ORDONANŢA nr. 37 din 7 august 2007 (Respectarea timpilor de conducere)

Privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 16 august 2007

Data intrării în vigoare 19-08-2007

Formă consolidată valabilă la data 03-01-2023

Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 03-02-2022 până la data de 03-01-2023

Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI nr. 37 din 7 august 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 16 august 2007, la data de 03 Ianuarie 2023 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de: LEGEA nr. 371 din 21 decembrie 2007; ORDONANŢA nr. 21 din 29 august 2009; LEGEA nr. 52 din 19 martie 2010; ORDONANŢA nr. 8 din 28 ianuarie 2015; LEGEA nr. 353 din 23 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 30 decembrie 2020; LEGEA nr. 173 din 28 iunie 2021; ORDONANŢA nr. 12 din 31 ianuarie 2022.

Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Capitolul I

Scop şi domeniu de aplicare

Articolul 1

(1) Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează operaţiuni de transport rutier ce fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 şi (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 561/2006, operaţiuni de transport rutier care fac obiectul Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (AETR), denumit în continuare Acordul AETR, sau operaţiuni de transport rutier care fac obiectul Acordului comercial şi de cooperare între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, pe de altă parte, denumit în continuare Acordul UE-UK.

La data de 02-07-2021 Alineatul (1) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 173 din 28 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 29 iunie 2021

(2)Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul de aplicare a regulilor privind utilizarea aparatelor de înregistrare a perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto, denumite în continuare tahografe sau tahografe digitale, aşa cum sunt acestea definite în anexa nr. I şi în anexa nr. IB la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind echipamentul de înregistrare în transportul rutier, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 165/2014.

La data de 02-02-2015 Alin. (3) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.

(4) Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2020/1.054 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce priveşte cerinţele minime referitoare la duratele de conducere zilnice şi săptămânale maxime, pauzele minime şi perioadele de repaus zilnic şi săptămânal şi a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce priveşte poziţionarea prin intermediul tahografelor, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 2020/1.054.

La data de 03-01-2021 Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1329 din 31 decembrie 2020

Articolul 2

(1) Operaţiunile de transport la care se face referire la art. 13 alin. (1) lit. a)-d), f)-h) şi j)-r) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 sunt exceptate, pe teritoriul României, de la aplicarea prevederilor art. 5-9 din acest regulament.

(2) Vehiculele care efectuează operaţiunile de transport la care se face referire la art. 13 alin. (1) lit. a)-d), f)-h) şi j)-r) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 sunt exceptate, pe teritoriul României, de la aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 165/2014.

La data de 02-07-2021 Articolul 2 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 173 din 28 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 29 iunie 2021

Articolul 3

Ministerul Transporturilor poate acorda, cu acordul Comisiei Europene, derogări temporare de la regulile privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto, în condiţiile prevăzute la art. 14 al Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006.

Capitolul II

Activitatea de control

Articolul 4

(1) Controlul respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Regulamentului (UE) nr. 2020/1.054, ale Acordului AETR, ale Acordului UE-UK şi ale prezentei ordonanţe se va desfăşura atât în trafic, cât şi la sediile întreprinderilor şi operatorilor de transport rutier.

La data de 02-07-2021 Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 173 din 28 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 29 iunie 2021

(2)Controlul în trafic se efectuează de către inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier sau poliţişti rutieri şi personalul cu atribuţii de control în domeniul protecţiei animalelor în timpul transportului din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, respectiv al unităţilor subordonate acesteia, potrivit competenţelor ce le revin, stabilite de legislaţia în vigoare.

(3)Controlul la sediile întreprinderilor şi operatorilor de transport rutier se efectuează de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier împreună, după caz, cu personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspecţiei Muncii şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi de personalul cu atribuţii de control în domeniul protecţiei animalelor în timpul transportului din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, respectiv al unităţilor subordonate acesteia, potrivit competenţelor ce le revin, stabilite de legislaţia în vigoare.

La data de 02-01-2016 Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 353 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 30 decembrie 2015, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.

(4) Coordonatorul naţional al activităţilor de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Regulamentului (UE) 2020/1.054, ale Acordului AETR şi ale Acordului UE-UK este Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare Coordonator naţional.

La data de 02-07-2021 Alineatul (4) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 173 din 28 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 29 iunie 2021

(5)În vederea verificării datelor din tahograf/aparatura de înregistrare, potrivit competenţelor stabilite în baza prevederilor art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, personalul cu atribuţii de control în domeniul protecţiei animalelor în timpul transportului din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, respectiv al unităţilor subordonate acesteia utilizează cartelele de control eliberate de către autoritatea competentă desemnată în acest sens.

La data de 02-02-2015 Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.

(6) Controlul prevăzut la alin. (1) acoperă în fiecare an o parte însemnată şi reprezentativă a lucrătorilor mobili, a conducătorilor auto, a întreprinderilor, a vehiculelor care intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 şi a lucrătorilor mobili şi a conducătorilor auto care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier, cu modificările şi completările ulterioare.

La data de 03-02-2022 Articolul 4 din Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul II din ORDONANŢA nr. 12 din 31 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 31 ianuarie 2022

(7) Controalele în trafic privind respectarea organizării timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier se limitează la aspectele care pot fi controlate în mod eficient cu ajutorul tahografului şi al aparatului de înregistrare conex. Controalele detaliate ale respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 38/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi efectuate numai la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier.

La data de 03-02-2022 Articolul 4 din Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul II din ORDONANŢA nr. 12 din 31 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 31 ianuarie 2022

Articolul 5

(1) Coordonatorul naţional are următoarele atribuţii principale:

a)coordonează activitatea de control, astfel încât: să fie verificate anual cel puţin 3% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conducătorii auto cărora li se aplică prevederile prezentei ordonanţe, iar din totalul zilelor de lucru verificate, cel puţin 30% să fie controlate în trafic, iar cel puţin 50% să fie controlate la sediile întreprinderilor de transport rutier. În cursul controlului în trafic, conducătorul auto are permisiunea de a contacta sediul întreprinderii/operatorului de transport rutier, managerul de transport sau orice altă persoană sau entitate pentru a furniza, înainte de terminarea controlului în trafic, oricare dintre dovezile care nu sunt disponibile la bord. Acest lucru nu aduce atingere obligaţiei conducătorului auto de a asigura utilizarea corespunzătoare a aparatelor tahograf;

b)introduce un sistem de clasificare în funcţie de gradul de risc pentru întreprinderi/operatorii de transport rutier pe baza numărului şi a gravităţii încălcărilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006 sau ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 sau ale Hotărârii Guvernului nr. 38/2008, cu modificările şi completările ulterioare, constatate pentru fiecare întreprindere/operator de transport rutier, şi organizează controalele în funcţie de gradul de risc al întreprinderii/operatorului de transport rutier;

c)colaborează cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene în vederea organizării unor activităţi comune de control/controale concertate;

d)transmite la fiecare 2 ani Comisiei Europene raportări statistice cu privire la activitatea de control, conform prevederilor art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 şi ale Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/1.013 a Comisiei din 30 martie 2017 de stabilire a formularului tip pentru raportare menţionat la art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006, denumită în continuare Decizia (UE) nr. 1.013/2017, precum şi prevederilor art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 38/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

e)colaborează cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene în vederea depistării şi sancţionării unor eventuale încălcări ale prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, Regulamentului (UE) nr. 165/2014, Acordului AETR şi/sau Acordului UE-UK, acolo unde există indicii în acest sens;

f)asigură schimbul de informaţii cu organismelor/autorităţile omoloage competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi, după caz, din statele SEE sau Confederaţia Elveţiană, în conformitate cu art. 22 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006, inclusiv privind respectarea prevederilor prezentei ordonanţe şi ale Hotărârii Guvernului nr. 38/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

g)cooperează cu autorităţile de control competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi, după caz, din statele SEE sau Confederaţia Elveţiană, în ceea ce priveşte furnizarea de educaţie şi formare către personalul de control, bazându-se în principal pe sistemele existente de aplicare a legii;

h)elaborează şi aplică o strategie naţională de control al respectării legislaţiei specifice, inclusiv în ceea ce priveşte normele speciale privind detaşarea conducătorilor auto, strategie care se concentrează pe întreprinderile clasificate ca prezentând un grad de risc ridicat.

(2) Coordonatorul naţional efectuează, cel puţin de şase ori pe an, controale în trafic concertate asupra conducătorilor auto şi asupra vehiculelor care intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 561/2006 sau a Regulamentului (UE) nr. 165/2014.

(3) Coordonatorul naţional depune eforturi, împreună cu autorităţile de control competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi, după caz, din statele SEE sau Confederaţia Elveţiană, pentru a organiza controale concertate la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier.

(4) Controalele concertate prevăzute la alin. (3) se efectuează în acelaşi timp de către autorităţile de control a două sau mai multe state, fiecare acţionând pe propriul teritoriu, având aceleaşi obiective principale de control privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi/sau a Regulamentului (UE) nr. 165/2014.

(5) Controalele la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier se organizează luându-se în considerare inclusiv experienţa anterioară în ceea ce priveşte diferitele categorii de transport şi de întreprinderi/operatori de transport rutier. Aceste controale se efectuează şi în cazul în care în trafic s-au constatat încălcări grave ale Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale prezentei ordonanţe şi/sau ale Hotărârii Guvernului nr. 38/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Pentru a facilita controalele selective în trafic, datele din sistemul naţional de clasificare în funcţie de gradul de risc sunt accesibile în momentul controlului tuturor autorităţilor de control competente din România.

(7) Instituţia responsabilă cu gestionarea Registrului electronic naţional al operatorilor de transport rutier, împreună cu coordonatorul naţional, asigură autorităţilor competente din alte state membre accesul direct la informaţiile din sistemul naţional de clasificare în funcţie de gradul de risc, acordând acces direct, prin intermediul Registrului electronic naţional, în conformitate cu art. 16 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.

(8) Controalele privind respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 38/2008, cu modificările şi completările ulterioare, vizează o întreprindere dacă unul sau mai mulţi dintre conducătorii auto ai acesteia au încălcat în mod continuu sau grav Regulamentul (CE) nr. 561/2006 sau Regulamentul (UE) nr. 165/2014.

(9) Informaţiile transmise Comisiei Europene în conformitate cu alin. (1) lit. d) includ numărul conducătorilor auto controlaţi în trafic, numărul controalelor la sediile întreprinderilor, numărul de zile lucrătoare controlate şi numărul şi tipul de încălcări semnalate şi indică dacă se transportau persoane sau mărfuri.

(10) Strategia naţională prevăzută la alin. (1) lit. h) se elaborează de către Coordonatorul naţional şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.

Notă

Conform alineatului (3) al articolului V din ORDONANŢA nr. 12 din 31 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 31 ianuarie 2022, ordinul prevăzut la art. 5 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă, se emite în 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

La data de 03-02-2022 Articolul 5 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din ORDONANŢA nr. 12 din 31 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 31 ianuarie 2022

Articolul 5^1

(1) Informaţiile furnizate bilateral în conformitate cu art. 22 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 fac obiectul unui schimb între organismele desemnate notificate Comisiei:

a)cel puţin o dată la şase luni;

b)la cererea motivată a unui stat membru în cazuri individuale.

(2) Coordonatorul naţional transmite informaţiile cerute de către un alt stat membru, în temeiul alin. (1) lit. b), în termen de 25 de zile lucrătoare de la primirea cererii. Organismele naţionale desemnate/notificate pot conveni de comun acord asupra unui termen mai scurt.

(3) În cazurile urgente sau în cazuri care necesită doar o simplă consultare a evidenţelor, precum evidenţele unui sistem de clasificare în funcţie de gradul de risc, informaţiile solicitate se furnizează în termen de trei zile lucrătoare.

(4) În cazul în care Coordonatorul naţional consideră că cererea este insuficient motivată, acesta informează în acest sens statul membru solicitant în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii. Statul membru solicitant trebuie să furnizeze informaţii suplimentare pentru a-şi motiva cererea. În cazul în care statul membru solicitant nu poate furniza informaţii suplimentare pentru a-şi motiva cererea, Coordonatorul naţional solicitat poate respinge cererea. Statul membru solicitant trebuie să furnizeze informaţii suplimentare pentru a-şi motiva cererea.

(5) În cazul în care este dificil sau imposibil să se dea curs unei solicitări de informaţii sau să se efectueze controale, inspecţii sau investigaţii, Coordonatorul naţional informează în acest sens statul membru solicitant în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii şi prezintă motive care să justifice dificultatea sau imposibilitatea respectivă. În acest caz, Coordonatorul naţional şi statul membru solicitant poartă discuţii pentru a identifica soluţii.

(6) În cazul unor întârzieri persistente în furnizarea informaţiilor către Coordonatorul naţional, acesta informează Comisia în vederea luării măsurilor necesare.

(7) Schimbul de informaţii prevăzut în prezentul articol este pus în aplicare prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne (IMI) instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012, denumit în continuare sistemul IMI.

(8) Prevederile alin. (7) nu se aplică schimburilor de informaţii prin intermediul unor consultări directe ale registrelor electronice naţionale menţionate la art. 16 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.

La data de 03-02-2022 Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul II din ORDONANŢA nr. 12 din 31 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 31 ianuarie 2022

Articolul 6

(1) Toate instituţiile implicate în activitatea de control vor înainta anual Coordonatorului naţional statistici detaliate cu privire la controalele desfăşurate, în limita de competenţă a acestora, conform Deciziei (UE) nr. 1.013/2017.

La data de 02-07-2021 Alineatul (1) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3^2, Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 173 din 28 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 29 iunie 2021

(2)Statisticile prevăzute la alin. (1) se centralizează de către Coordonatorul naţional şi se transmit la fiecare 2 ani Comisiei Europene.

(3)Întreprinderile/operatorii de transport rutier au obligaţia de a descărca şi stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conducătorilor auto, iar datele din tahografele digitale ale vehiculelor pe care le utilizează, cel mai târziu la fiecare 90 de zile.

La data de 10-09-2009 Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.

(4) În aplicarea art. 10 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 şi a art. 33 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, întreprinderea/operatorul de transport rutier răspunde pentru încălcările comise de către conducătorii auto angajaţi sau puşi la dispoziţie, chiar dacă aceste încălcări au fost comise pe teritoriul unui alt stat membru sau al unei ţări terţe, în cazul în care nu a respectat obligaţiile care îi revin în conformitate cu alineatul (1) primul paragraf din prezentul articol şi cu articolul 10 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 şi art. 33 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014.

La data de 03-01-2021 Articolul 6 din Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1329 din 31 decembrie 2020

(5) În sensul prezentei ordonanţe, expresia «diagramă tahografică» semnifică foaia de înregistrare prevăzută de art. 2 alin. (2) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, expresia «cartela tahografică» semnifică cardul de conducător auto prevăzut de art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, iar expresia «echipament/aparatură de înregistrare» semnifică tahograful prevăzut de art. 2 alin. (2) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014.

La data de 03-01-2021 Articolul 6 din Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1329 din 31 decembrie 2020

Articolul 7

În cursul exercitării atribuţiilor, personalul cu atribuţii de control are dreptul:

a)să aibă acces în orice vehicul care face obiectul prezentei ordonanţe şi să inspecteze orice parte a vehiculului şi a tahografului, putând să verifice, să reţină şi/sau să copieze orice document sau înregistrare relevantă pentru activitatea de control;

La data de 31-12-2007 Lit. a) a art. 7 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 371 din 21 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 28 decembrie 2007.

b)să solicite conducătorului auto sau întreprinderii/operatorului de transport rutier să prezinte de îndată vehiculul spre a fi inspectat într-o locaţie dotată corespunzător pentru evaluări tehnice amănunţite, dacă există indicii privind intervenţii neautorizate asupra tahografului sau indicii privind existenţa unor mijloace ilegale de manipulare a tahografului care nu pot fi verificate corespunzător în trafic;

c)să aibă acces, în vederea efectuării controlului şi în timpul programului normal de lucru, în orice spaţiu în care îşi desfăşoară activitatea întreprinderea/operatorul de transport rutier, unde pot exista informaţii relevante pentru activitatea de control al respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto.

La data de 31-12-2007 Lit. c) a art. 7 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 371 din 21 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 28 decembrie 2007.

Articolul 7^1

(1)În cazul efectuării controlului în trafic privind respectarea prevederilor prezentei ordonanţe, personalul cu atribuţii de control va verifica tahografele cu care sunt echipate vehiculele, pentru a detecta montarea şi/sau utilizarea unei instalaţii destinate să distrugă, să elimine, să manipuleze ori să modifice orice date sau să interfereze cu orice fracţiune a unui schimb electronic de date între părţile componente ale tahografului ori destinate să blocheze sau să modifice datele înainte de criptare în unul dintre modurile enumerate.

(2)În vederea efectuării controlului în trafic, personalul cu atribuţii de control va dispune de aparatură specifică de analiză, cu soft adecvat, pentru a verifica şi confirma semnătura digitală ataşată datelor, precum şi de soft specific de analiză pentru a stabili în detaliu variaţiile de viteză ale vehiculelor înainte de verificarea tahografului.

La data de 10-09-2009 Art. 7^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.

(3) La controalele în trafic se vor verifica, în principal, următoarele:

a)respectarea perioadelor de conducere zilnică şi săptămânală, a pauzelor şi a perioadelor de repaus zilnic şi săptămânal;

b)foile de înregistrare pentru zilele precedente care trebuie deţinute la bordul vehiculului în conformitate cu art. 36 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 şi/sau datele înregistrate pentru aceeaşi perioadă pe cardul conducătorului auto şi/sau în memoria aparatului de înregistrare şi/sau pe foile imprimate;

c)cazurile de depăşire a vitezei permise a vehiculului pentru perioada menţionată la art. 36 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, definite ca perioade de peste un minut în care viteza vehiculului este mai mare de 90 km/h pentru vehiculele din categoria N3 sau de 105 km/h pentru vehiculele din categoria M3, categoriile N3 şi M3 fiind definite potrivit Regulamentului (UE) 2018/858 din 30 mai 2018 privind omologarea şi supravegherea pieţei autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi ale sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 şi (CE) nr. 595/2009 şi de abrogare a Directivei 2007/46/CE;

d)funcţionarea corectă a aparatului de înregistrare, respectiv identificarea unui posibil abuz asupra aparaturii şi/sau a cardului conducătorului auto şi/sau a foilor de înregistrare sau, dacă este cazul, prezenţa documentelor prevăzute la art. 16 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006;

e)timpul de lucru săptămânal maxim extins de 60 de ore, alt timp de lucru săptămânal, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 38/2008, cu modificările şi completările ulterioare, numai în cazul în care tehnologia face posibilă efectuarea unor controale eficace.

La data de 03-02-2022 Articolul 7^1 din Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul II din ORDONANŢA nr. 12 din 31 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 31 ianuarie 2022

(4) Verificările efectuate la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier vor viza, în plus faţă de aspectele prevăzute la alin. (3), următoarele:

a)respectarea perioadelor săptămânale de repaus şi, respectiv, a perioadelor de conducere a vehiculului dintre aceste perioade de odihnă;

b)respectarea limitării la două săptămâni a duratei de conducere a vehiculului;

c)foile de înregistrare, datele şi imprimările provenind de la unitatea montată pe vehicul şi de pe cardul conducătorului auto;

d)respectarea timpului de lucru săptămânal mediu maxim, a pauzelor şi a cerinţelor privind munca de noapte, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 38/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

e)respectarea obligaţiilor care le revin întreprinderilor/ operatorilor de transport rutier în conformitate cu art. 8 alin. (8) şi (8a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006.

La data de 03-02-2022 Articolul 7^1 din Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul II din ORDONANŢA nr. 12 din 31 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 31 ianuarie 2022

(5) În cazul în care se constată o încălcare, personalul cu atribuţii de control, potrivit prezentei ordonanţe, verifică responsabilitatea partajată a tuturor celor implicaţi în lanţul de transport, precum expeditorii, agenţii de expediţie sau contractanţii, în special dacă dispoziţiile contractelor de furnizare de servicii de transport respectă Regulamentul (CE) nr. 561/20016 şi Regulamentul (UE) nr. 165/2014.

La data de 03-02-2022 Articolul 7^1 din Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul II din ORDONANŢA nr. 12 din 31 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 31 ianuarie 2022

Capitolul III

Contravenţii şi sancţiuni

Articolul 8

(1)Următoarele fapte reprezintă încălcări deosebit de grave ale dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Regulamentului (UE) 2020/1.054 şi, după caz, ale Acordului AETR sau ale Acordului UE-UK, cărora le sunt aplicabile dispoziţiile art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei nr. 96/26/CE a Consiliului, şi constituie contravenţii dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:

La data de 02-07-2021 Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 8 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 173 din 28 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 29 iunie 2021

a)depăşirea cu 4,5 ore sau mai mult a duratei maxime zilnice de conducere de 9 ore, atunci când nu este permisă extinderea acesteia la 10 ore;

La data de 02-01-2016 Lit. a) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 353 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 30 decembrie 2015, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.

b)depăşirea cu 5 ore sau mai mult a duratei maxime zilnice de conducere de 10 ore, atunci când este permisă extinderea acesteia la 10 ore;

La data de 02-01-2016 Lit. b) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 353 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 30 decembrie 2015, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.

c)depăşirea cu 14 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere săptămânale;

d)depăşirea cu 22,5 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere cumulate pentru două săptămâni consecutive;

e)utilizarea unui vehicul fără a avea instalat un tahograf omologat sau utilizarea unui vehicul dotat cu tahograf care nu a fost montat conform cerinţelor legale;

La data de 10-01-2021 Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1329 din 31 decembrie 2020

f)utilizarea altei cartele tahografice decât a celei emise conducătorului auto;

g)conducerea unui vehicul cu o cartelă tahografică obţinută în alte condiţii decât cele prevăzute de reglementările în vigoare;

h)alterarea, suprimarea, distrugerea datelor înregistrate pe diagrama tahografică, deţinute în memoria echipamentului/aparaturii de înregistrare, în cea a cartelei tahografice sau pe raportul imprimat de echipamentul/aparatura de înregistrare;

i)intervenţia asupra echipamentului/aparaturii de înregistrare, diagramei tahografice sau cartelei tahografice astfel încât aceasta să poată conduce la alterarea datelor înregistrate şi/sau a informaţiilor conţinute în raportul imprimat al echipamentului/aparaturii de înregistrare;

j)prezenţa în vehicul şi/sau utilizarea unui echipament fraudulos capabil să modifice înregistrările tahografului sau falsificarea foilor de înregistrare sau a datelor descărcate de pe tahograf şi/sau de pe cartela conducătorului auto.

La data de 10-01-2021 Litera j) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1329 din 31 decembrie 2020

k)refuzul conducătorului auto de a deplasa vehiculul, la solicitarea inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, către atelierele autorizate pentru instalarea, repararea sau inspecţia tahografelor ori a limitatoarelor de viteză, în vederea verificării integrităţii tahografului;

La data de 10-01-2021 Alineatul (1) din Articolul 8 , Capitolul III a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1329 din 31 decembrie 2020

l)refuzul atelierului autorizat pentru instalarea, repararea sau inspecţia tahografelor ori a limitatoarelor de viteză de a efectua verificarea integrităţii tahografului, la solicitarea inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

La data de 10-01-2021 Alineatul (1) din Articolul 8 , Capitolul III a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1329 din 31 decembrie 2020

(2) Următoarele fapte reprezintă încălcări foarte grave ale dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Regulamentului (UE) 2020/1.054 şi, după caz, ale Acordului AETR sau ale Acordului UE-UK şi constituie contravenţii, dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:

La data de 02-07-2021 Partea introductivă a Alineatului (2) din Articolul 8 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 173 din 28 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 29 iunie 2021

a)depăşirea cu 2 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 4,5 ore, a duratei maxime zilnice de conducere de 9 ore, atunci când nu este permisă extinderea acesteia la 10 ore;

b)depăşirea cu 2 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 5 ore, a duratei maxime zilnice de conducere extinse la 10 ore;

c)depăşirea cu 9 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 14 ore, a duratei maxime de conducere săptămânale;

d)depăşirea cu 15 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 22,5 ore, a duratei maxime de conducere cumulate pentru două săptămâni consecutive;

e)depăşirea cu 1,5 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere neîntreruptă;

f)diminuarea cu 2,5 ore sau mai mult a perioadei minime de repaus zilnic normal, atunci când nu este posibilă reducerea acesteia până la 9 ore;

g)diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei minime de repaus zilnic redus, atunci când este posibilă reducerea acesteia până la 9 ore;

h)diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei de 9 ore din perioada de repaus zilnic fracţionat;

i)diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei de repaus zilnic în cazul conducerii în echipaj;

j)diminuarea cu mai mult de 4 ore a repausului săptămânal redus;

k)diminuarea cu 9 ore sau mai mult a repausului săptămânal normal;

La data de 02-01-2016 Lit. k) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 353 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 30 decembrie 2015, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.

l)utilizarea în condiţii necorespunzătoare a posibilităţii de derogare prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 sau la art. 8 alin. (6) lit. b) din Acordul AETR, după caz;

La data de 02-07-2021 Litera l) din Articolul 8 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 9, Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 173 din 28 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 29 iunie 2021

m)remunerarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a conducătorilor auto angajaţi sau puşi la dispoziţia sa în funcţie de distanţa parcursă, de rapiditatea livrării şi/sau de cantitatea de mărfuri transportată, chiar şi sub formă de prime sau majorări salariale, numai în cazul în care o asemenea remunerare este de natură să pericliteze siguranţa rutieră şi/sau să încurajeze încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Acordului AETR sau ale Acordului UE-UK, după caz;

La data de 02-07-2021 Litera m) din Articolul 8 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 9, Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 173 din 28 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 29 iunie 2021

n)echipamentul/aparatura de înregistrare nu funcţionează corect, este defect(ă), nu este calibrat(ă) sau sigilat(ă) corespunzător ori nu are verificarea periodică în termenul de valabilitate;

o)echipamentul/aparatura de înregistrare este utilizat(ă) necorespunzător, a suferit intervenţii abuzive sau nu este utilizată o cartelă tahografică valabilă;

p)înregistrările activităţii conducătorilor auto nu sunt păstrate de către operatorul de transport/întreprinderea sub formă de diagrame tahografice, rapoarte imprimate şi/sau date descărcate, în ordine cronologică şi separat pentru fiecare conducător auto;

q)conducătorul auto deţine mai mult de o cartelă tahografică valabilă;

r)utilizarea unei cartele tahografice defecte sau expirate;

s)operatorul de transport/întreprinderea nu deţine înregistrările privind activitatea unui conducător auto, cel puţin pentru ultimele 365 de zile, sau pe toată perioada de activitate dacă aceasta este mai mică de 365 de zile;

ş)utilizarea unei diagrame tahografice sau a unei cartele tahografice murdare sau deteriorate astfel încât informaţiile înscrise nu sunt lizibile;

t)utilizarea incorectă a diagramei tahografice sau a cartelei tahografice;

ţ)scoaterea neautorizată a diagramei tahografice sau cartelei tahografice din echipamentul/aparatura de înregistrare, care are impact asupra înregistrării datelor relevante;

u)utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioadă mai lungă decât cea pe care acestea pot înregistra date, rezultând pierderea/alterarea datelor;

v)numele de familie al conducătorului lipseşte de pe diagrama tahografică;

w)prenumele conducătorului auto lipseşte de pe diagrama tahografică;

x)refuzul de a permite, în cursul controlului, verificarea, reţinerea sau copierea oricărei înregistrări privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale unui conducător auto, ale echipamentului/aparaturii de înregistrare sau refuzul de a permite efectuarea unui control al activităţii desfăşurate privind instalarea, calibrarea, repararea sau verificarea echipamentului/aparaturii de înregistrare;

y)neprezentarea înregistrărilor din ziua curentă;

z)neprezentarea organelor de control a înregistrărilor din cele 28 de zile anterioare zilei curente;

aa)neprezentarea organelor de control a datelor înregistrate pe cartela tahografică, în format electronic, în cazul în care conducătorul auto deţine una;

bb)neprezentarea organelor de control a înregistrărilor manuale şi a rapoartelor imprimate din ziua curentă sau din cele 28 de zile anterioare celei curente;

cc)neprezentarea cartelei tahografice organelor de control;

La data de 02-01-2016 Lit. cc) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 353 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 30 decembrie 2015, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.

dd)echipamentul/aparatura de înregistrare nu a fost reparată de către un montator sau atelier autorizat;

ee)conducătorul auto nu a menţionat toate informaţiile necesare legate de activităţile desfăşurate în perioadele de timp în care echipamentul/aparatura de înregistrare nu a făcut înregistrări întrucât a fost neutilizabilă sau a funcţionat defectuos;

ff)numărul cartelei tahografice sau numele şi prenumele conducătorului auto sau numărul permisului de conducere nu sunt menţionate pe raportul imprimat de tahograful digital;

gg)nedeclararea furtului sau pierderii cartelei tahografice la autoritatea competentă din statul membru în care a avut loc evenimentul;

hh)nerespectarea de către conducătorul auto a prevederilor privind efectuarea perioadelor de repaus săptămânal sau nerespectarea de către conducătorul auto a prevederilor privind compensarea în cazul efectuării perioadelor de repaus săptămânal reduse;

La data de 02-07-2021 Litera hh) din Articolul 8 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 9, Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 173 din 28 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 29 iunie 2021

ii)conducerea unui vehicul dotat cu echipament/aparatură de înregistrare fără a utiliza diagrame tahografice şi/sau cartelă tahografică;

———-

Lit. ii) a alin. (2) al art. 8 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 353 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 30 decembrie 2015, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.

jj)nedescărcarea sau nestocarea la sediu a datelor din cartelele tahografice şi din tahografele digitale, conform prevederilor art. 6 alin. (3).

La data de 02-01-2016 Lit. jj) a alin. (2) al art. 8 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 353 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 30 decembrie 2015, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.

kk)depăşirea a 12 perioade consecutive de 24 de ore după perioada precedentă de repaus normală, cu 12 ore sau mai mult, în cazul aplicării derogării prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 sau la art. 8 alin. (6) lit. b) din Acordul AETR, după caz, de către un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internaţional de persoane;

La data de 02-07-2021 Litera kk) din Articolul 8 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 173 din 28 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 29 iunie 2021

ll)nerespectarea perioadei de repaus săptămânal luat după 12 perioade consecutive de 24 de ore, în situaţia în care aceasta este mai mică sau egală cu 65 de ore, în cazul aplicării derogării prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 sau la art. 8 alin. (6) lit. b) din Acordul AETR, după caz, de către un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internaţional de persoane;

La data de 02-07-2021 Litera ll) din Articolul 8 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 173 din 28 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 29 iunie 2021

mm)nerespectarea perioadei de conducere între orele 22,00 şi 6,00, în situaţia în care aceasta este mai mare sau egală cu 4,5 ore înainte de pauză, dacă vehiculul nu este condus de mai mulţi conducători auto, în cazul aplicării derogării prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 sau la art. 8 alin. (6) lit. b) din Acordul AETR, după caz, de către un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internaţional de persoane;

La data de 02-07-2021 Litera mm) din Articolul 8 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 173 din 28 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 29 iunie 2021

nn)depăşirea a 6 perioade consecutive de 24 de ore după perioada precedentă de repaus săptămânal cu 12 ore sau mai mult;

La data de 10-01-2021 Alineatul (2) din Articolul 8 , Capitolul III a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1329 din 31 decembrie 2020

oo)utilizarea unui tahograf care nu a fost inspectat de un atelier autorizat

La data de 10-01-2021 Alineatul (2) din Articolul 8 , Capitolul III a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1329 din 31 decembrie 2020

(3) Următoarele fapte reprezintă încălcări grave ale dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Regulamentului (UE) 2020/1.054 şi, după caz, ale Acordului AETR sau ale Acordului UE-UK şi constituie contravenţii, dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:

La data de 02-07-2021 Partea introductivă a Alineatului (3) din Articolul 8 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 173 din 28 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 29 iunie 2021

a)depăşirea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2 ore, a duratei maxime zilnice de conducere de 9 ore, atunci când nu este permisă extinderea acesteia la 10 ore;

b)depăşirea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2 ore, a duratei maxime zilnice de conducere, atunci când este permisă extinderea acesteia la 10 ore;

c)depăşirea cu 4 ore sau mai mult, dar mai puţin de 9 ore, a duratei maxime de conducere săptămânale;

d)depăşirea cu 10 ore sau mai mult, dar mai puţin de 15 ore, a duratei maxime de conducere cumulate pentru două săptămâni consecutive;

e)depăşirea cu 0,5 ore sau mai mult, dar mai puţin de 1,5 ore, a duratei maxime de conducere neîntreruptă;

f)diminuarea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2,5 ore, a perioadei minime de repaus zilnic, atunci când nu este posibilă reducerea acesteia;

g)diminuarea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2 ore, a perioadei minime de repaus zilnic redus, atunci când este posibilă reducerea acesteia;

h)diminuarea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2 ore, a perioadei de 9 ore din perioada de repaus zilnic fracţionat;

i)diminuarea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2 ore, a perioadei de repaus zilnic în cazul conducerii în echipaj;

j)diminuarea cu mai mult de 2 ore, dar mai puţin de 4 ore, a repausului săptămânal redus;

k)diminuarea cu mai mult de 3 ore, dar mai puţin de 9 ore, a repausului săptămânal normal;

l)lipsa organizării sau organizarea necorespunzătoare a activităţii conducătorului auto ori lipsa instrucţiunilor sau instrucţiuni necorespunzătoare date conducătorului auto astfel încât acesta să poată să se conformeze prevederilor legale aplicabile;

m)nedeţinerea la bordul vehiculului a unui număr suficient de diagrame tahografice;

n)utilizarea unei diagrame tahografice sau a hârtiei pentru imprimarea rapoartelor de către echipamentul/aparatura de înregistrare care nu este omologată sau corespunzătoare tipului de echipament/aparatura de înregistrare instalat/ă la bordul vehiculului;

o)nedepunerea în termen de 7 zile calendaristice a cererii de înlocuire a unei cartele tahografice deteriorate, defecte, pierdute sau furate;

p)neintroducerea/neînregistrarea manuală a datelor atunci când acest lucru se impune conform reglementărilor în vigoare;

La data de 02-07-2021 Litera p) din Articolul 8 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 11^1, Punctul 10, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 173 din 28 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 29 iunie 2021

q)neutilizarea diagramei tahografice corecte sau neintroducerea cartelei tahografice în slotul corect, în cazul conducerii autovehiculului în echipaj;

r)ora înregistrată de echipamentul/aparatura de înregistrare nu corespunde cu ora oficială a ţării în care este înmatriculat vehiculul;

s)utilizarea incorectă a mecanismului de comutare a tahografului;

ş)data începutului sau data sfârşitului utilizării diagramei tahografice nu este înscrisă pe aceasta;

t)valoarea indexului kilometric al vehiculului la începutul utilizării diagramei tahografice nu este înscrisă pe aceasta;

ţ)nerepararea echipamentului/aparaturii de înregistrare pe parcursul cursei, dacă au trecut mai mult de 7 zile de la constatarea defecţiunii;

u)lipsa semnăturii conducătorului auto de pe raportul imprimat de tahograful digital.

v)nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006, ale art. 6 alin. (5) din Acordul AETR sau ale art. 4 alin. (5) din secţiunea 2 partea B din anexa ROAD-1 la Acordul UE-UK, după caz, privind înregistrarea activităţilor desfăşurate de conducătorul auto pe foaia de înregistrare, pe un document imprimat sau cu ajutorul funcţiei de introducere manuală de date oferită de tahograf;

La data de 02-07-2021 Litera v) din Articolul 8 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 11, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 173 din 28 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 29 iunie 2021

w)efectuarea, de către un conducător auto care face parte dintr-un echipaj, a pauzei de 45 de minute la bordul unui vehicul condus de un alt conducător auto, în cazul în care persoana care face pauză este implicată în asistarea celei care conduce vehiculul;

La data de 10-01-2021 Alineatul (3) din Articolul 8 , Capitolul III a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1329 din 31 decembrie 2020

x)nerespectarea de către conducătorul auto a prevederilor art. 9 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006, ale art. 8 bis alin. (1) din Acordul AETR sau ale art. 6 alin. (12) din secţiunea 2 partea B din anexa ROAD-1 la Acordul UE-UK, după caz, privind efectuarea perioadelor de repaus zilnic normal şi redus, în cazul în care acesta însoţeşte un vehicul transportat cu feribotul sau cu trenul;

La data de 02-07-2021 Litera x) din Articolul 8 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 11, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 173 din 28 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 29 iunie 2021

y)nerespectarea de către conducătorul auto sau operatorul de transport rutier/întreprindere a obligaţiei de înlocuire de către un atelier autorizat a sigiliului rupt sau îndepărtat al tahografului, în termen de maximum 7 zile de la îndepărtarea sau ruperea acestuia, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014;

La data de 10-01-2021 Alineatul (3) din Articolul 8 , Capitolul III a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1329 din 31 decembrie 2020

z)neefectuarea de către un atelier autorizat a verificării şi calibrării tahografului înainte de înlocuirea sigiliilor, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014;

La data de 10-01-2021 Alineatul (3) din Articolul 8 , Capitolul III a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1329 din 31 decembrie 2020

aa)depăşirea a 12 perioade consecutive de 24 de ore după perioada precedentă de repaus normală, cu 3-12 ore, în cazul aplicării derogării prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 sau la art. 8 alin. (6) lit. b) din Acordul AETR, după caz, de către un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internaţional de persoane;

La data de 02-07-2021 Litera aa) din Articolul 8 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 11, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 173 din 28 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 29 iunie 2021

bb)nerespectarea perioadei de repaus săptămânal luat după 12 perioade consecutive de 24 de ore, în situaţia în care este cuprinsă între 65 şi 67 de ore, în cazul aplicării derogării prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 sau la art. 8 alin. (6) lit. b) din Acordul AETR, după caz, de către un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internaţional de persoane;

La data de 02-07-2021 Litera bb) din Articolul 8 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 11, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 173 din 28 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 29 iunie 2021

cc)nerespectarea perioadei de conducere între orele 22,00 şi 6,00, în situaţia în care aceasta este mai mare de 3 ore şi mai mică de 4,5 ore înainte de pauză, dacă vehiculul nu este condus de mai mulţi conducători auto, în cazul aplicării derogării prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul CE nr. 561/2006 sau la art. 8 alin. (6) lit. b) din Acordul AETR, după caz, de către un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internaţional de persoane;

La data de 02-07-2021 Litera cc) din Articolul 8 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 11, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 173 din 28 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 29 iunie 2021

dd)depăşirea a 6 perioade consecutive de 24 de ore după perioada precedentă de repaus săptămânal, cu mai mult de 3 ore, dar mai puţin de 12 ore.

La data de 10-01-2021 Alineatul (3) din Articolul 8 , Capitolul III a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1329 din 31 decembrie 2020

(4)Următoarele fapte reprezintă încălcări minore ale dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Regulamentului (UE) 2020/1.054 şi, după caz, ale Acordului AETR sau ale Acordului UE-UK şi constituie contravenţii:

La data de 02-07-2021 Partea introductivă a Alineatului (4) din Articolul 8 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 12, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 173 din 28 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 29 iunie 2021

a)depăşirea cu până la o oră a duratei maxime zilnice de conducere, atunci când nu este permisă extinderea acesteia la 10 ore;

La data de 02-01-2016 Lit. a) a alin. (4) al art. 8 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 353 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 30 decembrie 2015, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.

b)depăşirea cu până la o oră a duratei maxime zilnice de conducere, atunci când este permisă extinderea acesteia la 10 ore;

c)depăşirea cu până la 4 ore a duratei maxime de conducere săptămânale;

La data de 02-01-2016 Lit. c) a alin. (4) al art. 8 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 353 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 30 decembrie 2015, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.

d)depăşirea cu până la 10 ore a duratei maxime de conducere cumulate pentru două săptămâni consecutive;

e)depăşirea cu până la 0,5 ore a duratei maxime de conducere neîntreruptă;

f)diminuarea cu până la o oră a perioadei minime de repaus zilnic, atunci când nu este posibilă reducerea acesteia;

g)diminuarea cu până la o oră a perioadei minime de repaus zilnic redus;

h)diminuarea cu până la o oră a perioadei de minimum 9 ore din perioada de repaus zilnic fracţionat;

i)diminuarea cu până la o oră a perioadei de repaus zilnic în cazul conducerii în echipaj;

j)diminuarea cu până la 2 ore a repausului săptămânal redus;

k)diminuarea cu până la 3 ore a repausului săptămânal normal;

l)nedeţinerea la bordul vehiculului a unei cantităţi suficiente de hârtie pentru imprimarea rapoartelor de către echipamentul/aparatura de înregistrare;

m)utilizarea unor diagrame tahografice sau a unor cartele tahografice murdare sau deteriorate, dar care permit citirea informaţiilor conţinute;

n)scoaterea neautorizată a diagramei tahografice sau cartelei tahografice din echipamentul/aparatura de înregistrare, dar care nu are impact asupra înregistrării datelor relevante;

o)utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioadă mai lungă decât cea pe care acestea pot înregistra date, fără a rezulta pierderea/alterarea datelor;

p)locul unde a început sau cel unde s-a sfârşit utilizarea diagramei tahografice nu este menţionat pe aceasta;

q)numărul de înmatriculare al autovehiculului nu este înscris pe diagrama tahografică;

r)valoarea indexului kilometric al vehiculului la sfârşitul utilizării diagramei tahografice nu este înscrisă pe aceasta;

s)ora schimbării vehiculului nu este înscrisă pe diagrama tahografică;

ş)simbolul ţării nu este introdus în echipamentul/aparatura de înregistrare.

La data de 02-02-2015 Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.

t)nerespectarea de către conducătorul auto a prevederilor art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006, ale art. 9 din Acordul AETR sau ale art. 8 din secţiunea 2 partea B din anexa ROAD-1 la Acordul UE-UK, după caz, indicarea manuală a cauzei derogării sau compensarea perioadei de prelungire;

La data de 02-07-2021 Litera t) din Articolul 8 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 13, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 173 din 28 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 29 iunie 2021

ţ)nerespectarea de către conducătorul auto a obligaţiei de a preschimba cardul de conducător auto cu unul nou, la solicitarea autorităţii competente, dacă este necesar pentru a se conforma specificaţiilor tehnice relevante;

La data de 10-01-2021 Alineatul (4) din Articolul 8 , Capitolul III a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1329 din 31 decembrie 2020

u)depăşirea a 12 perioade consecutive de 24 de ore după perioada precedentă de repaus normală, cu până la 3 ore, în cazul aplicării derogării prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 sau la art. 8 alin. (6) lit. b) din Acordul AETR, după caz, de către un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internaţional de persoane;

La data de 02-07-2021 Litera u) din Articolul 8 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 13, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 173 din 28 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 29 iunie 2021

v)depăşirea a 6 perioade consecutive de 24 ore după perioada precedentă de repaus săptămânal, cu până la 3 ore;

La data de 10-01-2021 Alineatul (4) din Articolul 8 , Capitolul III a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1329 din 31 decembrie 2020

w)nerespectarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a obligaţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) sau (3) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006;

La data de 10-01-2021 Alineatul (4) din Articolul 8 , Capitolul III a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1329 din 31 decembrie 2020

x)nerespectarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a organiza activitatea conducătorilor auto în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (8a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 sau la art. 6 alin. (10) din secţiunea 2 partea B din anexa ROAD-1 la Acordul UE-UK, după caz;

La data de 02-07-2021 Litera x) din Articolul 8 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 13, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 173 din 28 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 29 iunie 2021

y)nerespectarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a păstra la sediu documentele care atestă îndeplinirea obligaţiei de a organiza activitatea conducătorilor auto în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (8a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 sau la art. 6 alin. (10) din secţiunea 2 partea B din anexa ROAD-1 la Acordul UE-UK, după caz, pentru a le prezenta la cererea personalului de control autorizat;

La data de 02-07-2021 Litera y) din Articolul 8 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 13, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 173 din 28 iunie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 29 iunie 2021

z)efectuarea la bordul vehiculelor a perioadelor de repaus săptămânal normale şi a oricărei perioade de repaus săptămânal de mai mult de 45 de ore luată în compensaţie pentru perioade de repaus săptămânal reduse anterioare.

La data de 10-01-2021 Alineatul (4) din Articolul 8 , Capitolul III a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1329 din 31 decembrie 2020

Articolul 9

(1) Contravenţiile prevăzute la art. 8 se sancţionează după cum urmează:

a)cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier/întreprinderii sau conducătorului auto, după caz, pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-k), respectiv atelierului autorizat, pentru fapta prevăzută la lit. l);

b)cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier/întreprinderii pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. m), n), p), s), aa), dd) şi jj);

c)cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică, după caz, conducătorului auto sau operatorului de transport rutier/întreprinderii pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a)-l), o), q), r), ş)-w), y), z), bb), cc), ee)-ii) şi kk)-oo);

d)cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică, după caz, conducătorului auto, operatorului de transport rutier/întreprinderii sau atelierului care a instalat, calibrat, reparat ori verificat tahograful, pentru fapta prevăzută la art. 8 alin. (2) lit. x);

e)cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, care se aplică atelierului autorizat pentru fapta prevăzută la art. 8 alin. (3) lit. z);

f)cu avertisment sau cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei, care se aplică, după caz, conducătorului auto sau operatorului de transport rutier/întreprinderii pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a)-k), m)-y) şi aa)-dd);

g)cu avertisment sau cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier/întreprinderii pentru fapta prevăzută la art. 8 alin. (3) lit. l);

h)cu avertisment sau cu amendă de la 250 lei la 500 lei, care se aplică operatorului de transport rutier/întreprinderii pentru faptele prevăzută la art. 8 alin. (4) lit. w)-y);

i)cu avertisment sau cu amendă de la 250 lei la 500 lei, care se aplică, după caz, conducătorului auto sau operatorului de transport rutier/întreprinderii pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (4) lit. a)-v) şi z).

La data de 10-01-2021 Alineatul (1) din Articolul 9 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1329 din 31 decembrie 2020

(2)În măsura în care contravenţiile referitoare la respectarea timpilor de conducere, odihnă sau pauze sunt constatate în trafic, precum şi în toate celelalte situaţii în care conducătorul auto nu poate dovedi efectuarea pauzelor şi/sau perioadelor minime de odihnă prevăzute de legislaţia în vigoare, suplimentar faţă de sancţiunea cu amenda prevăzută la alin. (1) se va aplica şi sancţiunea imobilizării vehiculului până la îndeplinirea condiţiilor de legalitate pentru continuarea transportului.

La data de 10-09-2009 Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.

(3)Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune în procesul-verbal despre această posibilitate.

(4)Contravenţiile prevăzute în prezenta ordonanţă se constată şi se sancţionează, potrivit competenţelor ce le revin, stabilite de legislaţia în vigoare, de către:

a)personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în trafic şi la sediul persoanei juridice;

b)personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspecţiei Muncii, la sediul persoanei juridice;

c)personalul cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la sediul persoanei juridice;

d)poliţiştii rutieri, în trafic.

La data de 02-01-2016 Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 353 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 30 decembrie 2015, care modifică pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 28 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.

e)personalul cu atribuţii de control din cadrul Registrului Auto Român, la sediul atelierelor autorizate pentru instalarea, repararea sau inspecţia tahografelor ori a limitatoarelor de viteză.

La data de 03-01-2021 Alineatul (4) din Articolul 9 , Capitolul III a fost completat de Punctul 16, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1329 din 31 decembrie 2020

Notă

Articolul III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1329 din 31 decembrie 2020 prevede:Articolul III(1) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii notifică Comisiei Europene regimul sancţiunilor prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi completările ulterioare, împreună cu metoda şi criteriile alese la nivel naţional pentru evaluarea proporţionalităţii.(2) Personalul cu atribuţii de control, prevăzut la art. 9 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal în aplicarea Regulamentului (UE) 2020/1054 se efectuează exclusiv în scopul verificării respectării acestui regulament şi a Regulamentelor (CE) nr. 561/2006, (CE) nr. 1.071/2009, (CE) nr. 1.072/2009 şi (CE) nr. 1.073/2009, a Directivelor 2002/15/CE, 92/6/CEE şi 92/106/CEE şi, în măsura în care este vizată detaşarea lucrătorilor în sectorul transportului rutier, a Directivelor 96/71/CE, 2014/67/UE şi (UE) 2020/1057.

(5) Deţinătorul autovehiculului suportă costurile verificării de către atelierele autorizate pentru instalarea, repararea sau inspecţia tahografelor ori a limitatoarelor de viteză a integrităţii tahografului, ca urmare a solicitării inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în cazul în care, în urma verificării, se constată că integritatea tahografului a fost afectată.

La data de 03-01-2021 Articolul 9 din Capitolul III a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1329 din 31 decembrie 2020

(6) În cazul prevăzut la alin. (5), dacă în urma verificării nu se constată că integritatea tahografului a fost afectată, costurile verificării se suportă de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

La data de 03-01-2021 Articolul 9 din Capitolul III a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1329 din 31 decembrie 2020

Articolul 10

Contravenţiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 10^1

În aplicarea prezentei ordonanţe, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

La data de 02-02-2015 Art. 10^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.

Capitolul IV

Dispoziţii finale şi tranzitorii

Articolul 11

(1)În termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Transporturilor va aproba prin ordin al ministrului:

a)norme tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea şi înnoirea cartelelor tahografice, precum şi pentru descărcarea şi stocarea datelor din tahografele digitale şi cartelele tahografice;

b)norme detaliate privind activitatea de control, prin care se va introduce şi un sistem de evaluare a întreprinderilor/ operatorilor de transport rutier în ceea ce priveşte respectarea regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto, în funcţie de numărul şi de gravitatea contravenţiilor constatate, precum şi reguli detaliate privind modul de imobilizare a vehiculelor;

c)Abrogată.

La data de 03-01-2021 Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 11 , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 18, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1329 din 31 decembrie 2020

(2)În termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Transporturilor va elabora şi va supune spre aprobare Guvernului reglementări specifice privind organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri şi persoane.

(3)Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., va lua măsuri pentru ca la proiectarea şi construcţia drumurilor noi, precum şi la reabilitarea sau modernizarea drumurilor existente, pe care le administrează, să se realizeze pe marginea acestora spaţii adecvate care să poată fi utilizate atât pentru punerea în aplicare a prevederilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto, cât şi pentru desfăşurarea activităţilor de control al respectării acestor prevederi.

(4)Prezenta ordonanţă transpune prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), (3) şi (4), art. 3, art. 4 alin. (6), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1) şi ale art. 16 alin. (1) din Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 privind condiţiile minime pentru punerea în aplicare a regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 şi (CEE) nr. 3.821/85 ale Consiliului privind legislaţia socială referitoare la activităţile de transport rutier şi de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial L nr. 102 din 11 aprilie 2006, p. 35-44.

(5)Ministerul Transporturilor transmite autorităţilor competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene informările prevăzute la art. 40 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, respectiv:

a)prin Registrul Auto Român – R.A. – informaţiile privitoare la montatori şi ateliere;

b)prin Coordonatorul naţional – informaţiile privitoare la tipuri de practici de manipulare şi orice sancţiune aplicată pentru astfel de încălcări.

La data de 02-02-2015 Alin. (5) al art. 11 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.

(6)Ministerul Transporturilor transmite Comisiei Europene, prin Registrul Auto Român – R.A., registrul mărcilor şi datelor electronice de securitate utilizate, precum şi informaţiile necesare privind datele electronice de securitate utilizate, conform prevederilor art. 22 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014.

La data de 02-02-2015 Alin. (6) al art. 11 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.

Articolul 12

Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 3 zile de la publicare, cu excepţia art. 8-10, care intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.

Articolul 13

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere şi organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri şi persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 466/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 PRIM-MINISTRU

 CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 Contrasemnează:

 Ministrul transporturilor,

 Ludovic Orban

 Ministrul internelor şi reformei administrative,

 Cristian David

 Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

 Paul Păcuraru

 Departamentul pentru Afaceri Europene,

 Adrian Ciocănea

  1. Ministrul economiei şi finanţelor,

 Doina-Elena Dascălu,

 secretar de stat

Bucureşti, 7 august 2007.

Nr. 37.