribuţii de consilier juridic în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne.

La data de 24-04-2015 Art. 58^3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 81 din 17 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015.

Notă CTCE Conform alin. (2) al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 2 iulie 2018, prevederile Legii nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor prevăzute la art. 15, art. 27^46, art. 28 şi art. 58^3, nu se aplică situaţiilor juridice născute şi nefinalizate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Norme de aplicare

HOTĂRÂRE nr. 725 din 2 septembrie 2015

Articolul 8

Modalităţile de citare

(1)Citarea se face, de regulă, prin înştiinţare scrisă cu semnătură de primire, înmânată la sediul unităţii în care îşi desfăşoară activitatea poliţistul cercetat.

(2)Citarea se poate face şi:

a)prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, expediată la domiciliul, reşedinţa ori la adresa de corespondenţă, indicate de poliţist în scris, din România;

b)prin afişare la domiciliul sau la reşedinţa poliţistului, numai în cazul refuzului de primire sau expirării termenului pentru corespondenţa prevăzută la lit. a);

c)prin intermediul poştei electronice, al oricărui altui sistem de mesagerie electronică ori telefonic, cu acordul poliţistului cercetat;

d)în orice modalitate convenită cu poliţistul cercetat.

(3)În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. c) şi d), poliţistul desemnat sau, după caz, membrii Consiliului de disciplină, denumit în continuare Consiliu, încheie un proces-verbal în care consemnează informaţii privind obţinerea acordului poliţistului cercetat şi modalitatea în care se va realiza citarea. Procesul-verbal se semnează şi de poliţistul cercetat.

(4)Dovada citării se realizează prin confirmarea de primire, procesul-verbal de afişare, un înscris sau înregistrare care confirmă modalităţile prevăzute la alin. (2) lit. c) şi d).

Articolul 9

Situaţiile de citare

Citarea se poate face pe parcursul procedurii disciplinare, ori de câte ori poliţistul desemnat sau preşedintele Consiliului apreciază necesară prezenţa poliţistului cercetat.

Articolul 10

Cuprinsul citaţiei

Citaţia este individuală şi cuprinde următoarele elemente:

a)denumirea şi adresa unităţii la nivelul căreia se desfăşoară procedura disciplinară;

b)data emiterii citaţiei;

c)numele şi prenumele poliţistului citat, motivul citării, precum şi locul unde va fi citat;

d)data, ora şi locul în care se va prezenta poliţistul citat;

e)semnătura poliţistului desemnat sau, după caz, a preşedintelui Consiliului.

Articolul 58^4

(1)Sancţiunile disciplinare se stabilesc şi se dispun numai după cercetarea prealabilă şi după consultarea Consiliului de disciplină, denumit în continuare consiliul, cu excepţia sancţiunilor prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. a) şi b), care se pot aplica fără consultarea consiliului.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 58 alin. (1) se aplică după efectuarea cercetării prealabile, fără consultarea consiliului de disciplină.

La data de 31-03-2020 Articolul 58^4 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 7, Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 31 martie 2020

La data de 24-04-2015 Art. 58^4 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 81 din 17 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015.

Articolul 59

(1)Cercetarea prealabilă are ca scop stabilirea existenţei/inexistenţei abaterii disciplinare şi a vinovăţiei, cu privire la aspectele sesizate sau cunoscute, la cauzele şi împrejurările concrete în care acestea s-au produs.

(2)Cercetarea prealabilă se poate dispune de persoana care, pe orice cale, a luat cunoştinţă de săvârşirea uneia sau mai multor fapte ce pot constitui abateri disciplinare, după caz, astfel:

a)persoana care are competenţa de numire în funcţie a poliţistului cercetat sau şeful unităţii ierarhic superioare;

b)şeful unităţii sau instituţiei de învăţământ din Ministerul Afacerilor Interne la care poliţistul este delegat sau detaşat ori la care urmează cursuri sau susţine examene de carieră;

c)şeful instituţiei subordonate Ministerului Afacerilor Interne care exercită competenţe de coordonare şi control metodologic al serviciilor publice comunitare sau ministrul afacerilor interne, pentru poliţiştii din cadrul serviciilor publice comunitare sau detaşaţi la aceste servicii.

(3)Cercetarea prealabilă se efectuează la nivelul unităţii conduse de persoana care a dispus-o, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 60 alin. (1), de poliţişti anume desemnaţi din cadrul acesteia.

(4)Poliţiştii desemnaţi cu efectuarea cercetării prealabile se nominalizează numai din rândul poliţiştilor care au calitatea de organe de cercetare penală ale poliţiei judiciare sau care au studii juridice şi, de regulă, sunt cel puţin egali în grad sau în funcţie cu poliţistul cercetat. Nu poate efectua cercetarea prealabilă poliţistul care îndeplineşte atribuţii de consilier juridic în/pentru unitatea în care îşi desfăşoară activitatea poliţistul cercetat sau cel care urmează să avizeze, ulterior, pentru legalitate, actul administrativ de sancţionare.

(5)În actul administrativ prin care se declanşează cercetarea prealabilă se nominalizează poliţistul cercetat, poliţistul care va efectua cercetarea şi, după caz, un poliţist desemnat să ajute la efectuarea acesteia.

La data de 24-04-2015 Art. 59 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 81 din 17 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015.

Notă

Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 653 din 17 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 18 decembrie 2017, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate, constatându-se că dispoziţiile art. 59 alin. (7) din Legea nr. 360/2002, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 81/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, precum şi pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare sunt neconstituţionale.

Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.

Norme de aplicare

HOTĂRÂRE nr. 725 din 2 septembrie 2015

Articolul 20

Declanşarea cercetării prealabile

Cercetarea prealabilă se declanşează de persoana în drept, prin act administrativ, în condiţiile art. 59 alin. (3)(5) din Statut.

Articolul 59^1

(1)Dacă în cadrul desfăşurării cercetării prealabile sunt identificate şi alte abateri disciplinare, persoana care a dispus efectuarea cercetării prealabile poate dispune extinderea cercetării acestora.

(2)La terminarea verificărilor, poliţistul desemnat întocmeşte un proiect de raport de cercetare prealabilă. O fotocopie a proiectului se înmânează poliţistului cercetat sau, după caz, în situaţia în care documentul conţine informaţii clasificate, se aduce la cunoştinţa acestuia, pe bază de semnătură.

(3)Cu această ocazie, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înmânării documentului sau, după caz, de la data aducerii la cunoştinţă, în condiţiile alin. (2), poliţistul cercetat poate formula obiecţii şi solicita noi probe în apărare. Rezultatul analizei şi, după caz, al verificărilor se consemnează în proiectul raportului de cercetare prealabilă.

(4)În termen de două zile lucrătoare de la data finalizării raportului în condiţiile alin. (3), o fotocopie a acestuia se înmânează poliţistului cercetat sau, după caz, în situaţia în care documentul conţine informaţii clasificate, se aduce la cunoştinţa acestuia, pe bază de semnătură.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2)-(4), pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, poliţistul desemnat întocmeşte proiectul raportului de cercetare prealabilă în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data desemnării, care se aduce la cunoştinţa poliţistului cercetat.

La data de 31-03-2020 Articolul 59^1 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 8, Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 31 martie 2020

(6) În situaţia prevăzută la alin. (5), poliţistul cercetat poate formula/depune obiecţii şi probe în apărarea sa, pe toată perioada cercetării prealabile, dar nu mai târziu de 6 zile calendaristice de la data desemnării poliţistului care efectuează cercetarea prealabilă. Raportul de cercetare prealabilă se finalizează în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data desemnării. La data finalizării, raportul se prezintă persoanei care a dispus-o.

La data de 31-03-2020 Articolul 59^1 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 8, Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 31 martie 2020

La data de 24-04-2015 Art. 59^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 81 din 17 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015.

Articolul 59^2

Raportul de cercetare prealabilă cuprinde, în mod obligatoriu:

a)numărul actului administrativ prin care a fost desemnat cu efectuarea cercetării prealabile;

b)descrierea faptei sesizate şi persoanele implicate;

c)procedeele şi modalităţile de verificare;

d)concluziile privind existenţa sau inexistenţa aspectelor sesizate şi a vinovăţiei poliţistului cercetat;

e)prevederile legale încălcate de poliţist şi încadrarea juridică a faptelor reţinute, cu indicarea probelor şi a dovezilor pe care se întemeiază;

f)motivele privind respingerea cererilor sau a probelor propuse în apărare de către poliţistul cercetat;

g)cauzele şi condiţiile care au generat şi favorizat comiterea abaterilor;

h)alte date şi elemente apreciate ca necesare, după caz.

La data de 24-04-2015 Art. 59^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 81 din 17 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015.

Articolul 59^3

(1)După efectuarea cercetării prealabile, dosarul de cercetare prealabilă se prezintă persoanei care a dispus-o, care poate lua una dintre următoarele măsuri:

a)clasarea dosarului, în cazul inexistenţei faptei, constatării nevinovăţiei poliţistului cercetat, prescrierii faptei sau în situaţia încetării raporturilor de serviciu ale poliţistului cercetat;

b)restituirea motivată a dosarului pentru completarea cercetării prealabile;

c)aplicarea măsurii prevăzute la art. 58^1 sau, după caz, a unei sancţiuni disciplinare dintre cele prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. a) şi b);

d)sesizarea şi consultarea consiliului.

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. c) şi d), pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, persoana care a dispus cercetarea prealabilă poate aplica măsura prevăzută la art. 58^1 sau, după caz, o sancţiune disciplinară dintre cele prevăzute la art. 58 alin. (1).

La data de 31-03-2020 Articolul 59^3 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 9, Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 31 martie 2020

La data de 24-04-2015 Art. 59^3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 81 din 17 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015.

Norme de aplicare

HOTĂRÂRE nr. 725 din 2 septembrie 2015

Articolul 23

Prezentarea dosarului de cercetare prealabilă

(1)Dosarul de cercetare prealabilă se prezintă, la finalizarea cercetării prealabile, persoanei în drept pentru a decide una dintre măsurile prevăzute la art. 59^3 din Statut.

(2)În cazul în care dispune restituirea dosarului, pentru completarea cercetării prealabile, persoana în drept trebuie să indice, în scris, motivele care justifică măsura.

Articolul 24

Conţinutul dosarului de cercetare prealabilă

Dosarul de cercetare prealabilă cuprinde toate documentele întocmite în cadrul operaţiunilor administrative aferente procedurii de cercetare prealabilă, după cum urmează:

a)materialul de sesizare a faptei care face obiectul cercetării prealabile;

b)copia actului administrativ prin care s-a declanşat procedura disciplinară şi, după caz, a actelor administrative de înlocuire a poliţistului desemnat;

c)proiectul raportului de cercetare prealabilă, respectiv raportul de cercetare prealabilă;

d)toate actele întocmite/administrate în perioada desfăşurării cercetării prealabile;

e)opis privind documentele existente în dosarul de cercetare prealabilă.

Articolul 59^4

Rapoartele ofiţerilor din Corpul de control al ministrului ori din structurile de control ale inspectoratelor generale/similare pentru structurile din subordine, întocmite în urma activităţilor de control, constituie rapoarte de cercetare prealabilă, dacă cerinţele privind cercetarea prealabilă prevăzute de prezenta lege au fost îndeplinite.

La data de 24-04-2015 Art. 59^4 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 81 din 17 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015.

Norme de aplicare

HOTĂRÂRE nr. 725 din 2 septembrie 2015

Articolul 25

Actele realizate în activitatea de control

(1)Atunci când pe timpul activităţilor de control se constată existenţa unor fapte care pot constitui abateri disciplinare, organele de control pot sesiza, prin notă motivată, persoana care a dispus activitatea de control, pentru a decide cu privire la declanşarea cercetării prealabile.

(2)În cazul în care pe timpul activităţilor de control nu a fost întocmită nota motivată prevăzută la alin. (1), raportul prevăzut la art. 59^4 din Statut, prin care se constată fapte care pot constitui abateri disciplinare, reprezintă material de sesizare.

Articolul 60

(1) Sancţiunile disciplinare se dispun în termen de cel mult 6 luni de la data la care persoana prevăzută la art. 59 alin. (2) a luat cunoştinţă despre comiterea faptei, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii acesteia. Termenul de 6 luni este termen de prescripţie, iar termenul de 2 ani este termen de decădere.

La data de 31-03-2020 Alineatul (1) din Articolul 60 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 10, Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 31 martie 2020

(2) Termenele prevăzute la alin. (1) se suspendă, de drept, pe perioada şi în situaţiile următoare:

La data de 31-03-2020 Partea introductivă a alineatului (2) din Articolul 60 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 11, Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 31 martie 2020

a)de la data sesizării, în condiţiile legii, a organelor de urmărire penală şi până la data soluţionării definitive a cauzei, dacă pentru fapta care constituie abatere disciplinară s-a dispus sesizarea organelor de urmărire penală;

b)de la data la care poliţistul se află în concedii sau învoiri plătite, în condiţiile legii, este trimis în misiuni ori de la data suspendării raporturilor de serviciu şi până la data reluării activităţii sau, după caz, încheierii misiunii.

(3)În situaţia în care cercetarea prealabilă se efectuează pentru abateri săvârşite de mai mulţi poliţişti, iar pentru unul/unii dintre aceştia a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2), cauza se poate disjunge, urmând ca procedura disciplinară să continue pentru ceilalţi poliţişti.

(4)La stabilirea sancţiunii se ţine seama de activitatea desfăşurată anterior, de împrejurările în care abaterea disciplinară a fost săvârşită, de cauzele, gravitatea şi consecinţele acesteia, de gradul de vinovăţie a poliţistului, precum şi de preocuparea pentru înlăturarea urmărilor faptei comise.

(4^1)La stabilirea sancţiunii pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, persoana care a dispus cercetarea prealabilă are în vedere gravitatea faptei care constituie abatere disciplinară şi efectele produse de aceasta, prin raportare la împrejurarea în care aceasta a fost săvârşită, în contextul mobilizării, al stării de urgenţă, al stării de asediu sau al stării de război.

La data de 31-03-2020 Articolul 60 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 12, Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 31 martie 2020

(5)Sancţiunile disciplinare se dispun prin act administrativ al persoanei prevăzute la art. 59 alin. (2) care a dispus efectuarea cercetării prealabile sau controlul.

(6)Actul administrativ emis în condiţiile alin. (5) trebuie să cuprindă:

a)descrierea faptei care constituie abatere disciplinară şi încadrarea juridică a acesteia;

b)precizarea prevederilor legale încălcate de către poliţist;

c)motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate;

d)sancţiunea disciplinară şi temeiul legal în baza căruia aceasta se aplică şi, după caz, motivul pentru care a fost aplicată o altă sancţiune disciplinară decât cea propusă de consiliu;

e)termenul în care sancţiunea disciplinară poate fi contestată şi persoana competentă să soluţioneze contestaţia, în condiţiile art. 61, după caz;

f)instanţa competentă la care poate fi contestat actul administrativ prin care s-a dispus sancţiunea disciplinară;

g)alte date şi elemente apreciate ca necesare, după caz.

(7)Actul administrativ prin care se dispune sancţionarea poliţistului se emite în termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea cercetării disciplinare.

(8)În cazul destituirii din poliţie, sancţiunea disciplinară intervine, de drept, de la data rămânerii definitive a actului administrativ de sancţionare, în condiţiile art. 61, şi se constată prin act administrativ emis de persoana care are competenţa să acorde grade profesionale, potrivit art. 15.

La data de 24-04-2015 Art. 60 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 81 din 17 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015.

Articolul 60^1

Pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, procedura disciplinară nu se suspendă, cu excepţia situaţiilor în care, potrivit legii, au fost sesizate organele de urmărire penală.

La data de 31-03-2020 Sectiunea a 2-a din Capitolul IV a fost completată de Punctul 13, Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 31 martie 2020

Articolul 61

(1)Poliţistul poate contesta sancţiunea disciplinară, în termen de 10 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă, şefului unităţii ierarhic superioare.

(2)Şeful unităţii ierarhic superioare prevăzut la alin. (1) se pronunţă prin decizie motivată, în termen de 20 de zile de la data înregistrării contestaţiei. Decizia motivată se comunică poliţistului sancţionat disciplinar, în termen de două zile lucrătoare de la data emiterii acesteia.

(3)Efectele sancţiunii disciplinare se suspendă până la emiterea deciziei motivate de soluţionare a contestaţiei.

(4)În situaţia în care poliţistul sancţionat disciplinar nu depune contestaţie în termenul prevăzut la alin. (1), actul administrativ de sancţionare produce efecte de la data expirării acestui termen.

(5)În cazul în care a fost depusă contestaţie, şeful care a aplicat sancţiunea disciplinară înaintează cu celeritate şefului unităţii ierarhic superioare dosarul cauzei şi un raport motivat cu privire la sancţiunea în cauză, precum şi la motivele propunerii de respingere/admitere a contestaţiei.

(6)Prin decizie motivată, şeful unităţii ierarhic superioare poate dispune, după caz:

a)respingerea contestaţiei ca tardiv introdusă sau ca neîntemeiată şi menţinerea sancţiunii aplicate;

b)admiterea contestaţiei şi aplicarea unei sancţiuni mai blânde decât cea aplicată prin actul administrativ contestat sau aplicarea măsurii prevăzute la art. 58^1, în situaţia în care apreciază că scopul răspunderii disciplinare poate fi atins astfel;

c)admiterea contestaţiei şi anularea actului administrativ de sancţionare.

(7)Decizia motivată trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:

a)descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;

b)precizarea prevederilor legale încălcate de poliţist;

c)analiza susţinerilor prezentate de poliţist în cuprinsul contestaţiei;

d)temeiul de drept în baza căruia se aplică sancţiunea disciplinară;

e)motivul admiterii sau respingerii contestaţiei poliţistului cu privire la sancţiunea aplicată.

(8)Poliţistul nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii, fără parcurgerea procedurii prealabile.

(9)În situaţia în care sancţiunea a fost dispusă de ministrul afacerilor interne, măsura se contestă în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

La data de 24-04-2015 Art. 61 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 81 din 17 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015.

Articolul 61^1

Actul administrativ prin care se aplică sancţiunea pentru abaterile disciplinare săvârşite pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război produce efecte de la data comunicării acestuia şi poate fi contestat direct la instanţa de contencios administrativ potrivit legii.

La data de 31-03-2020 Sectiunea a 2-a din Capitolul IV a fost completată de Punctul 14, Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 31 martie 2020

Articolul 62

(1)Consiliul se constituie şi funcţionează la nivelul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi al direcţiilor generale/direcţiilor din cadrul acestuia, la nivelul inspectoratelor generale, al celorlalte structuri din subordinea Ministerului Afacerilor Interne şi structurilor subordonate acestora.

(2)Consiliul este un organism colectiv de analiză juridică şi profesională a abaterilor comise de poliţişti şi a modului în care acestea au fost cercetate, constituit pentru a fi consultat de către persoanele prevăzute la art. 59 alin. (2).

(3)În situaţia în care persoanele prevăzute la art. 59 alin. (2) dispun sesizarea şi consultarea consiliului, dosarul cercetării prealabile se înaintează acestuia, prin grija structurii de resurse umane a unităţii.

(4)Dezbaterile consiliului se consemnează în procese-verbale de şedinţă, iar concluziile şi propunerile se consemnează în încheiere.

(5)Încheierea consiliului trebuie să cuprindă următoarele:

a)numărul şi data de înregistrare a raportului de cercetare prealabilă, cu rezoluţia persoanei prevăzute la art. 59 alin. (2) privind sesizarea şi consultarea consiliului;

b)numărul actului administrativ prin care s-a constituit consiliul, unitatea în care funcţionează şi componenţa acestuia, precum şi, după caz, modificările survenite în componenţă prin înlocuirea unor membri;

c)gradul profesional, numele, prenumele şi funcţia poliţistului a cărui faptă a fost cercetată şi unitatea din care face parte;

d)prezentarea pe scurt a faptei sesizate şi a circumstanţelor în care a fost săvârşită;

e)date şi informaţii referitoare la procedura urmată;

f)evaluarea probelor administrate;

g)alte date şi elemente apreciate ca necesare, după caz;

h)propunerea consiliului;

i)motivarea propunerii;

j)gradul profesional, numele, prenumele şi semnătura preşedintelui, ale celorlalţi membri ai consiliului, precum şi ale secretarului;

k)data întocmirii încheierii.

(6)Consiliul poate propune:

a)clasarea dosarului, în cazul constatării inexistenţei faptelor cercetate, nevinovăţiei poliţistului cercetat, împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii, precum şi în situaţia încetării raporturilor de serviciu ale poliţistului cercetat;

b)aplicarea măsurii prevăzute la art. 58^1;

c)aplicarea uneia dintre sancţiunile prevăzute la art. 58 alin. (1).

(7)Concluziile consiliului cu privire la existenţa/inexistenţa abaterii disciplinare şi vinovăţia/nevinovăţia poliţistului cercetat sunt obligatorii pentru persoanele prevăzute la art. 59 alin. (2), iar propunerea cu privire la sancţiunea disciplinară sau cu privire la aplicarea măsurii prevăzute la art. 58^1 are caracter consultativ.

La data de 24-04-2015 Art. 62 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 81 din 17 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015.

Articolul 62^1

În cazul săvârşirii unor abateri disciplinare grave care aduc atingere imaginii şi credibilităţii instituţiei, precum şi profesiei de poliţist, cercetarea prealabilă şi consultarea consiliilor de disciplină se dispun şi se efectuează imediat după constatarea faptei.

La data de 22-11-2004 Art. 62^1 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 16 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.083 din 22 noiembrie 2004.

Articolul 62^2

În urma analizării cauzei în consiliu, persoanele prevăzute la art. 59 alin. (2) pot lua una dintre următoarele măsuri:

a)clasarea dosarului, în cazul constatării inexistenţei faptelor cercetate, nevinovăţiei poliţistului cercetat, împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii, precum şi în situaţia încetării raporturilor de serviciu ale poliţistului cercetat;

b)restituirea motivată a dosarului aceluiaşi consiliu pentru completarea cercetării disciplinare;

c)aplicarea măsurii prevăzute la art. 58^1 sau, după caz, a unei sancţiuni dintre cele prevăzute la art. 58 alin. (1).

La data de 24-04-2015 Art. 62^2 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 81 din 17 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015.

Articolul 62^3

(1)La nivelul structurilor prevăzute la art. 62 alin. (1), cu excepţia direcţiilor generale/direcţiilor din cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, se stabileşte, prin act administrativ al şefului, un colectiv de poliţişti, desemnaţi câte maximum 5 din fiecare specialitate existentă în cadrul acestora, definitivaţi în profesie, apreciaţi pentru integritatea morală, competenţă profesională şi credibilitate, denumit în continuare colectiv.

(2)Membrii colectivului se numesc pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului o singură dată.

(3)Membrii colectivului participă la un program de pregătire privind procedura disciplinară, organizat prin grija structurilor de resurse umane.

La data de 24-04-2015 Art. 62^3 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 81 din 17 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015.

Norme de aplicare

HOTĂRÂRE nr. 725 din 2 septembrie 2015

Articolul 26

Constituirea colectivului

(1)Constituirea colectivelor prevăzute la art. 62^3 din Statut se realizează prin acte administrative ale persoanelor în drept, din rândul poliţiştilor din cadrul unităţilor pe care le conduc.

(2)La nivelul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi al structurilor din cadrul acestuia, colectivul se constituie prin act administrativ al ministrului afacerilor interne, la propunerea conducătorilor acestor structuri.

Articolul 27

Desemnarea membrilor colectivului

(1)Membrii colectivului se desemnează în condiţiile prevăzute la art. 62^3 din Statut.

(2)Membrul colectivului care are cunoştinţă despre existenţa vreuneia dintre situaţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. d)-f) are obligaţia de a informa în scris emitentul actului administrativ de stabilire a colectivului şi de a depune, după caz, documente doveditoare ale susţinerilor sale.

Articolul 28

Durata mandatului membrilor colectivului

(1)Membrii colectivului sunt desemnaţi pentru o perioadă de 3 ani de la data emiterii actului administrativ de nominalizare în colectiv. În aceleaşi condiţii are loc reînnoirea mandatului, cu aceeaşi perioadă, o singură dată.

(2)Mandatul de membru al colectivului încetează înainte de data prevăzută la alin. (1) în următoarele situaţii:

a)la data mutării sau transferului din unitatea condusă de persoana în drept care l-a nominalizat;

b)la data încetării raporturilor de serviciu;

c)atunci când intervine una dintre situaţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. d)-f).

(3)Încetarea mandatului de membru al colectivului se dispune sau, după caz, se constată prin act administrativ. De regulă, prin acelaşi act administrativ, se desemnează ca membru al colectivului un alt poliţist cu aceeaşi specialitate, potrivit art. 27 alin. (1).

Articolul 62^4

(1)Pentru constituirea consiliului, la nivelul structurilor prevăzute la art. 62 alin. (1), prin act administrativ al persoanei prevăzute la art. 59 alin. (2) sunt nominalizaţi 3 membri, dintre poliţiştii care fac parte din colectiv, şi un secretar, din cadrul structurii de resurse umane. Consiliul se numeşte pentru fiecare caz în parte şi are în componenţă 3 membri titulari, dintre care unul este desemnat preşedinte, şi un secretar.

(2)În cazuri obiective se poate dispune înlocuirea unuia sau a unor membri ai consiliului cu alţi membri din cadrul colectivului.

(3)La desemnarea membrilor consiliului se urmăreşte ca unul dintre aceştia să aibă specialitatea poliţistului cercetat şi cel puţin unul dintre membri să fie licenţiat în drept. Cele două condiţii pot fi îndeplinite cumulativ de acelaşi membru.

(4)Nu pot fi nominalizaţi membri ai consiliului poliţiştii care au calitatea de consilier juridic, aflaţi în situaţia de a aviza ulterior actul administrativ de sancţionare.

La data de 24-04-2015 Art. 62^4 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 81 din 17 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015.

Norme de aplicare

HOTĂRÂRE nr. 725 din 2 septembrie 2015

Articolul 29

Constituirea Consiliului

Atunci când, la finalizarea cercetării disciplinare, se dispun sesizarea şi consultarea Consiliului, prin act administrativ al persoanei în drept prevăzute la art. 20 se constituie Consiliul.

Articolul 30

Desemnarea membrilor Consiliului

Desemnarea poliţiştilor în Consiliu se realizează în condiţiile art. 62^4 alin. (3) şi (4) din Statut.

Articolul 31

Încetarea calităţii de membru al Consiliului

(1)Calitatea de membru al Consiliului încetează de drept la încetarea calităţii de membru al colectivului.

(2)Încetarea calităţii de membru al Consiliului se dispune sau, după caz, se constată prin act administrativ. De regulă, prin acelaşi act administrativ se desemnează ca membru al Consiliului un alt poliţist cu aceeaşi specialitate, potrivit art. 30.

Articolul 32

Atribuţiile preşedintelui Consiliului

Preşedintele Consiliului are următoarele atribuţii principale:

a)stabileşte locul, data şi ora la care au loc şedinţele Consiliului;

b)conduce şedinţele Consiliului;

c)coordonează activitatea Consiliului;

d)coordonează activitatea secretarului şi verifică documentele întocmite de acesta;

e)reprezintă Consiliul în faţa persoanei în drept.

Articolul 33

Atribuţiile secretarului Consiliului

Secretarul Consiliului are următoarele atribuţii principale:

a)înregistrează actele necesare desfăşurării activităţii Consiliului;

b)îi convoacă, la cererea preşedintelui, pe membrii Consiliului şi citează poliţistul cercetat, precum şi persoanele care urmează a fi audiate;

c)redactează încheierile, procesele-verbale de şedinţă şi alte acte emise de către Consiliu;

d)ţine evidenţa şi asigură securitatea documentelor gestionate de Consiliu şi efectuează alte lucrări necesare în vederea desfăşurării activităţii Consiliului.

Articolul 34

Activitatea Consiliului

(1) Lucrările fiecărei şedinţe a Consiliului se consemnează într-un proces-verbal semnat de preşedinte, de membri şi de secretarul acestuia, precum şi de către poliţistul cercetat şi poliţistul asistent/reprezentantul desemnat/avocat, atunci când aceştia sunt prezenţi.

(2) În cazul în care poliţistul cercetat sau poliţistul asistent/reprezentantul desemnat/avocatul nu poate sau refuză semnarea procesului-verbal ori nu este prezent, se face menţiune despre acest fapt în procesul-verbal, activitatea desfăşurându-se în continuare.

(3)Pentru îndeplinirea rolului şi atribuţiilor specifice, de regulă, Consiliul are următoarele atribuţii principale:

a)citează poliţistul cercetat;

b)evaluează probele administrate;

c)dacă apreciază că se impune, poate solicita poliţistului desemnat să ofere clarificările necesare;

d)audiază persoane, administrează probe şi verifică documente;

e)deliberează asupra cauzei;

f)întocmeşte încheierea prevăzută la art. 62 alin. (5) din Statut.

Articolul 35

Încheierea Consiliului

(1)Propunerea din încheiere se formulează pe baza majorităţii de voturi. Încheierea Consiliului se semnează de toţi membrii şi de secretar şi se prezintă, împreună cu celelalte acte ale dosarului de cercetare disciplinară, persoanei în drept, pentru a decide una dintre măsurile prevăzute la art. 62^2 din Statut.

(2)Membrul Consiliului care are o altă părere va redacta şi semna opinia separată, cu prezentarea considerentelor pe care aceasta se sprijină.

(3)Dosarul de cercetare disciplinară cuprinde toate documentele întocmite în cadrul operaţiunilor administrative aferente cercetării prealabile şi procedurii în faţa Consiliului, după cum urmează:

a)dosarul de cercetare prealabilă prevăzut la art. 24;

b)copia actului administrativ prin care s-au dispus sesizarea şi consultarea Consiliului;

c)toate actele întocmite/administrate în perioada desfăşurării procedurii în faţa Consiliului;

d)încheierea Consiliului;

e)opis privind documentele existente în dosarul de cercetare disciplinară.

Articolul 62^5

În cazul în care, pe parcursul cercetării disciplinare, există suspiciuni rezonabile cu privire la săvârşirea unor infracţiuni, poliţistul desemnat să efectueze cercetarea prealabilă sau, după caz, membrii consiliului întocmesc un proces-verbal despre împrejurările constatate, în vederea sesizării organelor de urmărire penală competente, în condiţiile art. 61 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz, procedura disciplinară pentru aceste fapte se suspendă până la soluţionarea definitivă a cauzei penale.

La data de 24-04-2015 Art. 62^5 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 81 din 17 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015.

Articolul 62^6

(1) În perioada cercetării disciplinare, poliţistul nu poate fi mutat, delegat, detaşat, împuternicit pe o funcţie de conducere şi nici nu poate fi trimis la misiuni internaţionale.

La data de 02-07-2018 Alineatul (1) din Articolul 62^6 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), poliţistul cercetat poate fi mutat în situaţia în care, în urma reorganizării unităţii, funcţia ocupată de acesta nu se mai regăseşte în statul de organizare.

(3)Mutarea poliţistului în condiţiile alin. (2) nu afectează procedura disciplinară declanşată faţă de acesta.

La data de 24-04-2015 Art. 62^6 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 81 din 17 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015.

Articolul 62^7

Poliţistul se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare, după cum urmează:

a)6 luni de la aplicare, pentru sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. a);

b)un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. b) şi c), respectiv de la aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. d);

c)7 ani de la data aplicării sancţiunii prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. e).

La data de 24-04-2015 Art. 62^7 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 81 din 17 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015.

Norme de aplicare

HOTĂRÂRE nr. 725 din 2 septembrie 2015

Articolul 46

Radierea sancţiunilor disciplinare

Sancţiunile disciplinare aplicate se radiază, de drept, la împlinirea termenelor prevăzute la art. 62^7 din Statut.

Articolul 62^8

Normele de aplicare a prevederilor prezentului capitol, referitoare la recompense şi răspunderea disciplinară, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului*).

La data de 24-04-2015 Art. 62^8 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 81 din 17 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015.

Notă

Normele de aplicare a dispozițiilor privind acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor, au fost aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 725 din 2 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 11 septembrie 2015.

Norme de aplicare

HOTĂRÂRE nr. 725 din 2 septembrie 2015

Capitolul I

Dispoziţii generale

Articolul 1

Domeniu de reglementare

Prezenta hotărâre stabileşte normele de aplicare a prevederilor cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Statut, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor.

Articolul 2

Definiţii

(1)În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)actele cercetării – orice act încheiat în cadrul procedurii disciplinare;

b)persoana în drept – persoana competentă să acorde recompense, să aplice atenţionări fără parcurgerea procedurii disciplinare sau să dispună cercetarea prealabilă;

c)poliţistul desemnat – poliţistul care efectuează cercetarea prealabilă, potrivit art. 59 alin. (3)(5) din Statut;

d)poliţistul asistent – poliţistul care, la cererea poliţistului cercetat, îl asistă în cadrul procedurii disciplinare, în condiţiile art. 58^3 alin. (4) şi (5) din Statut;

e)reprezentant desemnat – persoana desemnată, la cererea poliţistului cercetat, de Corpul Naţional al Poliţiştilor ori de organizaţia sindicală, să îl asiste în cadrul procedurii disciplinare, în condiţiile art. 58^3 alin. (4) şi (5) din Statut.

(2)În sensul alin. (1) lit. b), prin persoana competentă să acorde recompense ori să aplice atenţionări fără parcurgerea procedurii disciplinare se înţelege persoana care are competenţa de numire a poliţistului, şeful ierarhic superior al acesteia care are competenţă de gestiune a resurselor umane sau, după caz, şeful care îndeplineşte funcţia similară celui care a aplicat sancţiunea disciplinară, identificată potrivit art. 54 alin. (1^1) şi (1^2) din Statut.

(3)În sensul alin. (1) lit. b), prin persoana competentă să dispună cercetarea prealabilă se înţelege persoana identificată potrivit art. 59 alin. (2) din Statut, astfel:

a)persoana care are competenţa de numire în funcţie a poliţistului cercetat, inclusiv de împuternicire pentru îndeplinirea atribuţiilor unei funcţii de conducere;

b)şeful unităţii ierarhic superioare celei în care este încadrat poliţistul cercetat care are competenţă de gestiune a resurselor umane;

c)şeful unităţii la care poliţistul este delegat sau detaşat;

d)şeful instituţiei de învăţământ din Ministerul Afacerilor Interne la care poliţistul urmează cursuri sau susţine examene de carieră;

e)şeful instituţiei subordonate Ministerului Afacerilor Interne care exercită competenţe de coordonare şi control metodologic al serviciilor publice comunitare sau ministrul afacerilor interne, pentru poliţiştii din cadrul serviciilor publice comunitare sau detaşaţi la aceste servicii.

Capitolul II

Recompensarea poliţiştilor

Articolul 3

Acordarea recompenselor

(1)Recompensarea se realizează în scopul recunoaşterii publice a meritelor poliţistului care se evidenţiază în mod deosebit în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi a misiunilor, precum şi pentru motivarea personalului în vederea obţinerii unor rezultate superioare în activitatea profesională.

(2)Recompensele se acordă cu obiectivitate, în mod echitabil şi principial.

(3)Recompensa se aduce, de regulă, la cunoştinţa personalului structurii din care face parte poliţistul recompensat.

Articolul 4

Competenţe de acordare a recompenselor

Recompensele prevăzute de Statut se acordă de persoana în drept, din proprie iniţiativă sau la propunerea şefilor poliţistului care nu au competenţă de numire în funcţie a acestuia.

Articolul 5

Elemente de analiză

Elementele care pot fi avute în vedere la formularea propunerilor de recompensare a poliţistului, de către şefii prevăzuţi la art. 4, fără a se limita la acestea, sunt:

a)comportamentul exemplar şi conduita profesională generală a poliţistului;

b)rezultate deosebite în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi misiunilor;

c)faptele poliţistului care au adus prestigiu instituţiei în societate;

d)implicarea în activităţi profesionale desfăşurate în interesul şi în sprijinul persoanei, comunităţii şi instituţiilor statului;

e)posibilitatea ca recompensa acordată să stimuleze poliţistul în obţinerea unor rezultate mai bune în activitatea sa profesională.

Capitolul III

Răspunderea disciplinară

Secţiunea 1

Dispoziţii comune privind procedura disciplinară

 1. Cadrul procedural

Articolul 6

Cadrul procedurii disciplinare

(1)Procedura disciplinară se realizează cu respectarea principiilor, garanţiilor, regulilor şi competenţelor prevăzute în cap. IV din Statut şi a prevederilor prezentei hotărâri.

(2)Procedura disciplinară este iniţiată prin declanşarea cercetării prealabile, presupune sesizarea şi consultarea Consiliului de disciplină, după caz, şi se finalizează prin soluţionarea definitivă a cauzei.

(3)Persoana în drept care a luat cunoştinţă, în scris, de comiterea unei abateri disciplinare este obligată să dispună, prin rezoluţie, declanşarea cercetării prealabile.

Articolul 7

Confidenţialitatea procedurilor

Procedura disciplinară se desfăşoară cu respectarea dispoziţiilor legale referitoare la informaţiile clasificate şi la protecţia datelor cu caracter personal.

 1. Citarea

Articolul 8

Modalităţile de citare

(1)Citarea se face, de regulă, prin înştiinţare scrisă cu semnătură de primire, înmânată la sediul unităţii în care îşi desfăşoară activitatea poliţistul cercetat.

(2)Citarea se poate face şi:

a)prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, expediată la domiciliul, reşedinţa ori la adresa de corespondenţă, indicate de poliţist în scris, din România;

b)prin afişare la domiciliul sau la reşedinţa poliţistului, numai în cazul refuzului de primire sau expirării termenului pentru corespondenţa prevăzută la lit. a);

c)prin intermediul poştei electronice, al oricărui altui sistem de mesagerie electronică ori telefonic, cu acordul poliţistului cercetat;

d)în orice modalitate convenită cu poliţistul cercetat.

(3)În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. c) şi d), poliţistul desemnat sau, după caz, membrii Consiliului de disciplină, denumit în continuare Consiliu, încheie un proces-verbal în care consemnează informaţii privind obţinerea acordului poliţistului cercetat şi modalitatea în care se va realiza citarea. Procesul-verbal se semnează şi de poliţistul cercetat.

(4)Dovada citării se realizează prin confirmarea de primire, procesul-verbal de afişare, un înscris sau înregistrare care confirmă modalităţile prevăzute la alin. (2) lit. c) şi d).

Articolul 9

Situaţiile de citare

Citarea se poate face pe parcursul procedurii disciplinare, ori de câte ori poliţistul desemnat sau preşedintele Consiliului apreciază necesară prezenţa poliţistului cercetat.

Articolul 10

Cuprinsul citaţiei

Citaţia este individuală şi cuprinde următoarele elemente:

a)denumirea şi adresa unităţii la nivelul căreia se desfăşoară procedura disciplinară;

b)data emiterii citaţiei;

c)numele şi prenumele poliţistului citat, motivul citării, precum şi locul unde va fi citat;

d)data, ora şi locul în care se va prezenta poliţistul citat;

e)semnătura poliţistului desemnat sau, după caz, a preşedintelui Consiliului.

Articolul 11

Neprezentarea poliţistului citat

(1)Procedura disciplinară continuă chiar şi în lipsa poliţistului cercetat, atunci când:

a)refuză să semneze de primire înştiinţarea scrisă;

b)deşi a fost citat conform procedurii, nu se prezintă şi nu face dovada imposibilităţii de prezentare.

(2)În situaţiile prevăzute la alin. (1), se întocmeşte un proces-verbal.

Articolul 12

Confirmarea procedurii de citare

Prezenţa poliţistului cercetat în faţa poliţistului desemnat sau a Consiliului, la data, ora şi locul citării, înlătură orice viciu de procedură legat de citarea acestuia.

 1. Exercitarea drepturilor poliţistului cercetat

Articolul 13

Dreptul de a cunoaşte actele cercetării

(1)În vederea exercitării dreptului poliţistului cercetat de a cunoaşte actele cercetării, cu ocazia prezentării în urma primei citări, poliţistul desemnat prezintă acestuia, spre studiere, materialul de sesizare care stă la baza declanşării cercetării disciplinare.

(2)În vederea studierii celorlalte acte ale cercetării, poliţistul cercetat poate formula o cerere scrisă, adresată poliţistului desemnat sau preşedintelui Consiliului, după caz.

(3)Cererea prevăzută la alin. (2) se înregistrează la secretariatul unităţii la nivelul căreia se desfăşoară procedura disciplinară.

(4)Poliţistul desemnat sau, după caz, preşedintele Consiliului ia măsuri pentru ca în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii să permită poliţistului cercetat să consulte, în întregime, actele cercetării.

(5) Poliţistul asistent, reprezentantul desemnat, precum şi avocatul au acces la actele cercetării în aceleaşi condiţii ca poliţistul cercetat.

Articolul 14

Exercitarea dreptului la apărare

(1)În scopul exercitării dreptului la apărare, poliţistul cercetat are dreptul:

a)să solicite administrarea de probe în apărarea sa;

b)să depună orice înscrisuri doveditoare pe care le deţine, inclusiv rapoarte personale şi rapoarte de expertiză extrajudiciară;

c)să noteze date şi informaţii din actele cercetării, care nu sunt clasificate potrivit legii;

d)să primească, în fotocopie, raportul de cercetare prealabilă, inclusiv în stadiul de proiect, încheierea Consiliului, actul administrativ de sancţionare şi decizia motivată a persoanei în drept, care nu sunt clasificate potrivit legii.

(2) În exercitarea dreptului la apărare al poliţistului cercetat, poliţistul asistent, reprezentantul desemnat, precum şi avocatul au drepturile prevăzute la alin. (1), cu excepţia întocmirii în nume personal a declaraţiilor şi rapoartelor poliţistului cercetat.

Articolul 14^1

Dreptul de a fi asistat

(1) În exercitarea dreptului de a fi asistat, poliţistul cercetat se prezintă în faţa poliţistului desemnat, respectiv a Consiliului la data, ora şi locul citării, însoţit de poliţistul asistent ori de reprezentantul desemnat ori de un avocat.

(2) În situaţia în care poliţistul este asistat de un reprezentant desemnat sau de un avocat, aceştia vor depune la momentul prezentării în faţa poliţistului desemnat, respectiv a Consiliului împuternicirea emisă în acest scop.

(3) Demersurile necesare obţinerii asistenţei şi, după caz, a împuternicirii emise în acest scop aparţin poliţistului cercetat.

Articolul 15

Consemnarea accesării actelor cercetării

(1) Poliţistul desemnat sau, după caz, preşedintele Consiliului întocmeşte un proces-verbal, în care consemnează condiţiile în care a fost asigurat accesul la actele cercetării, inclusiv situaţiile în care au fost realizate şi predate fotocopii ale unor acte ale cercetării. Procesul-verbal se prezintă pentru semnare poliţistului cercetat şi, după caz, poliţistului asistent, reprezentantului desemnat, precum şi avocatului care au accesat actele cercetării.

(2) În procesul-verbal se consemnează şi situaţiile în care consultarea actelor cercetării sau doar a unora dintre acestea nu a fost posibilă din cauza neîndeplinirii condiţiilor privind accesul la informaţii clasificate.

 1. Suspendarea şi încetarea suspendării procedurii disciplinare

Articolul 16

Suspendarea şi încetarea suspendării procedurii disciplinare

(1)Situaţiile privind suspendarea procedurii disciplinare, potrivit art. 60 alin. (2) şi art. 62^5 din Statut, se constată de poliţistul desemnat sau, după caz, de membrii Consiliului.

(2)Disjungerea unei cauze, în situaţiile prevăzute la art. 60 alin. (3) şi art. 62^5 din Statut, se realizează cu aprobarea persoanei în drept.

(3)Atunci când suspendarea este consecinţa sesizării organelor de urmărire penală, după disjungere, procedura continuă pentru acei poliţişti sau pentru acele fapte care nu fac obiectul sesizării.

(4)Suspendarea procedurii disciplinare şi încetarea suspendării acesteia se constată printr-un proces-verbal întocmit de persoanele prevăzute la alin. (1), care se prezintă spre aprobare persoanei în drept.

 1. Desemnarea unor persoane în cadrul procedurii disciplinare

Articolul 17

Criterii pentru desemnarea unor persoane

(1)Poliţistul desemnat, membrii Consiliului şi secretarul acestuia nu pot fi din rândul persoanelor care:

a)au calitatea de şef nemijlocit sau subordonat al poliţistului cercetat;

b)au calitatea de soţ, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu poliţistul cercetat ori se află într-o altă situaţie de conflict de interese prevăzută de lege;

c)sunt subiectul unei proceduri disciplinare în curs;

d)sunt sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

e)au calitatea de suspect sau inculpat ori au fost trimise în judecată;

f)sunt condamnate sau faţă de acestea s-a dispus renunţarea la aplicarea pedepsei ori amânarea aplicării pedepsei printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

(2)Dispoziţiile alin. (1) lit. d)-f) se aplică şi cu privire la numirea membrilor colectivului de poliţişti, denumit în continuare colectiv.

(3) Nu pot fi membri ai Consiliului poliţistul desemnat, poliţistul asistent şi reprezentantul desemnat.

Articolul 18

Abţinerea, recuzarea şi alte situaţii

(1)Poliţistul aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 17 este obligat să se abţină de la efectuarea de acte ale cercetării şi să formuleze, de îndată, cerere de abţinere.

(2)Poliţistul cercetat poate să formuleze cerere de recuzare a poliţistului aflat în situaţiile prevăzute la art. 17, de îndată ce are cunoştinţă despre existenţa vreuneia dintre acestea.

(3)Cererea de abţinere sau de recuzare, temeinic motivată, se face în scris şi se depune la secretariatul unităţii la nivelul căreia se efectuează cercetarea prealabilă sau, după caz, este constituit Consiliul.

(4)Cererea se analizează şi se soluţionează în termen de două zile lucrătoare de către persoana în drept. În vederea soluţionării cererii, structura de resurse umane întocmeşte un referat pe care îl prezintă persoanei în drept.

(5)Persoana în drept se poate sesiza şi din oficiu cu privire la existenţa uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 17.

(6)Persoana în drept dispune, prin rezoluţie, respingerea cererii ca neîntemeiată sau admiterea acesteia. Până la soluţionarea cazului de abţinere sau de recuzare, poliţistul desemnat sau membrul Consiliului nu mai poate îndeplini acte de cercetare.

(7)Poliţistul va fi înlocuit prin act administrativ al persoanei în drept, atunci când din motive întemeiate, altele decât cele de abţinere sau recuzare, nu îşi poate desfăşura activitatea în cadrul procedurii disciplinare, precum şi în situaţia admiterii cererii de abţinere sau de recuzare. În această situaţie, persoana în drept indică actele îndeplinite de poliţist care rămân valabile.

 1. Termene procedurale

Articolul 19

Calculul termenelor procedurale

La calculul termenelor privind depunerea sau comunicarea unor documente în cadrul procedurii disciplinare se ia în considerare data depunerii documentului la secretariatul unităţii, la oficiul poştal sau la serviciul de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare.

Secţiunea a 2-a

Cercetarea prealabilă

Articolul 20

Declanşarea cercetării prealabile

Cercetarea prealabilă se declanşează de persoana în drept, prin act administrativ, în condiţiile art. 59 alin. (3)(5) din Statut.

Articolul 21

Iniţierea cercetării prealabile. Citarea poliţistului

(1)După emiterea actului administrativ prevăzut la art. 20, poliţistul desemnat procedează la citarea poliţistului cercetat.

(2)Cu această ocazie îi aduce la cunoştinţă poliţistului cercetat actul administrativ de declanşare a cercetării prealabile şi îi solicită rapoarte scrise cu privire la faptele cercetate ce pot constitui abateri disciplinare.

Articolul 22

Administrarea probatoriului

(1)Poliţistul desemnat este obligat să strângă probele care pot conduce la aflarea adevărului cu privire la existenţa sau inexistenţa abaterii disciplinare, gravitatea şi condiţiile care au cauzat sau favorizat săvârşirea acesteia, să evalueze şi să se pronunţe motivat, prin proces-verbal, cu privire la pertinenţa, concludenţa şi utilitatea probelor solicitate de către poliţistul cercetat.

(2)Pe timpul cercetării prealabile, cu respectarea prevederilor legale, se pot desfăşura următoarele activităţi: verificarea unor înscrisuri, inclusiv privind activitatea desfăşurată anterior de poliţistul cercetat; constatarea, la faţa locului, a unor situaţii de fapt; inventarieri, audieri de martori, controale financiar-contabile, ridicări de înscrisuri, precum şi alte activităţi necesare lămurii cauzei.

Articolul 23

Prezentarea dosarului de cercetare prealabilă

(1)Dosarul de cercetare prealabilă se prezintă, la finalizarea cercetării prealabile, persoanei în drept pentru a decide una dintre măsurile prevăzute la art. 59^3 din Statut.

(2)În cazul în care dispune restituirea dosarului, pentru completarea cercetării prealabile, persoana în drept trebuie să indice, în scris, motivele care justifică măsura.

Articolul 24

Conţinutul dosarului de cercetare prealabilă

Dosarul de cercetare prealabilă cuprinde toate documentele întocmite în cadrul operaţiunilor administrative aferente procedurii de cercetare prealabilă, după cum urmează:

a)materialul de sesizare a faptei care face obiectul cercetării prealabile;

b)copia actului administrativ prin care s-a declanşat procedura disciplinară şi, după caz, a actelor administrative de înlocuire a poliţistului desemnat;

c)proiectul raportului de cercetare prealabilă, respectiv raportul de cercetare prealabilă;

d)toate actele întocmite/administrate în perioada desfăşurării cercetării prealabile;

e)opis privind documentele existente în dosarul de cercetare prealabilă.

Articolul 25

Actele realizate în activitatea de control

(1)Atunci când pe timpul activităţilor de control se constată existenţa unor fapte care pot constitui abateri disciplinare, organele de control pot sesiza, prin notă motivată, persoana care a dispus activitatea de control, pentru a decide cu privire la declanşarea cercetării prealabile.

(2)În cazul în care pe timpul activităţilor de control nu a fost întocmită nota motivată prevăzută la alin. (1), raportul prevăzut la art. 59^4 din Statut, prin care se constată fapte care pot constitui abateri disciplinare, reprezintă material de sesizare.

Secţiunea a 3-a

Procedura în faţa Consiliului de disciplină

Articolul 26

Constituirea colectivului

(1)Constituirea colectivelor prevăzute la art. 62^3 din Statut se realizează prin acte administrative ale persoanelor în drept, din rândul poliţiştilor din cadrul unităţilor pe care le conduc.

(2)La nivelul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi al structurilor din cadrul acestuia, colectivul se constituie prin act administrativ al ministrului afacerilor interne, la propunerea conducătorilor acestor structuri.

Articolul 27

Desemnarea membrilor colectivului

(1)Membrii colectivului se desemnează în condiţiile prevăzute la art. 62^3 din Statut.

(2)Membrul colectivului care are cunoştinţă despre existenţa vreuneia dintre situaţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. d)-f) are obligaţia de a informa în scris emitentul actului administrativ de stabilire a colectivului şi de a depune, după caz, documente doveditoare ale susţinerilor sale.

Articolul 28

Durata mandatului membrilor colectivului

(1)Membrii colectivului sunt desemnaţi pentru o perioadă de 3 ani de la data emiterii actului administrativ de nominalizare în colectiv. În aceleaşi condiţii are loc reînnoirea mandatului, cu aceeaşi perioadă, o singură dată.

(2)Mandatul de membru al colectivului încetează înainte de data prevăzută la alin. (1) în următoarele situaţii:

a)la data mutării sau transferului din unitatea condusă de persoana în drept care l-a nominalizat;

b)la data încetării raporturilor de serviciu;

c)atunci când intervine una dintre situaţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. d)-f).

(3)Încetarea mandatului de membru al colectivului se dispune sau, după caz, se constată prin act administrativ. De regulă, prin acelaşi act administrativ, se desemnează ca membru al colectivului un alt poliţist cu aceeaşi specialitate, potrivit art. 27 alin. (1).

Articolul 29

Constituirea Consiliului

Atunci când, la finalizarea cercetării disciplinare, se dispun sesizarea şi consultarea Consiliului, prin act administrativ al persoanei în drept prevăzute la art. 20 se constituie Consiliul.

Articolul 30

Desemnarea membrilor Consiliului

Desemnarea poliţiştilor în Consiliu se realizează în condiţiile art. 62^4 alin. (3) şi (4) din Statut.

Articolul 31

Încetarea calităţii de membru al Consiliului

(1)Calitatea de membru al Consiliului încetează de drept la încetarea calităţii de membru al colectivului.

(2)Încetarea calităţii de membru al Consiliului se dispune sau, după caz, se constată prin act administrativ. De regulă, prin acelaşi act administrativ se desemnează ca membru al Consiliului un alt poliţist cu aceeaşi specialitate, potrivit art. 30.

Articolul 32

Atribuţiile preşedintelui Consiliului

Preşedintele Consiliului are următoarele atribuţii principale:

a)stabileşte locul, data şi ora la care au loc şedinţele Consiliului;

b)conduce şedinţele Consiliului;

c)coordonează activitatea Consiliului;

d)coordonează activitatea secretarului şi verifică documentele întocmite de acesta;

e)reprezintă Consiliul în faţa persoanei în drept.

Articolul 33

Atribuţiile secretarului Consiliului

Secretarul Consiliului are următoarele atribuţii principale:

a)înregistrează actele necesare desfăşurării activităţii Consiliului;

b)îi convoacă, la cererea preşedintelui, pe membrii Consiliului şi citează poliţistul cercetat, precum şi persoanele care urmează a fi audiate;

c)redactează încheierile, procesele-verbale de şedinţă şi alte acte emise de către Consiliu;

d)ţine evidenţa şi asigură securitatea documentelor gestionate de Consiliu şi efectuează alte lucrări necesare în vederea desfăşurării activităţii Consiliului.

Articolul 34

Activitatea Consiliului

(1) Lucrările fiecărei şedinţe a Consiliului se consemnează într-un proces-verbal semnat de preşedinte, de membri şi de secretarul acestuia, precum şi de către poliţistul cercetat şi poliţistul asistent/reprezentantul desemnat/avocat, atunci când aceştia sunt prezenţi.

(2) În cazul în care poliţistul cercetat sau poliţistul asistent/reprezentantul desemnat/avocatul nu poate sau refuză semnarea procesului-verbal ori nu este prezent, se face menţiune despre acest fapt în procesul-verbal, activitatea desfăşurându-se în continuare.

(3)Pentru îndeplinirea rolului şi atribuţiilor specifice, de regulă, Consiliul are următoarele atribuţii principale:

a)citează poliţistul cercetat;

b)evaluează probele administrate;

c)dacă apreciază că se impune, poate solicita poliţistului desemnat să ofere clarificările necesare;

d)audiază persoane, administrează probe şi verifică documente;

e)deliberează asupra cauzei;

f)întocmeşte încheierea prevăzută la art. 62 alin. (5) din Statut.

Articolul 35

Încheierea Consiliului

(1)Propunerea din încheiere se formulează pe baza majorităţii de voturi. Încheierea Consiliului se semnează de toţi membrii şi de secretar şi se prezintă, împreună cu celelalte acte ale dosarului de cercetare disciplinară, persoanei în drept, pentru a decide una dintre măsurile prevăzute la art. 62^2 din Statut.

(2)Membrul Consiliului care are o altă părere va redacta şi semna opinia separată, cu prezentarea considerentelor pe care aceasta se sprijină.

(3)Dosarul de cercetare disciplinară cuprinde toate documentele întocmite în cadrul operaţiunilor administrative aferente cercetării prealabile şi procedurii în faţa Consiliului, după cum urmează:

a)dosarul de cercetare prealabilă prevăzut la art. 24;

b)copia actului administrativ prin care s-au dispus sesizarea şi consultarea Consiliului;

c)toate actele întocmite/administrate în perioada desfăşurării procedurii în faţa Consiliului;

d)încheierea Consiliului;

e)opis privind documentele existente în dosarul de cercetare disciplinară.

Secţiunea a 4-a

Măsura administrativ-preventivă

Articolul 36

Scopul şi consecinţele atenţionării

(1)Persoana în drept dispune atenţionarea poliţistului atunci când consideră că aplicarea măsurii administrativ-preventive este proporţională cu gravitatea faptei şi suficientă pentru atingerea scopului răspunderii disciplinare.

(2)Atenţionarea poliţistului constă în atragerea atenţiei cu privire la fapta săvârşită şi la luarea unor măsuri de îndreptare, respectiv în indicarea faptului că poate fi sancţionat disciplinar pentru fapte ce constituie abateri disciplinare.

(3)În cazul atenţionării, pentru aceeaşi faptă nu mai poate fi dispusă o sancţiune disciplinară.

Articolul 37

Gestionarea măsurii

Atenţionarea poliţistului se dispune în scris şi se comunică acestuia.

Secţiunea a 5-a

Aplicarea sancţiunilor disciplinare

Articolul 38

Aplicarea sancţiunilor disciplinare

(1)Sancţiunea disciplinară se stabileşte şi se dispune numai după cercetarea prealabilă şi după consultarea Consiliului, cu excepţia mustrării scrise şi a diminuării salariului funcţiei de bază cu 5-20% pe o perioadă de 1-3 luni, când persoana în drept poate decide aplicarea sancţiunii fără consultarea Consiliului.

(2)Sancţiunea disciplinară se dispune prin act administrativ al persoanei în drept, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 60 alin. (1) şi (7) din Statut.

Articolul 39

Termenul de prescripţie a faptei

(1)Termenul de 6 luni prevăzut la art. 60 alin. (1) din Statut se calculează de la data la care persoana în drept a luat la cunoştinţă, în scris, de comiterea faptei.

(2)În situaţia prevăzută la art. 25, termenul se calculează de la data luării la cunoştinţă a notei motivate sau, după caz, a raportului de control de către persoana care a dispus activitatea de control.

Articolul 40

Comunicarea actului administrativ de sancţionare

(1)Actul administrativ de sancţionare se comunică poliţistului, prin grija structurii de resurse umane, de regulă, prin înmânare cu semnătură de primire, la sediul unităţii în care îşi desfăşoară activitatea poliţistul cercetat sau la domiciliul/reşedinţa acestuia.

(2)În cazul în care comunicarea nu se poate realiza în condiţiile alin. (1), actul administrativ se comunică în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (2)-(4), cu excepţia comunicării telefonice.

(3)Actul administrativ de sancţionare clasificat potrivit legii se aduce la cunoştinţă poliţistului sancţionat disciplinar prin intermediul structurii de resurse umane din unitatea în care îşi desfăşoară activitatea. În acest caz, se întocmeşte un proces-verbal privind modalitatea de comunicare a actului administrativ.

Secţiunea a 6-a

Contestarea sancţiunii

Articolul 41

Depunerea contestaţiei

(1)Poliţistul sancţionat poate formula contestaţie împotriva sancţiunii disciplinare, care se depune la secretariatul unităţii conduse de persoana în drept care a dispus sancţiunea disciplinară, în termen de 10 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă.

(2)În situaţia prevăzută la alin.(1), persoana în drept care a dispus sancţiunea disciplinară înaintează, cu celeritate, şefului unităţii ierarhic superioare dosarul de cercetare disciplinară şi un raport motivat cu privire la sancţiunea disciplinară dispusă şi la motivele propunerii de respingere sau de admitere a contestaţiei.

(3)În situaţia în care poliţistul sancţionat este încadrat în unităţi ale aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, precum şi în situaţia în care şeful ierarhic al persoanei în drept care a dispus sancţiunea disciplinară este ministrul afacerilor interne, documentele prevăzute la alin. (2) se prezintă acestuia, pentru a dispune cu privire la soluţionarea contestaţiei.

(4)În cazul sancţiunilor dispuse de ministrul afacerilor interne, contestarea se realizează potrivit art. 44 alin. (2).

Articolul 42

Soluţionarea contestaţiei

(1)Şeful unităţii ierarhic superioare soluţionează contestaţia, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării la secretariatul acestei unităţi, prin decizie motivată.

(2)Decizia motivată trebuie să cuprindă una dintre soluţiile şi, respectiv, elementele prevăzute la art. 61 alin. (6) şi (7) din Statut.

Articolul 43

Comunicarea actelor la soluţionarea cauzei

(1)Decizia motivată se comunică poliţistului sancţionat, prin grija structurii de resurse umane, de regulă, prin înmânare cu semnătură de primire, la sediul unităţii în care îşi desfăşoară activitatea poliţistul cercetat sau la domiciliul/ reşedinţa acestuia.

(2)În cazul în care comunicarea nu se poate realiza în condiţiile alin. (1), se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 8 alin. (2)-(4), cu excepţia celor de la art. 8 alin. (2) lit. b), precum şi a celor de la art. 8 alin. (2) lit. c) referitoare la comunicarea telefonică.

(3)Actul administrativ de sancţionare şi decizia motivată se comunică şi unităţii care asigură gestiunea resurselor umane.

(4)Prin grija structurii de resurse umane a unităţii prevăzute la alin. (3), actul administrativ de sancţionare şi decizia motivată se comunică structurii financiare care asigură plata drepturilor salariale ale poliţistului sancţionat, dacă sancţiunea disciplinară are efecte pecuniare.

(5)Prevederile art. 40 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

Articolul 44

Sesizarea instanţei

(1)După soluţionarea contestaţiei, poliţistul nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii, fără parcurgerea procedurii prealabile. Cu această ocazie pot fi contestate şi celelalte acte care au stat la baza emiterii actului administrativ de sancţionare.

(2)Sancţiunea aplicată de ministrul afacerilor interne poate fi contestată de poliţistul nemulţumit, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Capitolul IV

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Articolul 45

Aplicarea normelor la procedurile disciplinare declanşate

(1)Pentru procedurile disciplinare declanşate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 81/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, precum şi pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare, stabilirea poliţistului desemnat şi a membrilor Consiliului se face cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(2)Poliţistul desemnat sau Consiliul analizează actele de cercetare disciplinară administrate anterior şi întocmeşte un raport sau, după caz, o încheiere, prin care propune spre aprobare persoanei în drept:

a)continuarea procedurii disciplinare, arătând actele care se menţin;

b)clasarea cauzei, în situaţia în care sancţiunea nu mai poate fi aplicată.

(3)În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), poliţistul cercetat este citat în vederea continuării procedurii disciplinare.

(4)Soluţia de clasare a cauzei aprobată potrivit alin. (2) lit. b) se comunică poliţistului cercetat, cu aplicarea corespunzătoare a art. 40.

Articolul 46

Radierea sancţiunilor disciplinare

Sancţiunile disciplinare aplicate se radiază, de drept, la împlinirea termenelor prevăzute la art. 62^7 din Statut.

Articolul 47

Actualizarea evidenţelor de personal

(1)Atunci când poliţistul este recompensat, precum şi la rămânerea definitivă a actului administrativ de sancţionare în condiţiile art. 61 din Statut ori la împlinirea termenelor prevăzute la art. 62^7 din Statut, se efectuează menţiunile necesare în documentele de evidenţă.

(2)O copie a actului de recompensare sau sancţionare disciplinară se introduce în dosarul personal al poliţistului sancţionat.

Articolul 48

Păstrarea şi distrugerea actelor de cercetare disciplinară

(1)Dosarul de cercetare disciplinară, o copie a contestaţiei poliţistului sancţionat, raportul motivat prevăzut la art. 41 alin. (2) şi o copie a deciziei motivate de soluţionare a contestaţiei se păstrează la structura de resurse umane a unităţii la nivelul căreia s-a desfăşurat cercetarea disciplinară.

(2)După împlinirea termenului legal privind radierea sancţiunii, respectiv la anularea ori ridicarea unei sancţiuni, documentele prevăzute la alin. (1) se predau, pentru păstrare, la arhiva unităţii.

(3)Documentele prevăzute la alin. (1) se distrug în conformitate cu normele legale care reglementează termenele de păstrare potrivit caracterului documentelor şi, după caz, nivelului de clasificare a informaţiilor conţinute.

Articolul 63

(1)Poliţistul răspunde pentru pagubele cauzate patrimoniului unităţii, potrivit legislaţiei aplicabile personalului civil din Ministerul Afacerilor Interne.

La data de 22-12-2012 Alin. (1) a art. 63 a fost modificat de lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii “Ministerul Administraţiei şi Internelor” cu denumirea “Ministerul Afacerilor Interne”.

(2)Poliţistul nu răspunde de pagubele cauzate patrimoniului unităţii dacă acestea sunt consecinţa unei acţiuni desfăşurate în limitele legii.

Articolul 64

Abrogat.

La data de 01-07-2003 Art. 64 a fost abrogat de art. V din LEGEA nr. 281 din 24 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2003.

Articolul 65

Abrogat.

La data de 21-06-2016 Art. 65 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Capitolul V

Încetarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor

La data de 14-10-2003 Titlul Cap. V a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.

Articolul 66

(1)Stabilitatea poliţistului la locul de muncă este garantată, în condiţiile prezentei legi.

(2)Raportul de serviciu al poliţistului ia naştere o data cu acordarea primului grad profesional.

Articolul 67

Abrogat.

La data de 14-10-2003 Art. 67 a fost abrogat de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.

Articolul 68

Abrogat.

La data de 14-10-2003 Art. 68 a fost abrogat de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.

Articolul 69

(1)Încetarea raporturilor de serviciu ale poliţistului se dispune în mod corespunzător de către persoanele care, potrivit art. 15, au competenţa de acordare a gradelor profesionale şi are loc:

a)la împlinirea vârstei şi a celorlalte condiţii necesare pensionării în sistemul public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

La data de 07-12-2011 Lit. a) a alin. (1) al art. 69 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 30 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 7 decembrie 2011.

b)la pierderea capacităţii de muncă, în condiţiile legii, cu excepţia situaţiei în care a intervenit menţinerea în activitate în condiţiile art. 33^1;

La data de 27-06-2013 Lit. b) a alin. (1) al art. 69 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 27 iunie 2013.

c)la împlinirea limitei de vârstă în grad profesional;

La data de 23-04-2004 Lit. c) a alin. (1) al art. 69 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 101 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 aprilie 2004, care modifică pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.

d)la cerere;

e)la numirea într-o altă funcţie publică;

f)prin demisie;

g)la destituirea din poliţie;

h)la acordarea calificativului nesatisfăcător, de două ori;

La data de 23-04-2004 Lit. h) a alin. (1) al art. 69 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 101 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 aprilie 2004, care modifică pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.

i)când este condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepţia cazurilor în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau amenzii penale pentru infracţiuni săvârşite din culpă, pe baza aprobării persoanelor care au acordat gradele profesionale prevăzute la art. 15;

La data de 01-02-2014 Lit. i) a alin. (1) al art. 69 a fost modificată de pct. 2 al art. 53 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.

j)pentru alte motive sau nevoi ale Ministerului Afacerilor Interne, pe parcursul perioadei de punere la dispoziţie în condiţiile art. 27^21 alin. (1) atunci când nu s-a putut realiza numirea într-o funcţie;

La data de 02-07-2018 Litera j) din Alineatul (1) , Articolul 69 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

k)când nu promovează examenul de definitivare prevăzut la art. 21 alin. (5);

l)când s-a stabilit că a fost încadrat în mod fraudulos în poliţie, chiar dacă aceasta situaţie a fost depistată ulterior;

m)Abrogată.

La data de 02-07-2018 Litera m) din Alineatul (1) , Articolul 69 , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 25, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

n)când poliţistul nu a susţinut, din motive imputabile, evaluarea psihologică în termen de 3 luni de la data suspendării raportului de serviciu în condiţiile art. 27^25 lit. h).

La data de 21-06-2016 Lit. n) a alin. (1) al art. 69 a fost introdusă de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

(2)Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, raporturile de serviciu ale poliţistului nu pot înceta în condiţiile alin. (1) lit. a), c), d), f) şi j).

La data de 31-03-2020 Alineatul (2) din Articolul 69 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 15, Articolul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 31 martie 2020

La data de 14-10-2003 Art. 69 a fost modificat de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.

Articolul 69^1

(1)Limitele de vârstă în gradul profesional până la care poliţiştii pot fi menţinuţi în serviciu sunt vârstele standard de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de legislaţia de asigurări sociale şi pensii care reglementează sistemul public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

(2)Chestorii de poliţie, chestorii principali de poliţie, chestorii şefi de poliţie şi chestorii generali de poliţie sunt menţinuţi în serviciu după împlinirea vârstei standard de pensionare până la vârsta de 60 de ani sau încetează raporturile de serviciu, la cerere, în condiţiile prevederilor legale în vigoare.

(3)După împlinirea vârstei de 60 de ani, poliţiştii prevăzuţi la alin. (2) pot fi menţinuţi în serviciu până la împlinirea vârstei de 62 de ani, la cerere, dacă starea de sănătate le permite rezolvarea în foarte bune condiţii a atribuţiilor ce le revin, cu aprobarea anuală a ministrului afacerilor interne.

La data de 22-12-2012 Alin. (3) al art. 69^1 a fost modificat de lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii “Ministerul Administraţiei şi Internelor” cu denumirea “Ministerul Afacerilor Interne”.

(4)În raport cu nevoile de încadrare, poliţiştii, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (2), pot fi menţinuţi în serviciu după împlinirea vârstei standard de pensionare până la vârsta de 60 de ani, după cum urmează:

a)cu aprobarea anuală a ministrului afacerilor interne, pentru ofiţerii de poliţie;

La data de 22-12-2012 Lit. a) a alin. (4) al art. 69^1 a fost modificată de lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii “Ministerul Administraţiei şi Internelor” cu denumirea “Ministerul Afacerilor Interne”.

b)cu aprobarea anuală a inspectorilor generali/similari, pentru agenţii de poliţie.

La data de 07-12-2011 Art. 69^1 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 30 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 7 decembrie 2011.

Articolul 69^2

(1)Prin excepţie de la prevederile art. 69^1, ofiţerii de poliţie şi agenţii de poliţie, personal de specialitate medico-sanitar, indiferent de gradul profesional deţinut, pot fi menţinuţi în serviciu, la cerere, cu aprobare anuală, după împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă starea de sănătate le permite rezolvarea în bune condiţii a atribuţiilor ce le revin, până la împlinirea vârstei de pensioare pentru personalul de specialitate medico-sanitar civil.

(2)Competenţele privind aprobarea menţinerii în serviciu prevăzute la art. 69^1 alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi situaţiilor prevăzute la alin. (1).

La data de 28-07-2018 Capitolul V a fost completat de Articolul II din LEGEA nr. 206 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 25 iulie 2018

Articolul 70

(1) Candidatul admis în instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne este obligat să încheie un angajament că va lucra în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru o perioadă de 10 ani de la data naşterii raportului de serviciu.

(2) La încetarea calităţii de elev, ca urmare a admiterii într-o altă instituţie de formare profesională iniţială a Ministerului Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, se completează un nou angajament, încheiat în condiţiile alin. (1), care cumulează şi perioada anterioară rămasă de executat, stabilită proporţional cu perioada de şcolarizare.

(3) La admiterea agentului de poliţie la un program de studii de licenţă, cu frecvenţă, în cadrul unei instituţii de învăţământ superior a Ministerului Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, se completează un nou angajament, încheiat în condiţiile alin. (1), care cumulează şi perioada anterioară rămasă de executat.

(4) Poliţistul care urmează un program de formare profesională continuă sau un curs de iniţiere în carieră este obligat să încheie un angajament că va lucra în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru o perioadă stabilită prin ordin al ministrului afacerilor interne, proporţional cu durata cursului sau programului urmat.

(5) Elevul, studentul sau poliţistul care refuză încheierea unui nou angajament în condiţiile alin. (2) şi (3) sau care nu respectă condiţiile angajamentelor încheiate este obligat să restituie, proporţional cu perioada rămasă de executat, cheltuielile efectuate în total pe timpul şcolarizării/desfăşurării programelor/cursurilor, inclusiv cele aferente drepturilor salariale acordate pe perioada cursurilor cu scoatere de la locul de muncă, după caz, potrivit reglementărilor în vigoare.

La data de 28-10-2022 Alineatul (5) din Articolul 70 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 142 din 28 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1049 din 28 octombrie 2022

(6) Prevederile alin. (3) şi (5) se aplică în mod corespunzător şi agentului de poliţie admis la programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofiţerilor de poliţie organizat în cadrul Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne.

La data de 28-10-2022 Articolul 70 din Capitolul V a fost completat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 142 din 28 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1049 din 28 octombrie 2022

La data de 02-07-2018 Articolul 70 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

Notă

Conform alin. (4) al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 2 iulie 2018, de prevederile art. 70 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pot beneficia şi persoanele care, înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, nu au restituit cheltuielile efectuate pe timpul şcolarizării şi se află în una dintre următoarele situaţii:

 1. a) le-a încetat calitatea de elev, ca urmare a admiterii într-o altă instituţie de formare profesională iniţială a Ministerului Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne;
 2. b) aveau calitatea de agent de poliţie şi au fost admişi la un program de studii de licenţă, cu frecvenţă, în cadrul unei instituţii de învăţământ superior a Ministerului Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.

Capitolul VI

Dispoziţii finale şi tranzitorii

Articolul 71

(1)Poliţiştii care la data încetării raporturilor de serviciu nu îndeplinesc condiţiile de vârstă şi vechime pentru a li se acorda pensie de serviciu beneficiază de programe de reconversie profesională astfel:

a)în următoarele 6 luni după adoptarea măsurilor prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. j);

La data de 30-06-2011 Lit. a) a alin. (1) al art. 71 a fost modificată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 133 din 27 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 27 iunie 2011, începând cu data de 1 ianuarie 2012.

b)după apariţia situaţiei prevăzute la art. 69 lit. b).

(2)Reconversia profesională a poliţiştilor aflaţi în situaţiile menţionate la alin. (1) se asigură prin grija Ministerului Afacerilor Interne, în colaborare cu Ministerul Muncii şi Justiției Sociale şi cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pe baza protocoalelor încheiate în acest sens.

La data de 22-12-2012 Alin. (2) al art. 71 a fost modificat de lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii “Ministerul Administraţiei şi Internelor” cu denumirea “Ministerul Afacerilor Interne”.

(3)Modul de organizare şi desfăşurare a programelor de reconversie profesională se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor interne.

La data de 22-12-2012 Alin. (3) al art. 71 a fost modificat de lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii “Ministerul Administraţiei şi Internelor” cu denumirea “Ministerul Afacerilor Interne”.

(4)În vederea reconversiei profesionale poliţiştii pot urma gratuit cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare sau, după caz, alte forme de pregătire profesională, organizate de Ministerul Afacerilor Interne, şi, cu suportarea cheltuielilor de către acest minister, cursuri organizate de alte ministere, precum şi de către instituţii ori persoane juridice de drept privat autorizate, potrivit legii, în acest scop.

La data de 22-12-2012 Alin. (4) al art. 71 a fost modificat de lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii “Ministerul Administraţiei şi Internelor” cu denumirea “Ministerul Afacerilor Interne”.

(5)Contravaloarea cursurilor organizate în afară Ministerului Afacerilor Interne în condiţiile alin. (4) se suportă din bugetul acestuia, în limita a 3 salarii brute obţinute de poliţist la data încetării raporturilor de serviciu.

La data de 22-12-2012 Alin. (5) al art. 71 a fost modificat de lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii “Ministerul Administraţiei şi Internelor” cu denumirea “Ministerul Afacerilor Interne”.

Articolul 72

(1)Pe data intrării în vigoare a prezentei legi poliţiştilor aflaţi în funcţie nu le sunt aplicabile dispoziţiile acesteia privind condiţiile de studii şi stagiu în grad, cu excepţia cazurilor în care aceştia fac obiectul unei avansări sau promovări.

(2)La aceeaşi dată poliţiştilor absolvenţi cu diplomă ai Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” a Ministerului Afacerilor Interne sau ai altor instituţii de învăţământ superior acreditate le vor fi acordate grade profesionale în condiţiile stabilite prin prezenta lege.

La data de 22-12-2012 Alin. (2) al art. 72 a fost modificat de lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii “Ministerul Administraţiei şi Internelor” cu denumirea “Ministerul Afacerilor Interne”.

(3)Poliţiştii vor depune jurământul de credinţă. Refuzul depunerii jurământului de credinţa atrage destituirea din poliţie, acesta fiind consemnat prin încheierea unui procesverbal, semnat de persoanele prevăzute la art. 23 alin. (1).

Articolul 73

(1)La data intrării în vigoare a prezentei legi gradele militare ale poliţiştilor vor fi echivalate cu gradele profesionale, conform pregătirii şi studiilor fiecăruia, cu menţinerea drepturilor câştigate anterior, după cum urmează:

A.Ofiţerii de poliţie:

a)sublocotenent – subinspector de poliţie;

b)locotenent – inspector de poliţie;

c)căpitan – inspector principal de poliţie;

d)maior – subcomisar de poliţie;

e)locotenent-colonel – comisar de poliţie;

f)colonel – comisar-şef de poliţie;

g)general de brigadă – chestor de poliţie;

h)general-maior – chestor principal de poliţie;

i)general-locotenent – chestor-şef de poliţie;

La data de 14-10-2003 Lit. i) a lit. A de la alin. (1) al art. 73 a fost modificată de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.

j)general – chestor general de poliţie.

La data de 14-10-2003 Lit. j) a lit. A de la alin. (1) al art. 73 a fost modificată de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.

B.Agenţii de poliţie:

a)maistru militar clasa a IV-a şi sergent-major – agent de poliţie;

b)maistru militar clasa a III-a şi plutonier – agent principal de poliţie;

c)maistru militar clasa a II-a şi plutonier-major – agentşef adjunct de poliţie;

d)maistru militar clasa I şi plutonier adjutant – agentşef de poliţie;

e)maistru militar principal şi plutonier adjutant-şef agent-şef principal de poliţie.

(2)Echivalarea gradelor privind agenţii şi ofiţerii de poliţie este valabilă şi în cazul încetării raporturilor de serviciu ale poliţiştilor, precum şi în cazul mutării cadrelor militare sau a poliţiştilor între unităţile de poliţie şi celelalte unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne ori în cazul transferului la/de la alte instituţii din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, după caz.

La data de 22-12-2012 Alin. (2) al art. 73 a fost modificat de lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii “Ministerul Administraţiei şi Internelor” cu denumirea “Ministerul Afacerilor Interne”.

(3)Comisarilor-şefi de poliţie care au o vechime în gradul profesional sau în gradul de colonel de minimum 5 ani şi au fost încadraţi în aceasta perioada cel puţin 3 ani în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grad profesional de chestor de poliţie sau general de brigada ori superioare şi au fost apreciaţi în ultimii 3 ani cu calificativul de cel puţin <<foarte bun>>, la încetarea raporturilor de serviciu li se poate acorda gradul profesional de chestor de poliţie, în condiţiile prezentei legi.

La data de 14-10-2003 Alin. (3) al art. 73 a fost modificat de pct. 43 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.

(4)Poliţiştii ofiţeri care nu au absolvit studii superioare de scurta sau de lungă durata cu diploma vor fi încadraţi în funcţii potrivit gradelor profesionale echivalente.

(5)Ofiţerilor de poliţie stabiliţi la alin. (1) lit. A li se va acorda gradul profesional următor numai după absolvirea studiilor superioare corespunzătoare categoriei din care fac parte.

(6)Agenţii de poliţie care nu au absolvit studii liceale şi postliceale cu diploma vor fi încadraţi în funcţii potrivit gradelor profesionale echivalente.

(7)Abrogat.

La data de 21-06-2016 Alin. (7) al art. 73 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

(8)Abrogat.

La data de 02-07-2018 Alineatul (8) din Articolul 73 , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 27, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

(9)Stagiul în gradul militar avut la data echivalării va fi luat în calcul la acordarea gradelor profesionale, potrivit alin. (1) şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b).

(10)Acordarea gradelor profesionale pentru poliţişti se face, de regulă, o dată pe an, cu prilejul “Zilei Poliţiei Române”.

(11)Acordarea gradelor profesionale la încadrarea directă a poliţiştilor se face potrivit competenţelor stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

La data de 22-12-2012 Alin. (11) al art. 73 a fost modificat de lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii “Ministerul Administraţiei şi Internelor” cu denumirea “Ministerul Afacerilor Interne”.

(12)Acordarea gradelor profesionale poliţiştilor prevăzuţi la art. 9 alin. (2) şi la art. 54 alin. (2) se poate face în tot cursul anului.

Articolul 74

(1)Evidenţa poliţiştilor pe timpul şi după încetarea raporturilor de serviciu, precum şi modalităţile de păstrare a acesteia se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.

La data de 22-12-2012 Alin. (1) al art. 74 a fost modificat de lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii “Ministerul Administraţiei şi Internelor” cu denumirea “Ministerul Afacerilor Interne”.

(2)La încetarea raporturilor de serviciu poliţistul este obligat ca în termen de 15 zile să se prezinte la centrul militar pe raza căruia domiciliază, pentru a fi luat în evidenţă ca rezervist cu specialitatea “poliţie” şi gradul militar echivalent gradului profesional avut la data respectiva în grupa de evidenţă a Ministerului Afacerilor Interne.

La data de 22-12-2012 Alin. (2) al art. 74 a fost modificat de lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii “Ministerul Administraţiei şi Internelor” cu denumirea “Ministerul Afacerilor Interne”.

(3)Poliţiştii luaţi în evidenţă ca rezervişti pot fi concentraţi sau mobilizaţi pentru completarea efectivelor unităţilor Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile prevăzute de lege.

La data de 22-12-2012 Alin. (3) al art. 74 a fost modificat de lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii “Ministerul Administraţiei şi Internelor” cu denumirea “Ministerul Afacerilor Interne”.

Articolul 74^1

Prin ordin al ministrului afacerilor interne se stabilesc aspecte procedurale cu privire la:

a)organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională a poliţistului, precum şi a concursurilor şi examenelor prevăzute de prezenta lege;

b)naşterea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu.

La data de 21-06-2016 Art. 74^1 a fost introdus de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Notă CTCE Potrivit art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016, în termen de cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, poliţiştii suspendaţi se numesc, cu acordul lor, în statele anexă în condiţiile prezentului act normativ şi se emit ordinele ministrului afacerilor interne prevăzute la art. 74^1 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 75

Descrierea uniformei de poliţist şi a însemnelor distinctive se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.

Articolul 76

(1) Prevederile prezentei legi se aplică, în mod corespunzător, şi personalului Poliţiei de Frontieră Române, Inspectoratului General pentru Imigrări, Direcţiei Generale Anticorupţie, Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, instituţiilor prefectului, Direcţiei Generale de Paşapoarte, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, Agenţiei Naţionale Antidrog, Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza», Institutului de Studii pentru Ordine Publică, Centrului Naţional SIS, Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne, Clubului Sportiv «Dinamo» Bucureşti, Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, unităţilor din aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne şi al structurilor subordonate acestora, încadrat pe posturi prevăzute în statele de organizare a fi încadrate cu poliţişti.

La data de 02-07-2018 Alineatul (1) din Articolul 76 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018

(2)Competenţele stabilite inspectorului general al Poliţiei Române prin prezenta lege se exercită pentru personalul din structurile prevăzute la alin. (1) de către conducătorii acestora.

La data de 22-12-2012 Art. 76 a fost modificat de lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii “Ministerul Administraţiei şi Internelor” cu denumirea “Ministerul Afacerilor Interne”.

Articolul 77

Plata drepturilor băneşti cuvenite poliţiştilor, prevăzute în prezenta lege, se face din fondurile alocate de la bugetul de stat.

Articolul 78

Abrogat.

La data de 21-06-2016 Art. 78 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016.

Notă

Anterior, prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 244 din 19 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 23 iunie 2016 a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului (Art. 78 alin. (1): “Procedura şi cazurile de modificare şi/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale poliţistului se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.)

Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.

În data de 21.06.2016, pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016 a abrogat art. 78 din din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, integral, astfel că DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 244 din 19 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 23 iunie 2016 devine inaplicabilă în ceea ce priveşte suspendarea şi încetarea efectelor juridice ale art. 78 alin. (1) din acelaşi act normativ.

Articolul 79

În unităţile administrativ-teritoriale în care persoanele aparţinând unor minorităţi naţionale deţin o pondere de peste 20% vor fi angajaţi şi poliţişti care cunosc şi limba respectivă.

Articolul 80

În condiţiile legii, prin hotărâre a Guvernului, se poate înfiinţa Casa de credit pentru poliţişti.

Articolul 81

(1)Hotărârile Guvernului şi ordinele ministrului afacerilor interne date în aplicarea prezentei legi se vor emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

La data de 22-12-2012 Alin. (1) al art. 81 a fost modificat de lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, prin înlocuirea denumirii “Ministerul Administraţiei şi Internelor” cu denumirea “Ministerul Afacerilor Interne”.

(2)Până la adoptarea hotărârilor Guvernului prevăzute la alin. (1) poliţiştii beneficiază de drepturile corespunzătoare prevăzute în actele normative în vigoare pentru cadrele militare.

Articolul 82

(1)Prezenta lege va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2)La aceeaşi dată orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

 

 1. PREŞEDINTELE SENATULUI,

 DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

 

 PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 VALER DORNEANU

——