ORDIN nr. 1.501 din 13 noiembrie 2006 (Procedura de înmatriculare, înregistrare și radiere)

Privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 noiembrie 2006
Data intrării în vigoare 01-12-2006
Formă consolidată valabilă la data 03-01-2023
Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 11-08-2020 până la data de 03-01-2023
Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 1.501 din 13 noiembrie 2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 941 din 21 noiembrie 2006, la data de 03 Ianuarie 2023 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 168 din 28 iulie 2010/ORDINUL nr. 2.039 din 28 iulie 2010; ORDINUL nr. 148 din 1 februarie 2016/ORDINUL nr. 61 din 11 aprilie 2016; ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017; ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020.
Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
Având în vedere prevederile art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:
Capitolul I
Dispoziţii generale
Articolul 1
(1)Autoritatea competentă pentru coordonarea înmatriculării şi radierii autovehiculelor şi remorcilor, autorizarea provizorie sau pentru probe este Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(2) Înmatricularea, autorizarea provizorie şi eliberarea unui certificat de înmatriculare se efectuează de serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor în a căror rază de competenţă proprietarii îşi au domiciliul, sediul ori reşedinţa în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate, la cererea acestora.
La data de 11-08-2020 Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
(3)La cererea persoanei juridice, autovehiculul sau remorca se poate înmatricula la autoritatea competentă în raza căreia persoana juridică are reprezentanţe, filiale, sucursale, puncte de lucru ori unităţi subordonate.
(4) Autorităţile competente să efectueze înmatricularea, autorizarea provizorie pentru circulaţie şi autorizarea pentru probe încasează tarifele aferente confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare şi provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial, păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare, precum şi contravaloarea certificatelor de înmatriculare şi a autorizaţiilor provizorii.
La data de 11-08-2020 Alineatul (4) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
(5)Sumele prevăzute la alin. (4) pot fi achitate prin una dintre modalităţile prevăzute la art. 11^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
La data de 12-06-2017 Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017
Articolul 1^1
În situaţia în care, potrivit dispoziţiilor prezentului ordin, pentru efectuarea operaţiunilor solicitate este necesară copia unui document, aceasta poate fi transmisă şi în format electronic, prin e-mail, la adresa pusă la dispoziţie în acest scop şi publicată pe pagina de internet a instituţiei prefectului din care face parte serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
La data de 12-06-2017 Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017
Articolul 2
(1)Proprietarii de vehicule sau mandatarii acestora sunt obligaţi să solicite înmatricularea ori înregistrarea, după caz, înainte de a le pune în circulaţie şi să solicite radierea lor din evidenţă, în cazurile prevăzute de lege, potrivit prevederilor prezentului ordin.
(2)În cazul schimbării oricăror date înscrise în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, titularul acestuia este obligat să solicite autorităţii emitente eliberarea unui nou astfel de document, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit modificarea.
(3) Titularul certificatului de înmatriculare sau înregistrare este obligat să solicite eliberarea unui nou document sau a unei/unor plăcuţe cu număr de înmatriculare sau înregistrare în locul celor furate, pierdute sau deteriorate, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a intervenit una dintre aceste situaţii.
La data de 11-08-2020 Alineatul (3) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
Articolul 3
(1)Înmatricularea, înregistrarea şi autorizarea provizorie sau pentru probe se efectuează pe numele proprietarului de vehicul.
(2)La cererea scrisă a proprietarului unui vehicul, în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se poate înscrie şi o altă persoană decât proprietarul, specificându-se calitatea în care aceasta poate utiliza vehiculul. În cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se menţionează şi datele de identificare a utilizatorului.
Articolul 4
(1)Înmatricularea, înregistrarea şi autorizarea provizorie sau pentru probe a vehiculelor se consideră efectuate de la data înscrierii acestora în registrul naţional de evidenţă a vehiculelor înmatriculate, respectiv în evidenţele Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apărării, Serviciului Român de Informaţii şi ale consiliilor locale, în cazul înregistrării.
(2)Odată cu înmatricularea, înregistrarea, autorizarea provizorie sau pentru probe, autoritatea competentă eliberează solicitantului certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, autorizaţia de circulaţie provizorie ori pentru probe, după caz, împreună cu plăcuţele cu numărul de înmatriculare, de înregistrare, provizoriu ori pentru probe aferent, după caz.
(3)În cazul transmiterii certificatului de înmatriculare prin serviciile poştale, serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor eliberează solicitantului un document, cu valabilitate pentru 15 zile, care atestă înmatricularea vehiculului şi emiterea certificatului de înmatriculare corespunzător.
La data de 12-06-2017 Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017
Articolul 5
Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Apărării, Serviciul Român de Informaţii şi consiliile locale îşi stabilesc reguli proprii de procedură privind înregistrarea şi radierea vehiculelor.
Capitolul II
Înmatricularea autovehiculelor şi remorcilor
Articolul 6
(1)Înmatricularea se face numai pentru autovehiculele şi remorcile omologate, potrivit legii, de către Regia Autonomă “Registrul Auto Român”.
(2)Înmatricularea poate fi permanentă sau, prin excepţie, temporară.
(3)Înmatricularea permanentă este continuă, în sensul că de la admiterea în circulaţie în România şi până la scoaterea definitivă din circulaţie a unui vehicul, acesta este înscris permanent în registrul naţional al vehiculelor înmatriculate, pe numele proprietarului sau, după caz, al proprietarilor succesivi.
(4)Înmatricularea temporară se realizează în cazul vehiculelor de provenienţă străină care beneficiază de regimul vamal de admitere temporară sau pentru vehiculele destinate exportului.
Articolul 7
(1) Înmatricularea permanentă sau înmatricularea temporară se efectuează pe baza depunerii următoarelor documente:
La data de 11-08-2020 Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 7 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
a)cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin; în cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona în mod explicit acest lucru în cuprinsul cererii;
La data de 11-08-2020 Litera a) din Alineatul (1), Articolul 7 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
b)dovada înregistrării în evidenţa organului fiscal al autorităţii publice locale în a cărei rază de competenţă proprietarul sau utilizatorul, în cazul vehiculelor care fac obiectul unui contract de leasing, îşi are domiciliul, sediul ori reşedinţa în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate. În cazul înmatriculării temporare a vehiculelor ce urmează a fi înmatriculate în alt stat nu este necesară depunerea dovezii înregistrării în evidenţa organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale;
La data de 11-08-2020 Litera b) din Alineatul (1), Articolul 7 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
c)cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie;
d)documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, în original şi în copie. În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta şi documentul care să ateste dreptul legal în virtutea căruia persoana poate folosi vehiculul, în original şi în copie; în cazul în care vehiculul este folosit în sistem leasing se poate prezenta un extras din contractul de leasing, care să conţină cel puţin părţile, obiectul şi durata contractului, datele de identificare ale vehiculului şi semnăturile părţilor;
La data de 12-06-2017 Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017
e)actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie. În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se vor prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie;
f)dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia, cu excepţia autovehiculelor şi remorcilor noi;
g)copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate a acesteia;
h)dovada efectuării formalităţilor vamale de import definitiv sau temporar pentru înmatricularea temporară, în cazul autovehiculelor şi al remorcilor dobândite din străinătate, în cazurile prevăzute de lege, în original sau copie legalizată a acesteia;
i)abrogată;
La data de 12-06-2017 Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017
j)abrogată;
La data de 12-06-2017 Litera j) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017
k)dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare;
l)dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau plăcuţelor cu număr de înmatriculare a căror combinaţie a fost păstrată anterior, în condiţiile prevederilor art. 27 alin. (1);
La data de 11-08-2020 Litera l) din Alineatul (1), Articolul 7 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
m)certificatul de autenticitate al vehiculului, cu excepţia vehiculelor noi, a autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice;
n)procura specială în formă autentică, după caz.
La data de 11-08-2020 Litera n) din Alineatul (1), Articolul 7 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
(1^1)Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent verifică dacă din documentele prevăzute la alin. (1) rezultă că persoana care solicită înmatricularea a realizat achiziţia intracomunitară a vehiculului, în sensul titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz, serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent verifică pe cale informatică dacă persoana care solicită înmatricularea mijlocului de transport achiziţionat din alt stat membru al Uniunii Europene este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, situaţie în care nu mai este necesară prezentarea altor documente. Verificarea pe cale informatică se realizează în condiţii stabilite prin protocol încheiat între Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
La data de 05-05-2016 Alin. (1^1) al art. 7 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 148 din 1 februarie 2016/ORDINUL nr. 61 din 11 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 5 mai 2016.
(1^2)Dacă persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) aceasta trebuie să depună, după caz:
a)formularul «Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport», prevăzut de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor «Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport» şi «Certificat», precum şi a procedurii de eliberare a acestora; sau
b)formularul «Certificat», prevăzut de ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor «Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport» şi «Certificat», precum şi a procedurii de eliberare a acestora.
La data de 05-05-2016 Alin. (1^2) al art. 7 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 148 din 1 februarie 2016/ORDINUL nr. 61 din 11 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 5 mai 2016.
(2)Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea. Plăcuţele cu numărul de înmatriculare prevăzute la alin. (1) lit. l) se restituie pe loc solicitantului, numai dacă acestea îndeplinesc cerinţele impuse de standardele în vigoare, iar combinaţia numărului de înmatriculare nu a fost restricţionată conform legii. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu eliberarea certificatului de înmatriculare a vehiculului sau a documentului prevăzut la art. 4 alin. (3).
La data de 11-08-2020 Alineatul (2) din Articolul 7 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
(2^1)Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. n), înmatricularea unui vehicul nou poate fi solicitată în numele proprietarului de către operatorul economic care a comercializat vehiculul şi care are ca obiect de activitate vânzarea vehiculelor noi, în baza depunerii contractului de mandat încheiat între aceştia. În aceste situaţii, anual, cu ocazia depunerii primei solicitări, precum şi ori de câte ori intervin modificări, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) şi, după caz, alin. (7), vor fi depuse şi documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul desemnat al mandatarului.
La data de 11-08-2020 Articolul 7 din Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
(3) În cazul vehiculului de provenienţă străină care a mai fost înmatriculat în alt stat şi care se înmatriculează pentru prima dată în România, solicitantul trebuie să depună, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare.
La data de 11-08-2020 Alineatul (3) din Articolul 7 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
(4)În cazul existenţei unor indicii cu privire la falsificarea documentelor prevăzute la alin. (1) sau (3) ori în absenţa celor prevăzute la alin. (3), se vor efectua verificări prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor cu competenţe în domeniu, la solicitarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, în condiţii stabilite prin dispoziţie a directorului Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(5)În cazul absenţei documentelor prevăzute la alin. (3), serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent va înmatricula un vehicul care provine dintr-un stat membru al Uniunii Europene numai după obţinerea confirmării de la acest stat a faptului că solicitantul este îndreptăţit să reînmatriculeze vehiculul în România. Procedura de solicitare a confirmării statului membru al Uniunii Europene din care provine vehiculul care urmează a fi înmatriculat în România se stabileşte prin dispoziţie a directorului Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(6)Până la clarificarea situaţiilor prevăzute la alin. (4) şi (5), solicitantului i se pot atribui succesiv mai multe autorizaţii de circulaţie provizorii.
(7)Persoana juridică solicitantă a înmatriculării trebuie să depună la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) şi (3), şi acte care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, în copie.
Articolul 8
(1) Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul se efectuează în baza depunerii următoarelor documente:
La data de 11-08-2020 Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
a)cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexă; în cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona în mod explicit acest lucru în cuprinsul cererii;
La data de 11-08-2020 Litera a) din Alineatul (1), Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
b)dovada înregistrării în evidenţele organelor fiscale ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază de competenţă noul proprietar sau utilizatorul, în cazul vehiculelor care fac obiectul unui contract de leasing, îşi are domiciliul, sediul ori reşedinţa, în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate;
La data de 11-08-2020 Litera b) din Alineatul (1), Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
c)cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie;
d)documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, în original şi în copie. În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta şi documentul care să ateste dreptul legal în virtutea căruia persoana poate folosi vehiculul, în original şi în copie; în cazul în care vehiculul este folosit în sistem leasing se poate prezenta un extras din contractul de leasing, care să conţină cel puţin părţile, obiectul şi durata contractului, datele de identificare ale vehiculului şi semnăturile părţilor;
La data de 12-06-2017 Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017
e)actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie. În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie;
f)dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia;
g)copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate a acesteia;
h)abrogată;
La data de 12-06-2017 Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017
i)certificatul de înmatriculare emis pe numele fostului proprietar;
La data de 11-08-2020 Litera i) din Alineatul (1), Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
j)plăcuţele cu numărul de înmatriculare şi, după caz, plăcuţele a căror combinaţie a numărului de înmatriculare a fost păstrată anterior de către solicitant, în condiţiile art. 27 alin. (1);
La data de 11-08-2020 Litera j) din Alineatul (1), Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
k)dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare;
l)dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, cu excepţia cazului în care acestea se transferă automat noului proprietar, în condiţiile art. 24 alin. (4) din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau acesta a optat anterior pentru păstrarea unei combinaţii a numărului de înmatriculare, în condiţiile art. 27 alin. (1), iar forma, dimensiunile şi conţinutul plăcuţelor îndeplinesc cerinţele din standardele în vigoare;
La data de 11-08-2020 Litera l) din Alineatul (1), Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
m)abrogată;
La data de 12-06-2017 Litera m) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017
n)procura specială în formă autentică, după caz.
La data de 11-08-2020 Litera n) din Alineatul (1), Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
(2)Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea. Plăcuţele cu numărul de înmatriculare prevăzute la alin. (1) lit. j) se restituie pe loc solicitantului, când acestea se transferă automat noului proprietar sau dacă fostul proprietar a optat pentru păstrarea combinaţiei numărului de înmatriculare şi numai dacă acestea îndeplinesc cerinţele impuse de standardele în vigoare, iar combinaţia numărului de înmatriculare nu a fost restricţionată conform legii. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu eliberarea certificatului de înmatriculare a vehiculului sau a documentului prevăzut la art. 4 alin. (3).
La data de 11-08-2020 Alineatul (2) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
(3)Persoana juridică solicitantă a transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul trebuie să depună la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi acte care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, în copie.
(4)Transcrierea dreptului de proprietate asupra vehiculului se comunică în termen de 30 de zile, de către autoritatea care a efectuat-o, organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale.
Articolul 8^1
Abrogat.
La data de 11-08-2020 Articolul 8^1 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
Articolul 9
(1)Verificarea existenţei şi a valabilităţii inspecţiei tehnice periodice şi a încheierii asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule se poate face şi pe cale informatică, în condiţii stabilite prin protocol încheiat între Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Regia Autonomă “Registrul Auto Român”, respectiv Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, caz în care documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. f) şi g), precum şi la art. 8 alin. (1) lit. f) şi g) nu mai sunt necesare.
(2)Abrogat.
La data de 12-06-2017 Alineatul (2) din Articolul 9 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017
(3)Societăţile abilitate să comercializeze vehicule noi şi societăţile de leasing care au încheiat protocoale, conform legii, cu Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor pot solicita, pe cale informatică, înmatricularea sau autorizarea provizorie pentru circulaţie a vehiculelor şi depun documentele necesare eliberării certificatelor de înmatriculare sau a autorizaţiilor provizorii pentru circulaţie a vehiculelor şi a plăcuţelor aferente simultan cu primirea acestora, verificarea actelor fiind efectuată ulterior.
(4)În cazul transcrierii transmiterii dreptului de proprietate pentru vehiculul al cărui certificat de înmatriculare este model 1997 sau mai vechi, noul certificat de înmatriculare se eliberează doar după efectuarea de verificări în evidenţele manuale în care vehiculul a fost înmatriculat.
Articolul 10
(1)Înmatricularea temporară pentru export se realizează pentru o perioadă de maximum 30 de zile, dar care nu poate depăşi termenul de valabilitate a asigurării internaţionale – carte verde.
(2)Pentru vehiculele aflate în regim vamal de admitere temporară, perioada de înmatriculare temporară nu poate depăşi sfârşitul anului în curs, dacă solicitarea a fost făcută în primele 9 luni ale anului respectiv, ori sfârşitul anului următor, dacă solicitarea a fost făcută în ultimele 3 luni ale anului în curs. Perioada de înmatriculare temporară nu poate depăşi termenul limită acordat de autoritatea vamală sau durata dreptului de şedere de care beneficiază cetăţenii străini.
(3)Pentru autovehiculele şi remorcile care se introduc în România printr-o operaţiune de leasing extern sau care sunt de provenienţă străină şi comercializate în România în sistem leasing, durata de înmatriculare temporară nu poate depăşi valabilitatea contractului de leasing şi termenul limită stabilit pentru importul temporar.
Articolul 11
(1)Autovehiculele şi remorcile aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane străine cu statut diplomatic sau consular, care îşi desfăşoară activitatea în România, se înmatriculează, la cererea celor interesaţi, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, pe baza documentelor prevăzute la art. 7, cu excepţia taxei de înmatriculare şi a dovezii plăţii taxei asupra mijloacelor de transport/impozitului pe mijloacele de transport, stabilită potrivit legii, dacă, pe bază de reciprocitate, se acordă scutiri pentru acestea.
(2)În cazurile prevăzute la alin. (1), înmatricularea se poate realiza şi la solicitarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”.
Articolul 12
Termenul în care se soluţionează cererile pentru eliberarea certificatelor de înmatriculare nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare.
Articolul 13
(1) Eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare se efectuează de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor care a efectuat înmatricularea, la solicitarea titularului certificatului de înmatriculare, în baza depunerii următoarelor documente:
La data de 11-08-2020 Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 13 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
a)cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexă;
La data de 11-08-2020 Litera a) din Alineatul (1), Articolul 13 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
b)abrogată;
La data de 11-08-2020 Litera b) din Articolul 13 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
c)certificatul de înmatriculare deteriorat sau, după caz, declaraţia de pierdere sau furt a acestuia;
La data de 12-06-2017 Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 13 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017
d)dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare;
e)actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.
f)procura specială în formă autentică, după caz.
La data de 11-08-2020 Alineatul (1), Articolul 13 din Capitolul II a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
(2)Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. e) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta.
La data de 11-08-2020 Alineatul (2) din Articolul 13 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
Articolul 14
(1) Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare în situaţia modificării unor date înscrise în acesta se efectuează de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent conform art. 1 alin. (2), la solicitarea proprietarului, titular al certificatului de înmatriculare, în baza depunerii următoarelor documente:
La data de 11-08-2020 Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 14 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
a)cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexă;
La data de 11-08-2020 Litera a) din Alineatul (1), Articolul 14 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
b)cartea de identitate a vehiculului, în situaţia în care au fost efectuate modificări tehnice de Regia Autonomă «Registrul Auto Român»;
La data de 11-08-2020 Litera b) din Alineatul (1), Articolul 14 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
c)certificatul de atestare fiscală emis de către organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, care conţine noile date tehnice sau de identificare a solicitantului, numai în cazul modificărilor care vizează datele tehnice în baza cărora se calculează impozitul pe mijloace de transport, ori care se referă la schimbarea domiciliului sau, după caz, a reşedinţei, pentru cetăţenii străini, ori a sediului.
La data de 11-08-2020 Litera c) din Alineatul (1), Articolul 14 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
d)vechiul certificat de înmatriculare;
e)dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare;
f)actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;
g)dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, în termenul de valabilitate a acesteia.
La data de 12-06-2017 Alineatul (1) din Articolul 14 , Capitolul II a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017
h)plăcuţele cu numărul de înmatriculare, în cazul în care proprietarul solicită atribuirea unui alt număr de înmatriculare;
La data de 11-08-2020 Alineatul (1) al Articolului 14 din Capitolul II a fost completat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
i)procura specială în formă autentică, după caz.
La data de 11-08-2020 Alineatul (1) al Articolului 14 din Capitolul II a fost completat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
(2)Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. f) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta. Plăcuţele cu numărul de înmatriculare se restituie pe loc solicitantului, când acesta a optat pentru păstrarea combinaţiei numărului de înmatriculare, numai dacă îndeplinesc cerinţele impuse de standardele în vigoare, iar combinaţia numărului de înmatriculare nu a fost restricţionată conform legii. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu eliberarea noului certificat de înmatriculare a vehiculului sau a documentului prevăzut la art. 4 alin. (3).
La data de 11-08-2020 Alineatul (2) din Articolul 14 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
(3)În cazul solicitării atribuirii unui alt număr de înmatriculare, se vor depune în plus faţă de documentele prevăzute la alin. (1) plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dovada de plată a contravalorii celor noi şi, după caz, a tarifului legal de atribuire a unei combinaţii preferenţiale a numărului de înmatriculare.
(4)Abrogat.
La data de 11-08-2020 Alineatul (4) din Articolul 14 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
Capitolul III
Autorizarea provizorie pentru circulaţie a autovehiculelor şi remorcilor
Articolul 15
(1)Până la înmatriculare, serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competente potrivit art. 1 alin. (2) autorizează provizoriu circulaţia autovehiculelor şi a remorcilor neînmatriculate.
La data de 12-06-2017 Alineatul (1) din Articolul 15 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017
(2)Autorizaţia de circulaţie provizorie se emite pentru o perioadă de maximum 90 de zile sau pentru perioade mai scurte, care, cumulat, nu pot depăşi 90 de zile. Valabilitatea autorizaţiei de circulaţie provizorie nu poate depăşi data la care expiră asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule.
La data de 12-06-2017 Alineatul (2) din Articolul 15 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017
(3)Perioada de 90 de zile prevăzută la alin. (2) nu se aplică în cazul vehiculelor aflate în situaţia prevăzută la art. 7 alin. (4) şi (5).
(4)Autorizaţia de circulaţie provizorie dă dreptul titularului acesteia de a circula numai pe teritoriul României.
Articolul 16
(1) Autorizaţia de circulaţie provizorie se eliberează în baza depunerii următoarelor documente:
La data de 11-08-2020 Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 16 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
a)cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexă;
La data de 11-08-2020 Litera a) din Alineatul (1), Articolul 16 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
b)copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate a acesteia;
La data de 11-08-2020 Litera b) din Alineatul (1), Articolul 16 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
b^1)documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în cazul vehiculului de provenienţă străină care a mai fost înmatriculat în alt stat, în original şi în copie;
La data de 11-08-2020 Alineatul (1) al Articolului 16 din Capitolul III a fost completat de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
c)abrogată;
La data de 12-06-2017 Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 16 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017
d)documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului, în original şi în copie;
La data de 11-08-2020 Litera d) din Alineatul (1), Articolul 16 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
e)actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie, sau, în cazul persoanei juridice, documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie;
f)dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu număr provizoriu;
La data de 12-06-2017 Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 16 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017
g)dovada plăţii contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie;
h)copia declaraţiei vamale, după caz, pentru vehiculele de provenienţă străină pentru care se solicită autorizarea de circulaţie provizorie pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau pentru perioade care, cumulate, depăşesc 30 de zile
La data de 12-06-2017 Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 16 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017
i)procura specială în formă autentică, după caz.
La data de 11-08-2020 Alineatul (1) al Articolului 16 din Capitolul III a fost completat de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
(2)Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. b^1), d) şi e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.
La data de 11-08-2020 Alineatul (2) din Articolul 16 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi ale art. 15 alin. (2), în cazul absenţei documentelor prevăzute la alin. (1) lit. b^1), serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent va autoriza provizoriu circulaţia unui vehicul înmatriculat anterior în alt stat, pentru o perioadă de maximum 5 zile, dar care nu poate depăşi data la care expiră asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule.
La data de 11-08-2020 Articolul 16 din Capitolul III a fost completat de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
Articolul 17
(1)Autorizaţiile de circulaţie provizorie pot fi eliberate în alb societăţilor abilitate să comercializeze vehicule noi sau societăţilor de leasing care deţin spaţiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor şi au un volum mediu de vânzări de cel puţin 5 vehicule într-un interval de o lună.
(2) Eliberarea autorizaţiilor de circulaţie provizorie prevăzute la alin. (1) se efectuează în baza depunerii următoarelor documente:
La data de 11-08-2020 Partea introductivă a Alineatului (2) din Articolul 17 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
a)cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexă;
La data de 11-08-2020 Litera a) din Alineatul (2), Articolul 17 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
b)copii de pe facturile fiscale de vânzare şi jurnalul de vânzări al societăţii din care să rezulte că aceasta a comercializat un număr de vehicule care să justifice acordarea autorizaţiilor de circulaţie provizorie;
c)abrogată;
La data de 12-06-2017 Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 17 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017
d)documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, în copie;
e)dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu număr provizoriu;
La data de 12-06-2017 Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 17 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017
f)dovada plăţii contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie.
(3)Documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) se prezintă anual, cu ocazia primei solicitări de eliberare a autorizaţiilor de circulaţie provizorie.
(4)Persoanele juridice vor completa ulterior autorizaţiile pe numele propriu sau al clienţilor, numai pentru vehiculele noi comercializate de acestea. Fiecare autorizaţie va fi însoţită de asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule.
(5)Societăţile abilitate să comercializeze vehicule noi şi societăţile de leasing vor asigura permanent, la cererea poliţiei, identificarea operativă a titularilor autorizaţiilor de circulaţie provizorie pe care le-au completat în condiţiile alin. (4).
(6)În cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (4) şi (5), societăţile abilitate să comercializeze vehicule noi şi societăţile de leasing pierd dreptul de a primi autorizaţii de circulaţie provizorie în alb pentru o perioadă de 3 luni de la data constatării.
Articolul 18
Termenul în care se soluţionează cererile pentru eliberarea autorizaţiilor de circulaţie provizorie nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare.
Capitolul IV
Autorizarea pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor
Articolul 19
(1) Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent potrivit alin. (2) autorizează pentru probe vehiculele care:
a)fac obiectul unor activităţi de testare în vederea omologării, precum şi cele incomplete care efectuează deplasări de la producători la operatorii economici care le carosează, la solicitarea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate fabricarea, asamblarea, carosarea, modificarea ori testarea vehiculelor, sistemelor, componentelor, unităţilor tehnice separate, pieselor sau echipamentelor, destinate vehiculelor respective;
b)se supun înmatriculării şi se comercializează, în vederea efectuării probelor solicitate de clienţi, la cererea persoanelor juridice care deţin spaţiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor şi au un volum de vânzări de cel puţin 60 de vehicule în ultimele 6 luni.
La data de 11-08-2020 Alineatul (1) din Articolul 19 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
(2) Autorizaţia de circulaţie pentru probe este valabilă un an de la data emiterii şi se eliberează persoanei juridice, proprietar al vehiculelor, sau, după caz, persoanei juridice autorizate să efectueze activităţi de testare a vehiculelor, sistemelor, componentelor, unităţilor tehnice separate, pieselor sau echipamentelor, destinate acestora, mandatată de către producător, la solicitarea acesteia, de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor în a cărui rază de competenţă aceasta îşi are sediul.
La data de 11-08-2020 Alineatul (2) din Articolul 19 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
(3) Autorizaţia de circulaţie pentru probe este valabilă doar pe teritoriul României, pentru cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), şi doar pe teritoriul judeţului sau al municipiului Bucureşti, în raza căruia solicitantul îşi are sediul, pentru cazul prevăzut la alin. (1) lit. b).
La data de 11-08-2020 Alineatul (3) din Articolul 19 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
(4)Formularul autorizaţiei de circulaţie pentru probe este identic cu cel al certificatului de înmatriculare, fiind însoţit de o anexă completată de titularul autorizării, care cuprinde elementele de identificare a vehiculului.
Articolul 20
Autorizaţia de circulaţie pentru probe se eliberează în baza depunerii următoarelor documente:
a)cererea solicitantului;
b)documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi persoana desemnată, în copie;
c)copii de pe actul constitutiv al solicitantului, din care să rezulte ca obiect de activitate fabricarea, asamblarea, carosarea, modificarea ori testarea vehiculelor, sistemelor, componentelor, unităţilor tehnice separate, pieselor sau echipamentelor, destinate vehiculelor respective, pentru vehiculele aflate în situaţia prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. a);
d)o adeverinţă de la Regia Autonomă «Registrul Auto Român» din care să rezulte că solicitantul este abilitat să efectueze activităţi de testare a vehiculelor sau sistemelor, componentelor, unităţilor tehnice separate, pieselor ori echipamentelor destinate acestor vehicule, în vederea omologării, după caz;
e)copii de pe actul constitutiv al solicitantului din care să rezulte ca obiect de activitate comercializarea vehiculelor rutiere şi copii de pe facturile fiscale de vânzare care să ateste un volum de vânzări de cel puţin 60 de vehicule în ultimele 6 luni, precum şi copii de pe actele care atestă deţinerea unui spaţiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor supuse vânzării, pentru vehiculele aflate în situaţia prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. b);
f)copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate a acesteia, pentru fiecare autorizaţie solicitată;
g)documentul care atestă faptul că solicitantul autorizaţiei de circulaţie pentru probe este mandatat de către producător să efectueze activităţi de testare a vehiculelor sau sistemelor, componentelor, unităţilor tehnice separate, pieselor ori echipamentelor destinate acestora, după caz;
h)dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu număr pentru probe;
i)dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare.
La data de 11-08-2020 Articolul 20 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
Articolul 21
(1)Titularii autorizaţiilor de circulaţie pentru probe vor completa la momentul punerii în circulaţie a unui vehicul cu plăcuţe cu număr pentru probă o anexă care trebuie să cuprindă datele de identificare a vehiculului pe care se montează plăcuţele cu număr pentru probe, astfel: categoria, marca, tipul, masa totală maxim autorizată, numărul de identificare şi culoarea. Datele din anexe se înscriu şi într-un registru aflat la sediul societăţii.
(2)Titularii autorizaţiilor de circulaţie pentru probe vor asigura permanent, la cererea poliţiei, identificarea operativă a vehiculelor care circulă cu număr de probă.
(3)Autovehiculele şi remorcile care circulă în baza autorizaţiei de circulaţie pentru probe nu pot efectua transport comercial de bunuri şi persoane.
(4)Autorizaţia de circulaţie pentru probe nu poate fi folosită pentru autovehicule şi remorci de provenienţă străină pentru care nu au fost efectuate formalităţile vamale în România şi nici pentru vehicule care nu aparţin titularului autorizaţiei de probe.
(5)În cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1)-(4), precum şi la art. 19 alin. (3), persoanele juridice autorizate în condiţiile art. 19 pierd dreptul de a primi autorizaţii de circulaţie pentru probe pentru o perioadă de 6 luni de la data constatării.
Articolul 22
Termenul în care se soluţionează cererile pentru eliberarea autorizaţiilor de circulaţie pentru probe nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare.
Capitolul V
Înregistrarea vehiculelor
Articolul 23
(1) Se înregistrează la nivelul primarilor comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti numai tractoarele agricole sau forestiere, remorcile destinate a fi tractate de către acestea, troleibuzele, mopedele şi cvadriciclurile uşoare aşa cum sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele cu două sau trei roţi şi pentru cvadricicluri, omologate potrivit legii, pentru care Regia Autonomă «Registrul Auto Român» a emis cartea de identitate a vehiculului, maşinile autopropulsate pentru care Regia Autonomă «Registrul Auto Român» a emis atestatul tehnic, precum şi tramvaiele şi vehiculele cu tracţiune animală.
La data de 11-08-2020 Alineatul (1) din Articolul 23 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
(2) Înregistrarea vehiculelor în condiţiile prevăzute la alin. (1) se realizează de către compartimentele de specialitate de la nivelul primarilor comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti, pe a căror rază teritorială îşi au domiciliul, reşedinţa ori sediul proprietarii vehiculelor respective.
La data de 11-08-2020 Alineatul (2) din Articolul 23 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
(3) Procedura de înregistrare, evidenţă şi radiere a vehiculelor la nivelul primarilor comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti se stabileşte prin hotărâre a consiliului local, cu avizul consultativ al Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
La data de 11-08-2020 Alineatul (3) din Articolul 23 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
(4) Autovehiculele, remorcile şi tractoarele agricole sau forestiere din dotarea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a Serviciului Român de Informaţii se înregistrează la aceste instituţii numai dacă au fost omologate potrivit legii şi deţin carte de identitate a vehiculului emisă de Regia Autonomă «Registrul Auto Român», iar maşinile autopropulsate numai dacă deţin atestat tehnic emis de Regia Autonomă «Registrul Auto Român». Autovehiculele şi remorcile cu excepţia remorcilor destinate a fi tractate de către tractoarele agricole sau forestiere pot, după caz, să fie înmatriculate, în condiţiile legii.
La data de 11-08-2020 Alineatul (4) din Articolul 23 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
(5)Procedura de înregistrare şi radiere a vehiculelor din dotarea instituţiilor prevăzute la alin. (4) se stabileşte prin ordin al conducătorului instituţiei respective, care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:
a)structura din cadrul instituţiei care efectuează înregistrarea;
b)documentele pe baza cărora se efectuează înregistrarea, respectiv radierea;
c)situaţiile şi condiţiile în care se eliberează, pentru un vehicul înregistrat, un nou certificat de înregistrare, respectiv un nou set de plăcuţe cu număr de înregistrare.
(6)Odată cu înregistrarea vehiculelor, autorităţile competente trebuie să elibereze un certificat de înregistrare, precum şi plăcuţele cu număr de înregistrare.
Capitolul VI
Radierea din circulaţie a vehiculelor
Articolul 24
(1)Proprietarii de vehicule înmatriculate sau înregistrate pot depune o cerere privind radierea din circulaţie, al cărei model este prevăzut în anexă, dacă fac dovada depunerii acestora într-un spaţiu adecvat.
La data de 12-06-2017 Alineatul (1) din Articolul 24 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017
(2)Proprietarii de vehicule înmatriculate sau înregistrate sunt obligaţi să solicite radierea din circulaţie în termen de 30 de zile de la data:
a)când vehiculul a fost dezmembrat, casat sau predat unei unităţi specializate, în vederea dezmembrării;
b)scoaterii definitive din România a vehiculului;
c)declarării furtului vehiculului;
d)trecerii vehiculului înregistrat în proprietatea altei persoane.
(3)Vehiculul declarat, prin dispoziţie a autorităţii administraţiei publice locale, fără stăpân ori abandonat se radiază din oficiu în termen de 30 de zile de la primirea dispoziţiei respective.
(4)Vehiculul pentru care poliţia rutieră a dispus radierea din circulaţie, potrivit legii, se radiază de la data comunicării măsurii.
(5) Situaţia vehiculelor radiate se comunică electronic, lunar, de către autoritatea care a efectuat-o organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale.
La data de 11-08-2020 Alineatul (5) din Articolul 24 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
Articolul 25
(1) Radierea se efectuează de către autoritatea care a efectuat înmatricularea pe baza depunerii certificatului de înmatriculare sau de înregistrare şi a plăcuţelor cu număr de înmatriculare ori de înregistrare, după caz, a cărţii de identitate a vehiculului (doar pentru vehiculele înmatriculate după 1 iulie 1993), a certificatului de atestare fiscală, precum şi a documentelor care atestă faptul că a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 24 alin. (1)-(4).
La data de 11-08-2020 Alineatul (1) din Articolul 25 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
(2)În cazul vehiculelor înmatriculate anterior datei de 1 iulie 1993, care deţin certificate de înmatriculare şi numere de înmatriculare modele vechi sau care au o vechime de fabricaţie mai mare de 30 de ani, radierea se poate efectua în baza unei declaraţii pe propria răspundere a titularului înmatriculării ori a moştenitorilor legali ai acestuia, care să ateste că vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulaţie şi nu mai circulă pe drumurile publice.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul vehiculelor menţionate la art. 24 alin. (2) lit. a), radierea poate fi efectuată şi din oficiu, numai în baza notificării primite de la autorităţi competente sau operatori economici autorizaţi să emită certificatul de distrugere, care atestă faptul că vehiculul a fost definitiv scos din uz, iar în cazul celor aflate în situaţia prevăzută la art. 24 alin. (2) lit. b), radierea poate fi efectuată şi la solicitarea titularului certificatului de înmatriculare sau, după caz, din oficiu, numai în baza notificării primite de la autorităţi competente, care atestă faptul că vehiculul a fost înmatriculat permanent în alt stat.
La data de 11-08-2020 Articolul 25 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 36, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
Capitolul VII
Numerele de înmatriculare, de înregistrare, provizorii şi pentru probe
Articolul 26
(1)Indicativele judeţelor şi al municipiului Bucureşti, alcătuirea numerelor de ordine, formele, dimensiunile, culorile fondului plăcuţelor şi ale înscrisurilor aplicate, precum şi condiţiile de calitate pentru plăcuţele cu număr de înmatriculare, provizoriu sau pentru probe, după caz, sunt stabilite prin standard de stat, potrivit legii.
(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), alcătuirea numerelor de ordine poate fi modificată cu aprobarea ministrului administraţiei şi internelor.
Articolul 27
(1) Păstrarea combinaţiei numărului de înmatriculare poate fi solicitată de către titularul certificatului de înmatriculare autorităţii care a efectuat înmatricularea, până la momentul radierii vehiculului, al expirării solicitării anterioare de păstrare sau al transcrierii transmiterii dreptului de proprietate pe numele dobânditorului, după caz, cu plata tarifului aferent. Solicitarea înscrierii acesteia în evidenţele autorităţii competente se face în baza depunerii următoarelor documente:
a)cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexă;
b)actul de identitate al solicitantului sau documentele care atestă dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul persoanei juridice, în original şi în copie;
c)dovada achitării tarifului de păstrare a combinaţiei numărului de înmatriculare.
La data de 11-08-2020 Alineatul (1) din Articolul 27 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
(1^1)Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. b) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta.
La data de 11-08-2020 Articolul 27 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 38, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
(1^2)Valabilitatea păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare este de un an de la data solicitării, cu posibilitatea de prelungire consecutivă pe o perioadă de maximum trei ani.
La data de 11-08-2020 Articolul 27 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 38, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
Notă
Potrivit art. II din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020, în cazul combinaţiilor numărului de înmatriculare păstrate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, termenele prevăzute la art. 27 alin. (1^2) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentul ordin, se calculează începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.
(1^3)Responsabilitatea asigurării continuităţii păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare revine solicitantului operaţiunii respective.
La data de 11-08-2020 Articolul 27 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 38, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
(2) Solicitantul înmatriculării permanente, al transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul sau al eliberării unui nou certificat de înmatriculare ca urmare a modificării unor date înscrise în acesta poate opta pentru o combinaţie preferenţială a numărului de înmatriculare, dacă aceasta este disponibilă, cu plata contravalorii tarifului legal.
La data de 11-08-2020 Alineatul (2) din Articolul 27 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 39, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
(3) În cazul în care solicitantul transcrierii transmiterii dreptului de proprietate are domiciliul, reşedinţa ori sediul în alt judeţ decât titularul certificatului de înmatriculare anterior, acesta poate primi o combinaţie la rând a numărului de înmatriculare sau poate opta pentru o combinaţie preferenţială, dacă aceasta este disponibilă, cu plata contravalorii tarifului legal.
La data de 11-08-2020 Alineatul (3) din Articolul 27 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 39, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
(4) Depunerea documentelor prevăzute la art. 13 alin. (1), art. 25 alin. (3) şi art. 27 alin. (1) poate fi înlocuită prin transmiterea solicitărilor către autoritatea de înmatriculare competentă, în format electronic, prin intermediul unei aplicaţii informatice puse la dispoziţia publicului pe pagina de internet a Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, cu respectarea condiţiilor prevăzute de reglementările legale în vigoare.
La data de 11-08-2020 Articolul 27 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 40, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
(5) Modele ale documentelor necesare solicitării efectuării operaţiunilor prevăzute la alin. (4) sunt puse gratuit la dispoziţia publicului, pe pagina de internet a Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor.
La data de 11-08-2020 Articolul 27 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 40, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
Articolul 27^1
(1) Eliberarea unei/unor noi plăcuţe cu număr de înmatriculare, ca urmare a pierderii, deteriorării sau furtului, se face în baza depunerii următoarelor documente:
a)cererea solicitantului;
b)dovada plăţii contravalorii plăcuţei/plăcuţelor cu numărul de înmatriculare;
c)actul de identitate al solicitantului sau documentele care atestă dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul persoanei juridice;
d)plăcuţa/plăcuţele deteriorată/deteriorate ori, după caz, declaraţia de pierdere sau dovada declarării furtului acesteia/acestora emisă de către autorităţi competente;
e)procura specială în formă autentică, după caz.
(2) Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. c) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta.
La data de 11-08-2020 Capitolul VII a fost completat de Punctul 41, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020
Capitolul VIII
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Articolul 28
Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, nu se mai efectuează serviciile de rezervare a unei combinaţii a numărului de înmatriculare. Persoanele care au achitat anterior contravaloarea tarifului de rezervare a unui număr de înmatriculare beneficiază în continuare de serviciile achitate, dar nu mai mult de un an de la achitarea acestora.
Articolul 29
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Ministrul administraţiei şi internelor,
Vasile Blaga
Bucureşti, 13 noiembrie 2006.
Nr. 1.501.
Anexă
*) Anexa este reprodusă în facsimil.

La data de 11-08-2020 Anexa a fost modificată de Punctul 42, Articolul I din ORDINUL nr. 120 din 6 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2020