LEGE nr. 383 din 29 decembrie 2022 (Legea de funcționare a raderelor fixe)

privind unele măsuri de eficientizare a monitorizării traficului rutier

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1279 din 30 decembrie 2022

Data intrării în vigoare 02-01-2023

 

Titlul I

Sistemul integrat de monitorizare a traficului rutier

Capitolul I

Dispoziţii generale

Articolul 1

(1) Prezenta lege reglementează monitorizarea traficului rutier pe drumurile publice din România într-un sistem integrat şi condiţiile în care pot fi utilizate datele colectate cu ocazia monitorizării.

(2) Se instituie Sistemul integrat de monitorizare a traficului rutier pe drumurile publice din România, denumit în continuare e-SIGUR, sistem de interes naţional, complementar sistemelor inteligente de transport.

(3) Prin instituirea e-SIGUR se urmăreşte realizarea obiectivului general al Strategiei naţionale privind siguranţa rutieră pentru perioada 2022-2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2022, respectiv reducerea cu 50%, până în anul 2030, comparativ cu anul 2019, a numărului persoanelor decedate şi cu 50% a numărului persoanelor grav rănite în urma producerii accidentelor rutiere.

Articolul 2

(1) Monitorizarea traficului rutier pe drumurile publice se realizează prin intermediul sistemelor de transport inteligente, parte integrantă din drum, într-un sistem integrat şi interoperabil în următoarele scopuri:

a)supravegherea şi controlul respectării normelor de circulaţie pe drumurile publice prevăzute la art. 10, inclusiv constatarea încălcării acestora;

b)identificarea unor vehicule supuse confiscării, căutate potrivit legii sau care pot fi utilizate ca probă într-o procedură judiciară;

c)stabilirea măsurilor necesare desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei rutiere;

d)reducerea factorilor de risc care pot afecta transporturile cu caracter special sau care pot conduce la tulburarea gravă a ordinii publice, constituirea şi adaptarea dispozitivelor de pază şi ordine publică;

e)administrarea drumurilor publice prin identificarea timpurie a factorilor care pot afecta starea părţii carosabile şi stabilirea unor măsuri preventive pentru diminuarea consecinţelor;

f)protejarea spaţiilor de servicii şi a parcărilor amplasate dea lungul drumurilor publice;

g)limitarea fenomenului de degradare a părţii carosabile.

(2) Monitorizarea traficului rutier constă în colectarea de date cu ajutorul unor mijloace tehnice fixe sau mobile, procesarea automată şi manuală, precum şi valorificarea acestor date de către autorităţile publice potrivit competenţelor stabilite de lege, în scopurile prevăzute la alin. (1).

Articolul 3

(1) În sensul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)mijloc tehnic – orice echipament, ansamblu de echipamente, inclusiv elemente componente ale sistemelor de transport inteligente care permite colectarea automată a imaginilor, a sunetului, a informaţiilor privind viteza de deplasare a unui vehicul, a informaţiilor privind condiţiile meteo ori a altor informaţii relevante pentru scopul monitorizării traficului rutier;

b)centre de management al traficului, denumite în continuare centre – noduri unde toate fluxurile informaţionale de interes în ceea ce priveşte traficul rutier ajung şi se distribuie astfel încât să asigure realizarea scopurilor prevăzute la art. 2 alin. (1). Centrele sunt localizate pentru autostrăzi şi drumuri expres la nivelul Centrelor de Întreţinere şi Coordonare şi pentru drumurile naţionale, la nivelul direcţiilor regionale de drumuri şi poduri, subunităţi din cadrul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.

(2) Prezenta lege utilizează termeni şi expresii având înţelesul prevăzut de:

a)art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b)art. 3 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c)art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport, aprobată prin Legea nr. 221/2012;

d)art. 4 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), de art. 2 din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare, şi de art. 4 din Legea nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date.

Capitolul II

Monitorizarea traficului rutier în sistem integrat

Secţiunea 1

Condiţiile generale de funcţionare a e-SIGUR

Articolul 4

(1) e-SIGUR este un ansamblu de sisteme informatice, infrastructură de comunicaţii, elemente de interconectare şi interoperabilitate cu alte sisteme informatice, platforme hardware şi software pentru stocare, procesare automată, procesare manuală, preluare, afişare şi transmitere de date, mijloace tehnice certificate sau omologate şi verificate metrologic şi capabilităţi şi/sau servicii de imprimare masivă şi comunicare a documentelor.

(2) e-SIGUR este parte integrantă a centrelor de management al traficului pe drumurile de interes naţional, administrate de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., denumită în continuare CNAIR.

(3) CNAIR asigură în cadrul centrelor dezvoltarea, funcţionarea, mentenanţa şi orice alte activităţi legate de administrarea e-SIGUR, cu excepţia capabilităţii şi/sau a serviciilor de imprimare masivă şi comunicare a documentelor.

(4) e-SIGUR asigură în mod automat şi preluarea, respectiv afişarea datelor şi informaţiilor din cadrul sistemelor de transport inteligente gestionate de fiecare centru în parte.

(5) CNAIR se asigură că mijloacele tehnice fixe destinate măsurării vitezei care furnizează date către e-SIGUR sunt omologate şi verificate metrologic, potrivit normelor în vigoare.

(6) Pentru colectarea datelor de monitorizare a traficului rutier, prin e-SIGUR se utilizează mijloace tehnice, deţinute cu orice titlu de CNAIR.

(7) Cheltuielile pentru dezvoltarea, după caz, instalarea, administrarea şi operarea e-SIGUR se suportă din sumele care se asigură cu această destinaţie de la bugetul de stat, prin legile bugetare anuale, din fonduri externe şi alte surse de finanţare constituite potrivit legii.

Articolul 5

(1) Mijloacele tehnice sunt amplasate pe drumurile de interes naţional, administrate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI), direct sau prin CNAIR, iar în cazul drumurilor naţionale şi autostrăzilor nou-construite, administrarea se poate realiza de către MTI şi prin alte persoane juridice, pe baza contractului de concesiune încheiat în condiţiile legii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Amplasarea de mijloace tehnice se realizează cu avizul poliţiei rutiere, emis potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 6

CNAIR are obligaţia de a informa public, pe pagina de internet proprie, cu privire la existenţa mijloacelor tehnice fixe şi scopul prelucrării datelor de monitorizare a traficului rutier.

Articolul 7

(1) În scopul creării automate a semnalărilor prevăzute la art. 10, e-SIGUR se interconectează cu:

a)Sistemul informatic naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate, prevăzut la art. 11^5 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de paşapoarte şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

b)Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, prevăzut la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c)Registrul naţional de evidenţă a paşapoartelor simple, prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

d)platforma informatică EUCARIS, prevăzută la art. 2 alin. (1) din Tratatul referitor la Sistemul european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, la care România a aderat prin Legea nr. 241/2011, în scopul aplicării de către autorităţile române competente a prevederilor Legii nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări, republicată;

e)bazele de date ale Poliţiei Române privind evidenţa vehiculelor supuse confiscării, căutate potrivit legii sau care pot fi utilizate ca probă într-o procedură judiciară, constituite potrivit art. 26 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f)bazele de date ale sistemului SIEGMCR – Sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control rovinietă, prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) e-SIGUR este dezvoltat astfel încât să asigure interoperabilitatea cu sistemele informatice prevăzute la alin. (1).

(3) e-SIGUR poate colecta şi datele de monitorizare a traficului rutier obţinute cu mijloacele tehnice din dotarea Poliţiei Române, indiferent de categoria de drum public monitorizată.

Articolul 8

Pe măsura dezvoltării sistemelor informatice, e-SIGUR se poate interconecta, în condiţiile stabilite prin lege, cu alte sisteme de monitorizare şi control, în scopul furnizării către acestea a datelor de monitorizare a traficului rutier.

Articolul 9

Mijloacele tehnice colectează automat următoarele date de monitorizare a traficului rutier: imagini, sunete, informaţii privind viteza de deplasare a vehiculelor, mase şi gabarit, informaţii privind condiţiile atmosferice, semnalizarea rutieră şi starea infrastructurii rutiere, precum şi informaţii privind locul şi timpul colectării.

Secţiunea a 2-a

Crearea de semnalări şi procesarea acestora

Articolul 10

(1) e-SIGUR procesează automat datele de monitorizare a traficului rutier colectate şi datele cuprinse în sistemele informatice prevăzute la art. 7 alin. (1) şi creează semnalări privind:

a)posibila încălcare a normelor de circulaţie pe drumurile publice sau posibila prezenţă în trafic a unor vehicule supuse confiscării, căutate potrivit legii, sau care pot fi utilizate ca probă într-o procedură judiciară;

b)posibila prezenţă în trafic a unor vehicule care circulă fără achitarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri.

(2) Semnalările privind posibila încălcare a normelor de circulaţie pe drumurile publice vizează:

a)limita maximă admisă de viteză pentru categoria de vehicul pe un anumit sector de drum;

b)interdicţia sau restricţia de a conduce un vehicul pe o bandă a sensului de deplasare;

c)semnificaţia culorii roşii a semaforului;

d)interdicţia de a conduce pe drumurile publice un vehicul a cărui înmatriculare este suspendată;

e)trecerea la nivel cu calea ferată;

f)interdicţia de a adopta un comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice.

(3) În cazul în care pe drumul public se creează restricţii sau limitări temporare, CNAIR are obligaţia de a corela funcţiile e-SIGUR cu acestea.

Articolul 11

(1) e-SIGUR permite procesarea manuală de către poliţiştii rutieri din cadrul Poliţiei Române a semnalărilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), precum şi a datelor de monitorizare a traficului rutier colectate, aflate în legătură cu aceste semnalări. Procesarea manuală se realizează prin platformele software ale Poliţiei Române.

(2) Procesarea manuală prevăzută la alin. (1) se realizează în cadrul dispeceratelor de monitorizare aparţinând Poliţiei Române.

(3) Poliţiştii rutieri din cadrul dispeceratelor de monitorizare au competenţă teritorială generală de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor contravenţionale prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) În cazul în care, prin procesarea manuală a semnalărilor privind posibila încălcare a normelor de circulaţie pe drumurile publice şi a datelor de monitorizare a traficului rutier colectate, aflate în legătură cu aceste semnalări, poliţistul rutier constată săvârşirea unor contravenţii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acesta întocmeşte cu ajutorul platformelor software la care are acces documentele necesare parcurgerii procedurii de identificare a contravenientului şi, după caz, procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii contravenţionale.

(5) Imaginilor procesate potrivit alin. (4) li se aplică tehnici de anonimizare a feţei conducătorului vehiculului, a pasagerilor, precum şi a celorlalţi participanţi la trafic. Imaginea conducătorului vehiculului se prelucrează numai în scopul stabilirii identităţii acestuia, dacă aceasta nu s-a putut stabili în procedura de identificare ori există o suspiciune rezonabilă cu privire la identitatea stabilită.

(6) Solicitarea prevăzută la art. 39 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmeşte ca înscris în formă electronică şi se comunică potrivit dispoziţiilor alin. (3)-(5) ale aceluiaşi articol.

(7) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii contravenţionale se întocmeşte în lipsa contravenientului, după stabilirea identităţii conducătorului de vehicul, menţionându-se aceasta în procesul-verbal, fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori sau a obiecţiilor contravenientului, ca înscris în formă electronică. Acesta se întocmeşte şi se comunică în condiţiile prevăzute la art. 109 alin. (3^1)-(3^5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 12

(1) Procesarea semnalărilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) se realizează de CNAIR.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale pentru semnalările prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Capitolul III

Protecţia datelor cu caracter personal

Articolul 13

(1) Prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul prezentei legi se realizează cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, ale Legii nr. 190/2018, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 363/2018, în funcţie de scopul în care sunt prelucrate datele.

(2) Datele colectate în temeiul prezentei legi nu pot fi prelucrate în alte scopuri, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege şi numai dacă sunt asigurate garanţiile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate.

Articolul 14

CNAIR, precum şi structurile Poliţiei Române au calitatea de operatori de date cu caracter personal pentru prelucrările efectuate potrivit prezentei legi.

Articolul 15

(1) Semnalările prevăzute la art. 10 alin. (1) şi datele de monitorizare a traficului rutier aflate în legătură cu acestea se stochează pentru o perioadă de un an.

(2) La împlinirea termenelor de stocare prevăzute la alin. (1) datele cu caracter personal sunt şterse în mod automat, prin proceduri ireversibile, cu excepţia situaţiilor în care sunt utilizate în cadrul unor proceduri judiciare, caz în care acestea urmează regimul probelor.

(3) Datele cu caracter personal colectate în temeiul prezentei legi se stochează pe teritoriul României.

Articolul 16

(1) Personalul autorităţilor prevăzute la art. 14 este instruit cu privire la regulile de protecţie a datelor cu caracter personal anterior validării accesului la e-SIGUR şi, ulterior, cel puţin o dată pe an.

(2) Instruirea personalului autorităţilor prevăzute la art. 14 se referă, cel puţin, la următoarele:

a)prelucrarea datelor să fie realizată exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;

b)datele să fie prelucrate potrivit procedurilor şi prin mijloacele prevăzute de dispoziţiile legale aplicabile activităţilor în cadrul cărora sunt utilizate datele respective;

c)prelucrarea datelor să respecte dispoziţiile legale privind protecţia datelor cu caracter personal aplicabile activităţilor în cadrul cărora sunt utilizate datele respective.

(3) Instruirea personalului cu privire la regulile de protecţie a datelor cu caracter personal va fi realizată de către fiecare autoritate implicată în parte, în conformitate cu Regulamentul general privind protecţia datelor, Legea nr. 190/2018, cu modificările ulterioare, şi Legea nr. 363/2018.

Articolul 17

(1) e-SIGUR este dezvoltat astfel încât să păstreze evidenţa prelucrărilor realizate, astfel încât să fie posibilă identificarea personalului care a realizat activităţile de prelucrare.

(2) Evidenţa prevăzută la alin. (1) este protejată prin măsuri corespunzătoare împotriva accesului neautorizat şi poate fi utilizată numai în scopul monitorizării protecţiei datelor, inclusiv pentru a se verifica admisibilitatea unei solicitări de informaţii şi legalitatea prelucrării datelor, precum şi pentru asigurarea securităţii datelor.

(3) Informaţiile conţinute de evidenţa prevăzută la alin. (1) se şterg după o perioadă de 5 ani de la introducerea acestora, cu excepţia cazului în care sunt necesare pentru desfăşurarea unor proceduri de monitorizare aflate în curs sau a situaţiilor în care sunt utilizate în cadrul unei proceduri judiciare, caz în care acestea urmează regimul probelor.

(4) Autorităţile prevăzute la art. 14 stabilesc proceduri interne pentru asigurarea conformităţii cu dispoziţiile prezentei legi şi ale legislaţiei din domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

(5) Procedurile prevăzute la alin. (4) includ obligativitatea ca responsabilii cu protecţia datelor desemnaţi la nivelul autorităţilor prevăzute la art. 14 să verifice semestrial, prin sondaj, prelucrările realizate de personalul propriu.

Articolul 18

(1) Monitorizarea video a traficului rutier se realizează astfel încât să nu îngrădească exercitarea dreptului la viaţa privată mai mult decât este inerent procesului de monitorizare a traficului rutier pentru scopurile prevăzute la art. 2 alin. (1).

(2) În timpul monitorizării traficului rutier este interzisă orice formă de discriminare pe temei de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, sex, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA ori pentru alte împrejurări de acelaşi fel.

Capitolul IV

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Articolul 19

Operaţionalizarea e-SIGUR se face în termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Articolul 20

(1) Dispoziţiile prezentei legi se completează cu cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă prezenta lege nu dispune altfel.

(2) În cazul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei care se constituie în titlu de creanţă electronică, dispoziţiile prezentei legi se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) În cazul încălcării săvârşite cu un vehicul înmatriculat întrun alt stat membru sau într-un stat participant se aplică în mod corespunzător dispoziţiile Legii nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări, republicată, cu modificările ulterioare.

Titlul II

Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Articolul 21

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

  1. La articolul 31, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

c)semnalizarea temporară şi/sau indicatoarele electronice, care modifică regimul normal de desfăşurare a circulaţiei;

  1. La articolul 39, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alin. (3)-(5), cu următorul cuprins:

(3) Comunicarea solicitării prevăzute la alin. (1) şi a datelor prevăzute la alin. (2) se poate realiza şi prin platforme informatice destinate furnizării de servicii electronice, atunci când proprietarul sau deţinătorul mandatat al unui vehicul a optat pentru această modalitate de comunicare.

(4) Solicitarea prevăzută la alin. (1) se consideră comunicată în termen de 5 zile de la data punerii la dispoziţia proprietarului sau deţinătorului mandatat al unui vehicul prin mijlocul electronic de transmitere la distanţă.

(5) Solicitarea prevăzută la alin. (1) întocmită ca înscris în formă electronică, în cazul în care nu poate fi comunicată în modalitatea prevăzută la alin. (3), se consideră comunicată la data comunicării copiei acesteia, imprimată pe suport hârtie. Documentul astfel rezultat nu trebuie să poarte semnătura olografă a poliţistului rutier.

  1. La articolul 109, după alineatul (3) se introduccincinoi alineate, alin. (3^1)-(3^5), cu următorul cuprins:

(3^1)Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se poate încheia ca înscris în formă electronică. Prin derogare de la prevederile art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei încheiat ca înscris în formă electronică se semnează de agentul constatator cu semnătură electronică calificată. Data încheierii acestui proces-verbal este data aplicării semnăturii electronice calificate.

(3^2)Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei încheiat ca înscris în formă electronică se comunică prin platforme informatice destinate furnizării de servicii electronice atunci când contravenientul a optat pentru această modalitate de comunicare. Procesul-verbal se consideră comunicat în termen de 5 zile de la data punerii acestuia la dispoziţia contravenientului prin platforma informatică.

(3^3)Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei încheiat ca înscris în formă electronică, în cazul în care nu poate fi comunicat în modalitatea prevăzută la alin. (3^2), se consideră comunicat la data comunicării copiei acestuia, imprimată pe suport hârtie. Documentul astfel rezultat nu trebuie să poarte semnătura olografă a agentului constatator şi se comunică potrivit art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Contravenientul are acces, prin platformele informatice destinate furnizării de servicii electronice, la procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei încheiat ca înscris în formă electronică.

(3^4)Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei încheiat pe suport hârtie poate fi comunicat, prin derogare de la art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prin platforme informatice destinate furnizării de servicii electronice, atunci când contravenientul a optat pentru această modalitate de comunicare. Procesul-verbal se consideră comunicat în termen de 5 zile de la data punerii la dispoziţia contravenientului a copiei în format electronic a procesului-verbal, fără să poarte semnătura electronică a agentului constatator.

(3^5)Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei încheiat ca înscris în formă electronică, dovada comunicării acestuia prin platformele informatice destinate furnizării de servicii electronice, corespondenţa purtată potrivit art. 39 alin. (3) şi, după caz, înregistrările realizate cu ajutorul mijloacelor tehnice prevăzute la alin. (2) se stochează pentru o perioadă de 5 ani începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost emis procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.

  1. După articolul 120 se introduce un nou articol, art. 120^1, cu următorul cuprins:

Articolul 120^1

(1) În vederea executării amenzii contravenţionale, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei încheiat ca înscris în formă electronică se transmite autorităţii publice competente prin platforme informatice destinate furnizării de servicii electronice.

(2) În cazul în care nu poate fi transmis în modalitatea prevăzută la alin. (1), în vederea executării amenzii contravenţionale, se transmite copia procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei încheiat ca înscris în formă electronică, imprimată pe suport hârtie, fără să poarte semnătura olografă a agentului constatator. Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei încheiat ca înscris în formă electronică poate fi accesat prin platformele informatice destinate furnizării de servicii electronice.

  1. După articolul 130 se introduce un nou articol, art. 130^1, cu următorul cuprins:

Articolul 130^1

(1) Ministerul Afacerilor Interne dezvoltă şi administrează platforme informatice destinate furnizării de servicii electronice cu privire la înmatricularea vehiculelor şi dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

(2) În platformele informatice prevăzute la alin. (1) se înregistrează:

a)din oficiu, persoanele juridice de drept privat, proprietari de vehicule supuse înmatriculării;

b)la cerere, persoanele fizice.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.