ORDONANŢĂ nr. 2 din 12 iulie 2001 (Regimul juridic al contravenților)

Privind regimul juridic al contravenţiilor

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001

Data intrării în vigoare 24-08-2001

Formă consolidată valabilă la data 03-01-2023

Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 24-04-2022 până la data de 03-01-2023

Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI nr. 2 din 12 iulie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 410 din 25 iulie 2001, la data de 03 Ianuarie 2023 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: RECTIFICAREA nr. 2 din 12 iulie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 20 februarie 2002; LEGEA nr. 180 din 11 aprilie 2002; ORDONANŢA nr. 61 din 29 august 2002 abrogată de LEGEA nr. 174 din 17 mai 2004; LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003; LEGEA nr. 526 din 25 noiembrie 2004; ORDONANŢA nr. 8 din 19 ianuarie 2006; LEGEA nr. 352 din 21 iulie 2006; LEGEA nr. 353 din 21 iulie 2006; LEGEA nr. 182 din 16 mai 2006; DECIZIA nr. 953 din 19 decembrie 2006; DECIZIA nr. 228 din 13 martie 2007; DECIZIA nr. 1.354 din 10 decembrie 2008; LEGEA nr. 293 din 28 septembrie 2009; LEGEA nr. 202 din 25 octombrie 2010; LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 26 iunie 2013; ORDONANŢA nr. 17 din 26 august 2014; ORDONANŢA nr. 5 din 28 ianuarie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016; LEGEA nr. 203 din 20 iulie 2018; LEGEA nr. 107 din 20 aprilie 2022.

Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.9 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adopta prezenta ordonanţa.

Capitolul I

Dispoziţii generale

Articolul 1

Legea contravenţională apără valorile sociale, care nu sunt ocrotite prin legea penală. Constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege, ordonanţa, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

La data de 22-04-2002 Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 180 din 11 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002.

Articolul 2

(1)Prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului se pot stabili şi sancţiona contravenţii în toate domeniile de activitate.

La data de 22-04-2002 Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 180 din 11 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002.

(2)Prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene se stabilesc şi se sancţionează contravenţii în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuţii prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenţii prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului.

La data de 22-04-2002 Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 180 din 11 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002.

(3)Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pot stabili şi sancţiona contravenţii în următoarele domenii: salubritate; activitatea din pieţe, curăţenia şi igienizarea acestora; întreţinerea parcurilor şi spaţiilor verzi, a spaţiilor şi locurilor de joaca pentru copii; amenajarea şi curăţenia spaţiilor din jurul blocurilor de locuinţe, precum şi a terenurilor virane; întreţinerea bazelor şi obiectivelor sportive aflate în administrarea lor; întreţinerea străzilor şi trotuarelor, a şcolilor şi altor instituţii de educaţie şi cultura, întreţinerea clădirilor, împrejmuirilor şi a altor construcţii; depozitarea şi colectarea gunoaielor şi a resturilor menajere.

La data de 22-04-2002 Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 180 din 11 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002.

(4)Consiliul General al Municipiului Bucureşti poate stabili şi alte domenii de activitate din competenta consiliilor locale ale sectoarelor, în care acestea pot stabili şi sancţiona contravenţii.

(5)Hotărârile consiliilor locale sau judeţene ori, după caz, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, prin care s-au stabilit contravenţii cu nesocotirea principiilor prevăzute la alin. (2)-(4), sunt nule de drept. Nulitatea se constată de instanţa de contencios administrativ competentă, la cererea oricărei persoane interesate.

La data de 22-04-2002 Alin. (5) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 180 din 11 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002.

Articolul 3

(1)Actele normative prin care se stabilesc contravenţii vor cuprinde descrierea faptelor ce constituie contravenţii şi sancţiunea ce urmează să se aplice pentru fiecare dintre acestea; în cazul sancţiunii cu amendă se vor stabili limita minimă şi maximă a acesteia sau, după caz, cote procentuale din anumite valori; se pot stabili şi tarife de determinare a despăgubirilor pentru pagubele pricinuite prin săvârşirea contravenţiilor.

(2)Persoana juridică răspunde contravenţional în cazurile şi în condiţiile prevăzute de actele normative prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii.

Articolul 4

(1)Dispoziţiile din actele normative prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţiile intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării, iar în cazul hotărârilor consiliilor locale sau judeţene, punerea în aplicare se face şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 50 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001.

La data de 09-12-2004 Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 526 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.149 din 6 decembrie 2004.

(2)În cazuri urgente se poate prevedea intrarea în vigoare într-un termen mai scurt, dar nu mai puţin de 10 zile.

(3)Hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene prevăzute la art. 1, prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii, pot fi aduse la cunoştinţa publică prin afişare sau prin orice alta forma de publicitate în condiţiile Legii nr. 215/2001.

La data de 22-04-2002 Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 180 din 11 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002.

Articolul 5

(1)Sancţiunile contravenţionale sunt principale şi complementare.

(2)Sancţiunile contravenţionale principale sunt:

a)avertismentul;

b)amenda contravenţională;

c)prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.

La data de 29-10-2003 Lit. c) a alin. (2) al art. 5 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.

d)abrogată;

La data de 29-10-2003 Lit. d) a alin. (2) al art. 5 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.

(3)Sancţiunile contravenţionale complementare sunt:

a)confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii;

b)suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi;

c)închiderea unităţii;

d)blocarea contului bancar;

e)suspendarea activităţii agentului economic;

f)retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ exterior, temporar sau definitiv;

g)desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială.

(4)Prin legi speciale se pot stabili şi alte sancţiuni principale sau complementare.

(5)Sancţiunea stabilită trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite.

La data de 22-04-2002 Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 180 din 11 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002.

(6)Sancţiunile complementare se aplică în funcţie de natura şi de gravitatea faptei.

La data de 22-04-2002 Alin. (6) al art. 5 a fost introdus de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 180 din 11 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002.

(7)Pentru una şi aceeaşi contravenţie se poate aplica numai o sancţiune contravenţională principala şi una sau mai multe sancţiuni complementare.

La data de 22-04-2002 Alin. (7) al art. 5 a fost introdus de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 180 din 11 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002.

Articolul 6

(1)Avertismentul şi amenda contravenţională se pot aplica oricărui contravenient persoana fizica sau juridică.

(2)Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii se poate aplica numai contravenienţilor persoane fizice.

La data de 29-10-2003 Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.

Articolul 7

(1)Avertismentul constă în atenţionarea verbală sau scrisă a contravenientului asupra pericolului social al faptei săvârşite, însoţită de recomandarea de a respecta dispoziţiile legale.

(2)Avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de gravitate redusă.

(3)Avertismentul se poate aplica şi în cazul în care actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei nu prevede această sancţiune.

Articolul 8

(1)Amenda contravenţională are caracter administrativ.

(2)Limita minimă a amenzii contravenţionale este de 25 lei*), iar limita maximă nu poate depăşi:

a)100.000 lei*), în cazul contravenţiilor stabilite prin lege şi ordonanţa;

b)50.000*) lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale Guvernului;

c)5.000 lei*), în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene ori ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

d)2.500 lei*), în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

Notă CTCE Conform alin. (1) al art. 1 din LEGEA nr. 348 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 23 iulie 2004, la data de 1 iulie 2005, moneda națională a României, leul, va fi denominată astfel încât 10.000 lei vechi, aflați în circulație la această dată, vor fi preschimbați pentru 1 leu nou.

(3) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu excepţia celor aplicate, potrivit legii, de autorităţile administraţiei publice locale şi amenzilor privind circulaţia pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care contravenientul îşi are domiciliul sau sediul, după caz.

La data de 24-08-2018 Alineatul (3) din Articolul 8 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul 20, Capitolul V din LEGEA nr. 203 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 25 iulie 2018

(4) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetele locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care contravenientul îşi are domiciliul.

La data de 24-08-2018 Alineatul (4) din Articolul 8 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul 20, Capitolul V din LEGEA nr. 203 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 25 iulie 2018

(5) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice fără domiciliu în România şi persoanelor juridice fără sediu în România se fac venit la bugetul de stat.

La data de 24-08-2018 Articolul 8 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul 20, Capitolul V din LEGEA nr. 203 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 25 iulie 2018

La data de 22-04-2002 Art. 8 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 180 din 11 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002.

Articolul 9

(1)Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii poate fi stabilită numai prin lege şi numai pe o durata ce nu poate depăşi 300 de ore.

(2)Sancţiunea prevăzută la alin. (1) se stabileşte alternativ cu amenda.

(3)În cazul în care contravenientul persoană fizică nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, organul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale prevăzut la art. 39 alin. (2) lit. a) în a cărui rază teritorială domiciliază contravenientul va sesiza instanţa judecătorească în a cărei circumscripţie domiciliază acesta, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată.

La data de 30-08-2014 Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de art. I din ORDONANŢA nr. 17 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 27 august 2014.

Notă CTCE Conform art. II din ORDONANŢA nr. 17 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 27 august 2014, procesele şi cererile privind înlocuirea amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe a Guvernului se soluţionează de către instanţele legal învestite, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare la data când acestea au fost pornite.

(4)La primul termen de judecată, instanţa, cu citarea contravenientului, poate acorda acestuia, la cerere, un termen de 30 de zile, în vederea achitării integrale a amenzii.

La data de 28-07-2006 Alin. (4) al art. 9 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 352 din 21 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 25 iulie 2006.

(5)În cazul în care contravenientul nu achită amenda în termenul prevăzut la alin. (4), instanţa procedează la înlocuirea amenzii cu sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.

La data de 04-10-2009 Alin. (5) al art. 9 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 28 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 1 octombrie 2009.

(6)Hotărârea prin care s-a aplicat sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii este supusă numai apelului.

———–

Alin. (6) al art. 9 a fost modificat de pct. 1 al art. 41 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.

La data de 29-10-2003 Art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.

Articolul 10

(1)Dacă aceeaşi persoana a săvârşit mai multe contravenţii sancţiunea se aplică pentru fiecare contravenţie.

(2)Când contravenţiile au fost constatate prin acelaşi proces-verbal, sancţiunile contravenţionale se cumulează fără a putea depăşi dublul maximului amenzii prevăzut pentru contravenţia cea mai grava sau, după caz, maximul general stabilit în prezenta ordonanţa pentru prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.

La data de 29-10-2003 Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.

(3)În cazul în care la săvârşirea unei contravenţii au participat mai multe persoane, sancţiunea se va aplica fiecăreia separat.

Articolul 11

(1)Caracterul contravenţional al faptei este înlăturat în cazul legitimei apărări, stării de necesitate, constrângerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilităţii, beţiei involuntare complete, erorii de fapt, precum şi infirmităţii, dacă are legătura cu fapta săvârşită.

(2)Minorul sub 14 ani nu răspunde contravenţional.

(3)Pentru contravenţiile săvârşite de minorii care au împlinit 14 ani minimul şi maximul amenzii stabilite în actul normativ pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate.

(4)Minorul care nu a împlinit vârsta de 16 ani nu poate fi sancţionat cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.

La data de 29-10-2003 Alin. (4) al art. 11 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.

(5)Cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei se constată numai de instanţa de judecată.

Articolul 12

(1)Dacă printr-un act normativ fapta nu mai este considerată contravenţie, ea nu se mai sancţionează*), chiar dacă a fost săvârşită înainte de data intrării în vigoare a noului act normativ.

(2)Dacă sancţiunea prevăzută în noul act normativ este mai uşoară se va aplica aceasta. În cazul în care noul act normativ prevede o sancţiune mai grava, contravenţia săvârşită anterior va fi sancţionată conform dispoziţiilor actului normativ în vigoare la data săvârşirii acesteia.

Notă

Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 228 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 27 aprilie 2007 s-a constatat că dispoziţiile art. 12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor sunt neconstituţionale în măsura în care prin sintagma “nu se mai sancţionează” prevăzută în text se înţelege doar aplicarea sancţiunii contravenţionale, nu şi executarea acesteia.

Conform art. 147 din Constituţia României republicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.

În consecinţă, în intervalul 27 aprilie 2007-11 iunie 2007, dispoziţiile art. 12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor sunt neconstituţionale în măsura în care prin sintagma “nu se mai sancţionează” prevăzută în text se înţelege doar aplicarea sancţiunii contravenţionale, nu şi executarea acesteia, au fost suspendate de drept, încetându-şi efecte juridice începând cu data de 12 iunie 2007, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.

Articolul 13

(1)Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârşirii faptei.

(2)În cazul contravenţiilor continue, termenul prevăzut la alin. (1) curge de la data încetării săvârşirii faptei. Contravenţia este continuă în situaţia în care încălcarea obligaţiei legale durează în timp.

La data de 02-06-2012 Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 2 al art. 41 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.

(3)Când fapta a fost urmărită ca infracţiune şi ulterior s-a stabilit ca ea constituie contravenţie, prescripţia aplicării sancţiunii nu curge pe tot timpul în care cauza s-a aflat în faţa organelor de cercetare sau de urmărire penală ori în faţa instanţei de judecata, dacă sesizarea s-a făcut înăuntrul termenului prevăzut la alin. (1) sau (2). Prescripţia operează totuşi dacă sancţiunea nu a fost aplicată în termen de un an de la data săvârşirii, respectiv constatării faptei, dacă prin lege nu se dispune altfel.

(4)Prin legi speciale pot fi prevăzute şi alte termene de prescripţie pentru aplicarea sancţiunilor contravenţionale.

Articolul 14

(1)Executarea sancţiunilor contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancţiunii.

La data de 01-02-2015 Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA nr. 5 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 29 ianuarie 2015.

(2)Prescripţia executării sancţiunilor contravenţionale poate fi constatată chiar şi de instanţa învestită cu soluţionarea plângerii contravenţionale.

La data de 02-06-2012 Art. 14 a fost modificat de pct. 3 al art. 41 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.

Capitolul II

Constatarea contravenţiei

Articolul 15

(1)Contravenţia se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia, denumite în mod generic agenţi constatatori.

(2)Pot fi agenţi constatatori: primării, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne*), special abilitaţi, persoanele împuternicite în acest scop de miniştri şi de alţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, de prefecţi, preşedinţi ai consiliilor judeţene, primari, de primarul general al municipiului Bucureşti, precum şi de alte persoane prevăzute în legi speciale.

(3)Ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne constată contravenţii privind: apărarea ordinii publice; circulaţia pe drumurile publice; regulile generale de comerţ; vânzarea, circulaţia şi transportul produselor alimentare şi nealimentare, ţigărilor şi băuturilor alcoolice; alte domenii de activitate stabilite prin lege sau prin hotărâre a Guvernului.

Notă CTCE Prin HOTĂRÂREA nr. 156 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 15 aprilie 2013 s-a dispus modificarea structurii organizatorice a acestui minister, implicit modificarea denumirii acestuia.

Articolul 16

(1) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; numele, prenumele, domiciliul şi codul numeric personal ale contravenientului, descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ; termenul de exercitare a căii de atac şi instanţa la care se depune plângerea.

La data de 24-08-2018 Alineatul (1) din Articolul 16 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul 20, Capitolul V din LEGEA nr. 203 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 25 iulie 2018

(1^1)În cazul contravenienţilor cetăţeni străini, persoane fără cetăţenie sau cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, în procesul-verbal vor fi cuprinse şi următoarele date: seria şi numărul paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia şi statul emitent.

La data de 09-12-2004 Alin. (1^1) al art. 16 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 526 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.149 din 6 decembrie 2004.

(2)Abrogat.

La data de 25-07-2003 Alin. (2) al art. 16 a fost abrogat de art. II din LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.

(3)Abrogat.

La data de 25-07-2003 Alin. (3) al art. 16 a fost abrogat de art. II din LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.

(4)Abrogat.

La data de 25-07-2003 Alin. (4) al art. 16 a fost abrogat de art. II din LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.

(5)În cazul în care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde şi numele, prenumele şi domiciliul părinţilor sau ale altor reprezentanţi ori ocrotitori legali ai acestuia.

(6)În situaţia în care contravenientul este persoana juridică în procesul-verbal se vor face menţiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal ale acesteia, precum şi datele de identificare a persoanei care o reprezintă.

(7)În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoştinţă contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare. Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica “Alte menţiuni”, sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal.

Articolul 17

Lipsa uneia dintre menţiunile privind numele şi prenumele agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod, iar, în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu.

La data de 24-08-2018 Articolul 17 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul 20, Capitolul V din LEGEA nr. 203 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 25 iulie 2018

Articolul 18

Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele în baza cărora se fac menţiunile prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (1^1). În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului, agentul constatator poate apela la poliţişti, jandarmi sau poliţişti locali.

La data de 24-08-2018 Articolul 18 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul 20, Capitolul V din LEGEA nr. 203 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 25 iulie 2018

Articolul 19

(1)Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagina de agentul constatator şi de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se afla de faţă, refuza sau nu poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia.

(2)Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator.

(3)În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.

Articolul 20

(1)Dacă o persoana săvârşeşte mai multe contravenţii constatate în acelaşi timp de acelaşi agent constatator, se încheie un singur proces-verbal.

(2)Abrogat.

La data de 22-04-2002 Alin. (2) al art. 20 a fost abrogat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 180 din 11 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002.

Capitolul III

Aplicarea sancţiunilor contravenţionale

Articolul 21

(1)În cazul în care prin actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiilor nu se prevede altfel, agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplică şi sancţiunea.

(2)Dacă, potrivit actului normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei, agentul constatator nu are dreptul să aplice şi sancţiunea, procesul-verbal de constatare se trimite de îndată organului sau persoanei competente să aplice sancţiunea. În acest caz sancţiunea se aplică prin rezoluţie scrisă pe procesul-verbal.

(3)Sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal.

Articolul 22

Abrogat.

La data de 29-10-2003 Art. 22 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.

Articolul 23

(1)În cazul în care prin săvârşirea contravenţiei s-a cauzat o pagubă şi există tarife de evaluare a acesteia, persoana împuternicită să aplice sancţiunea stabileşte şi despăgubirea, cu acordul expres al persoanei vătămate, făcând menţiunea corespunzătoare în procesulverbal.

(2)Dacă nu există tarif de evaluare a pagubei persoana vătămată îşi va putea valorifica pretenţiile potrivit dreptului comun.

Articolul 24

(1)Persoana împuternicită să aplice sancţiunea dispune şi confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii. În toate situaţiile agentul constatator va descrie în procesul-verbal bunurile supuse confiscării şi va lua în privinţa lor măsurile de conservare sau de valorificare prevăzute de lege, făcând menţiunile corespunzătoare în procesul-verbal.

(2)În cazul în care bunurile nu se găsesc contravenientul este obligat la plata contravalorii lor în lei.

(3)Agentul constatator are obligaţia să stabilească cine este proprietarul bunurilor confiscate şi, dacă acestea aparţin unei alte persoane decât contravenientul, în procesul-verbal se vor menţiona, dacă este posibil, datele de identificare a proprietarului sau se vor preciza motivele pentru care identificarea nu a fost posibilă.

Articolul 25

(1)Procesul-verbal se va înmâna sau, după caz, se va comunica, în copie, contravenientului şi, dacă este cazul, părţii vătămate şi proprietarului bunurilor confiscate.

(2)Comunicarea se face de către organul care a aplicat sancţiunea, în termen de cel mult două luni de la data aplicării acesteia.

La data de 01-02-2015 Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA nr. 5 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 29 ianuarie 2015.

(3) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei este titlu de creanţă şi înştiinţare de plată.

La data de 24-08-2018 Alineatul (3) din Articolul 25 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul 20, Capitolul V din LEGEA nr. 203 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 25 iulie 2018

Articolul 26

(1) Dacă agentul constatator aplică şi sancţiunea, iar contravenientul este prezent la încheierea procesului-verbal, copia de pe acesta se înmânează contravenientului, făcându-se menţiune în acest sens în procesul-verbal. Contravenientul va semna de primire.

La data de 24-08-2018 Alineatul (1) din Articolul 26 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul 20, Capitolul V din LEGEA nr. 203 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 25 iulie 2018

(2)Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi faţă de celelalte persoane cărora trebuie să li se comunice copia de pe procesul-verbal, dacă sunt prezente la încheierea acestuia.

(3) În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia se face de către agentul constatator, în termen de cel mult două luni de la data încheierii.

La data de 24-08-2018 Alineatul (3) din Articolul 26 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul 20, Capitolul V din LEGEA nr. 203 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 25 iulie 2018

Articolul 27

Comunicarea procesului-verbal se face prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cel puţin un martor.

La data de 24-08-2018 Articolul 27 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 9, Articolul 20, Capitolul V din LEGEA nr. 203 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 25 iulie 2018

Articolul 28

(1) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

La data de 24-08-2018 Alineatul (1) din Articolul 28 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 10, Articolul 20, Capitolul V din LEGEA nr. 203 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 25 iulie 2018

Notă CTCE Conform alin. (1) al art. 25, Cap. VI din LEGEA nr. 203 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 25 iulie 2018 la data intrării în vigoare a prezentei legi, dispoziţiile din actele normative în vigoare care stabilesc achitarea a jumătate din minimul amenzii contravenţionale, într-un termen mai mic decât cel prevăzut la art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

(2)Amenzile care se cuvin bugetului de stat pot fi achitate, prin mijloace de plată online, în conturile dedicate, la instituţiile de credit autorizate cu care există încheiate convenţii sau la unităţile Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se achită, prin mijloace de plată online, prin instituţii de credit autorizate cu care există încheiate convenţii sau la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale ori ale altor instituţii publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcţionează, de cetăţenia, domiciliul sau de reşedinţa contravenientului ori de locul săvârşirii contravenţiei, precum şi la ghişeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României. O copie de pe chitanţă se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poştă sau electronic, prin e-mail, organului din care acesta face parte, potrivit dispoziţiilor alin. (1).

La data de 30-06-2016 Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. III al art. 14, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.

(3)Plata amenzilor contravenţionale achitate prin intermediul sistemelor electronice de plată prevăzute de lege se dovedeşte prin prezentarea extrasului de cont al plătitorului sau a dovezii de plată emise de către sistemele de plăţi, aceasta specificând data şi ora efectuării plăţii; în aceste situaţii se elimină obligativitatea pentru plătitor de a preda o copie de pe extrasul de cont sau de pe dovada de plată emisă de sistemul de plăţi către agentul constatator sau organul din care acesta face parte.

———-

Alin. (3) al art. 28 a fost modificat de pct. III al art. 14, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.

La data de 09-12-2004 Art. 28 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 526 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.149 din 6 decembrie 2004.

Articolul 29

Dispoziţiile art. 28 se aplică şi în cazurile prevăzute la art. 10 alin. (2), dacă contravenientul achită jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ pentru fiecare dintre contravenţiile constatate, fără ca prin totalizare să se depăşească maximul prevăzut pentru contravenţia cea mai gravă.

Articolul 30

(1)Dacă persoana împuternicită să aplice sancţiunea apreciază că fapta a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, constituie infracţiune, sesizează organul de urmărire penală competent.

(2)În cazul în care fapta a fost urmărită ca infracţiune şi ulterior s-a stabilit de către procuror sau de către instanţă că ea ar putea constitui contravenţie, actul de sesizare sau de constatare a faptei, împreună cu o copie de pe rezoluţia, ordonanţa sau, după caz, de pe hotărârea judecătorească, se trimite de îndată organului în drept să constate contravenţia, pentru a lua măsurile ce se impun conform legii.

(3)Termenul de 6 luni pentru aplicarea sancţiunii în cazul prevăzut la alin. (2) curge de la data sesizării organului în drept să aplice sancţiunea.

Capitolul IV

Căile de atac

Articolul 31

(1)Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Notă

Decizie de respingere: HP nr. 49/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1089 din 11 noiembrie 2022.

(2)Partea vătămată poate face plângere numai în ceea ce priveşte despăgubirea, iar cel căruia îi aparţin bunurile confiscate, altul decât contravenientul, numai în ceea ce priveşte măsura confiscării.

Articolul 32

(1) Plângerea se depune şi se soluţionează în baza competenţei alternative la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia ori la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul contravenientul.

La data de 24-04-2022 Alineatul (1) din Articolul 32 , Capitolul IV a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 107 din 20 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 21 aprilie 2022

(2)Controlul aplicării şi executării sancţiunilor contravenţionale principale şi complementare este de competenţa exclusivă a instanţei prevăzute la alin. (1).

La data de 02-06-2012 Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de pct. 4 al art. 41 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.

(3)Plângerea suspendă executarea. Plângerea persoanelor prevăzute la art. 31 alin. (2) suspendă executarea numai în ceea ce priveşte despăgubirea sau, după caz, măsura confiscării.

Articolul 33

(1)Judecătoria va fixa termen de judecată, care nu va depăşi 30 de zile, şi va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sancţiunea, a martorilor indicaţi în procesul-verbal sau în plângere, precum şi a oricăror alte persoane în măsura să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei.

(2)În cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie, judecătoria va cita şi societatea de asigurări menţionată în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.

Articolul 34

(1)Instanţa competentă să soluţioneze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o şi pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, şi hotărăşte asupra sancţiunii, despăgubirii stabilite, precum şi asupra măsurii confiscării. Dispoziţiile art. 236^1 şi ale art. 405 din Codul de procedură civilă nu sunt aplicabile.

(2)Dacă prin lege nu se prevede altfel, hotărârea prin care s-a soluţionat plângerea poate fi atacată numai cu apel. Apelul se soluţionează de secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului. Motivarea apelului nu este obligatorie. Motivele de apel pot fi susţinute şi oral în faţa instanţei. Apelul suspendă executarea hotărârii.

La data de 02-06-2012 Art. 34 a fost modificat de pct. 5 al art. 41 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.

Articolul 35

Plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se soluţionează cu precădere.

Articolul 36

Pentru plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, pentru recursul formulat împotriva hotărârii judecătoreşti prin care s-a soluţionat plângerea, precum şi pentru orice alte cereri incidente se percep taxele judiciare de timbru prevăzute de lege.

La data de 29-06-2013 Art. 36 a fost modificat de art. 53 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 29 iunie 2013.

Capitolul V

Executarea sancţiunilor contravenţionale

Articolul 37

Procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la art. 31, precum şi hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

La data de 24-08-2018 Articolul 37 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 11, Articolul 20, Capitolul V din LEGEA nr. 203 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 25 iulie 2018

Articolul 38

(1)Avertismentul se adresează oral atunci când contravenientul este prezent la constatarea contravenţiei şi sancţiunea este aplicată de agentul constatator.

(2)În celelalte cazuri avertismentul se socoteşte executat prin comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenţiei, cu rezoluţia corespunzătoare.

(3)Dacă sancţiunea a fost aplicată de instanţă prin înlocuirea amenzii contravenţionale cu avertisment, comunicarea acesteia se face prin încunoştinţare scrisă.

Articolul 39

(1)Punerea în executare a sancţiunii amenzii contravenţionale se face astfel:

a)de către organul din care face parte agentul constatator, ori de câte ori nu se exercită calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei în termenul prevăzut de lege;

b)de către instanţa judecătorească, în celelalte cazuri.

(2)În vederea executării amenzii, organele prevăzute la alin. (1) vor comunica din oficiu procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, neatacat cu plângere în termenul legal, în termen de 30 de zile de la data expirării acestui termen, ori, după caz, dispozitivul hotărârii judecătoreşti irevocabile prin care s-a soluţionat plângerea, în termen de 30 de zile de la data la care hotărârea a devenit irevocabilă, astfel:

a)pentru sumele care se fac venit integral la bugetele locale, organelor de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază contravenientul persoană fizică sau, după caz, îşi are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică;

b)pentru sumele care se fac venit integral la bugetul de stat, organelor de specialitate ale unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în a căror rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică.

La data de 26-05-2006 Alin. (2) al art. 39 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 182 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 23 mai 2006.

(3)Executarea se face în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale privind executarea silită a creanţelor fiscale.

La data de 26-05-2006 Alin. (3) al art. 39 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 182 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 23 mai 2006.

(3^1)În cazul în care contravenientul îşi schimbă domiciliul fiscal, organul fiscal local de la domiciliul anterior transferă organului fiscal local de la noul domiciliu dosarul fiscal al contravenientului cuprinzând titlurile executorii provenite din sancţiuni contravenţionale, neîncasate sau încasate parţial pentru diferenţă, precum şi orice alte acte de executare silită întocmite cu respectarea prevederilor legale.

La data de 24-08-2018 Articolul 39 din Capitolul V a fost completat de Punctul 12, Articolul 20, Capitolul V din LEGEA nr. 203 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 25 iulie 2018

(3^2)Organul fiscal local de la noul domiciliu continuă procedura de executare silită în baza actelor administrative fiscale emise de organul fiscal local de la domiciliul fiscal anterior al contravenientului.

La data de 24-08-2018 Articolul 39 din Capitolul V a fost completat de Punctul 12, Articolul 20, Capitolul V din LEGEA nr. 203 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 25 iulie 2018

(3^3)Sumele încasate în cursul procedurii de executare silită prevăzute la alin. (3^2) se fac venit la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale de la noul domiciliu fiscal al contravenientului.

La data de 24-08-2018 Articolul 39 din Capitolul V a fost completat de Punctul 12, Articolul 20, Capitolul V din LEGEA nr. 203 din 20 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 25 iulie 2018

(4)Împotriva actelor de executare se poate face contestaţie la executare, în condiţiile legii.

Articolul 39^1

(1)În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, acesta va sesiza instanţa în circumscripţia căreia s-a săvârşit contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama, după caz, şi de partea din amendă care a fost achitată.

(2)În cazul în care contravenientul, citat de instanţă, nu a achitat amenda în termenul prevăzut la alin. (1), instanţa procedează la înlocuirea amenzii cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii pe o durată maximă de 50 de ore, iar pentru minori începând cu vârsta de 16 ani, de 25 de ore.

La data de 04-10-2009 Alin. (2) al art. 39^1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 293 din 28 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 1 octombrie 2009.

(3)Hotărârea prin care s-a aplicat sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii este supusă recursului.

(4)Urmărirea punerii în executare a sentinţelor se realizează de către serviciul de executări civile de pe lângă judecătoria în a cărei rază s-a săvârşit contravenţia, în colaborare cu serviciile specializate din primării.

La data de 28-07-2006 Art. 39^1 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 352 din 21 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 25 iulie 2006.

Articolul 40

Executarea sancţiunilor contravenţionale complementare se face potrivit dispoziţiilor legale.

Articolul 41

(1)Confiscarea se aduce la îndeplinire de organul care a dispus această măsură, în condiţiile legii.

(2)În caz de anulare sau de constatare a nulităţii procesului-verbal bunurile confiscate, cu excepţia celor a căror deţinere sau circulaţie este interzisă prin lege, se restituie de îndată celui în drept.

(3)Dacă bunurile prevăzute la alin. (2) au fost valorificate, instanţa va dispune să se achite celui în drept o despăgubire care se stabileşte în raport cu valoarea de circulaţie a bunurilor.

Articolul 42

În scopul executării despăgubirii stabilite pe baza de tarif actele prevăzute la art. 39 alin. (2) se comunică şi părţii vătămate, care va proceda potrivit dispoziţiilor legale referitoare la executarea silită a creanţelor.

Articolul 43

Abrogat.

La data de 29-10-2003 Art. 43 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.

Capitolul VI

Dispoziţii speciale şi tranzitorii

Articolul 44

(1)Sancţiunile prevăzute în prezenta ordonanţă nu se aplică în cazul contravenţiilor săvârşite de militarii în termen. Procesul-verbal de constatare se trimite comandantului unităţii din care face parte contravenientul, pentru a i se aplică măsuri disciplinare, dacă se constată că acesta este întemeiat.

(2)Dacă prin contravenţia săvârşită de un militar în termen s-a produs o pagubă sau dacă sunt bunuri supuse confiscării, organul competent potrivit legii va stabili despăgubirea pe bază de tarif şi va dispune asupra confiscării. Câte o copie de pe procesul-verbal se comunică contravenientului, părţii vătămate şi celui căruia îi aparţin bunurile confiscate.

Articolul 45

Abrogat.

La data de 29-10-2003 Art. 45 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.

Articolul 46

Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne*), precum şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice care au structuri militare vor stabili prin regulamentele interne organele competente să constate şi să aplice sancţiunile în cazul contravenţiilor săvârşite de cadrele militare şi de angajaţii civili în legătura cu serviciul.

Notă CTCE

*) A se vedea Nota de la art. 15.

Articolul 47

Dispoziţiile prezentei ordonanţe se completează cu dispoziţiile Codului penal şi ale Codului de procedură civilă, după caz.

La data de 02-06-2012 Art. 47 a fost modificat de pct. 7 al art. 41 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.

Articolul 48

Ori de câte ori într-o lege specială sau în alt act normativ anterior se face trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, trimiterea se va socoti făcută la dispoziţiile corespunzătoare din prezenta ordonanţă.

Articolul 49

Cauzele aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe vor continua să se judece potrivit legii aplicabile în momentul constatării contravenţiei.

Articolul 50

Actele normative prin care se stabilesc contravenţii, în vigoare la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor fi modificate sau completate, dacă este cazul, în termen de 3 luni, potrivit prevederilor acesteia.

Articolul 50^1

Eliminat.

———–

Art. 50^1 a fost eliminat prin abrogarea pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 19 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 27 ianuarie 2006 de către pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 353 din 21 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 25 iulie 2006.

Articolul 51

(1)Prezenta ordonanţă va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2)Pe aceeaşi data se abroga Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 148 din 14 noiembrie 1968, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

 

 PRIM-MINISTRU

 ADRIAN NĂSTASE

 Contrasemnează:

 Ministrul administraţiei publice,

 Octav Cozmâncă

  1. Ministrul justiţiei,

 Doru Crin Trifoi,

 secretar de stat

 Ministrul finanţelor publice,

 Mihai Nicolae Tănăsescu

 Ministru de interne,

 Ioan Rus

———–