Model cerere pentru reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.

Descarcă. Model cerere pentru reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, cerere prevăzută la art. 104 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare

Menţionăm că soluţionarea unei astfel de cereri revine şefului poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti pe raza căreia a fost săvârşită fapta ori de către şeful poliţiei rutiere din Inspectoratul General al Poliţiei Române (art. 104 din O.U.G. nr. 195/2002 rep.), iar testul pentru verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie, în vederea promovării acestuia, ca şi condiţie necesară pentru reducerea perioadei de supendare, se susţine la orice serviciu al poliției rutiere. (art. 1062 alin. 1  din acelaşi act normativ).

Anexa nr. 1

CERERE,
(reducere perioadă de suspendare )

Subsemnatul(a)_____________________________________________, domiciliat(ă) în______________________, str._______________________, nr._______, bl._____, sc.____, et._____, ap.______, judeţ/sector________________________, C.N.P_____________________, vă rog să aprobaţi reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice cu o treime.
Solicit reducerea pentru abaterea săvârşită în ziua de ____________, pentru care am fost sancţionat în conformitate cu prevederile art. __________ din _________________________.
Menţionez că îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 104 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi art. 220 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurilr publice.

Data____________________ Semnătura___________________

Şefului Brigăzii Autostrăzi /Brigăzii Rutiere/
Serviciului Rutier__________.