Model cerere de restituire permis de conducere în baza ordonanţei procurorului/hotărârii judecătoreşti rămase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului sau prin care procesul verbal de constatare a contravenţiei a fost anulat.

Descarcă. Model cerere de restituire permis de conducere în baza ordonanţei procurorului/hotărârii judecătoreşti rămase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului sau prin care procesul verbal de constatare a contravenţiei a fost anulat, prevăzută la art. 219 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat.
Pentru punctele 6-8, cererea se soluţionează de către şeful serviciului rutier care are în evidenţă titularul, cu precizarea că restituirea documentului se face personal la sediul unităţii de poliţie (art. 113 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 rep.).

CERERE,
(restituire permis de conducere în baza ordonanţei procurorului prin care a fost soluţionat dosarul penal/hotărârii judecătoreşti rămase definitive de achitare a inculpatului sau procesul verbal de contravenţie a fost anulat)

Subsemnatul(a)_____________________________________________, domiciliat (ă) în______________________, str._______________________, nr._______, bl._____, sc.____, et._____, ap.______, judeţ/sector________________________, C.N.P_____________________, vă rog să-mi restituiţi permisul de conducere, ca urmare a soluţiei pronunţate în dosarul de cercetare penală privind fapta prev. şi ped. de art. __________ din Codul Penal, săvârşită în ziua de______________/anulării procesului verbal de constatare a contravenţiei seria____ nr. ___________ din data de ___________.
Hotărârea nr.____________/___________ a __________________________
rămasă definitivă la data de _________________.
Ordonanţa nr.____________/___________ a ____________________________
emisă la data de _________________, împotriva căreia nu voi formula plângere, conform prevederilor art. 339 alin. (4) din Codul de procedură penală.
Anexez alăturat copia cărții de identitate valabilă.

Data_______________, ora_____ Semnătura___________________

Şefului Brigăzii Autostrăzi şi Misiuni Speciale /Brigăzii Rutiere/
Serviciului Rutier__________.