Model cerere restituire permis de conducere la expirarea termenului de suspendare.

Descarcă. Model cerere restituire permis de conducere la expirarea termenului de suspendare, prevăzută la art. 219 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat.

CERERE,
(restituire permis de conducere la expirarea perioadei de suspendare)

Subsemnatul(a)_____________________________________________, domiciliat (ă) în______________________, str._______________________, nr._______, bl._____, sc.____, et._____, ap.______, judeţ/sector________________________, C.N.P_____________________, în temeiul art. 219 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin H.G. 1391/2006 cu modificările şi completările ulterioare, vă rog să îmi restituiţi permisul de conducere, întrucât perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice a expirat.
Anexez alăturat copia cărții de identitate valabilă.

Data_______________, ora_____ Semnătura___________________

Şefului Brigăzii Autostrăzi / Brigăzii Rutiere /
Serviciului Rutier__________.